WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања ул. Хероја Чајке бр.20 Врњачка Бања Јавна набавка број: ЈН/06/2014 Укупан број страна ...»

Установа за предшколско васпитање,образовање

и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

ул. Хероја Чајке бр.20

Врњачка Бања Јавна набавка број: ЈН/06/2014

Укупан број страна документације: 23

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

 БРОЈ: ЈН/06/2014

 

 

Поступак јавне набавке мале вредности

 

Предмет јавне набавке: Машина за прање веша за потребе вртића

 

 Од стране:Установе запредшколско васпитање,образовање и

исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

 

 Рок за достављање понуда: закључно са 12.09.2014 године до 12 часова

 Датум отварања понуда: 12.09.2014 год. 12,15 часова

 

Врњачка Бања, септембар 2014 године

Стр.1

Установа за предшколско васпитање,образовање

и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

ул. Хероја Чајке бр.20

Врњачка Бања

Јавна набавка број: ЈН/06/2014

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

3a. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

7. МОДЕЛ УГОВОРА

 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Стр.2

Установа за предшколско васпитање,образовање

и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

ул. Хероја Чајке бр.20

Врњачка Бања

Јавна набавка број: ЈН/06/2014

 

ДЕО I

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ДОСТАВЕ ПОНУДУ

 

Назив и адреса Наручиоца: Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце „Радост“ Врњачка Бања,ул.Хероја Чајке бр.20,Врњачка Бања

Врста Наручиоца: Корисник буџета

Интернет страница Наручиоца: http://www.puradost.edu.rs/

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак-Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке: ЈН/06/2014

Врста предмета јавне набавке: Набавка добара

Предмет јавне набавке: машина за прање веша за потребе ПУ„Радост“ Врњачка Бања

Назив и ознака из општег речника набавке: 39713200 машина за прање веша

Контакт особа: Зорица Божилов,секретар, 036/611-344 и 065/2355046

e-mail radost.pravnasluzba@open.telekom.rs

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда у целини, као и остала документација која се односи на понуду морају бити састављене на српском језику.

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен) -ДЕО III;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен) - ДЕО III-а;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен) - ДЕО IV;

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и печатом оверен) - ДЕО V;

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ДЕО VI;

6. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен) - ДЕО VII;

Стр.3

7. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду).

8. ИЗЈАВА НА МЕМОРАНДУМУ (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача) О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (ако је то случај);

 

Напомена: Образац трошкова припреме понуде (ДЕО VIII) не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (ДЕО VIII), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 4. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДЕО III конкурсне документације за понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача);

2.Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) - ДЕО III-а конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 Стр.4.

 5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине,

б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај).

Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених услова, понуђачи су дужнидоставити (као саставни део понуде) на меморандуму понуђача, уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача иоверену печатом понуђача.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ

- Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији. 

- Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

- Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности  разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

- Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште, у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу Управе за ЈН на адресу Наручиоца:

Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

Ул.Хероја Чајке бр.20, 36210 Врњачка Бања

са назнаком: "Понуда за јавну набавку добара- мале вредности број ЈН/06/2014

НЕ ОТВАРАТИ“

- На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

- Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 12.09.2014 год. до 12 часова.

- Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању

поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

- Отварање понуда ће се обавити јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда,

Дана 12.09.

2014 у 12,15 часова на адреси Наручиоца.

Стр.5.

- Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

- У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

- Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

9. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

- Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

10. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

- Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.puradost.edu.rs.

- Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

- Питања треба упутити на адресу

Установа за предшколско васпитање,образовање и исхрану деце“Радост“Врњачка Бања

Ул.Хероја Чајке бр.20,36210 Врњачка Бања -Секретар

са назнаком: "За јавну набавку – питања у поступку ЈН/06/2014

послати факсом на тел. број: 036/611-344 или електронском поштом на адресу

radost.pravnasluzba@open.telekom.rs

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

 11. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може, на сопствену иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.

- Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

 12. ЦЕНА

- Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ. Цена мора бити исказана у динарима.

- У обрасцу Техничка спецификација понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

- Укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу понуде мора бити иста као укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу Техничка спецификација.

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. Стр.6.

- Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.

- Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

- Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

 13. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

А)- Плаћање добара које су предмет ове набавке врши се по испоруци истих, а у року од 45 (четрдесетпет)дана од дана пријема исправне фактуре.

Б) Услови плаћања – наручилац није у могућности да даје аванс пре испоруке добра.

14. РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА

- Понуђач ће испоруку добара извршити у року који не може бити дужи од 15 дана.

- Рок извршења 15 календарских дана од дана закључења уговора.

-Гарантни рок за испоручена добра износи 24 месеца од дана испоруке и монтаже.

 15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

- Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

- Понуда мора да важи најмање __60_ дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

- У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.

 16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

- Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

- У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће

понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из Дела VIII, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

 17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

- Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Делу II под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

- Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву из Дела III-а ове документације.

Стр.7.

- Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,

попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

- Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради

утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

- Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

 

- Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супртоном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

- Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност Наручиоца.

  18. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети и група понуђача.

- Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

- Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1.-4. ЗЈН наведене у Делу I-Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.- под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

- У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

 Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

г) понуђачу који ће издати рачун;

д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

 19. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

- Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Стр.8.

 20. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума најнижа понуђена цена уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

- Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок.

- Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и исти гарантни рок, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

 22. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

- Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

- Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

4) Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена

 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:

Понуда ће бити одбијена: уколико није благовремена, уколико поседује битне недостатке, уколико није одговарајућа, уколико ограничава права Наручиоца, уколико условљава права Наручиоца, уколико ограничава обавезе понуђача, уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

23. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА,КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

-Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновањуи упоређивању понуда,а може да врши и контролу (увид) код понуђача,односно његовог подизвођача.

-Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити,нудити или дозволити промене у понуди.

-Наручилац не може да захтева,дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,односно промену којом би се понуда која је

Стр.9.

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом,осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

-Наручилац може, уз сагласност понуђача,да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

-У случају разлике између јединичне и укупне цене,меродавна је јединична цена.

-Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл.23. и 25 ЗЈН

2.учинио повреду конкуренције,

3.доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

4.одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду иколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке,за период од претходне три године.

-Докази који представљају негативну референцу наведени су у чл.82.став3.ЗЈН

-Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82.став3.тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- У складу са чл.83.став11.ЗЈН, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

25.ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

-Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10(десет) дана од дана јавног отварања понуда.

26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

- У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

- Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.

- У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

 Стр.10

27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

- Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

- Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

- Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

- Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

- Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини тако што његов представник изнад ознаке поверљивости напише "ОПОЗИВ", упише датум, време и потпише се.

- Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

- Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

 

28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона, Наручилац не може извршити уговор о ј.набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заш. права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

- Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

- Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на број:  97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

- За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број124/2012).

Стр.11.

ДЕО II

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ред.

бр. Услови за учешће Доказивање испуњености услова Испуњеност

услова (заокружити)

1. да је регистрован код надлежног

органа,односно уписан у одговарајући регистар Докази: Извод из Региста Агенције за привредне регистре (без обзира на датум издавања извода);

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача; да не

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кр.дела као члан организоване криминалне групе,да није осуђивана за кр.дела против привреде,кр.дела против животне средине,кр.дело примања или давања мита,кр.дело преваре.

Докази:Извод из казнене евиденције,

односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминална групе,да није осуђиван за кр.дела против привреде,кр.дела против животне средине,кр.дело примања или давања мита,кр.дело преваре;

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимичноизвршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача;

Напомена:Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет старници наручиоца.

да не

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

Докази:Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,или

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача;

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет старници наручиоца

да не

Стр.12

.

4. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду коју је издала Агенција за

приватизацију. Докази:

1. Понуђач са територије РС доставља:

а) Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде и

б)Уверење надлежне локалне самоуправе

2. Потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији са преводом на српски језик,

Датум:__________________

3.Потврда Агенције за приватизацију

да се понуђач налази у поступку приватизације

Датум:_______________

Издат од:_______________

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимичноизвршење набавке поверава извођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача;

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет старници наручиоца

да не

5. Дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,а таква дозвола је предвиђена посебним прописом; Доказ:/

да не

СВИ НАПРЕД НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ ДОСТАВЉАЈУ СЕ УФОТОКОПИЈАМА,ПРИ ЧЕМУ НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА НАКНАДНО ЗАХТЕВА ДА МУ СЕ НА УВИД ДОСТАВЕ ОРИГИНАЛИ

Датум : _________________ Понуђач:

Место:__________________ М.П. _________________________

( потпис овлашћеног лица)

Стр.13

.

ДЕО III

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

  У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

 

 И З Ј А В У

 

Понуђач _____________________________________________________ из_________________________, Адреса: ___________________________________

Матични број: __________________, испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за _________________________________, и то да:

 

1)је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

 Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и

попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно.

 

Стр.14.

ДЕО III-a

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

 Подизвођач ____________________________________________________ из _______________________,

Адреса: ____________________________________________, Матични број: ______________,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за, и то:

 

 

1)је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица понуђача

 Напомена:

 Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача

попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за

сваког подизвођача).

Стр.15.

ДЕО IV

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник (носилац посла) понуђача дајем следећу

 

 И З Ј А В У

 

 Изјављујемо да понуду број ___________ од_________. 2014. године, припремљену на основу позива заподношење понуда у предмету број ________________________________________,

објављеног дана ___________године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Правноглица подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

  

 

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица понуђача:

 

Стр.16.

ДЕО V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _______ од ________за јавну набавку добара, ЈН/ 06/2014 за коју је јавни позив објављен дана 2014 на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:

Адреса и седиште понуђача:__________________________________________________

Матични број понуђача: __________________ (ПИБ):_____________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________

Име особе за контакт: ______________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________

Телефон:_____________________ Телефакс:_________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:________________________________

Понуда се подноси: (заокружити )

а) самостално б) са подизвођачем в) као заједничку понуду

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем-подизвођачима):

Подизвођач:________________________ адреса:___________________________________

Матични број:____________ПИБ:____________овлашћено лице:_____________________

Број телефона:___________е-маил____________________број рачуна:________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи______ %.Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:____________________________________________________________

Подизвођач:________________________ адреса:___________________________________

Матични број:____________ПИБ:____________овлашћено лице:_____________________

Број телефона:___________е-маил____________________број рачуна:________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи

______ %.Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:__________________________________________________________________

Стр.17.

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди(уколико се подноси заједничка понуда)

1.____________________________________ адреса:___________________________________

Матични број:____________ПИБ:____________број телефона:_____________________

Особа за контакт:___________________________е-маил__________________________

Овлашћено лице:___________________________број рачуна:______________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи______ %.Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:_______________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности јавне набавке,који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %,односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача,проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50 %.

Укупна понуђена цена без ПДВ-а. је ______________________динара,

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи __________________динара,

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи ____________________динара.

Рок важења понуде износи _60__ дана од дана отварања понуда.

Рок и начин плаћања -Рок плаћања износи __45___ дана од дана пријема исправне фактуре.

Услови плаћања : Аванс ____0______%

Начин и рок извршења: Понуђач ће добра испоручити у року који не може бити дужи од ____15___-дана и на месту које одреди Наручилац. У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до,око... и сл.),понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Гарантни рок за испоручена добра: ______________ месеци од примопредаје.

Саставни део понуде је образац Техничка спецификација.

Место___________________ М.П. потпис овлашћеног лица понуђача

Датум________________

Стр.18.

ДЕО VI

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША

ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА

ЗА ПРАЊЕ ВЕША -капацитет пуњења 18-20 кг сувог веша

-запремина бубња 180-220 дм3

-пречник врата око 380 мм

-прикључак струје 400V/3N/ 50-60 Hz

-укупна снага 12-14 кW

-предњи,горњи и бочни панели су од нерђајућег челика

AISI 304,

- бубањ и спољни бубањ су од нерђајућег челика INOX

AISI 304,(техничка гаранција 5 година),

-центрифуга од 800-1100 обртаја,

- уграђен програм за уштеду воде и електричне енергије

-приказ програма прања на дисплеју на Српском језику

-потврду о усаглашености издату од овлашћеног домаћег сертификационог тела,

-гумене стопе за инсталацију машине,

-Монтажа и пуштање у рад

Ред

Бр. Назив производа Јед.

мере Кол

Цена по јединици

мере

без

ПДВ-а

ПДВ

(%) Цена по

јединици

мере

са ПДВ

УКУПНА

ЦЕНА

(цена по јед.мере x

количина)

са ПДВ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ПРОФЕСИОНАЛНА

МАШИНА ЗА

ПРАЊЕ ВЕША

ком 1 УКУПНА ЦЕНА (са испоруком и монтажом) без ПДВ: ___________________________________

ПДВ: __________________________

УКУПНА ЦЕНА(са испоруком и монтажом) са ПДВ : _________________________

М.П. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

Стр.19.

ДЕО VII

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора мора да потпише одговорно лице понуђача и да парафира сваку страну уговора и овери печатом.

У Г О В О Р

о купопродаји добара

Закључен дана

1

бр

Установе за предшколско васпитање, образовање и исхрану деце "Радост" Врњачка Бања, ПИБ 100917916, матични број 07294409, шифра делатности 8891 коју заступа директор Драгана Хаџи-Ристић( у даљем тексту: Купац), с друге стране.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

ПРЕДМЕТ:

Члан 1.

Предмет овог уговора је - Куповина машине за прање веша (са испоруком и монтажом),за потребе Предшколске установе „Радост“, ( у даљем тексту: добра ), у свему према спецификацији из усвојене Понуде бр. __________ од ________2014. године, (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део

овог уговора.

ЦЕНА:

Члан 2.

Укупна уговорена вредност за добра која су предмет овог уговора према спецификацији добара са

структуром цена из понуде, са свим пратећим трошковима испоруке и монтаже на уговорено место,

износи _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ

(словима:___________________________________________________динара).

Уговорена цена је фиксна,непроменљива до завршетка испоруке и монтаже предметних добара у целости.

Наведена укупно уговорена цена не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена до коначног испуњења уговорене обавезе.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Купац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на

рачун Продавца, број _____________________ код Банке _______________________, а у року до

------- дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља понуђач

којом је потрврђена испорука добара и записника о квалитативном и квантитативном пријему добара

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача..

Стр.20

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и монтира у року од 15 календарских дана,

од дана закључења уговора.

Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и са својом радном снагом монтира на

локацијама које одреди Купац.

Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку уговореног квалитета, стручно, квалитетно

и у складу са законским прописима и стандардима за ову врсту посла, на локацијама које одреди купац.

Примопредају извршиће Комисија састављена од два представника Купца и једног представника Продавца.

Трошкове превоза до уговореног места испоруке сноси Продавац.

ПРИЈЕМ ДОБАРА

Члан 5.

Продавац се обавезује да предметна добра из предмета овог Уговора испоручи и монтира у исправном

стању, уговореног квалитета.

Представници купца и продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем по приспећу и

монтажи добара која су предмет Уговора на локацији на којој се врши испорука, и потписати Записник

о квантитативном и квалитативном пријему.

Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине наведене у отпремним документима, представници купца и Продавца ће недостатке записнички констатовати.

Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или замени добро које је предмет уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни недостаци у року од 5 радних дана од дана записничког констатовања недостатака.

За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Члан 6.

Испоручена добра мора задовољити прописане услове квалитета.

Продавац гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити неоштећена, неупотребљавана, са техничким карактеристикама у складу са техничком спецификацијом која је саставни део понуде продавца и у складу са овим уговором, у супротном Продавац је сагласан да Купцу надокнади сву претпљену штету која услед тога настане.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Продавац за испоручена добра даје општи гарантни рок од 24 месеци и обавезује се да све недостатке

за испоручена добра у том року отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке и монтаже добра у целости и потписивања од стране уговорних страна Записника о квалитативном и квантитативном пријему, тј. од датума када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза.

Стр.21

ОТКЛАЉАЊЕ НЕДОСТАТКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 8.

Продавац је дужан да у току општег гарантног рока, на први писани позив купца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитете добра који је предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од

стране купца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, купац је овлашћен да за отклањање

недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет продавца, наплатом банкарске гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности

трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1. овог члана, купац има право да од

продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Продавац не испуни своју обавезу из овог уговора, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да Купцу плати уговорну казну и то:

- случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно уговорене цене

- уколико Продавац не испоручи сва предметна добра из члана 1. овог Уговора, у року предвиђеном чланом 4. овог Уговора, обавезује се да Купцу плати уговорену казну у висини од 2‰ (два промила) од уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорена казна не може прећи износ од 5% уговорене цене.

Ако је штета коју је купац претрпео због неиспуњења обавеза Продавца или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорене казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца, Купац без посебног саопштења Продавца, задржава своје право на уговорну казну.

Купац ће, у складу са одредбама овог уговора према датуму коночног испуњења/завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и

на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорену цену из члана 3 овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА

Члан 10.

Продавац се обавезује:

да испоручи добра из члана 1 овог уговора, у свему према усвојеној понуди, кавалитетно, према професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту добара, и у складу са прописима, стандардима,техничким нормативима у свему према опису добара који је саставни део овог уговора посебно водећи рачуна да својим радом не угрози делатност наручиоца;

2) да испоручи добра из члана 1 овог закона овог уговора у року и на начин утврђеним у члану 4 овог уговора

3) да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.

4) да гарантује Купцу за ивршење уговорених обавеза од стране подизвођача.

Стр.22

ОБАВЕЗЕ КУПЦА

Члан 11.

Купац се обавезује:

1) да Продавцу омогући испоруку добара;

2) да Продавцу уредно плати цену, на начин и роковима ближе одређеним одредбама овог уговора;

3) да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени рок или квалитет или количину испоруке,

Купац може раскинути Уговор.

Купац може раскинути Уговор уколико Продавац не поштује одредбе овог Уговора.

Отказни рок износи 15 дана. Отказни рок тече од дана писменог споразума о отказу Уговора.

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој уговорној

страни надокнадити штету.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност

уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора

Члан 14.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим

односима.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то није могуће,

признају надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу када Уговор потпишу обе уговорне стране

Члан 17.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА

______________________ ______________________

Драгана Хаџи-Ристић

Стр.23


Похожие работы:

«Списки зачисленных на дневную бюджетную форму получения высшего образования по трем сертификатам ЦТ Физико-инженерный факультет Специальность: Профессиональное обучение (строительство), конкурс – 1; проходной б...»

«ДОГОВОР о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома с инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37а (строительный адрес) г. Красноярск "" _ 201 г. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Зод...»

«Технология Тема опыта: "Формирование творческих способностей обучающихся на уроках технологии через использование метода проектов" Автор опыта: Канев Дмитрий Алексеевич, учитель технологии (технический труд) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 города Нарьян-Мара". "...»

«Приложение 2 к Тендерной документации по электронным закупкам способом открытого тендера Техническая спецификация по приобретениу услуг по аренде административного помещения в городе Караганда Предоставляемое в аренду административное помещение дол...»

«ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ С УРОВНЕМ НЕСФАТИНА-1 У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ Визир М. А. Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина, marina.vizir@gmail.com Инсулинорезистент...»

«Информация по взносам на капитальный ремонт Я не получил квитанция, что мне делать?Вам необходимо обратиться:-в ОАО Башкирский регистр социальных карт:тел. 8 (347) 279-55-66, электронный адрес: kapremont@brsc.ru; адреса: г.Уфа, ул.Новомостовая, д.8, г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, д.83;-или в НОФ "Региональный...»

«4 июля 2016 г. вступили в силу изменения в Градостроительный Кодекс (опубликован Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), которые коренным образом реформируют систему саморегулирования в строит...»

«УДК 621.548; 621.311.24РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С РОТОРОМ ДАРЬЕ А.А. Бубенчиков, Р.А. Дайчман, А.А. Артамонова, Т.В. БубенчиковаОмский государственный технический университет, г. О...»

«Министерство образования И науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский...»

«Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губкинский ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 25241256985 Сборник ситуационных задач по дисциплине "Охрана труда" Разработал преподаватель: Новикова Л.А....»

«Утверждаю зав. кафедрой МОГУ В.М. Давыдов Перечень тем курсовых работ по дисциплине Принятие и исполнение государственных решений на 2014/2015 учебный год Сущность и специфика политических решений. Соотношение понятий политическое решение, управленческое решение и государстве...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г.ШАХТЫ РОСТОВ...»

«МАОУ Аксурская СОШ Паспорт кабинета технологии (мальчики) Заведующий кабинетом Курманалиев Г.К.                                                             Аксурка-2013 год.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ •1. Учебный кабинет-это учебно-воспитательное подразделение средней общ...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.