WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Приложение 1 Техническо задание ППР ППР”Почистване и укрепване коритото на р. Каменица и изграждане на подпорни стени” I.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Целта на проектната ...»

Приложение 1

Техническо задание ППР

ППР”Почистване и укрепване коритото на р. Каменица и изграждане на подпорни стени”

I.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проектната разработка е да се даде решение за безопасно преминаване на високите води на река Каменица през град Угърчин, като се осигури предпазване на прилежащите части на града, от наводнение и заливане и да се защити населението на урбанизираната територия на град Угърчин.

Тази цел ще бъде постигната чрез подобряване на пропускателната способност на реката, укрепването и стабилизиране на нейното корито, както и чрез част ландшафт оформяне на прилежащите терени чрез прилагане на биологични методи на брегоукрепване.

I.1. ПРОЕКТИРАНЕ

Необходимия обем на проучвания:

- Геоложки проучвания и определяне на нормативните и на изчислителните стойности на физико – механичните и якостни показатели на строителните почви от всеки инженерно – геоложки вид;

- Хидрогеоложки проучвания

- Геодезични проучвания

- Други проучвания, необходими за изпълнението на проекта.

2. Техническа инспекция на актуално състояние на речното корито и проучвания на необходимостта от запазване и укрепване на съществуващите съоръжения с цел изясняване и обосновка на възможността на интегриране в новия проект на изградени до момента съоръжения, техни елементи или части, вкл. след съответна промяна, рехабилитиране или усилване.

Изпълнителят на проектно-проучвателните работи следва да извърши проектно-проучвателни дейности и да представи следните проекти и доклади с резултати и изводи от проучванията в следния обхват:

* Част: Геодезия;

* Част: Хидромелиоративна;

* Част: Хидротехнически съоръжения;

* Част: Инженерно - геоложки и хидрогеоложки проучвания;

* Част: Хидроложки проучвания;

* Част: Конструктивна;

* Част: ПБЗ.

* Част: План за управление на отпадъците

* Част: Пожарна безопасност

I.1.1. ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ:

Обхват на проучвателните работи

1.1.1.Проект и изграждане на работна геодезична основа на обекта за определяне на геодезически точки.

1.1.2.Изготвяне на подробна тахиметрична снимка на река Каменица в проектния участък.

1.1.3.Подробно заснемане на съществуващите съоръжение в проектния участък.

1.1.4.Изготвяне на 3D/тримерен/ модел на коритото на реката.

I.1.2. ЧАСТ: ХИДРОМЕЛИОРАТИВНА: Проектът е за строителство на „Почистване, укрепване и изграждане на подпорни стени на коритото на река Каменица.

Подобект: ”Почистване на 43242,500 м2 от речното корито, укрепване на 2650 м. линейни и изпълнение на 680 м. линейни подпорна стена”.

1.2.1.Определяне на хидравличните параметри.

- Надлъжният и напречният профил трябва да подсигурят провеждане на оразмереното водно количество и устойчивост срещу изравяне

1.2.2.Хидравлично оразмеряване на напречното сечение.

- анализиране и решение на корекцията по актуализирана топографска карта

- определяне на естествения наклон на реката

- определяне на проектната кота на дъното

- определяне на водните количества

- визуално сравнение на котата на подпорната стена с регулацията

- клас на съоръжението – I клас

I.1.3. ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Обхват на проучвателните работи

1.3.1.Стените на напречното сечение е предвидено да се оформят като подпорни стени. Оразмеряването се оформя като се спазват Нормите за проектиране на подпорни стени.

1.3.2.Изчисление на подпорна стена – включва проверките на хлъзгане, обръщане, разрушаване земна основа, при ниски води. Съчетаване на товарите – собствено тегло, статично налягане почви.

I.1.4. ЧАСТ: ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Обхват на проучвателните работи

1.4.1.Анализ и оценка на изпълнение инженерно-геоложки проучвания във връзка с изготвяне на проект ”Почистване и укрепване коритото на р. Каменица и изграждане на подпорни стени”; Проучване на стр. площадка чрез визуални, картни и сондажни проучвания, лабораторни и полеви тестове, дефиниране на геотехническите показатели на геоложката основа.

1.4.2.Анализ на устойчивостта на бреговете на реката срещу възникване на свлачищни и ерозионни явления.

1.4.3.Дефиниране на изискванията към проектите за третиране на основата, изкопните работи, параметрите за якост на основата и мерките за контрол на филтрацията.

Проектантът трябва да изпълни следният минимум от полеви и лабораторни проучвателни работи:

I.1.5. ЧАСТ: ХИДРОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

1.5.1.Необходимо е да бъдат ревизирани и актуализирани хидроложките параметри за обекта с отчитане на хидроложките данни от наблюдения към годината на проектиране с оглед, при оразмеряването и определянето на инженерните мерки по р. Каменица в регулационните граници на град Угърчин, да се вземе под внимание максимален отток на р. Каменица.

1.5.2.Следва да се приеме достатъчно надеждно съчетание за оразмеряване на речните огради съоръжения за защита от наводнения.

I.1.6. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

Техническа инспекция

- Целта на техническата инспекция е да се установи състоянието на конструкциите на съществуващите съоръжения, разположени в коритото на река Каменица в регулационните граници на град Угърчин. Да се предпишат рехабилитационни мерки, ако такива се налагат от резултатите на инспекцията.

- Проектиране на 680 м/л нови съоръжения (подпорни стени).

Обхват на проучвателните работи

1.6.1.Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за изградените съоръжения.

1.6.2.Инженерно решение за привеждането на конструкцията но съоръженията в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи.

Проектантът трябва да изпълни следния минимум от полеви и лабораторни проучвателни работи по съществуващите съоръжения и мостове.

1.6.1.Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на наличните дефекти: пукнатини в носещите елементи, наличие на работни граници, повреди в елементите на конструкцията, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона, недопустими деформации и/или дефекти на отделни елементи и др. за всички конструктивни елементи, имащи отношение към проекта за укрепване на коритото на р. Каменица.

- Работния проект следва да бъде разработен съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в обем, необходим за получаване на Разрешение за строеж съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, чл.148.

Да се изготвят количествени и количествено – стойностни сметки (КС и КСС) за видовете строително монтажни работи за отделните етапи на изпълнение и обобщена за целия проект.

I.1.7. ЧАСТ: ПБЗ

Проектантът трябва да разработи във фаза „Работен проект” част: ПБЗ /План по безопасност и здраве (с включена ВОД) /Временна организация на движението/.

Работният проект ще бъде предмет на разглеждане, одобряване и приемане от страната на Възложителя съгласно ЗУТ, чл.142 и чл.145, като всички части на инвестиционния проект, които са основание за издаване на разрешение за строеж, ще се оценяват за съответствието им със съответствието им със съществените изисквания към строежите.

На база на изготвен доклад за оценка на съответствието за работния проект, Изпълнителят ще бъде уведомен относно необходимите корекции и допълнения, ако има такива, като Възложителя ще определи срок, в който да бъдат извършени корекциите.

Разрешение за строеж ще бъде издадено в съответствие с изискванията на ЗУТ, чл.148, ал.4. и ал.5.

Проекта се изготвя в 3 броя оригинал /на хартиен и електронен носител/.


Похожие работы:

«Профессиограмма “Сварщик” Общая характеристика профессии  Электрогазосварщик выполняет ручную дуговую и газовую сварку деталей, узлов и конструкций в различных положениях, наплавку ответственных деталей.Собирает заготовки (узлы) конструкций, осущес...»

«Рекомендации по вопросам подписания электронных документов Документация, представляемая для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных...»

«Приборы учёта В ООО УК "Югорская" жилищный фонд в объеме 100% оборудован системами автоматического регулирования теплопотребления. В индивидуальных тепловых пунктах ( ул.Югорская, д.40/1, ул.Югорская, д.42/1, ул.Ивана Захарова, 2, ул.Ивана Захарова, д.4) установлены общедомовые узлы учета отопл...»

«П Р О Е К Т Н А Я     Д Е К Л А Р А Ц И Я На строительство объекта капитального строительства по проекту: 2-х секционный"12этажного жилого дома с подземной автостоянкой по улице Червонной в Железнодорожном районе  города Екатеринбурга" шифр – 52-6/02-00 (от 10.01.2017 г.)  I.ИНФО...»

«Петрухина Наталья НиколаевнаРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ ПРИ ИХ ПОДГОТОВКЕ К ТРАНСПОРТУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 05.17.07 — Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществАВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата тех...»

«Решение Совета депутатов Раменского муниципального района МО от 21.02.2007 N 2/10-СД Об утверждении Генерального плана городского поселения Раменское Текст документа по состоянию на июль 2011 годаВ соответст...»

«П Р О Е К ТКОНЦЕПЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СодержаниеI. КОНЦЕПЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ Н...»

«УДК 37.018.1 М.П. ОсиповаРОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ: СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Раскрыта актуальность проблемы родительского отношения к детям, его показатели, которые характерны для успешного родительства, предполагающего позитивное отношение к детям. Обоснована сущность, механизмы совершенствования родительского отношения...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.