WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, ...»

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, Община Кочериново”

Местонахождение на инвестицията

Местонахождението на инвестицията на настоящата обществена поръчка е с.Стоб и с.Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил.

Подробно описание на предмета на обществената поръчка

Дейностите по настоящия проект предвиждат обновяване и рехабилитация на обществени зелени площи- паркови пространства в с. Стоб и с. Мурсалево, заедно с прилежащата им инфраструктура, детска площадка и съоръжения към нея в с. Стоб, както и реконструкция на площади, тротоари и алеи и изграждане на улично осветление. Осъществяването на тези мероприятия ще подобри средата и качеството на живот на жителите и гостите от посочените населени места.

Дейностите, предмет на поръчката предвиждат :

да се реконструира площадното пространство в с. Стоб. Съществуващият площад със сегашната си структурна организация не може да поеме необходимите функции на едно представително пространство и не удовлетворява потребностите на с. Стоб от място за социални контакти и мероприятия. Липсва обособена централна пешеходна зона с изградени алеи. Наличното парково пространство е компрометирано и се намира в лошо състояние. Голяма част от настилките – (плочи) са изпочупени, част от подпорните стенички са обрушени. Не са провеждани санитарно-хигиенни мероприятия за растителността.

преустройство и рехабилитация на парковото пространство пред общинска сградата, с. Стоб, УПИ II-509, УПИ III-509, УПИ IV-509 кв.13 включващо изграждането на паркинг, алеи, сцена за театър на открито, детски кът със съоръжения за игра и др. атракции. Парковото пространство представлява алейна мрежа с паркова част от неподдържана дървесна и тревна растителност. Алеите и плочниците са в лошо състояние с обрушени брдюри, осветлението практически не работи, липсва паркова мебел. Съществуващият паркинг не може да поеме необходимите функции на едно представително пространство и не удовлетворява потребностите на с. Стоб от място за религиозни мероприятия. Съществуващия навес /магерница/ е в окаяно състояние и не може да изпълнява функциите си. На терена има отделни широколистни дървета но тревната растителност е изцяло компрометирана.;

Реконструкция на съществуващато площадно пространство с налична паркова инфраструктура / Магерница/ и прилежащ паркинг с.Стоб. Съществуващото площадно пространство е неоформено, липсва настилка, тротоари и алеи, осветление и паркова мебел, тоалетни. Липсва изцяло осветление.;

Преустройство и рехабилитация на детска площадка в двора на детската градина”, УПИ V-20, кв.62, с. Стоб. Съществуващата детска площадка не отговаря на съвременните изисквания за подобни съоръжения. Тя е амортизирана и опасна за здравето на децата. Детските съоръжения са неподържани и неотговарящи на съвременните изисквания за безопасност.

Реконструкция на площадно пространство в с. Мурсалево” УПИ VIII кв.61 и УПИ III кв.61. Съществуващият площад със сегашната си структурна организация не може да поеме необходимите функции на едно представително пространство и не удовлетворява потребностите на жителите на с. Мурсалево от място за социални контакти и мероприятия. Липсва алейна мрежа, осветление и паркова мебел. Наличните плочници са почти унищожени, липсват антипаркинг елементи, детски площадки и съоръжения. Липсва изграден паркинг, както и обособено парково пространство. Подпорните стени са обрушени.;

Реконструкция и подобряване на прилежащо пространство на църква в с. Мурсалево и навес / Магерница/. Съществуващият двор със сегашната си структурна организация не може да поеме необходимите функции на едно пространство и не удовлетворява потребностите на с. Мурсалево от място за ритуални и мероприятия. Алеите са унищожени, липсва ограда, съществуващата ратителност е деградирала и на места унищожена.

Общи изисквания към изпълнението на СМР

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

Технология на изпълнение на основни видове СМР

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

4.1. Земни работи:

Първоначално се извършва изкоп на хумусния почвен слой, последващ почистването на площадката до очакваните дълбочини, показани на чертежите.

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията.

Преди започване на изкопните работи, Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи, трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m.

След приемането на готовия изкоп, се разрешава на Изпълнителя да продължи работа.

Целият излишен изкопен материал, който не е необходим за обратна засипка, трябва да бъде вграден в насип, ако е годен или да бъде извозен на депо, ако е негоден.

Всички изкопи трябва да бъдат добре отводнени по всяко време, като изпомпването на вода и укрепването на страничните стени с плътна дървена шпунтова ограда, (или със стоманени огради, стоманен шпунт, кесони) или друго специално оборудване, трябва да бъдат включени в цените за изкопа и не трябва да се заплащат, като отделна цена.

Периодично, по време на работите по изкопите, Изпълнителят трябва да проверява естеството на изкопавания материал и да следи дали е достигнато нивото на подходящ за фундиране материал.

Трябва да се полагат специални грижи, за дъната на изкопите за съоръжения в дъждовните периоди. При установена повреда, дъната на всички изкопи трябва да бъдат внимателно подравнени. При твърди скали или подобни материали, изкопните работи трябва да продължат още двадесет сантиметра в скалата или твърдия материал, така че да се получат гнезда за закрепване на основата от бетон или до такава допълнителна дълбочина, каквато е посочена в чертежите. Дъното на котлована трябва да бъде почистено от изровен материал и изкопано до твърда повърхност, подравнено стъпаловидно или набраздено.

Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени на чертежите.

Ако е необходимо, Изпълнителят трябва да преустанови работата на насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени съоръжения, докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на якостта на съоръженията.

Обратните засипки на котловани и траншеи на фундаменти трябва да се изпълняват, след проверка и одобрение на фундаментите и работите по съоръженията в рамките на изкопите.

Материалът за обратната засипка трябва да отговаря на следните технически изисквания:

1)Максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm;

2)Фракция, преминаваща през сито 0,075 mm - не повече от 15 % по маса;

3)Коефициент на разнозърност (d6Q/d10) - не по-малък от 10;

4)Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - ±3%.

Не се разрешава насипването на непретрошен скален материал зад съоръженията.

Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв начин, че да се избегне повреждане на изградените вече съоръжения

4.2. Кофражни работи:

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.

Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът трябва да бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона.

Когато кофражът се употребява повторно, трябва цялостно да се почисти и се приведе в добър вид преди приемането му.

Не трябва да се използват вътрешни метални връзки, които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е с видими повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се обмазват с одобрен разтвор, с дебелина по-голямото от : номиналното покритие за армировката или не по-малко от 40 mm.

Почистване и третиране на формите

Челата на формите в съприкосновение с бетона, трябва да бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага.

Полагане на армировката, закрепващи устройстваКъдето трябва да се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите устройства, трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или увреждане при декофриране.

ДекофриранеКофражът трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения.

Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както обектовите, кофражът, поддържащ бетона на огъване може да бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което ще бъде подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено тегло, временни товари и други).

Допуска се декофрирането да се изпълни съгласно указанията в проекта, а ако няма такива за обикновен конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на втвърдяване (температура на въздуха 18 - 20оС, относителна влажност на въздуха 60%), времето до декофриране трябва да бъде в съответствие с времената, дадени по -долу, освен ако друго не е наредено:

А/ вертикален кофраж за колони, стени и греди - 2 дни

Б/ кофраж на плочи - 8 дни

В/ дъна на греди - 10 дни

4.3. Армировъчни работи:

Армировката се състои от пръти от валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в Проекта.

•Стандарти и методи на изпитване

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положенияБДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;

БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци;

БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав;

БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и съпровождане;

БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500;

БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции ;

•Материали

Армировка от гладка кръгла стомана

Армировка от гладка кръгла стомана, означена с В235, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас А-I.

Армировката от стомана В235 за армиране на бетонни конструкции се доставя на гладки кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировка от стомана с периодичен профил

Армировката от стомана с периодичен профил трябва да отговаря на БДС 4758:2008 за клас В420 и БДС 9252:2007 за В500.

Армировка от стомана с периодичен профил, означена с В420, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас А-Ill.

Армировката от стомана с периодичен профил за армиране на бетонни конструкции се доставя на оребрени кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировъчни мрежиАрмировъчните мрежи трябва да отговарят на БДС EN 10080:2005.

•ИзпълнениеАрмировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите.

Изпълнението трябва да бъде в съответствие с Проекта, спецификациите на прътите. За детайли на куки, огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, да се гледат детайлите от Проекта и спецификациите на армировката.

•Защита на материалитеАрмировъчната стомана трябва да бъде защитена от повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране и по нея не трябва да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на закрепването й и при последвалото бетониране.

•Огъване на армировкатаСтудено обработената и горещо валцуваната армировка не трябва да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на армировката трябва да отговарят на предписанията в проекта Полагане и закрепване на армировката

Телта за привързване трябва да бъде мека отвърната желязна тел с диаметър от 1.2 mm до 1.6 mm.

Снаждания на армировката се извършват само на означените в проекта места. Покритието на армировката трябва да бъде както е указано в проекта. Фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно покритие на армировката трябва да бъдат възможно най-малки по размер и със същата якост и вид като бетона. Те трябва да бъдат здраво закрепени за армировката. Не се допускат за употреба фиксатори от парчета армировка.

Употребата на фиксатори (дистанциатори) е задължителна при изпълнението на всички видове стоманобетонни конструкции и елементи.

Заваряване не се разрешава, освен ако специално не е указано в Проекта. Всички заваръчни процедури са предмет на одобрение.4.4. Бетонни работи:

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002 или еквивалент. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура и с плътни добавъчни материали – В7.5; В10; В12.5;В15; В20; В25; В30. Следва да отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA или еквивалент.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НA:2008 или еквивалент.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;

- почиства се скалната основа;

- почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 часа бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

•Бетон и климатични условия

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и елементи

Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на бетонните работи, и да бъдат одобрени.

Работа в студено времеКогато температурата на въздуха е по-ниска от +5оС не трябва да се бетонира, без да са изпълнени изискванията, дадени по-долу и без дадено писмено съгласие.

/а/ Не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;

/б/ Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде не по- малко от +5оС, (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3, или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава +30оС;

/в/ Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-малко от +5оС (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3, или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна критична якост, предписана изрично от Проектанта според конкретните условия и материали и одобрена. Критичната якост трябва да бъде определена от изпитвания на пробни тела, отлежали при същите условия, при които отлежава и конструктивният бетон.

/г/ Преди бетониране кофражът, обикновената и напрегнатата армировка и всяка повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания;

/д/ Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по- висока от +60оС.

Изпълнителят трябва да осигури отоплителни уреди като печки, ел.калорифери и т.н., както и гориво и/или енергия за тяхната работа. При такова подгряване трябва да бъдат осигурявани средства за поддържане на подходяща атмосферна влажност. Всички добавъчни материали и направната вода трябва да бъдат загрети от +20оС до +60оС. Ако има съгласие за загряване с горелка на смесения добавъчен материал, материалите трябва да се загреят равномерно и трябва да се избягва прегряване на отделни участъци.

Изпълнителят трябва да осигури всички средства (защитни, изолационни покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване.

Работа в горещо време

Когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време (температура на въздуха по-висока от +35оС на сянка), трябва да се вземат следните предпазни мерки:

Няма да се извършва бетониране без писменото съгласие на консултанта или проектанта.

Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30оС.

В тази връзка Изпълнителят трябва да проведе следните мероприятия:

- Покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водните резервоар и бетоновия възел;

- Покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за да се предпази от изсъхване бетонната смес по време на транспортиране;

- Пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и защити материала от влиянието на слънчевите лъчи;

- Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево нагряване и сух вятър;

- Времето за транспортиране да бъде намалено до минимално;

Работа през нощта, ако изброените мероприятия имат незадоволителен ефект и няма основателни причини за недопускане на работа през нощта;

•Грижи за бетонаНезабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен и зависи от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

Употребата на влагозадържащи покрития трябва да бъде писмено разрешена. Покритията трябва да съответстват на изискванията на БДС 14707.

Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, Изпълнителят трябва да достави необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че откритата бетонна повърхност и дървеният кофраж да са постоянно и изцяло напръскани с вода.

През целия период на отлежаване на бетона трябва да бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206-1.

По време на дъжд положеният бетон трябва да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

Мярката на слягане да бъде проверявана през равни интервали от време.

4.5. Дървени конструкции : Дървеният материал, получен от иглолистните и широколистните дървесни видове, се дели съобразно БДС на объл, дялан и бичен.

Облият дървен материал от иглолистна дървесина, предназначен за производство на обли и дялани греди, прилагани като носещи или конструктивни елементи, е посочен в БДС 7569.

Дяланият и биченият материал се произвеждат съгласно изискванията на следните стандарти:

БДС 427 - Бичени материали иглолистни - греди, летви и бичмета;

БДС 771 - Бичени материали широколистни - греди, бичмета, летви;

БДС 456 - Дъски, бичени от иглолистни дървета;

БДС 714 - Дъски, бичени от широколистни дървета;

БДС 1013 - Греди, дялани иглолистни;

БДС 1288 - Греди, дялани от широколистни дървета.

За дървените елементи на носещите дървени конструкции се допуска използването и на трите вида дървен материал съобразно предписанията на проекта.

Влагането на дървен материал за надземни дървени конструкции с влажност на дървесината повече от 25 % не се допуска

Поддържането на въздушно сухо състояние на дървесината на елементите на дървените носещи конструкции през всяко време и целия период от тяхната експлоатация се осигурява чрез конструктивни строителни мерки и антисептиране.

Конструктивните мерки за защита на дървените носещи елементи от загниване обхващат:

предпазване на дървесината от непосредствено овлажняване от почвена, експлоатационна или атмосферна влага;

създаване на изсушаващ температурно-влажностен режим в пространството на закритите части на сградата, където са монтирани дървените носещи конструкции в случай на овлажняване

Дървени носещи конструкции, които се експлоатират на открито (с естакади, кули, мачти и други), трябва по правило да се изпълняват от антисептиран дървен материал.

Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материалите, указани в БДС 1971 "Импрегниране на дървен материал". Прилагат се предимно два вида антисептици:

маслени - неразтворими във вода и мъчноизмиваеми: каменовъглено креозотово масло, каменовъглено катранено масло, антраценово масло, карболинеум и др.;

водоразтворими - лесноизмиваеми: натриев флуорит, натриево-силициев флуорит, натриев денитрофенол и др.

Дървените носещи конструкции се изработват изключително въз основа на работен проект. Работните чертежи трябва да съдържат всички данни и детайли, които са необходими и достатъчни за правилното и точно изпълнение на конструкцията, съответстващо на изчислената й носимоспособност.

При изпълнението на възловите съединения трябва да се съблюдава елементите да се включват централно, респективно да се спазват точно размерите на допуснатите по проект ексцентрицитети.

4.6. Стоманени конструкции :Стоманата за изработка на конструкциите, трябва да бъде придружена със сертификат. Деформациите на прокатните изделия, от които се изработват стоманените конструкции, трябва да бъдат отстранени или доведени по параметри ненадвишаващи стандартните. Отстраняването на деформациите се извършва в студено състояние, като след това не трябва да имат вдлъбнатини, пукнатини и други повреди.

Ръбовете на детайлите трябва да са обработени: очистени от шлак, пръски и потекъл метал. Да нямат неравности, козирки и подгъвания по големи от 1мм. Ръбовете на детайлите не трябва да имат пукнатини.

Сглобяването на детайлите трябва да стане при условия, осигуряващи качество на извършените работи. Детайлите трябва да бъдат старателно почистени от стружки, ръжда, масла, лед и други замърсявания. Временното укрепване на детайлите при сглобяването трябва да се извърши посредством : прихватки, задържащи приспособления или болтове при заварени конструкции. При транспорт трябва да се вземат мерки обезпечаващи запазването на геометричните форми.

Заваряването трябва да се извършва по предварително разработена технология, определяща последователността на сглобяването и заваръчните работи, начините на заваряване, последователността на полагане на отделните шевове във възлите, необходимия за тях режим, марката на електродите или заваръчната тел и изискванията към другите материали, прилагани при заваряването. Избраната технология трябва да осигурява високо качество на заварките при минимални вътрешни напрежения и деформации в конструкциите. Повърхностите, върху които ще се правят заваръчните шевове, и ивиците по дължината им непосредствено до тях с ширина, не по малка от 20мм се почистват непосредствено преди заваряването от боя, ръжда, масла, влага, сняг, кал и др. замърсявания на основния метал. Не трябва да се оставят нечистотии в междинните на заварените детайли. Заваряването на стоманените конструкции и на отделни части от тях, трябва да става само след като е проверена правилността на сглобяването им.

Всички стоманени конструкции трябва да бъдат грундирани на мястото, където се произвеждат.

Стоманата трябва са отговарят на стандарти: БДС EN 10027:2005; БДС EN 10025:2005; БДС EN 10219:2006 или еквивалент.

Заваръчните материали трябва да отговарят на стандарти: БДС EN 440:2000; БДС EN499:2009; БДС EN756:2009; БДС EN757:2000; БДС EN758:2000; БДС EN760:2000 или еквивалент.

Болтовете трябва да отговарят на стандарти: БДС EN ISO 898-1:2003; БДС EN 2414:2000; БДС EN 2417:2000; БДС 17355:1994; БДС EN14399:2006 или еквивалент.

Гайките трябва да отговарят на стандарти: БДС EN ISO 3506-2:2003 или еквивалент.

Също така при стрително монтажните работи да спазват “ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ - РАЗДЕЛ "СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ", утвърден със Заповед № 2904 от 20.06.1968 г. на министъра на строежите, публикувани в БСА, бр. 10 от 1968 г., изм., БСА, бр. 1 от 1982 г.

4.7. Паркоустройство и благоустройство :Растителните и инертните материали трябва да бъдат съгласно проекта.

При доставянето на дървесната и храстовата растителност се спазват изискванията на БДС 3124-82 за декоративните храстови видове, БДС 3125-82 за декоративните иглолистни дървесни видове и БДС 3126-82 за декоративните широколистни дървесни видове, по отношение на изваждането, сортирането, опаковането, качеството и транспортирането им до строителната площадка.

До започване на работите по паркоустройственото строителство трябва да са изпълнени съгласно с проекта:

•Надземните и подземни сгради и съоръжения, предвидени за събаряне, да са ликвидирани и отпадъците от тях извозени;

•Предвидените за изваждане дървета и храсти да са изкоренени, като пъновете, стъблата, клоните и корените им да са извозени или складирани на определените за целта места;

•Ямите, образувани от изкореняването на пъновете, да са запълнени със здрава строителна почва или строителни отпадъци, когато попадат под алейните настилки или съоръжения и с плодородна почва и когато попадат под вегетативни площи, като и в двата случая да са уплътнени съгласно с изискванията на проекта;

•Съществуващата растителност на строителната площадка да бъде защитена от механични повреди при извършване на строителните работи;

•Паркоустройственият проект да бъде трасиран хоризонтално и вертикално.

•Не се допуска изкореняване на дървета и храсти до 15-20 годишна възраст, ако имат високо декоративни качества. Същите се изваждат и преместват на друго подходящо място във или извън обекта, ако друго не е предвидено в проекта.

Паркови настилки с основа от ломен камък, баластра, заклинен трошен камък, циментобаластра, циментопочва и битумобаластра и покрития с повърхностни обработки, пропитка, асфалтобетонно покритие, грапави асфалтови покрития, циментобетонни и паважни покрития, както и тротоарите и бетонните бордюри се приемт в съответствие с нормативната база.

Леглата на парковите настилки след завършване на всички отводнителни съоръжения - дренажи, канали, шахти и др., да са оформени, подравнени и уплътнени съгласно с проекта.

Изискванията за парковите настилки, ако не е указано друго в проекта, са:

1. Основа от баластра 12 -22 см, с покритие от пясък 4 см, напречен наклон от 2 до 3% и надлъжен наклон от 3 до 5%.

2. При равен калдъръм подложният пясъчен пласт да е с дебелина, не по-малко от 5 сm. Предвиденият камък (ломен, цепен или заоблен речен) с широчина 25-30 сm и височина 12-15 сm да е заровен в пясък до 1/3 от височината и заклинен. Напречният наклон да е до 3%, а надлъжният може да достига до 7-12%;

3. при декоративна настилка от объл речен камък подложният пясъчен пласт да не е по-малко от 5 сm, а вароциментният 3-5 сm. Големината на речния камък да е 5-15 ст. Облият речен камък да е с по-острата си част до 1 /З от височината си в разтвора. фугите между камъните да са чисти;

4. при настилка от решетъчни елементи пясъчната основа да не е по-малко от 5 сm. Конструктивните фуги с широчина 0,5 сm да са запълнени с циментов разтвор М-50. Почвената смеска в решетъчните елементи да достига до 2 сm под повърхността на елементите и да е засята с издръжлива на утъпкване трева;

5. при настилка от декоративен паваж от дребни павета подложният пясъчен пласт да не е по-малко от 3-4 сm. фугите между съседните редове да не са по-широки от 1 сm, а фугите между съседните павета - не повече от 0,8 сm;

6. при настилки от каменни (обработени или необработени) плочи на суха или затревена фуга (редова, циклопна, плочопътеки и др.) основният пясъчен пласт да не е по-малко от 5 ст. При плочи, наредени върху вароцименгов разтвор, пясъчният пласт да е с дебелина 2 сm, а варицименгният - 3 сm.

Фугите за затревяване да са с широчина 2-3 сm, запълнени до 2 сm под нивото на плочите с почвена смеска и засети с издръжливи на утъпкване тревни или цветни видове.

Допускат се отклонения от проекта в широчина до ± 5% и коефициент на уплътняване 0,02. За настилки от плочи допустимата разлика в нивото на съседните плочи при фугите е 3 mm. Максималните отклонения се допускат най-много за 10% от всички измервания на отделен показател.

Тревните площи съгласно с проекта се изграждат след завършване на подземните комуникации (проводи, водопровод и канализация и др.), алейната мрежа алеи, площадки, плочници и др., съоръжения, сгради, архитектурни елементи, оросителни инсталации и др.

Засаждането на растителността съгласно с проекта се извършва след оформяне на тревните площи преди финото подравняване за затревяването.

Засаждането се извършва в сроковете съобразно с проекта:

Всички дървесни и храстови фиданки да са засадени в незамръзнали почви при температура на въздуха над 3°С, с изключение на дърветата, които се засаждат през зимата (съобразно със съответните изисквания), при температура на въздуха, не по-ниска от -12°С.

Строителните работи за различните видове паркови и архитектурни елементи и съоръжения трябва да отговарят на проекта и правилата за приемане на тези видове работи.

Съоръженията за игра на деца - пясъчници, пързалки, въртележки, фигури на животни, модели на транспортни средства и др. трябва да отговарят на проекта, като бъдат стабилно монтирани върху меки настилки (пясък, зебран, тартан и др.) и да не представляват опасност за нараняване на децата при игра с тях.

Всички съоръжения за игра на децата трябва да отговарят на изискванията на Наредба №1/2009 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Полагане на клинкерни настилки

Подложен слой под настилкатаПодложният материал (ситен базалтов или кварцов пясък без съдържание на вар с едрина от 2/4 мм до 2/8 мм) да се полага с еднаква дебелина от около 3 - 6 см и следва предварително да се уплътни.

Поставяне на шаблонитеНаправете шаблони - майки от метал или дърво, на5- 10 мм над проектната височина, за да компенсирате намаляване на дебелината на слоя при уплътняването му. Спазвайте наклон от 2%.

изтегляне на подложния слойДопълнете ако е необходимо с подложен материал респ. отстранете излишния материал с изравнителната летва. След това извадете майките и изравнете оставащите улеи с баластен материал. Не стъпвайте повече върху така изтегленото легло.

Бордюр в краищатаПри тесни площи или пътища бордюрът в краищата може да служи като изтеглящ шаблон - майка. При това трябва да се съобразите, че бордюрът в краищата трябва да е разположен на около 3 мм по-дълбоко отколкото готовата настилка.

ПолаганеПолагайте клинкера винаги чрез смесване на блокчета от различни палети! По възможност започнете полагането с права строителна линия или с прав ъгъл. След първите 4 - 5 реда работете по-нататък от вече положената повърхност (над главата). Спазвайте ширина на фугата от 5 - 8 мм. Заедно с полагането на настилката непрекъснато метете и пясъка за фугите.

6.изработка на напасващи детайлиКлинкерите се режат с мокро режеща машина с диамантен трион. При малки повърхности може да се използва ъглошлайф с диамантен трион за сухо рязане; Направете разрез с дълбочина 2 см по лицевата повърхност и разделете клинкера с няколко удара по задната страна.

изпълнение на фуги по повърхността на настилкатаВинаги запълвайте фугите, в противен случай настилката може да стане нестабилна. При сухо време допълвайте сух, чист, беден на вар, ситен пясък с едрина 0/2 мм респективно 0/4 мм при влажно време. Освен това подходящо е и клинкерното брашно за фугиране с едрина 0/2 мм. При широки фуги (екологични повърхности) използвайте пясък - 2/4 мм като материал за фугиране.

Вибрационно уплътняване на клинкерната настилкаПреди уплътняване изметете и почистете добре повърхността на настилката, подсигурете против изместване страничните краища, ако те не са добре фиксирани. Започнете от краищата към средата и уплътнете с повърхностна вибромашина с пластмасова плъзгаща се плоча; при широки повърхности уплътнете косо (в диагонална посока) по същия начин.

Допълнително фугиране и запълванеСлед вибро-уплътняването добавете липсващия пясък във фугите и упътнете. Оставете излишния пясък върху повърхността и след няколко дни отново изметете.4.8. ВиК Инсталации :Всички вложени материали и съоръжения да са съгласно посочените в КС и техническите проекти, приложени към настоящата документация, както и да отговарят на съответния стандарт по БДС или еквивалент и да се придружават от декларация за съответствие, доказваща произхода им и отговарящи на нормативните изисквания

След завършването на монтажа на ВиК инсталациите те трябва да се изпитат и приемат преди започване на останалите довършителни работи в помещенията.

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - полипропилен /РР/ - БДС СEN ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN ISO 15874-2/A1:2008 или еквивалент.

Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /РVС/ - БДС СEN ІSO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009 или еквивалент.

Поцинкованите тръби и фасонни части следва да отговарят на стандарт: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005 или еквивалент.

4.9. Ел. инсталации :Всички вложени материали и съоръжения да са съгласно посочените в КСС и техническите проекти, приложени към настоящата документация, както и да отговарят на съответния стандарт по БДС или еквивалент и да се придружават от декларация за съответствие, доказваща произхода им и отговарящи на нормативните изисквания

Осветителните тела трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло към захранващите проводници трябва да става с клеми. Да се представи сертификат за всеки вид осветително тяло.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника.

Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина 1,1м. от готов под. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

Всички метални нетоководещи части на ел.таблата, осветителните тела и ел.съоръженията се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел предпазване от удар от ел.ток. Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на защита IP. Да се използуват само стандартни и технически изправни ел.уреди и съоръжения. Доставените съоръжения и материали да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да отговарят на всички технически показатели. Да са с доказан произход, да са придружени със съответните сертификати за произход и за качество от производителя им. Всички материали трябва да бъдат съпровождани със сертификат или от декларация за съответствие. Да отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Всички представени документи, свързани с материалите, чието съдържание е на езици, различни от българския, трябва да имат легализирани преводи на български език.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба №3 „За устройство на ел.уредби и ел.проводни линии”, Наредба № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

При изпълнение на всички строително монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС.

Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990 или еквивалент.

Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241-78 или еквивалент.

Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2006, 2008 или еквивалент;

Лампи по: БДС EN 61195:2002 или еквивалент.

Ел таблата трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60439-1:2002 или еквивалент.

Автоматични прекъсвачи да съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006 или еквивалент.

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS) трябва да отговарят на следния стандарт: БДС EN 62040-1:2009 или еквивалент.

Мълниезащита на сгради и съоръжения: БДС 16060:1984 или еквивалент.

Организация на строителството

За добра организация при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с осъществяване на обекта са необходими:

Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) - указваща последователността и разписанието за извършване на предвидените в техническия проект Строително-монтажни работи и съпътстващите ги дейности. Предложението трябва да съдържа подробно описание на временните и постоянни дейности, които ще се изпълнят. Участникът трябва да има предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от МРРБ). Участникът трябва също да представи подробно описание на методите, придружено при необходимост с чертежи, отразяващи начина на изпълнение на обекта. Участникът трябва да укаже броя, вида и капацитета на оборудването и персонала, които той предлага да използва в основните работни дейности.

Изпълнителят трябва да възложи или изработи работен проект за организация и изпълнение на строителството. Той трябва да включва :

Обяснителна записка;

В обяснителната записка се включват следните работи :

данни и обосновки на:

а)общите условия, при които ще се изпълнява строителството;

б)строителния ситуационен план;

в)избора на строителната механизация за изпълнение на СМР;

самостоятелни раздели по:

а)здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, като се посочват специфичните изисквания при изпълнение на СМР;

б)опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството

Строителен ситуационен план;

Със строителния ситуационен план се решава разполагането на временните сгради и съоръжения и на инженерните мрежи и съоръжения. В строителния ситуационен план се определят и частите от тротоари, улични или пътни платна и свободни обществени площи, които се използват временно за строителни площадки при условията на чл. 157, ал. 5 ЗУТ.

Линеен или мрежов комплексен план-график за последователността на изпълнение на СМР.

Комплексният план-график определя:

сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и последователност при изграждането на обекта и подобектите му, както и сроковете за частичен пуск на подобектите;

сроковете за доставка на материали,оборудване,разсадъчен материал, съоръжения и други необходими за обекта материали

времетраенето на строителството по основни видове СМР.

Въз основа на комплексния план-график се изработват:

диаграма на работната сила, определяща максималния и средносписъчния състав на техническия персонал й работниците;

график на заетостта на основните строителни машини;

генерална строителна програма.

4. Изпълнителят да представи Проект за временна организация на движението съгласуван с ОД на МВР.

Изпълнителят трябва да планира проекта по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период. Изпълнителят трябва да съобрази строителния период със сравнително дългия зимен период в общината.

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Мерки за опазване на околната среда

Изисква се описание от изпълнителя за мерките, който ще предприеме за опазването на околната среда по време на строителството.

Изисква се предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е Изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.86/2003 г.).

Здравословни и безопасни условия на труд

СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане На работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора.Възложителят И упълномощените Държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е необходим;

наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

състояние на временното ел-захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна експлоатация;

наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, на които се съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро или взривоопасни се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия.

Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи се прилага една от следните мерки:

изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;

изключване на напрежението в тях;

при невъзможност за изключване се поставят:

а)бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите;

б)подходящи предупредителни устройства и висящи защити, ако под тях ще преминават транспортни средства.

Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните задължения:

на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността;

всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни

каски;

даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;

новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;

бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да упражняват постоянен контрол и надзор за правйлНо и безаварийно водене на работите;

товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези дейности.

Горепосочените мероприятия и извлечения от норми и правила по техника на безопасността на СМР не изчерпват всички въпроси, свързани с безопасността на работата при строителството.

Списък на българските стандарти и наредби в областта на строителството

Наредба №4 от 2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации ;

Наредба №8/ 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;

Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Безопасност На машините Електрообзавеждане на машините. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 60204-1.

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

-НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

НАРЕДБА № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. Дв. Бр.107 от 7 декември 2004г.)

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.);

Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

Равнозначност на стандарти и нормативиКъдето в поръчката се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на който трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в поръчката. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя.

Съвместимостна стандарти и нормативни практики, използвани в проектаЗа качеството на предложените от Изпълнителя, за целите на настоящата поръчка, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и Други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този проект, както се изисква от местните власти. Сертификационния процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.

Посочените в проектите търговски марки на материали са само информативни за даване на техническите параметри, спряма които са извършени изчисленията. Могат да се ползват други еквивалентни материали по еквивалентни стандарти, които имат същите технически параметри или по-високи.МИНИМАЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

Минимални изисквания на материалите за настилки

Бетонови плочиВибропресован бетон, със следните минимални характеристики по БДС EN 1338, БДС EN 1339 или еквивалентен :

Клас по якост 2, марка Т;

Клас по абсорбция на вода 2, марка В ;

Клас по устойчивост на замразяване / размразяване със соли 3, марка D;

Каучукова настилкаКаучукова настилка по БДС EN 1177 или еквивалентен. Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване;

Излятата настилка е хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва на място и се излива върху вече съществуваща подходяща основа или върху основа, специално подготвена за целта, за да се осигури непрекъсната, единна настилка, в която няма спойки и ’’шевове”.

Забележка: По изключение при особено големи площадки е допустимо да се използват сглобки.

Повечето съвременни производители използват този метод, като изливат върху различни основи.

Производителят да осигури писмено удостоверение, че настилките са тествани според изискванията на БДС EN 1177 или еквивалентен. При поискване производителят трябва да предостави копия от сертификати за извършени проби. Да се представи уверение от производителя, че материалите ще запазят ударопоглъщащите си свойства през гаранционния период.

Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки, носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията й в съответствие с БДС EN 1177 или еквивалентен

Производителите на продукти, предназначени за изпълнение на ударопоглъщагци настилки, изготвят инструкция за полагане и поддържане на продуктите на български език.

1.3. Настилкиот декоративен щампован бетонНастилките от декоративен щампован бетон са в различни цветове и щампи. Бетона за декоративния бетон да бъде с клас на якост В35, клас по водонепропускливост\\П.О, с коефициент на мразоустойчивост F200, с полипропиленови фибри и третиран с оцветители и подобрители съгл.технологията за щампован бетон, полиетиленово фолио,уплътнена трошенокаменна подложка с модул на еластичност 90МРа и дебелина 10 см.

Фугите се обработват с уплътнител На база еднокомпонентен полиуретан с ускорено време за полимерйзацйя и повишена еластичност, предназначен за еластично уплътняване на дйлатационни и конструкционни фуги. Устойчив на UV-лъчи. Твърдост по Shore А: 25. Обща обемна деформация: 25%.

Импрегнаторза щампован бетон.

Запечатва повърхността с чист, прозрачен, твърд и същевременно жйлав филм, който придава гланц и предпазва повърхността от проникване на вода, масла и други замърсители.

Настилкитеот цветни пресовани бетонови плочи и паветаВибропресован бетон, със следните минимални характеристики по БДС EN 1338, БДС EN 1339 или еквивалентен :

Клас по якост 2, марка Т;

Клас по абсорбция на вода 2, марка В ;

Клас по устойчивост на замразяване / размразяване със соли 3, марка D;

Настилкиот тактилни плочи Вибропресован бетон със следните минимални характеристики по БДС EN 1338, БДС EN 1339: Клас по якост 2, марка Т; Клас по абсорбция на вода 2, марка В ;Клас по устойчивост на замразяване / размразяване със соли 3, марка D; или еквивалентен.

С показатели за с релеф от скосени полусфери; растерът между полусферите се определя в техническата спецификация на производителя; примерен план и профил на тактилна плоча и детайл на скосена полусфера са показани на фиг. 6. от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достьпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

2.Минимални изисквания към материалите за детски съоръженияСъгласно Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопастността на площадките за игра:

Чл. 56. (1) За новите съоръжения за игра, разполагани на територията на площадките за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите съгласно приложение № 7.

(2) Производителят на съоръжение за игра удостоверява съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност с един от следните документи:

сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра;

протокол (и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт съгласно приложение № 7 и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

Чл. 57. (1) Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна Инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението.

(2) Всяко Съоръжение за игра се маркира трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко със:

името и адреса на производителя;

наименованието и годината на производство на съоръжението;

номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра;

знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Чл. 58. (1) На територията на площадките за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания й оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 13 и 104 от 2003 г., бр. 24 й 40 от 2006 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 "Безопасност на играчки. Люлки, пързалки и подобни съоръжения за използване в домашни условия на закрито и открито".

(2) Съоръженията за игра по ал. 1 се предвиждат и ползват само в случаите, когато има осигурена техническа и организационна възможност за надзор, който се извършва от лице, преминало курс за първа помощ и присъстващо през цялото време на ползване на площадката за игра (например на закрити площадки за игра или на открити площадки за игра към детски ясли и градини и други обекти за обществено обслужване).

Чл. 59.(1)Производителите на продукти, предназначени за изпълнение на

ударопоглъщащи настилки, изготвят инструкция за полагане и поддържане на продуктите на български език.

(2) Производителят На синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки, за които в тази наредба не са определени изисквания, носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията й в съответствие с БДС EN 1177 "Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване" при различни височини на Свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва.

3. Минимални изисквания към материалите за производство на асфалтови смеси:

Едър минерален материал:

Едър минерален материал е тази част от минералния материал, която се задържа на сито 2,0 mm. В състава на едрия минерален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените зърна трябва да имат кубична и ръбеста форма. Зърнометрията трябва да бъде такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, получената смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.

Едрият минерален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация. Вземането на проби От едрия минерален материал се извършва в съответствие с БДС BN 932-1 и БДС EN 932-2 или еквивалентен ; Пресевните анализи трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1 или еквивалентен.

Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100%, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се определя в съответствие с БДС EN 933-5 или еквивалентен.

Едрият минерален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко трябва да бъде от магмени скали.

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси:

индекс на формата, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие - не повече от 15; за износващ пласт от сплит мастик асфалт и тип А - не повече от 20; за износващ пласт тип Bi - не повече от 30; за долен пласт на съответствие с БДС EN 933-4 или еквивалентен.

съдържание на зърна с размери под 0,063 mm, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие и за износващ пласт от сплит мастик асфалт - не повече от 1,5; за износващ пласт от асфалтобетон тип А и тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 3; за основни пластове - не повече от 5, определено съглаено БДС EN 933-1 или еквивалентен ;

мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за основни пластове -не повече от 18, определена съгласно БДС EN 1367-2 или еквивалентен;

мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за износващи пластове - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 25, определена съгласно БДС EN 1367-2 или еквивалентен

износване в барабан тип "Лос Анжелос", в % по маса: за износващи пластове - не повече от 25 ( за износващ пласт при движение много леко, леко и средно не повече от 35 ); за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за основни пластове - не повече от 40, определено съгласно БДС EN 1097-2 или еквивалентен ;

коефициент на ускорено полиране: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт - не по-малко от 50, и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко - не по- малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8 или еквивалентен;

сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 12697-11 или еквивалентен метод С, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки подобряващи сцеплението.

абсорбция, в % - не повече от 2 за всички пластове, определена съгласно БДС EN 1097-6 или еквивалентен.

Дребен минерален материал:

Дребен минерален материал е тази част от минералния материал, която преминава през сито 2,0 mm. Дребният минерален материал се състои от естествен пясък и/илй трошен пясък и трябва да има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената минерална смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.

За източник на естествен пясък трябва да се счита пресевната инсталация, от която е доставен.

Трошеният пясък трябва да бъде произведен в трошачно-сортйровъчна инсталация от натрошаването на чист, едър трошен камък, и не трябва да съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребния минерален материал се извършва в минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 933-11 или еквивалентен.

Дребният минерален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, трябва да отговаря на следните изисквания:

пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 35, и за трошен пясък - не по-малък от 50, определен съгласно БДС EN 933-8 или еквивалентен.

Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10 % по маса дребен материал (<2,0 mm), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси се допуска използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси за износващи пластове й долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 тегловни %.

Минерално брашно:

Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси се състои от фини частици получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043 йли еквивалентен. То трябва да бъде добре изсушено, да не съдържа буци и да има

Размер на ситото, mm Минимален процент преминало

количество,

по маса

2,0 100

0,125 85-100

0,063 75-100

Като минерален пълнител може да се използва и портландцимент, който трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 197-1 или еквивалентен.

Минимални изисквания към материалите за производство на бетонови бордюри:

Бордюри от вибропресован бетон, да отговарят на БДС EN 1340 или еквивалентен

Минималниизисквания към материалите за масивен парапет:

Масивен парапет по архитектурен детайл (по детайла на проектанта);

Краен елемент на парапет по архитектурен детайл (по детайла на проектанта);

Колонки и горен елемент на масивен парапет

> Елементите се изработват от полимербетон в заводски условия от специализиран производител по уникална матрица изработена по размерите дадени в детайла на парапета при следните изисквания:

Обемно тегло мах. 12 kN/m3

Якост на натиск сравнима с тази на В35 или по голяма;

Водоустойчивост по изменение на теглото 0.1-0.2%;

Устойчивост на UV лъчи, соли, киселини и петролни продукти;

Гаранция мин. 10 г. за устойчивост на цвета;

Форма и размери,видймИ аспекти: равни и гладки стени, ясно оформени ръбове ;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТОбщоОт самото начало и до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде Възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитацйоннй дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации

Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Инженера, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Инвеститора.

Опазване на дърветата и зелените площи

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

ЗаменянеВсички материали, вложени в работата по настоящата поръчка трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.

Изпълнителят е свободен да предложи каквито и да са типове, марки, производители и т.н. стига те да покриват определените технически параметри и да осигуряват изискващите се качества и надеждност. Фактът, че са упоменати един или повече производителя или стандарти, не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт.

Складиране и охрана на оборудване и материалиИзпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите,че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

Общо за пробитеЗа готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати.Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани и трябва да упоменават резултатите от извършените

проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.

ПОЧИСТВАНЕ

ОбщоИзпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.

0кончателно почистванеСлед завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.

Право на възложителя да почистваВ случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може,без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения,както й да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този Договор.

ЧЕРТЕЖИ

Работни чертежиРаботните чертежи са задължение на Възложителя. Едно копие от всеки чертеж трябва да бъде предоставен на Изпълнителя.

Екзекутивни чертежиВъзложителят ще предостави на Изпълнителя едно копие на чертежите.

Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време.

Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя за всичко, което се установява по време на ремонтните и монтажни работи, а Възложителят своевременно да представи проектно решение за продължаване на работата. Възложителят следва да бъде уведомен за всяка допълнително извършена работа, като проектантът следва да отбележи промените в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът На хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на ремонтните и монтажни работи. Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите.

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя, одобрени от него и съгласувани с Независимия строителен надзор.

“Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на строителството. “Екзекутивните чертежи” трябва да са в размер и мащаба на чертежите в оригинал.

СРЕЩИСрещи, предхождащи строителствотоСлед датата за влизане в сила, но преди началото на действителното строителство, ще се насрочи среща с Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор.

Целта на Тази среща е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена до дискутиране на изискванията, използването на подизпълнители, представяне на документи изисквани от Изпълнителя преди да започне работа, доставки на основно оборудване И приоритети, строителни процедури и всеки специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва.

Срещи за хода на работатаРедовни срещи ще се провеждат на интервали от две до четири седмици.

Когато е необходимо ще се организират други срещи-по искане на Възложителя или Изпълнителя или Строителния надзор.

ФОТОСНИМКИ И ВИДЕОИзпълнителят да осигури фотограф, който да прави снимков и видео материал. Изисква се да заснеме Площадките преди започване на работа. Снимки ще се направят в строителната фаза на Работите и през интервал, показващ ключовите етапи в хода на работа. Всички снимки трябва да в цифров формат. Изпълнителят ще отговаря за:

Снимките да показват хода на работите.

Минимум тридесет (30) цветни фотографски снимки на всеки обект.

Снимките трябва да се предават на Възложителя заедно с докладите в електронен вид и отпечатани, като се придружени със следната информация:

Име на Изпълнителя;

Име На обект;

Снимка Номер;

Дата на заснемане;

Описание какво показва фотографията, и дали това е предварителна или снимка по време на строителството или монтажа.

Горепосочената информация трябва да бъде отразена във всяко име на файла.

Обозначитепни и указателни табелиПри откриване на строителната площадка, строителят монтира на място информационна табела за строежа по чл. 157 ал. 5 от ЗУТ, предоставена от Възложителя и при необходимост я актуализира.

Информационната табела съдържа:

Вид на строежа /подобект/;

Възложител с трите имена и адрес;

Строител — име и адрес;

Строителен надзор на обекта;

Номер и дата на разрешителното за строежа;

Дата на откриване на строителната площадка;

Срок за изпълнение;

Координатор по безопасност и здраве на изпълнителя на строежа - име и адрес.

ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ

ВЪЗЛИ

16.1. 0бщоВсички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

16.2. ВременноводоснабдяванеИзпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на тръбопроводите и за проби.

16.3. Временноел. захранванеЗа своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. При приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

16.4.Санитарни възлиИзпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи.Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.


Похожие работы:

«УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий обязанности Главы Республики Адыгея п/п М.К. Кумпилов "24" января 2017 года Ежегодный доклад Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в...»

«Рис. 1 Линия АСD — ликвидус, а линия АЕСF — солидус. Выше линии АСD сплавы системы находятся в жидком состоянии (Ж), ниже линии АЕСF в твердом состоянии. Превращения из жидкого состояния в твердое при медленном охлаждении до комнатной температуры (см. рис. 2) – теоретический материал Начало пе...»

«ПамяткаЗаявителю при подаче документов в Национальный реестр специалистов в области строительства Москва, 2017 Общая информация 17 февраля 2017 года Совет Ассоциации "Национальное объединение строителей" (далее – Со...»

«ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ1. При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.2. СМР трябва да се изпълняват в срок и в съответствие с Количествените сметки /КС/, представляващи Приложение №1 към настоящата документация, както...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕ...»

«-207645129540МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и науки РФ южно-уральский государственный УНИВЕРСИТЕТ пр. Ленина, 76, офис 152 (восточное крыло) г. Челябинск, Россия, 454080 Тел./факс (351) 272-30-77, E-mail: HYPERLINK mailto:va...»

«ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" Сущность и классификация капитальных вложений. Объем и содержание технической документации по строительству. Осн...»

«ФИРМЕННЫЙ БЛАНК СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ № _ Начальнику Минского областного управления Госпромнадзора Иванову В.В. 220108, г. Минск ул. Казинца, 86, корп. 1 О проведении обследования В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. N 1738 "О подгото...»

«Горбанева Л.В. Закон сохранения энергии в механике Наиболее часто встречающаяся нам в повседневной жизни энергия – механическая. Это энергия непосредственного взаимодействия и движения физических тел и их частей. В рамках механики (раздела физики),...»

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российс...»

«Негосударственное образовательное учреждение "Учебный Центр Уралмашзавода" УтверждаюДиректор НОУ "Учебный ЦентрУралмашзавода" И.А.Палкина Паспорт учебного кабинета № 211 "Кабинет подготовки рабочих станочных профессий"...»

«1319530748030004229106604000Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Городской центр развития и научнотехнического творчества детей и юношества" Информационно-методический вестник № 41Тема номера: "З...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Детская музыкальная школа № 3" Педаль как средство музыкальнойвыразительности и школа фортепианной педализации...»

«0000 Настоящий договор не является публичной офертой. Некоторые условия типового договора участия в долевом строительстве могут изменяться в зависимости от особенностей строящегося объекта, способов оплаты цены договора, выполнения либо не выполнения застройщиком внутренней отделки помещения и иных фак...»

«ПОРЯДОК проведения оценки пожарного риска I. Общие положения1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению оценки пожарного риска на объекте защиты.2. Оценка пожарного риска проводится в целях определения соотв...»

«Памятка Участника Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах при обращении в Единый контактный центр Федерального казначейства по вопросам оказания техн...»

«внедренческий центр Штрих-м Консультации по продукту "ШтрихМ: Чекопечать" осуществляются Внедренческим центром Штрих-М. Техническая поддержка оказывается с 10.00 до 18.00 по московскому времени, кроме...»

«Приложение 1 Документы физического лица, необходимые для внесения сведений в национальный реестр специалистов Копии второй и третьей страницы паспорта гражданина Российской Федерации и с страницы с действующей отметкой о регис...»

«Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" Факультет машиностроения и автомобильного транспорта Кафедра автомобильного транспорта Практическое занятие 3 Тепловой расче...»

«Перечень тем дипломных работ для студентов специальности "Таможенное дело" Влияние изменений таможенного законодательства на логистическую цепь поставки товаров (на примере.). Развитие института экспертизы в...»

«Георгий Александрович Войтович Исцели самого себя о лечебном голодании в вопросах и ответах   В 65 – Минск, "Беларусь", 1990 – 2-е издание. 128 с. Выпущено по заказу творческой студии "Фото и жизнь" Союза Журналистов БССР       ББК 53.51, УДК 615.874.24, ISBN 5-338-00515-8.   © Студия "Фото и жизнь" С...»

«МБОУ СОШ № 20 (наименование стройки) Технические характеристики материалов МБОУ СОШ № 20. Ремонт пищеблока, кабинетов, коридора, кровли (наименование работ и затрат, наименование объекта) № пп Наименование Технические характеристики 1 2 3 1 Грунтовка для внутренних работ Условная вязкость при t 20 °С по вискозиметру типа ВЗ-24...»

«Порядок внедрения стандартов СРО НП "ЮграСтрой" членами СРО НП "ЮграСтрой" (извлечение из "Методических рекомендаций по применению стандартов Национального объединения строит...»

«Приложение на оказание Услуги "Виртуальная частная сеть IP VPN" к Условиям оказания услуг связи "Билайн" корпоративным клиентамОпределения: Площадка Абонента Помещение (офис, технический центр или другое), где Абонент получает доступ к виртуальной частной сети. Класс обслуживания Набор параметров и соответствующ...»

«2010 оны Америкийн зрхний нийгэмлэгийн Ххдийн амилуулах лавшруулсан тусламжийн удирдамж Бэлтгэсэн Б.Одгэрэл /МЭЭТ, ХЭ, ЭХЭМТ/ Эмч нарт зориулсан сургалт / 1 багц цаг / Oршил Насанд хрэгсэдтэй харьцуулахад...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.