WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања ул. Хероја Чајке бр.20 Врњачка Бања Јавна набавка број: ЈН/08/2014 Бр.1339/1 Укупан број ...»

Установа за предшколско васпитање,образовање

и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

ул. Хероја Чајке бр.20

Врњачка Бања Јавна набавка број: ЈН/08/2014

Бр.1339/1

Укупан број страна документације: __31___

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

 БРОЈ: ЈН/08/2014

 

 

Поступак јавне набавке мале вредности

 

Предмет јавне набавке:

 

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ – САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ „РАДОСТ“ у ул.Хероја Чајке бр.20, Врњачка Бања

 

 Од стране:Установе запредшколско васпитање,образовање и

исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

 

 Рок за достављање понуда:закључно са 07.11.2014 године до 12 часова

 Датум отварања понуда: 07.11.2014 год. 12,15 часова

 

Врњачка Бања, октобар 2014 године

 

Стр.1

Установа за предшколско васпитање,образовање

и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

ул. Хероја Чајке бр.20

Врњачка Бања

Јавна набавка број: ЈН/08/2014

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и76. ЗЈН

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

3a. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

7. МОДЕЛ УГОВОРА

 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Стр.2

Установа за предшколско васпитање,образовање

и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

ул. Хероја Чајке бр.20

Врњачка Бања

Јавна набавка број: ЈН/08/2014

 

ДЕО I

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ДОСТАВЕ ПОНУДУ

 

Назив и адреса Наручиоца: Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце „Радост“ Врњачка Бања,ул.Хероја Чајке бр.20,Врњачка Бања

Врста Наручиоца: Васпитно образовне установа

Интернет страница Наручиоца: http://www.puradost.edu.rs/

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке: ЈН/05/2014

Врста предмета јавне набавке: Набавка радова

Предмет јавне набавке: грађевински и грађевинско-занатски радови-санација крова на објекту“Радост“ Врњачка Бања

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 радови на крову и други посебни грађевински-занатски радови

Контакт особа: Зорица Божилов,секретар, 036/611-344 и 065/2355046

e-mail radost.pravnasluzba@open.telekom.rs

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда у целини, као и остала документација која се односи на понуду морају бити састављене на српском језику.

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен) -ДЕО III;

2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен)- ДЕО III-а;

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен) -

ДЕО IV;

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и печатом оверен) - ДЕО V;

5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ДЕО VI

6. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен) - ДЕО VII;

7. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду).

8. ИЗЈАВА НА МЕМОРАНДУМУ (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача) О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (ако је то случај); 

Напомена: Образац трошкова припреме понуде (ДЕО VIII) не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (ДЕО VIII), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Стр.3

3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН:

Финансијски капацитет-да је најмањи остварен приход у претходне три године -2011,2012,2013 у свакој години појединачно 60.000.000,оо дин.,

Пословни капацитет -да је најмања појединачна ситуација, окончана или привремена у претходне три године -2011,2012,2013 у свакој години појединачно 15.000.000.,оо дин

Технички капацитет-да поседује најмање 3 теретна возила

Кадровски капацитет-најмање 10 запослених

 4. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДЕО III конкурсне документације за понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача);

Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) - ДЕО III-а конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу).

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН се доказује достављањем доказа уз понуду на следећи начин:

1) Билансом стања за 2011,2012 и 2013 год.или исказ о понуђачевим укупним приходима од радова,за претходне три обрачунске године;

2) Билансом стања за 2011,2012 и 2013 год;

3) Потврдом о регистрацији;

4) Уговорима о раду.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине,

б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај).

Стр.4.

Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде) на меморандуму понуђача, уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ

- Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији. 

- Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

- Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности  разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

- Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

 

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћ утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:

Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

Ул.Хероја Чајке бр.20, 36210 Врњачка Бања

са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈН/08/2014

- На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

- Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 07.11.2014 год. до 12 час.

- Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

- Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,

Дана 07.11.

.2014 у 12,15 часова на адреси Наручиоца.

- Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

- У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

- Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

9. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

- Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

Стр.5.

10. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

- Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.puradost.edu.rs.

- Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

- Питања треба упутити на адресу

Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

Ул.Хероја Чајке бр.20,36210 Врњачка Бања -Секретар

са назнаком: "За јавну набавку – питања у поступку ЈН/08/2013

послати факсом на тел. број: 036/611-344 или електронском поштом на адресу

radost.pravnasluzba@open.telekom.rs

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

 11. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може, на сопствену иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.

- Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

 12. ЦЕНА

- Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ. Цена мора бити исказана у динарима.

- У обрасцу Техничка спецификација понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

- Укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу понуде мора бити иста као укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу Техничка спецификација.

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

- Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.

- Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

- Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

 13. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

А)- Плаћање радова које су предмет ове набавке врши се по извршењу истих, а у року од 45 (четрдесетпет)дана од дана пријема исправне фактуре (окончане ситуације).

Б) Услови плаћања – аванс није дозвољен.

Стр.6.

14. РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА

- Понуђач ће радове извршавати сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.

- Рок извршења 30 календарских дана од дана закључења уговора.

-Гарантни рок за изведене радове најмање 12 месеци од дана примопредаје радова.

 15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

- Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

- Понуда мора да важи најмање __60_ дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

- У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.

 16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

- Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

- У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из Дела VIII, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

 17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

- Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Делу II под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

- Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву из Дела III-а ове документације.

- Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,

попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

- Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради

утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

- Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.  

- Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супртоном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

- Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност Наручиоца

Стр.7.

  18. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети и група понуђача.

- Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

- Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1.-4. ЗЈН наведене у Делу I-Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.- под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

- У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

 Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

г) понуђачу који ће издати рачун;

д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

 19. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

- Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 20. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума најнижа понуђена цена уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

- Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок.

- Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и исти гарантни рок, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

 22. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

- Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

- Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. Стр.8

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

4) Критеријум за оцену понуда: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је у претходној 2013. години остварио већи пословни приход, (доказ: извештај о бонитету, односно биланс успеха, односно потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну).

У случају да две или више понуда буду имале исти пословни приход, као најповољнија ће се изабрати понуда оног понуђача која је пристигла раније.

 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:

Понуда ће бити одбијена: уколико није благовремена, уколико поседује битне недостатке, уколико није одговарајућа, уколико ограничава права Наручиоца, уколико условљава права Наручиоца, уколико ограничава обавезе понуђача, уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

23. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА,КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

-Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновањуи упоређивању понуда,а може да врши и контролу (увид) код понуђача,односно његовог подизвођача.

-Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити,нудити или дозволити промене у понуди.

-Наручилац не може да захтева,дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом,осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

-Наручилац може, уз сагласност понуђача,да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

-У случају разлике између јединичне и укупне цене,меродавна је јединична цена.

-Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл.23. и 25 ЗЈН

2.учинио повреду конкуренције,

3.доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

4.одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Стр.9.

- Наручилац ће одбити понуду иколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке,за период од претходне три године.

-Докази који представљају негативну референцу наведени су у чл.82.став3.ЗЈН

-Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82.став3.тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- У складу са чл.83.став11.ЗЈН, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

25.ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

-Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10(десет) дана од дана јавног отварања понуда.

26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

- У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

- Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.

- У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

 

27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

- Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

- Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

- Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

- Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

- Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини тако што његов представник изнад ознаке поверљивости напише "ОПОЗИВ", упише датум, време и потпише се.

- Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

- Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

 Стр.10.

28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона, Наручилац не може извршити уговор о ј.набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заш. права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

- Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

- Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на број:  97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

- За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број124/2012).

Стр.11.

ДЕО II

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ред.

бр. Услови за учешће Доказивање испуњености услова Испуњеност

услова (заокружити)

1. да је регистрован код надлежног

органа,односно уписан у одговарајући регистар Докази: Извод из Региста Агенције за привредне регистре (без обзира на датум издавања извода);

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимичноизвршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача; да не

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кр.дела као члан организоване криминалне групе,да није осуђивана за кр.дела против привреде,кр.дела против животне средине,кр.дело примања или давања мита,кр.дело преваре.

Докази:Извод из казнене евиденције,

односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминална групе,да није осуђиван за кр.дела против привреде,кр.дела против животне средине,кр.дело примања или давања мита,кр.дело преваре;

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимичноизвршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача;

Напомена:Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет стрaници наручиоца.

да не

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

Докази:Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,или

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимичноизвршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача;

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет старници наручиоца

да не

Стр.12.

4. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду коју је издала Агенција за

приватизацију. Докази:

1. Понуђач са територије РС доставља:

а) Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде и

б)Уверење надлежне локалне самоуправе

2. Потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији са преводом на српски језик,

Датум:__________________

3.Потврда Агенције за приватизацију

да се понуђач налази у поступку приватизације

Датум:_______________

Издат од:_______________

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимичноизвршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача;

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет старници наручиоца

да не

5. Дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,а таква дозвола је предвиђена посебним прописом; Доказ:

да не

СВИ НАПРЕД НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ ДОСТАВЉАЈУ СЕ УФОТОКОПИЈАМА,ПРИ ЧЕМУ НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА НАКНАДНО ЗАХТЕВА ДА МУ СЕ НА УВИД ДОСТАВЕ ОРИГИНАЛИ

Стр.13.

ОСТАЛИ ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ

6. Финансијски капацитет-остварен приход већи од 60.000.000,00 дин. у свакој години појединачно. Доказ:

Биланс стања за 2011,2012 и 2013 год.

или исказ о понуђачевим укупним приходима од радова,за претходне три обрачунске године. да не

7. Пословни капацитет за претходне три године-да је најмања појединачна ситуација окончана или привремена 15.000.000.,00 дин

Доказ:

Биланс стања за 2011,2012 и 2013 год да не

8. Технички капацитет-да поседује најмање 3 теретна возила Доказ:

Потврде о регистрацији возила

да не

9. Кадровски капацитет-најмање 10 запослених Доказ:

Уговори о раду да не

Датум : _________________ Понуђач:

Место:__________________ _________________________

( потпис овлашћеног лица)

М.П.

Стр.14.

ДЕО III

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

  У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

 

 И З Ј А В У

 

Понуђач _____________________________________________________ из_________________________, Адреса: ___________________________________

Матични број: __________________, испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за _________________________________, и то да:

 

1)је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

 Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и

попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно.

 

Стр.15.

ДЕО III-a

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

 Подизвођач ____________________________________________________ из _______________________,

Адреса: ____________________________________________, Матични број: ______________,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН/08/2014/, и то:

 

 

1)је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица понуђача

 Напомена:

 Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођачапопуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за

сваког подизвођача).

Стр.16

ДЕО IV

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник (носилац посла) понуђача дајем следећу

 

 И З Ј А В У

 

 Изјављујемо да понуду број ___________ од_________. 2014. године, припремљену на основу позива заподношење понуда у предмету број ________________________________________,

објављеног дана ___________године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Правноглица подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

  

 

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица понуђача:

 

Стр.17.

ДЕО V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _______ од ________за јавну набавку радова, ЈН/ 08/2014 за коју је јавни позив објављен дана 2014 на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:

Адреса и седиште понуђача:__________________________________________________

Матични број понуђача: __________________ (ПИБ):_____________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________

Име особе за контакт: ______________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________

Телефон:_____________________ Телефакс:_________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:________________________________

Понуда се подноси: (заокружити )

а) самостално б) са подизвођачем в) као заједничку понуду

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем-подизвођачима):

Подизвођач:________________________ адреса:___________________________________

Матични број:____________ПИБ:____________овлашћено лице:_____________________

Број телефона:___________е-маил____________________број рачуна:________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи______ %.Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:____________________________________________________________

Подизвођач:________________________ адреса:___________________________________

Матични број:____________ПИБ:____________овлашћено лице:_____________________

Број телефона:___________е-маил____________________број рачуна:________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи

______ %.Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Стр.18.

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди(уколико се подноси заједничка понуда)

1.____________________________________ адреса:___________________________________

Матични број:____________ПИБ:____________број телефона:_____________________

Особа за контакт:___________________________е-маил__________________________

Овлашћено лице:___________________________број рачуна:______________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи______ %.Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:_______________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности јавне набавке,који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %,односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача,проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50 %.

Укупна понуђена цена без ПДВ-а. је ______________________динара,

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи __________________динара,

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи ____________________динара.

Рок важења понуде износи _60__ дана од дана отварања понуда.

Рок и начин плаћања -Рок плаћања износи __45___ дана од дана пријема исправне фактуре.

Услови плаћања : Аванс није дозвољен

Начин извршења: Понуђач ће радовове изводити сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца према динамици коју одреди Наручилац.

Рок извршења износи __30___дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок за изведене радове: ______________ месеци од примопредаје.

Саставни део понуде је образац Техничка спецификација.

Место___________________ М.П. потпис овлашћеног лица понуђача

Датум________________

Стр.19

ДЕО VI

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Tekue odravanje sanacija krova na objektu predkolske ustanove "Radost" Vrnjaka Banja

lok. k.p.br.1009,1111,1112,1113,1110/2,1108,1102/3,1101/3,1100/2 Ko Vrnjaka Banja

mesto Vrnjacka Banja optina Vrnjaka Banja Red. br. OPIS POZICIJE Jed. mere Koliina Jed. Cena /Din/ Ukupno/Din/

Fazno izvoenje radova: I faza - krovna ravan povrine 150 m2 (manja)

I PRIPREMNI RADOVI 1. Formiranje I obeleavanje prostora za deponovanje rashodovanog materijala sa postojeeg krova u okviru pripadajue parcele uz objekat. Priprema i obezbeenje gradilita sa zatitnom ogradom. Priprema i obezbeenje prostora za nov materijal.

Paualno - I PRIPREMNI RADOVI Din: II DEMONTAA 2. "Demontaa postavljenih solarnih panela radi sanacije krovnog pokrivaa.Panele paljivo demontirati i skladititi na gradilitnu deponiju za ponovnu ugradnju.Demontau i ponovnu montau izvoditi uz struan nadzor lica iz firme koja je izvodila radove tj koja je montirala panele (za demontau i ponovnu montau konsultovati odg. izvoaa koji je panele montirao)

paualno (u cenu uraunata i ponovna montaa panela - m2 70 3. "Demontaa krovnog pokrivaa od betonskog crepa. Crep paljivo demontirati, spustiti, oistiti i sloiti na gradilinu deponiju za ponovnu upotrebu, oteene i polomljene kao i ut utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. ut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."

obraun po m2 Napomena: Demontiran crep se ponovo vraa na krov sa dodatkom novog crepa koji je po uzoru na postojei.

- m2 120 стр.20

4. "Demontaa oteenih olunih vertikala kao i kompletne opivke atike i zidova radi sanacije istih. Limariju demontirati, oistiti, upakovati i skladititi na gradilitnu deponiju (oteenu deponovati na deponiju koju odredi investitor)."

paualno - 5. "Skidnje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. ut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."Sa letvama skinuti ter hartiju.

Obraun po m2 m2 120 6 "Demontaa trule i daane podloge. Skinute daske utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. ut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."Sa daanom podlogom skinuti i termoizolaciju (stirodur) i isti skladititi na deponiju da bi se ponovo ugradio. Demontirati dodrajale konstruktivne gredice u koje se ukiva daana podloga i letve radi zamene istih.

Obraun po m2 m2 120 II DEMONTAE UKUPNO: Din: III BETONSKI RADOVI 7 Sanacija oteene kose betonske ploe i atike ( svih nadzida) na delovima gde se pokae potreba, izvriti gletovanje sa lepkom uz predhodno ienje podloge i krpljenje, a na mestima gde se javi potreba rabicirati.Koristiti lepak za spoljnu upotrebu.

Obraun po m2 m2 130 III BETONSKI RADOVI Din: IV TESARSKI RADOVI 8. "Zamena dotrajalih i oteenih gredica krovne konstrukcije (konstruktivne grede u kosoj betonskoj ploi za koje se ukiva daana podloga i letve). Od suve etinarske grae po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeenja."

Obraun po m2 m2 120 9 "Nabavka i postavljanje OSB tabli kao podloge preko krovne konstrukcije. OSB table debljine 11 mm optimalne duine postaviti na dodir i zakovati. "

Obraun po m2 m2 120 стр.21

10 "Letvisanje krova letvama 24/48 mm, paralelno sa rogovima, preko OSB tabli, za stvaranje vazdunog prostora ispod pokrivaa. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne duine.(kontra letva)

Obraun po m2 m2 120 11 "Letvisanje krova letvama 24/48 mm,upravno na rogove, preko OSB tabli, za postavljanje crepa. Letve postaviti u skaldu sa postojeim. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne duine.( razmak oko 32cm)

obraun po m2 m2 120 IV TESARSKI RADOVI Din: V IZOLATERSKI RADOVI 12 Nabavka i izrada izolacije povrina betonskih ili zidanih elemenata koji su u direktnom kontaktu sa limom, jednostrukim kondorom V3 sa predhodnim premazom bitulitom povrina preko koje se stavlja kondor V3.Delovi opivanja limom atike i zidova.

obraun po m2 m2 20 13 Nabavka, isporuka i ugradnja ter papira sa odgovarajuim preklopom od 10-15 cm

Obraun po m2 m2 120 14 Ponovna ugradnja demontiranih termoizolacionih ploa (stirodura) sa svim potrebnim predradnjama i potrebnim folijama (paropropusna -vodonepropusna folija ursa SECO ili sl.).

Obraun po m2 m2 120 V IZOLATERSKI RADOVI Din: VI POKRIVAKI RADOVI 11 Ponovno postavljanje demontiranog krovnog pokrivaa od betonskog crepa. Crep paljivo oistiti i pripremiti za postavljanje. Oteen ili vitoperan crep odbaciti, gut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. ju. Crep postaviti sa dodatkom do 15% novog po uzoru na postojei. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produnom malteru."

Obraun po m2 m2 120 VI POKRIVAKI RADOVI Din: VII LIMARSKI RADOVI стр.22

13 Izrada i montaa horizontalnih leeih oluka od plastificiranog lima u boji i tonu prema odobrenom uzorku (boja prema postojeim olucima), debljine d=0.55 mm, pravougaonog preseka,razvijene irine po postojeem oluku, dimenzija (dimenzije uskladiti prema predhodno demontiranim olucima), u padu 0,5 % prema odvodnim olunim vertikalama.

Obraun po m1 horizontalnih oluka, kompletno sa svim veznim, spojnim i pomonim materijalima.

m1 9.00 14 Opivanje prozora od plastificiranog lima u boji i tonu prema odobrenom uzorku (boja prema postojeim olucima), razvijene irine (R) do 33 cm, debljine 0,70 mm. Strane opivke prema zidu i toku prozora podii u vis do 25 mm, u tok prozora uvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka privrstiti za drvene paknice ili izbuiti podlogu, postaviti plastine tiplove i privrstiti mesinganim holrafovima. Preko glave holrafa postaviti "manicu" i zalemiti. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opivanja."

Obraun po m1 m1 9.00 15 Opivanje terasa plastificiranim limom u boji i tonu prema odobrenom uzorku (boja prema postojeim olucima), razvijene irine (R) do 50 cm, debljine 0,70 mm. Opivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima na zidu postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opivanja.

Obraun po m1 m1 20.00 16 "Opivanje zidova - krovnih venaca, slemena, bonih zidova i atika plastificiranim limom u boji i tonu prema odobrenom uzorku (boja prema postojeim olucima), razvijene irine (R)50 cm, debljine 0,70 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opivanja."

Obraun po m1 m1 38.00 17. "Izrada i montaa olunih vertikala od plastificiranog lima (bojenog lima u tonu prema postojeim, braon) - vertikalni oluci, razvijene irine (R) do 33 cm, kruznog preseka 15 cm, debljine lima 0,70 mm. Delovi olunih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa draima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Zavretak olune cevi po detalju.

Obraun po m1 vertikalnog oluka, kompletno sa svim veznim, spojnim i pomonim materijalom, kao i materijalom za montau.

m1 8 VII LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Din: стр.23

REKAPITULACIJA I PRIPREMNI RADOVI Din: II DEMONTAE UKUPNO: Din: III BETONSKI RADOVI Din: IV TESARSKI RADOVI Din: V IZOLATERSKI RADOVI Din: VI POKRIVAKI RADOVI Din: VII LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Din: UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

Стр.24

ДЕО VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора мора да потпише одговорно лице понуђача и да парафира сваку страну уговора и овери печатом.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране:

1. Предшколска установа "РАДОСТ", ул. Хероја Чајке бр. 20. Врњачка Бања,

ПИБ

коју заступа директор Драгана Хаџи-Ристић (у даљем тексту: Наручилац)

2.

ПИБ

отворен код пословне банке

које заступа директор

Члан 1.

Предшколска установа "РАДОСТ" из Врњачке Бање, је у својству Наручиоца у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН/08/2014, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење грађевинских и грађевинско - занатских радова на санацији крова објекта „Радост“,ул.Хероја Чајке бр.20,Врњачка Бања.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење грађевинских и грађевинско - занатских радова на санацији крова објекта „Радост“,ул.Хероја Чајке бр.20,Врњачка Бања и ближе је одређен усвојеном Понудом Извођача број.................. од

Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско - занатске и припремно - завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно

Уговорна цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:

- по окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача бр................. од

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Стр.25

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од....30....... календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог Уговора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо - техничку документацију и одобрење за градњу;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор константује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно - техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно - техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог Уговора;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог Уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трочкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности

за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 11. и чланом 12. став 3. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из члана 11. и члана 12. став 3. Уговора, претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Стр.26.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са важећим прописима, инвестиционо - техничком документацијом и овим Уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење Уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно - правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за пријем радова укулико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- издатом одобрењу за изградњу;

- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу;

- почетку грађења и року завршетка радова;

- почетак и рок завршетка радова.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан Уговор са надзорним органом.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију и одобрење за градњу, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Стр.27.

Члан 11.

Понуђач чија је Понуда изабрана као најповољнија је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције: прва - припрема и формирање градилишта и последња - отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у четири примерка, по два за сваку уговорну страну.

Члан 12.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности Уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати укулико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи 12 месеци рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог Уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Нарућилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико

Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом Уговору. Стр.28

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене Понуде Извођача бр...... од

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава Записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклоња у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно - техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; Стр.29

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 21.

У случају једностраног раскида Уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог Уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида Изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања Изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

Члан 22.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 23.

Предлози и саставни делови овог Уговора су:

- Понуда Извођача бр................ од

- Динамички план.

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

1. НАРУЧИЛАЦ 2. ИЗВОЂАЧ

Предшколска установа "РАДОСТ"

Врњачка Бања

____________________________________ ___________________________________

Стр.30

ДЕО VIII

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликомприпреме понуде број _________________ од ____________. 2014. године у поступку јавне набавке мале вредности број ___________________

Редни број ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОC

1. 2. 3. 4. УКУПНО динара:  

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

 

 Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца

накнаду трошкова.

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђачтражио накнаду тих трошкова у својој понуди, односно доставио

Захтев за накнаду трошкова.

 

 Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.

 

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица понуђача:

 

Стр.31


Похожие работы:

«Методически рекомендации по разработке второй версии Среды интеграции Экономического факультета МГУ Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u Термины и определения PAGEREF _Toc416272533...»

«Общи положения Планът за безопасност и здраве е изготвен като са взети предвид изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Съгласно Наредба № 4/2006 г., обн. ДВ бр 6/2007 г...»

«Документационное сопровождение организации индивидуальной траектории обучающихся (пример разработки программы с индивидуальным планом для подготовки обучающихся к конкурсу WorldSkills)ПРОГРАММА по организации индивидуальной подготовки студента к конкурсу профессиона...»

«ТР ТС 015/2011 о безопасности зернаСхема декларирования 1д включает следующие процедуры:формирование и анализ технической документации;осуществление производственного контроля;проведение ис...»

«УТВЕРЖДАЮ зам.директора по УР УО "Ивацевичский ГПЛ СП" _ Л.М.Кардаш План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин на 2016-2017 учебный год. Деятельность методической комиссии осуществл...»

«Санкт-Петербургский государственный университет Экономический факультет Дневное отделение Выпускная кфалификационная работа работа На тему: "Экономические последствия механизма санкций в современной политэкон...»

«Договор на выполнение работ (услуг) № /ст-2015 г. Иваново "_" 2015г., именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Центр независимых экспертиз", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генеральн...»

«АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 91 г. Владивосток 2011 Информационно-методический бюллетень № 91. Владивосток: Архивный отдел Приморского края, 2011. 56 с.Редакционная группа: В.И.Кузнецова (руководитель реда...»

«Открытое акционерное общество Дальневосточная генерирующая компания Белякова Марина Вениаминовна инженер по метрологии Лексина Наталья Аркадьевна Инженер по метрологииХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ  Мастерчук Александр Александрович Главный метролог ОАО Хабаровский нефтеперерабатывающий завод  Скичко...»

«Содружество Независимых Государств Исполнительный комитет О развитии цифрового эфирного телевещания в государствах – участниках СНГ: возможности и перспективы сотрудничества (информационно-аналитический материал) Москва, 2016 год Оглавление TOC \o 1-3 \f \h \z \u Вв...»

«Документная лингвистика. Темы лекций и практических занятий Лекции Тема 1. Лингвистические основы документной лингвистики. Знаковая сущность коммуникации. Язык. Речь. Общество. Тема 2. Документные тексты: системные особенности и признаки. Текст документа как реализация системы правил и ограничений....»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математико-механический факультет Кафедра системного программированияГЕНЕРАЦИЯ КОДА ПО ДИАГРАММЕ АКТИВНОСТЕЙ Дипломная работа студентки 545 группы Ивановой Оксаны Олеговн...»

«ИНСТРУКЦИЯ по техническому освидетельствованию баллонов ГОСТ 949-73 и метановых автомобильных облегченных (композитных) баллонов высокого давления1. Общие положения  1.1. Техническое освидетельствование (испытание) баллонов ГОСТ 949-73 и метановых автомобильных облегченных (компо...»

«Настоящий договор не является публичной офертой. Некоторые условия типового договора участия в долевом строительстве могут изменяться в зависимости от особенностей строящегося объекта...»

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний от 25.08.2015 по проекту градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на размещение многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 10, корп. 1.Общие сведения о проекте, представленном на публичные...»

«Справка о результатах мониторинга сайтов 2016г. (№1) В связи с исполнением государственного задания ГБОУ ДПО ЦПК "Большеглушицкий ресурсный центр" с 15.02.2016г. – 20.02.20016г. был проведен мониторинг официальных сайтов образовательных организаций Южного управления. Перечен...»

«Утверждены в ученой степени кандидата наук и в ученом звании доцента следующие соискатели:  Кандидаты наукпо химическим наукам: Танирбергенова Сандугаш Кудайбергеновна; Абилхайров Амангелди Ибраимович; Литвиненко Юлия Алексеевна; Дюсебаева Мольдыр Акимжановна; Алдабергенова Сауле Кидирбаевна;...»

«ОАО "Ростелеком"ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИР2012СОДЕРЖАНИЕ TOC \h \z \u \t _Заголовок 1;1;_Заголовок 2;2;_Заголовок 3;3;_Заголовок без нумерации в оглавлении;1 Список сокращений PAGEREF _Toc338074683 \h 31 Требования к аппаратному обеспечению PAGEREF _Toc338074684 \h 42 Требования...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Норильский государственный индустриальный институт" Политехнический колледжМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙДЛЯ СПЕЦИ...»

«Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих области Администрации Губернатора Белгородской области, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2011 года по 31...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.