WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Собственост на обекта и организационна структура Обектът се изгражда по Оперативна програма ‘’Околна среда 2007 – 2013г’’. Съоръженията, включени в регионалното депо, са ...»

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци на общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци"

Общо за управлението на отпадъците в региона

1. Обща информация

1.1. Местоположение

Регионалното депо за отпадъци на общините град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци е разположено на 2,5 километра югозападно от с. Стожер, община Добричка, област Добрич.

Достъпът до площадката на РД Стожер по републиканската пътна мрежа от общинските центрове е както следва:

- от гр. Добрич – 16 км;

- от с. Крушари – 50 км;

- от гр. Тервел – 63 км;

- от с. Никола Козлево – 71 км;

- от гр. Балчик – 53 км;

- от гр. Каварна – 70 км;

- от гр. Шабла – 90 км.

Собственост на обекта и организационна структура

Обектът се изгражда по Оперативна програма ‘’Околна среда 2007 – 2013г’’.

Съоръженията, включени в регионалното депо, са собственост на Община град Добрич.

Към момента на въвеждане в експлоатация на „Регионално депо за общините град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“ е проведена следната организационна и техническа дейност:

Учредено е сдружение по реда на чл. 19а от ЗУО /отменен/, с предмет на дейност: Осъществяване на дейности и проекти, свързани с управлението на отпадъците, конкретно неопасни (битови) и на приравнените на тях отпадъци, както и строителни и масово разпространените отпадъци; Съгласно § 3, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, Сдружението ще бъде прекратено до 31декември 2014 г. на основание чл. 24 от ЗУО ще бъде учредено ново.

Община град Добрич, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „България“ №12 е определена от общините в региона за водеща община, която има основни отговорности при изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, като възлага обществени поръчки за:

1. Изграждане на регионално депо в землището на с. Стожер;

2. Строителен надзор при изграждане на депото;

3. Авторски надзор;

4. Текущ одит на проекта;

5. Доставка на оборудване;

6. Техническа помощ за управление на проекта;

7. Изпълнение на мерки за информация и публичност;

8. Избор на изпълнител за експлоатация на обекта.

Административни единици, население и очаквани количества отпадъци

Административни единици

Регион Добрич се намира в Североизточна България и включва осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. Специфична особеност за региона е наличието на община без населено място за административен център на своята територия (община Добричка), в която има само села, както и община, представляваща само един град (община град Добрич) с население от 91 030 жители, което представлява близо 46,5% от населението на региона.

Фиг.1 Карта на регион Добрич

Територията на регион Добрич е 4984 кв. км. и представлява 4,5% от територията на България. Регионът включва девет общини.

Население

Съгласно данните на Националния статистически институт (НСИ) за населението към 01.02.2011 г. в региона живеят 195 777 души, около 2.6 % от населението на страната.

Средната гъстота на населението е 38.5 д/кв.км., с 40% по-ниска от средната за страната, която е 66.8 д/кв.км.

Таблица 1 Население, площ и гъстотаНаселение Преброяване 2001 Преброяване 2011 Годишен спад Площ на общината Гъстота на населението 2011

Балчик 22354 20317 0.95% 524 39

Генерал Тошево 19422 15097 2.49% 982 15

Добрич град 100000 91030 0.94% 109 835

Добричка 25736 22081 1.52% 1296 17

Каварна 16688 15358 0.83% 481 32

Крушари 5924 4547 2.61% 417 11

Тервел 18728 16178 1.45% 580 28

Шабла 6380 5069 2.27% 330 15

Никола Козлево 7190 6100 1.63% 264 23

За региона 222422 195777 За страната 7932984 7364570 0.74% Годишният спад на населението в региона е два пъти по-голям от средния за страната.

Таблица 2 Прогноза за населението (период 2015-2043 година)Общини 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2028 2043

Балчик 19,555 19,369 19,185 19,003 18,822 18,643 18,466 18,290 17,271 14,964

Генерал Тошево 13,650 13,310 12,979 12,656 12,341 12,034 11,735 11,443 9,837 6,742

Добрич град 87,670 86,850 86,038 85,233 84,436 83,646 82,864 82,089 77,586 67,385

Добричка 20,767 20,451 20,140 19,834 19,533 19,236 18,944 18,656 17,017 13,523

Каварна 14,856 14,733 14,611 14,490 14,370 14,251 14,133 14,016 13,335 11,773

Крушари 4,089 3,982 3,878 3,777 3,678 3,582 3,488 3,397 2,898 1,947

Тервел 15,258 15,036 14,818 14,603 14,391 14,182 13,976 13,773 12,615 10,129

Шабла 4,623 4,518 4,415 4,315 4,217 4,121 4,027 3,935 3,428 2,428

Н. Козлево 5,712 5,619 5,527 5,437 5,348 5,261 5,175 5,091 4, 613 3,604

Общо 186,180 183,868 181,591 179,348 177,136 174,956 172,808 170,690 158,600 132,495

Количества отпадъци – прогноза

Като база за определяне на количествата отпадъци са използвани стойностите, посочени в зависимост от вида на населеното място в Механизма за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на „ОПОС 2007-2013 г.” Програмата за прилагане на Директивата 1999/31/EС за депониране на отпадъци, като за целия период от 2003 г. нормата на натрупване ежегодно нарастват с 0.3 % в резултат от икономическия растеж, като се допуска че средният растеж е 3 % и 1 % нарастване на доходите води до 0.1 % нарастване на отпадъците. Нормата на натрупване при отпадъците от туристи е като при населени места от 25 до 50 хил. жители, т.е. най-високата.

Таблица 3 Норма на натрупване на битови отпадъци на жителНаселено място с население, кг/жител.год. 2003 2015 2034

под 3 000 жители 161 167 177

между 3 000 и 25 000 жители 342 355 375

между 25 000 и 50 000 жители 368 382 404

над 50 000 жители 321 333 352

Прогнозата е направена на база на приетите в програмата норми на натрупване за различните групи населени места, прогнозата за икономическо, респективно социално развитие в отделните общини в региона. Изменението на количествата образувани отпадъци от населението в региона за целия проектен период (2015-2044 г.) е показано в Таблица 4.

Таблица 4 Прогноза за генерирането на битови отпадъци по общини (т/год.)Общини 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2028 2043

Балчик 5,296 5,235 5,175 5,115 5,056 4,998 4,941 4,884 4,557 3,831

Генерал Тошево 3,413 3,321 3,232 3,145 3,061 2,979 2,899 2,821 2,396 1,594

Добрич град 28,793 28,466 28,144 27,825 27,509 27,197 26,889 26,585 24,826 20,924

Добричка 3,431 3,372 3,315 3,258 3,202 3,147 3,093 3,040 2,740 2,113

Каварна 4,519 4,472 4,426 4,381 4,336 4,291 4,247 4,204 3,952 3,386

Крушари 676 657 638 620 603 586 569 553 467 304

Тервел 3,577 3,518 3,460 3,403 3,347 3,292 3,238 3,184 2,882 2,245

Шабла 1,337 1,304 1,272 1,240 1,210 1,180 1,151 1,122 966 664

Н. Козлево 944 927 910 893 877 861 845 830 743 563

туристи 1,200 1,197 1,195 1,192 1,190 1,188 1,185 1,183 1,169 1,134

Сума 53,184 52,469 51,766 51,073 50,391 49,719 49,057 48,405 44,696 36,758

Таблица 5 Отпадъци на регионално депо, приети рециклирани/компостирани, депонирани2015 2016 2020 2022 2028 2043

Общо доставени в РД Стожер, в т.ч.: 49 632 48 918 45 645 44 396 40 951 33 618

- Доставени от централния район за сепариране/компостиране (т/год.) 36 312 35 816 33 909 32 999 30 429 24 935

- От ПСО-Балчик директно за депониране на РД (т/год.): 6 944 6 783 6 367 6 168 5 725 4 816

- От ПСО-Тервел директно за депониране на РД (т/год.): 4 521 4 445 3 522 3 396 3 063 2 373

- От ПСО-Балчик за компостиране на РД (т/год.): 1 541 1 565 1 553 1 546 1 468 1 272

- От ПСО-Балчик за рециклиране на ОСР на РД (т/год.): 312 308 294 286 266 223

Общо биоразградими отпадъци за компостиране (БрО) т/год.: 13 822 13 768 13 873 13 606 12 648 10 493

след сепариране за рециклиране в инсталацията за ОСР (т/год.): 770 758 715 694 636 514

Общо сепарирани в РД за рециклиране без ОСР (т/год.): 8 976 8 862 8 423 8 212 7 614 6 316

Получен компост8 293 8 261 8 324 8 163 7 589 6 296

- в т.ч. нестандартен компост за депониране 249 248 250 245 228 189

- БО-Остатък за депониране след третирането (т/год.): 26 064 25 529 23 265 22 502 20 615 16 731

Общо ОСР, доставени в РД (т/год.): 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

- ОСР - остатък за депониране след третирането (т/год.): 5 519 5 358 4 714 3 453 1 790 1 776

- Производствени отпадъци и утайки от ПСОВ за депониране 1 000 1 000 0 0 0 0

Общо за депониране (т/год.): 32 832 32 135 28 229 26 200 22 633 18 696

Общо депонирани отпадъци (тона): 32 832 64 967 183 632 237 043 378 296 685 130

Обем със запръстяване (куб.м/годишно) 33 201 32 497 28 546 26 495 22 887 18 906

Общ обем при плътност 1.0 т/куб.м и запръстяване (куб.м) 33 201 65 698 185 698 239 709 382 552 692 838

За пресмятане на количествата рециклируеми материали и на тази база изготвяне на прогноза за количествените параметри за рециклиране и компостиране на регионалната система са използвани данните за състава от НПУДО, показани в Таблица 6.

Таблица 6 Състав на битовите отпадъци за различни типове населени места Население, брой жители

Съдържание до 3 000 от 3 000 до 25 000 от 25 000 до 50 000 над 50 000

% % % %

Органични

Хранителни отпадъци 4,86 12,56 20,85 28,80

Хартия 3,87 6,55 10,45 11,10

Картон 1,30 0,70 1,63 9,70

Пластмаса 5,21 8,98 9,43 12,00

Текстил 3,48 4,70 3,40 3,20

Гума 1,15 0,45 1,10 0,60

Кожа 1,36 1,35 2,10 0,70

Градински отпадъци 14,12 14,00 5,53 6,80

Дървесни отпадъци 2,14 2,28 1,58 1,30

Неорганични

Стъкло 8,85 3,40 8,78 9,90

Метали 2,88 1,30 2,83 1,70

Други

Сгурия, пепел, инертни строителни отпадъци, пръст, пясък и други, в това число неидентифицирани 50,78 43,73 32,35 14,20

Източник: НПУДО, 2009-2013 г.

Като се вземат предвид допусканията в Механизма при пресмятанията в прогнозния модел за постигане на националните цели по рециклиране на битови отпадъци, а именно, че

За рециклиране се предават 80% пластмаса, стъкло, метали и 10% картон,

За компостиране се предават хранителните и градинските отпадъци, 50% от дървото, 20% от текстила, 25% от кожата и 70% от картона,

при които са определени регионалните цели (33,98% за регион Добрич) и постепенното нарастване на събраните и предадени за рециклиране материали в следващите таблици е отразено процентното съдържание на компостируемата и рециклируемата фракция в отпадъците, генерирани в региона. На тази база са определени предварително отделените и третирани отпадъци и тези, които ще постъпват на депото по видове, както третираните и депонираните през първия проектен период по години.

Таблица 7 Прогнозна информация за рециклируемите фракции постъпващи на РД Стожер от масовия баланс на Прединвестиционните проучвания (ПИП) 2012:

ПИП 2012 предвижда следната годност за рециклиране на горепосочените фракции в проценти, както следва:

Таблица 8 Процентна годност на фракциите за рециклиране според ПИП 2012

Това определя следните очаквани количества рециклируеми фракции, годни за реално рециклиране:

Таблица 9 Очаквани количества рециклируеми фракции, годни за реално рециклиране

Таблица 10 Етапи на експлоатация на регионалното депоплощ ха тонове, хил. обем хил. Години на експлоатация

1 клетка 3 240 240 2015-2022

2 клетка 1.8 145 145 2023-2028

3 клетка 3,3300 300 2029-2043

II. Технологично и техническо описание на Регионалното депо за общините град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци

Обща информация

Площадката на бъдещото регионално депо за неопасни отпадъци Стожер с обща площ 217,86 дка е разположена на 2.5 км ЮЗ от с. Стожер, община Добричка, област Добрич, на границата със землището на с. Крумово, община Аксаково, област Варненска и представлява ПИ №000056 в землището на с. Стожер. Площадката и околните терени са заети от естествени ливади с отделни групи широколистна и храстова растителност. В съседство има основно земеделски земи.

Фигура 1 Местоположение на площадката и довеждащ път до РД Стожер

Общата площ за развитие на площадката възлиза на 217.862 дка (21.8 ха). На площадката ще се извършват няколко основни дейности по третиране на отпадъци.Съоръженията за механично третиране (сепариране), за компостиране и спомагателните съоръжения и машини са разположени в западната част на площадката на площ приблизително 32 декара, а клетките за депониране – в двата ръкава на деретата в източната част.

Обособени са следните функционални зони:

Зона „А” – Входна зона.

В зона „А” са разположени: КПП с кантари, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми; административно-битова сграда с лаборатории; паркинг за автомобили на персонала.

Зона „В” – Съоръжение за рециклиране на материали - механично третиране.

Зона „С” – Площадка за компостиране

Зона „D” – Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от бита

Зона „Е” – Пункт за зaреждане с гориво

Зона „Е1” – Цистерна за дизелово гориво

Зона „F” – Резервоари за дъждовни води

Зона „F1” – Резервоари за отпадни води

Зона „F2” – Резервоар за вода -540 куб.м

Зона „F3” – Резервоар за вода -160 куб.м-противопожарни нужди

Зона „G” – Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница

Зона „Н” – Трансформаторен пост и авариен генератор

Зона „I” – Клетки за отпадъци

Зона „J” – ЛПСОВ

Зона „К” – Площадка за раздробяване на строителни отпадъци

Зона „L” – Сондаж

Зона „М” – Eкопарк - контейнери за отпадъци

Зона „N” – Eкопарк - площ за съхранение на балирани отпадъци

Фигура 2 Регионално депо Стожер – Ситуация

Съгласно издаденото Комплексно разрешително №433-Н0-И0-А0/2012 г. разрешеният дневен капацитет на РД Стожер е 130 тона/24 часа и общ капацитет за депониране 685 000 тона. Общото количество отпадъци, разрешени за приемане на депото за предварително третиране в Инсталация за възстановяване на материали (Сепарираща инсталация) и/или Инсталация за компостиране и/или депониране) е 57 000 т/год. от които 48 000 т/год. са разрешени за обезвреждане.

Приемане и механично третиране на смесени битови отпадъциИнфраструктура:Входът след оградата се разделя на две платна: вход и изход с вградени кантари и зона за дезинфекция на изхода. Между тях е разположена монолитната сграда за регистрация и охрана. Сградата съдържа:

Канцелария-регистратура, охрана

Склад-консумативи и архив

Склад – материали за дезинфекция

Тоалетна.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 55,2 кв.м

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 162.84 куб.м.

Тази зона служи за приемане, проверка и маркиране на автомобилите, с които постъпва на територията на депото отпадъка, както и се следи тяхното срочно напускане на обекта. От тази сграда се осъществява приетия контролно-пропускателен режим и охрана на входа на депото. Задължително е оборудването с компютър и необходимия софтуер за вписване на цялата информация относно влизащите автомобили – номер и собственик, вид и количество на отпадъка, къде и от кого е генериран отпадъка и др.

Електронната везна е част от оборудването и служи за измерване теглото на влизащите /пълни/ и излизащите /празни/ автомобили.

Съоръжение за рециклиране на материали

Това е основната производствена сграда. В нея се разтоварват отпадъците, сортират се и се рециклират.

Състои се от основно хале, навес и разтоварна рампа с навес.

В основното хале е обособена зона за приемане на отпадъците, оградена с 3 метрови бетонови стени. На стената към разтоварната рампа има два отвора с ролетни врати за изсипване на отпадъците. В северната част на халето са изградени сортировъчни кабини. Работните места са на второ ниво над кабините, където преминава транспортната лента. Помещението на второ ниво, е от метална конструкция и сандвич панели, отопляемо.

Основния подход в халето е от изток, от навеса през три броя ролетни врати и две единични за работниците.

В производственото помещение пода и стените на 1 м. височина се обработват със саморазливна емулсия, осигуряваща задържане на течности.

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 3145.9 кв. м. в т.ч.

РАЗТОВАРНА РАМПА С НАВЕС - 101.7 кв. м.

ПРИЕМНА ПЛОЩАДКА - 263.1 кв. м.

ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ - 1686.85 кв. м.

НАВЕС - 1006.7 кв. м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 44923.81 куб. м.

Дейности:Процесът на механично третиране на отпадъците в случая представлява сепариране на рециклируемите фракции от общия поток на отпадъците. Той включва следните основни стъпки при обработката на отпадъците:

Визуален контрол и ръчно разделяне на едрогабаритни и вредни/опасни отпадъци на входа на инсталацията.

Това става на разтоварната площадка, като за целта преди подаването в захранващите бункери, отпадъците се разстилат на пода в плосък слой с помощта на челния товарач, за да се осигури възможността за визуален контрол и за ръчно отделяне на нежеланите отпадъци.

Захранване на обработващите линии

След постъпване на отпадъците и сепариране на такива, които не подлежат на обработка, те се подават с челен товарач от разтоварната площадка на захранващ бункер с дозиращо устройство и приспособление за разкъсване на торби, респ. на бали. По този начин на входа на линиите за обработка се формира поток, чийто дебит може да бъде управляван.

Отсяване на фината фракция за компостиране

Фината фракция е с предимно органичен характер и (след отсяването и отделянето на черните метали с магнитен сепаратор) се подава директно за компостиране. Пресяването се извършва в барабанни сита с размер на отворите 60-80 мм (ситата трябва са оборудвани със сменяеми сегменти, така че големината на отворите да бъде напасвана в процеса на експлоатация към характеристиката на изходния материал).

Сепарация на рециклируеми материали

Сепарацията на рециклируемите материали след барабанното сито включва магнитна сепарация на черните метали, ръчно сепариране на хартия, картон, пластмаса (РЕ/РТЕ), стъкло (цветно и бяло), гума, кожа и накрая отделяне на цветните метали с помощта на NE-сепаратор. Сепарацията се извършва ръчно от осем двойки оператори, като всеки оператор следи транспортната лента и сепарира един тип материал. На фигурата по-долу е дадена примерна разстановка на операторите по сепариране (като предвид са взети отделянето на определени видове рециклируеми материали и тяхното необходимо сепариране по вид и цвят с цел последваща реализация на съответния материал)

Фигура 3 Разстановка на операторите по сепариране

С цел намаляване транспортните разходи отделените за рециклиране от хартия, картон и пластмаса се пресоват и балират.

Фигура 4 Съоръжение за сепариране – депо Стожер

Легенда:

Поз. 1 Захранващ бункер с разкъсващ вал за торби и дозиращо устройство

Поз. 2 Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр

Поз. 3 Барабанно сито (тромел)

Поз. 4 Коритообразен гуменолентов транспортьор

Поз. 5 Надлентов магнитен сепаратор

Поз. 6 Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор

Поз. 7 ВибромасаПоз. 8 Надлентов магнитен сепаратор

Поз. 9 Плосък гуменолентов транспортьор за ръчно сортиране

Поз. 10 Вихровотоков сепаратор за отделяне на цветни (NE) метали

Поз. 11 Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор

Поз. 12 Балираща преса

Поз. 13 Мобилно барабанно сито (тромел) - опция

Поз. 14 Контейнер

Поз. 15 Контейнери за събиране на рециклируеми фракции от линията за ръчна сепарация

Поз. 16 Самосвал с рамка за изпразване на пластмасови или метални контейнери 1,1 м3

В началото на експлоатационния период в инсталацията за сепариране ще постъпват до 36-41 хил. т./год. отпадъци от общините от Централния район (общините Добрич, Добричка, Генерал Тошево и Крушари) и от Вътрешния район (общините Тервел и Никола Козлево), постепенно намаляващи до 27 400 т./год. в края на експлоатационния период на депото. Отделената биоразградима фракция, която ще се подава на компостната площадка ще бъде съответно 15 000 – 10 000 т./год. (вкл. органична фракция от ПСО Балчик, а от 2020 г. – и залените отпадъци от ПСО Тервел). Отделените за рециклиране материали се очаква да бъдат съответно 9 600 – 6 600 т./год., а остатъка за депониране 25 000 –16 500 т./год. (вкл. остатъчна фракция от ПСО Балчик).

За транспорта на палетите за сепарираните черни и цветни метали, товарене на балите от рециклируеми материали, както и за извършване на спомагателни дейности са предвидени два вилкови повдигача със затворена и климатизирана кабина.

Входящият контрол трябва да съответства на изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013. Ще се провежда визуален контрол, претегляне на отпадъците и надлежно попълване на предвидените в наредбата протоколи.

След извършване на механична обработка (сепариране) в инсталацията на депото се претеглят и протоколират:

материалите за рециклиране – хартия, картон, пластмаса (по видове), гума и кожа

стъкло (бяло и цветно), черни метали, цветни метали

инертните отпадъци (директно за депо)

отсятата фина фракция (директно за компостиране)

механично обработеният материал за депониране

КомпостиранеИнфраструктураПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ - 5 250 кв. м

От източната страна на основното хале след навеса е изградена бетонова площадка с размери 105 на 50 метра. Между навеса и площадката за компостиране има разстояние за маневриране, също с бетонова настилка. Бетоновата повърхност е обработена със саморазливна емулсия, осигуряваща задържане на течности.

Дейности:При компостирането се цели стабилизиране на биогенната фракция. В аеробни условия и при наличие на достатъчно влага в компоста се развиват последователно различни генерации от микроорганизми, които поетапно разграждат свързания въглерод и го превръщат в СО2 и клетъчна тъкан. При остатъчен свързан въглерод с по-ниско съдържание от 5%-тегловни биологичните процеси, респ. угниването, практически се прекъсват.

Три са степените на аеробно разлагане, като в първата (интензивна), която протича при 55–70°С, благодарение на високата температура се постига унищожаване на присъстващите патогенни организми, тоест до обеззаразяване на компоста.

За да се постигне хомогенизиране и равномерно „узряване” на компоста той се обръща най-малко 3 до 4 пъти с цел аериране и при това се овлажнява. При компостиране на открито, в така наречените Windrow (проветряеми лехи) при нормални условия цялостното протичане на процесите на компостиране трае около 12 до 16 седмици (3-4 месеца), след което е възможно приемането на компоста на депо. За реализация като търговски продукт е препоръчително процесът на компостиране да не е по-кратък от 6 месеца.

Общото количество се формира от 90% от хранителни отпадъци, 20% от отпадъците от хартия и картон, 15% от дървесните отпадъци и 10% от зелените отпадъци от Централния и Вътрешния райони. При относително тегло на „суровия” компост около 350 кг/м3 се получава обем 42 500 м3 годишно.

Предвидената по проекта площадка за компостиране позволява да се 7 лехи с трапецовидно сечение на отстояние 7,2 м, височина 3,1 м и дължина 100 м. При сечение на лехата от приблизително 10,5 м2 и спазване на минимален срок на компостиране от 8 седмици (за стадиите мезофилен, термофилен и изстиване), площадката за компостиране ще разполага с капацитет от 44 100 м3/год., т.е. покрива изцяло годишния обем.

За стадий „узряване” е предвидена площадка за доузряване на компоста, на която ще се разполага материалът. Преди да бъде извозен до площадката за доузряване, материалът ще бъде пресят през барабанно сито и така ще се отстранят примеси с големина до 1 см – капачки, части от найлонови торбички, камъчета и др. По този начин ще се повиши качеството на готовия компост. Очаква се на площадката за доузряване да постъпва материал с тегло и обем 70% от първоначалните.

Производствения процес включва подаването на отпадъците от приемната площадка, разстилане и предварително формиране на компостните лехи, периодично обръщане на материала в лехите, пресяване и прехвърляне за доузряване и натоварване на узрелия компост за откарване на склад. За тези операции се предвиждат мобилна прикачна машина за насипване и обръщане на лехите с трактор и един челен товарач.

Преди предаване компостът се изследва за наличие на вредни вещества, както и за спазване на допустимите граници за еяулата съгласно с т. 2.2, Част 1, Раздел 2 на преходни и заключителни разпоредби към „Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води”. За начина и методите на контрол следва да бъде разработена методика, която да се съгласува и утвърди от компетентните органи.

За задоволяване изискванията за контрол и регистрация на входа и изхода на депото се предвижда инсталирането на автомобилни везни с електронна регистрация и протоколиране на входящите и изходящите количества на отпадъците, респ. на рециклируемите материали и компоста.

За спазване на изискванията за провеждането на вътрешен контрол на качеството на материалите за депониране и на компоста към регионалното депо се предвижда организиране на химическа аналитична лаборатория със следното лабораторно оборудване и контролноизмервателна апаратура:

Рентгенофлуорисцентен спектрометър;

Фотометър;

Инфрачервен анализатор;

Фурна за изсушаване;

Прецизна електронна везна;

Преносими термо-хидрометри;

Преносими термометри, снабдени с 2-метрова сонда

Обработка на отпадъци от строителни материалиИнфраструктураПЛОЩАДКА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Разположена е в северната част на парцела, на изток от склада за временно съхранение на опасни отпадъци. Парцелът е с размери 40 на 60 метра, като в него е обособена бетонова площадка от 500 кв.м.

ДейностиМеханичното третиране се извършва с мобилна инсталация за разтрошаване и пресяване на строителни отпадъци.

Приеманите отпадъци са

17 01 01 – бетон;

17 01 02 – тухли;

17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;

17 08 02 - строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

Предвижда се:

предварително сортиране, при което отпадъците се разделят на отделни фракции, подлежащи на рециклиране с оглед последващо приложение, като рециклираните материали (например бетон, керамика и др.под.), а тези чиято повторна употреба и рециклиране са практически невъзможни или икономически нецелесъобразни, се подават за депониране.

натрошаване

отстраняване на металите

пресяване/фракциониране с цел отстраняване на нежелани примеси, например на мазилките от отпадъците от керамика и бетон, на замърсяванията с почва и др. и фракциониране, при което рециклираният материал се разделя на групи според големината на зърната.

Мобилна инсталация за разтрошаване и пресяване на строителни отпадъци с производителност 50–70 тона на час (Комплексното разрешително допуска приемане на площадката до 15 000 т/год.) е планирана на базата на челюстна трошачка и позволява обработката на цялостния спектър от строителни отпадъци – бетон, керемиди, варовик, асфалт, газобетон, гипс и пр. Размерът на предварително отсятата фракция може да се променя чрез използване на сита с различен размер на отворите според пазарното търсене от 35-45 до 90-110 мм. За предварителното разделяне на строителните отпадъци по видове, подаване на инсталацията за разтрошаване и пресяване и подаване на готовия материал към съответния куп, където се съхранява до реализирането му, се извършва с помощта на челен товарач.

Мобилната инсталация е пригодена да се транспортира като ремарке в уличното и пътното движение. Може да се използва на предвидената за целта площадка на депото, както и директно на мястото на генериране на строителните отпадъци.

Депониране на отпадък в клетка №1ИнфраструктураПлощта на Клетка №1 (планирано е в бъдеще изграждане на клетки №2 и №3) е 30 030 м2, а обемът й е 240 000 м3 (при уплътняване на отпадъците до 1,0 т/ м3 капацитетът на тази клетка е 240 000 тона). Обемът на отпадъците е изчислен по профилния метод с отчитане на загубите на обем от долен и горен екран и от ежедневното запръстяване.

Продължителността на експлоатация на клетка І е дадена в следващата таблица (данни от ПИП)

Таблица 11 Експлоатация на клетка I на депото 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Общо депонирани отпадъци (т/год.): 32 832 32 135 31 052 29 976 29 408 28 229 27 211 26 200

Общо депонирани отпадъци (тона): 32 832 64 967 96 019 125 995 155 404 183 632 210 843 237 043

Обем със запръстяване годишно 33 201 32 497 31 401 30 314 29 739 28 546 27 517 26 495

Общ обем при плътност 1.0 т/куб.м и запръстяване 10% (куб.м) 33 201 65 698 97 099 127 413 157 152 185 698 213 215 239 709

Обем на клетките (м3): 240 000

Дейности:Обезвреждането на отпадъците е последното стъпало в системата за управление на отпадъците, като депата намаляват въздействието върху околната среда - ниско ниво на миризми, недопускане на достъп на животни, намаляване на опасността от възникване на пожар и намаляване на риска за здравето на хората.

Депонирането започва от горния югоизточен край на клетка №1 и се извършва последователно в работни участъци в посока от горе на долу (от ЮИ на СЗ) и от талвега към бордовете на депото последователно на пластове с разминаване по височина с един работен участък. Автомобилите, доставящи отпадъците за депониране ще се движат по временни вътрешни пътища в клетката, специално оформяни да не допуснат нарушаване на долния изолационен екран и дренажните мрежи.

Работната площ на клетката е местоположението на не-пълната клетка, където се извършват дейности като изхвърляне па отпадъци и уплътняване. За по-ефективно функциониране, размерите на работната зоната трябва да бъдат минимални, така че движенията на мобилното оборудване за депониране на отпадъци и уплътняване да са също минимални.

Уплътняване па отпадъците

Твърдите отпадъци трябва да се поставят в основата на работната площ на клетката и след това трябва да се избутат напред по склоновете на работната зона. От съображения за безопасност трябва да се поддържа разстояние от 2,5-3 м между превозните средства за събиране и мобилното оборудване в депото. Зоната за депониране на отпадъци трябва да се поддържа плоска и чиста.

За оптимизиране на процента на уплътняване и за калибрирано разпределение на теглото на мобилното оборудване, отпадъците трябва да бъдат разделени на слоеве от 30-60 см, с наклони от 1:3 (h:d). В случай на кухини, те трябва да бъдат запълнени с отпадъци.

Високата степен па уплътняване на отпадъците, води до удължаване на живота на депото, както и до намаляване на необходимите количества материал за покритие и до предотвратяване на дисперсията на отпадъците.

Поддържане на ЛПСОВИнфраструктураОтпадъчните води (инфилтратът) от дренажната система на клетката за депониране ще постъпват в двусекционна (двукамерна) приемна (събирателна) шахта/резервоар с общ обем 58 m3 (2х29 m3), оразмерена да поеме инфилтрата от дъжд с обезпеченост 10% и 5-минутна интензивност за втора зона по интензивност на валежите (общото количество инфилтрат при оразмерителен дъжд за втора зона по валежи е 36,9 m3). Наличието на две камери ще осигурява непрекъсваемост на действието при почистване или ремонт и поемане на екстремални дъждовни количества. При средно генериране на инфилтрат 5,0 м3/ден, обемът на шахтата осигурява вместимост за 11 дни.

Технически параметри

Електрическа мощност - 5,0 kW (при максимално натоварване на съоръжението)

Размери на модулното пречиствателно съоръжение в метри - 2,2х2,85х4,4

Необходима площ за разполагане на модулна ПСОВ – 22 м2 (обща площ за разполагане на съоръжение, заедно с черпателен резервоар)

Количество на течните утайки след пречистване – 0,04 м3/ден / 1,2 м3/ месец.

За обслужване на ПСОВ не е нужен отделен персонал.

Дейности по експлоатацията на съоръжението;

почистване на кош решетка – веднъж месечно

изпомпване на утайката от силоз за утайки – веднъж месечно.

След третирането през инсталацията пречистената вода ще отговаря на изискванията за степен на замърсеност, нормативно определена за заустване в градска канализация.

Гарантирани параметри на пречистената вода след ПСОВ:

БПК5 400 мг/л

НВ 200мг/л

ХПК 700 мг/л

Азот общо 35 мг/л

Фосфор общ 15 мг/л

Сулфат 400 мг/л

Изпълнението на модулното съоръжение е подземно, като същото е монтирано върху бетонов фундамент с размери 2,2х2,85х4,4 (ш х в х д). Пред съоръжението подземно е се изградено блок съоръжение, състоящо се от N – сепаратор и помпена шахта – изравнител с обем 9 м3. В нея са монтирани потопени подкачващи помпи с дебит 3 м3/час – 2 бр. и дифузори – 6 бр. В дифузорите се подава въздух от 2 бр. въздуходувки (работна и резервна), всяка от който с капацитет 90 м3/час. Те са монтирани в машинното помещение на модулното съоръжение. Блок съоръжението е свързано със събирателната шахта към тялото на депото посредством тръба PVC – ф300. Блок съоръжението е с размери 4,50 х2,50 х 4,10 (ш х в х д) и ще е изградено от подсилен бетон В25, водоплътност 0,6.

ДейностиНа РД Стожер е изградена система за обратно връщане на инфилтрата върху отпадъците за оросяване – това намалява количеството инфилтрат за пречистване и подобрява биоразлагането на отпадъците (особено през летния сезон). През почти 2/3-ти от годината е възможно извършване на оросяване на депото, т.е. практически почти няма да има инфилтрат за пречистване.

ЛПС е свързано с ретензионен басейн, като връзката е гравитачна.

Ретензионният басейн е с неправилна форма съобразно геоморфологията на площадката. Предназначен е да поеме дъждовните води от дъждовните канавки от двете страни на депото. Тези води са замърсени с инфилтрат в много по-малка степен, защото контактът на водите с отпадъците е краткотраен. Те „разреждат” инфилтрата от дренажната система на депото. Площта му е 380 м2, а вместимостта 380 м3, което може да поеме количеството валеж върху клетка І на депото с обезпеченост р=10% и 5-минутна продължителност на дъжда - 368,65 м3.

Фигура 5 ЛПСОВ – Технологична схема

Пред ЛПС е изградена помпена шахта - изравнител. В тази помпена шахта е обособена специална зона за отделяне на азота и фосфора – N сепаратор. Отпадъчната вода като характеристики и дебит се променя по време на денонощието. Изравнителят намалява отрицателния ефект от тази флокулация към пречиствателното съоръжение.

Решетка: Прецежда отпадъчната вода от съдържащите се в нея отпадъци – частици храна, пластмаси, полиетилен, дърво, корени, парцали и др. За да се предпази съоръжението от всякакви преки контакти с тези отпадъци на входа се поставя решетка с ръчно почистване.

Надупчената решетка се монтира в горната част на съоръжението или в помпената станция (помпена шахта – изравнител).

Има две решетки – едната работеща, а другата е резервна. Смяната на замърсената решетка става без проблем за няколко минути.

Биологично пречистване и дезинфекция:

Осъществява се в аеробен биореактор, вторичен утаител и контактен резарвоар. Биологичното пречистване представлява превръщане на съдържащите се в отпадъчните води органични замърсители в минерални съединения чрез жизнената дейност на микроорганизми (активна утайка) и синтез на нови клетки.

Аерация:

Кислородът се доставя към био-реактора от мембранни дифузори по дъното, произвеждащи мехурчета през отпадъчната вода до повърхността, захранвани от компресор в машинното отделение.

Аеробните бактерии и другите микроорганизми раздраждат органиката и нарастват по време на движението си в резервоара за аерация. С достатъчно кислород и храна, те се увеличават бързо.

Процесът може да се изрази със следните условни реакции:

Окисление и синтез:

COHN + O2 + хранителна бактерия CO2 + NH3 + H2O + енергия

COHN + O2+ енергия C5H7O2N + CO2 + H2O

Ендогенно дишане:

C5H7O2N + 5O2 5CO2 +2H2O + NH3 + енергия.

Утаяване и дезинфекция:

Осъществяват се във вторичен утаител. След достатъчно време на утаяване, микроорганизмите се отделят на дъното като активна утайка,от където се подава/рециркулира/към биореактора, а излишната към аеробния стабилизатор. Избистрената вода след това постъпва в резервоар за хлориране, където се инжектира хлорен разтвор. Използва се течен натриев хипо-хлорид (белина) за дезинфекция. Концентрацията на хлорид в този разтвор е 15%. Дозирането е приблизително 4-6 мг/л за изходящия поток на съоръжението. В добавка, освен дезинфекцията, хлорирането допринася и за намаляване на БПК. Течния хлорид се слага в PE резервоар.

Резервоар за аеробна стабилизация:

Характеристиките на входната и пречистената вода (БПК, ХПК, НВ) трябва да се изследват периодично в лабораторни условия. Тогава операторът може да определи количеството на излишната утайка в съоръжението.

Определеното количество на тази утайка се премахва от системата в този резервоар за аеробна стабилизация. Усвоената утайка се отделя с фекалка.

Машинно помещение:

Цялата механична част, необходима за процеса е монтирана в това помещение. Въздуходувките, хлораторната помпа, електрическия контролен панел и т.н.

МониторингСъгласно КР №433/ Н0/2012 мониторинга на депо Стожер се извършва по следната схема:

А) ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВИ ЕМИСИИ – съгласно условие 9.6.1.1. от КР

Пунктове: Газоотвеждащи тръби, снабдени с отвори за извършване на измерването с помощта на автоматично измервателно средство – газанализаторБрой пунктове – не са уточнени на този етап

Честота на измерване – ежемесечно

Показатели за изпитване -Въглеводороди (метан), въглероден диоксид, кислород, сероводород

Метод - Директно измерване съгласно валидирана вътрешнолабораторна методика

Б) Пробовземане и изпитване на ОТПАДНИ ВОДИ /ИНФИЛТРИРАНИ/ - съгласно условие 10.1.3.2 от КР

1. Пунктове - ИФ №1 и ИФ №2

2. Показатели за изпитване - рН, неразтворени вещества, сулфати, азот амониев, фосфати (като фосфор), сулфиди, БПК5, ХПК, Нефтопродукти, животински мазнини и растителни масла*, анионактивни детергенти, феноли, желязо, манган, живак*, кобалт*, кадмий, олово, арсен, мед, барий*, селен*

3.Честота - веднъж на тримесечие

В) Пробовземане и изпитване на ПОВЪРНОСТНИ ВОДИ – съгласно условие 10.3.1.2.

Пунктове: Най-малко два

Показатели за изпитване - рН, неразтворени вещества, перманганатна оксиляемост, БПК5, ХПК, обща твърдост, хром общ, никел, мед, желязо, манган, олово, цинк, хлориди, сулфати, фосфати, азот нитритен, азот, амониев, азот нитратен, разтворен органичен въглерод*.

Честота - Веднъж на тримесечие

Г) Пробовземане и изпитване на ПОДЗЕМНИ ВОДИ – съгласно условие 13А.8.1.

Пунктове - На този етап не са уточнени

Показатели за изпитване - с честота веднъж на шест месеца:

Водно ниво, Активна реакция, Електропроводимост, Амониеви йони, фосфати, желазо, живак*, кадмий, олово, арсен, мед, хром, никел, цианиди, нитрити, нитрати, сулфати

С честота веднъж на две години:

Цинк и нефтопродукти

Честота - На шест месеца / На две години

Д) Пробовземане и изпитване на ПОЧВИ

Пунктове - На този етап не са уточнени

Показатели за изпитване - рН, арсен, хром*, кадмий, цинк, желязо*, мед, олово, никел*

Честота - На три години

Е) Измерване на ШУМ

Пунктове - съгласно методика на МОСВ – не са уточнени, напр. 25 бр.

Показатели за изпитване - обща звукова мощност и еквивалентно ниво - дневно измерване

ИнфраструктураКантари, регистрация, охрана, дезинфекция

Входът към обекта след оградата се разделя на две платна: вход и изход с вградени кантари и зона за дезинфекция на изхода. Помежду тях е разположена монолитната сграда за регистрация и охрана. Сградата съдържа:

Канцелария-регистратура, охрана

Склад-консумативи и архив

Склад – материали за дезинфекция

Тоалетна.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 55,2 кв.м

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 162.84 куб.м.

Административно - битова сграда с лаборатории

Сградата е разположена в дясно от входа. Достъпа до автомобилния паркинг е преди кантарите и регистратурата. Той е с капацитет 10-16 коли.

В нея за разположени битови помещения за мъже и жени – съблекални с душове и тоалетни. Те са с обособени: вход с градски дрехи – изход; и в обратна посока: вход с работни дрехи - изход. На входа има пропуск.

Административната част съдържа: четири канцеларии, стая за управител, секретар, заседателна зала и тоалетни.

В сградата е разположена столова за работниците и персонала с разливочна, която се зарежда от паркинга. Предвидени са две помещения за лаборатории и отделно помещение за ел. табло и вентилаторно.

Сградата е монолитна с плосък покрив.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 500 кв.м

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 1615.0 куб.м.

Склад за временно съхранение на опасни отпадъци

Сградата има два помещения за складове и навес. Изпълнява се монолитно, скелетно–гредова система. До нея е долепена едноетажна сграда за персонала. В нея се разполагат: стая за охраната, канцелария, склад, битовка с душове и тоалетна.

Сградата е монолитна с едноскатен покрив от ж.б. плоча.

В складoвете за опасни отпадъци пода и стените на 1м. височина се обработват със саморазливна емулсия, осигуряваща задържане на течности.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ТЯЛО 1 – складове - 404.21 кв.м., в т.ч. навес - 72.2 кв. м.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ТЯЛО 2 - администрация - 105.06 кв. м

БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА - 426.8 кв. м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ ТЯЛО 1 - 3496.11 куб. м., в т.ч. навес - 488.79 куб. м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ ТЯЛО 2 - 371.91 куб. м.

Пункт за зареждане с гориво

Разположен е в северната страна на парцела. Зад колонката има бетонова площадка, където са разположени контейнер с пясък и контейнер със стърготини, за аварийни ситуации. Цистерната за дизелово гориво е вкопана в зелената зона пред колонката. Над мястото за зареждане се изгражда метален навес с размери 12 на 4 м.- 48 кв. м.

Резервоар за АПГИ

Захранването с вода на цялата площадка се осъществява от сондаж, който ще осигурява водно количество от 0,5 до 1 л/сек. Посредством помпа и тласкател се пълни водоем с V=540 м3 обединяващ битовите и противопожарните нужди за площадката.

За АПГИ е предвиден резервоар 160 м3 като по този начин е осигурено двойно захранване на системата-от резервоара, който е основен водоизточник и от водоема, където се съхранява допълнителното водно количество за АПГИ-чрез водопровод. Резервоарът е правоъгълен, състои се от резервоар и помпено помещение. Изцяло е под земята.

Предвиден е помпен блок с една работна и една резервна помпа с параметри, като всяка от тях самостоятелно да осигурява необходимите дебити и налягания. ПУ е с параметри Q=35 л/с, Н=55 м, N=18,5 кW - две работни помпи и една резервна с хидрофорен съд с пресостат за включване на помпите и жокей помпа за поддържане налягането Q=2,5 л/с Н=55 м, N=2,2 кW.

Водоем 540 м3 към водоснабдителна мрежа

Водоемът с обем 540 м3 обединява битовите и противопожарни нужди за площадката.

Общия обем пожарни нужди е 477 м3.

Резервоарът е с две камери с размери 15 х 7.50 м. Водното ниво на резервоара осигурява минимално необходимия воден напор от Н=0,02 МРа за водоснабдяване на сградите, разположени на площадката.

Предвижда се помпена група с допълнителна помпа и мембранен съд, която да осигурява необходимия напор за цялата мрежа.

Проектираният резервоар е двукамерен с обща суха камера. В резервоара се предвижда помещение за реагенти и дозаторни помпи. Дезинфекцията ще става с натриев хипохлорид с тръба от помпите към водоема. Предвидена е тоалетна мивка за измиване при разлив. Изпълнението ще стане с водоплътен бетон. За противопожарни нужди се предвиждат 2 бр. пожарни помпи-работна и резервна,а за поддържане необходимото налягане в мрежата и обиране неравномерността на консумацията за битови нужди се предвижда трета помпа с мембранен съд. Помпите са оборудвани с пресостати за налягате и дебитомер. При нормално водопотребление ще работи поддържащата помпа.

Помпите са окомплектовани с командно ел.табло и автоматика.

Предвидените помпи са група противопожарни помпи с Q=30 л/с, Н=35 м- N=2 бр. (работна и резервна) х18,5 кW и 1 помпа Q=5,4 м3/ч Н=37 м x2,2 kW с мембранен съд окомплектовани с командно ел. табло.

За нормална работа на площадката на регионалното депо са разработени следните БК мрежи и съоръжения:

водоснабдителна мрежа – обединена за битови и противопожарни нужди;

битово-фекална канализация;

дъждовна канализация;

КМУ за отстраняване на масла от гаражните клетки;

Черпателни резервоари за събиране на битово-фекалните води;

Ретензионен резервоар за събиране на инфилтрат.

КаломаслоуловителЗа отделяне калта и маслата се предвижда кало- и маслоуловител – полиетиленови съдове в бетонова шахта, готова доставка с обем 2 х700 л.

Отпадното водно количество след мивката еQ=0,9 л/сек. При времепрестой 15 мин необходимия обем е V=810 л. При това количество обема кал е 650 л. Избраният маслоуловител е с обем 1400 л., което покрива необходимостите.

Отпадните води от измиването се събират в решетка с утаителна част. Водите след него се отвеждат в битовата канализация.

Черпателни резервоари за отпадъчните води

За събиране на отпадъчните води от сградите се предвиждат ПЕ резервоари за битови отпадъчни води 2 бр. х50 м3 свързани по между си, с общ обем V=100 м3 при отпадно водно количество Q ср.дн.=6,27 м3/ден, а за отпадъчните води от площадката за компостиране – 4 бр. резервоари х 50 м3, общо 200 м3, достатъчни за събиране на водата от интензивни валежи.

Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница

Сградата съдържа 6 гаражни клетки, едната с канал и телфер. От ляво на тях има автомивка с две клетки и ролетни врати. От дясно има обособена авто-работилница и склад за материали и резервни части. На второто ниво над склада са разполагат стая за почивка и съблекалня с душ и тоалетна за персонала.

Сградата е смесена конструктивна система. В склада за ГСМ пода и стените на 1 м. височина се обработват със саморазливна емулсия, осигуряваща задържане на течности.

До западната стена на сградата, от външна страна, се намира каломаслоуловител.

Работилницата ще бъде обзаведена с всички необходими инструменти за извършване на ремонт на техниката, съоръженията и инсталациите на площадката.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА ±0.00 922.6 кв. м.

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1002.3 кв. м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 7316.7 куб. м.

АВТОМИВКА: -142.9 кв. м

ГАРАЖИ:- 521 кв. м

СКЛАД: -70.4 кв. м

РЕМОНТНИ РАБОТИ: -142.9 кв. м

БИТОВКА /втори етаж /-79.7 кв. м.

ТРАФОПОСТ - ТИП БКТП 20/0.4 kV, 1х630 KVA

За свързването на площадката към електропреносната мрежа 20 кV се предвижда трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1х630 KVA. Съоръжението е типово. Стените на корпуса са изпълнени от бетонни панели.

Помещенията на БКТП са оразмерени за трансформатор ТМ 1000 кVА, но на този етап се монтира трансформатор ТМ 630/20/0,4 кV.

В сградата има:

Разпределителна уредба Средно напрежение – РУ 20 кVКилия силов трансформатор

Разпределителна уредба ниско напрежение – РУ 0,4 кVОсветителна и заземителна инсталации

Електрически инсталации:

силнотокова ел. инсталация за осветление;

силнотокова ел. инсталация за контакти и изводи по ВиК и ОВК проект;

силнотокова ел. инсталация по технологичен проект;

телефонна инсталация;

инсталация за видеонаблюдение;

мълниезащитна инсталация;

заземителна инсталация;

районно осветление;

кабелни линии НН.

Сондаж

Водоснабдяването на РД Стожер се осъществява от собствен водоизточник – дълбок сондажен кладенец. Това решение е съгласувано от МОСВ с Решение №44-ПР/2010 г., като се взема предвид, че депото отстои на голямо разстояние от съществуващите водоснабдителни мрежи, намира се на по-високо ниво от съоръженията в помпена станция „Дулап кулак” и при евентуално прокарване на водопровод ще попадне частично в защитена зона „Суха река”, при което могат да бъдат засегнати ценни местообитания.

Редовното и равномерно водоснабдяване на площадката се осигурява посредством свързване към площадковата водопроводна мрежа чрез Водоем 540 м3.

ЕКОПАРК - МЯСТО ЗА КОНТЕЙНЕРИ и

ЕКОПАРК - МЯСТО ЗА СКЛАДИРАНЕ НА БАЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ

Намират се в западната част на терена над главния вход на депото. Площта покрита с чакъл.

НОРМИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (Наредба №7 / 24.08.2004 г.)

ПЛОЩ ПАРЦЕЛ - 217 860 кв.м

Площ на площадките за третиране на отпадъци (без депониране) - 32 000 кв. м

ЗП - 13 700 кв. м

РЗП - 13 780 кв. м

Плътност 42.8%

К инт 0.43

Озеленяване 54%

Задължения на Изпълнителя, свързани с извлечените рециклирани компоненти и компост, видовете отчисления и взаимодействие с Общините:

Изпълнителят регистрира, отчита и продава за своя сметка извлечените рециклирани компоненти и компост по видове и количества. Всички количества се отчитат ежедневно от администрацията на РД Стожер и ежемесечно се изпраща обобщен отчет в община град Добрич. NB: Прогнозните количества рециклируеми фракции, са остойностени при изготвяне на тръжната документация и са извадени като годишна стойност от прогнозната максимална годишна сума за издръжка на депото и съответно в максималната допустима стойност на поръчката.

  

Извлечените количества „остатъчна фракция” от Съоръжението за рециклиране на строителни отпадъци, негодни за продажба и неподлежащи за обезвреждане като остатък за депониране, се използват за ежедневно запръстяване.

 

Отчисленията за депониране на отпадъци и отчисленията за закриване и следексплоатационни грижи на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, когато се правят за битови отпадъци от общини, са елементи от разходите съгласно Закона за местните данъци и такси и съответно са ангажимент на общините ползващи РД Стожер.

Брой работни дни за една година за дейността

Работните часове и дни в рамките на една година са дадени в Таблица 12.

Работни дни годишно

Таблица 12

№ Производствен участък Работни дни Смени Работни дни, седмич.

1. Регионално депо Стожер за неопасни битови отпадъци 365 1 7

2 Инсталация за компостиране 250 1 5

3 Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване 250 1 5

4 Съоръжение за рециклиране на възстановими материали 365 1 7

Персонал на депото

Персонал брой

Управител на депото 1

Снабдител 1

Оператори на ел.везна (кантарджии) 3

Оператори депо (1 бр. водач на компактор и 1 бр. водач на булдозер) 2

оператори компост2

оператори СВМ 4

сортировчици24

оператор стр.отпадъци 1

оператори преса 1

общи работници 1

Шофьори / водачи на челен товарач 3

автомонтьор 1

ел.техник 1

маш.техник 1

еколог 1

счетоводители 1

персонал кухня 2

охрана 3

Общо брой: 52

Технологично оборудване за РД Стожер

12.1. Клетка за депониране

1.Компактор 32 тона – 1 бр.

2.Булдозер, мин.17 тона, 120 kW – 1 бр.

3.Самосвал, мин. 250 к.с., мин.16 куб.м. – 1 бр.

12.2. Сортираща инсталация

1. Питателен бункер с разкъсвач на торби и дозиращо устройство - 1бр.

2. Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента и бордюр - 1 бр.

3. Барабанно сито – 1 бр.

4. Коритообразен гуменолентов транспортьор – 1 бр.

5. Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор - 1 бр.

6. Надлентов магнитен сепаратор - 2 бр.

7. Разпределителна транспортна лента – 1 бр.

8.Вибромаса - 1 бр.

9. Плосък гуменолентов транспортьор за ръчно сортиране – 1 бр.

10. Вихротоков сепаратор – 1 бр.

11. Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор – 1 бр.

12. Балираща преса- 1 бр.

13. Метална конструкция – 1 к-т

14. Комплект 16 бр. сортировъчни кабини – 1 к-т

15.Електро-хидравлично устройство - рамка за изпразване на контейнери 1,1, м3 – 1 бр.

16. Контейнери за събиране на рециклируеми фракции с обем 1,1 м3 - 32бр.

12.3. Компостна площадка

1Мелница за дървесни и градски отпадъци/прикачна/ - 1бр.

2.Машина за насипване и обръщане на компостни лехи /прикачна/ - 1 бр.

3.Мобилно барабанно сито (тромел) с уиндшифтър – 1 бр.

12.4. Площадка за строителни отпадъци

1.Мобилна инсталация за разтрошаване и пресяване на строителни отпадъци – 1 бр.

12.5. Склад за временно съхранение на опасни отпадъци

1.Пластмасов съд за събиране на употребявани батерии – 6 бр.

2.Пластмасов контейнер 500L за акумулатори - 3бр.

3.Контейнер с горно отваряне за съхранение и транспорт на използвани флуоресцентни лампи - 2бр.

4.Метални контейнери за ИУЕЕО и други твърди отпадъци - 3бр.

5.Метален контейнер обемен за черна и бяла техника - 5бр.

6.IВС контейнер за течни опасни вещества- 2 бр.

12.6. Транспортна техника

1.Транспортен контейнер 12 м3 - 8бр.

2.Товарни автомобили, с приспособления за самонатоварване/разтоварване на транспортни контейнери – 3 бр.

3.Челен товарач над 2 куб.м. - 2бр.

4.Вилков повдигач - 2бр.

5.Трактор 160 к.с. - 1бр.

6.Радиостанция с 10 поста - 1бр.

7.Снегопочистващо гребло наклон: мин 2600 мм - 1бр.

8.Надстройка за разпръскване на пясък и сол с обем мин 1,0 м3 - 1бр.

9.Косачка за монтаж на трактор с ширина на косене 1000/1300mm 1бр.

12.7. Контрол на входа

1. Автомобилна везна2 бр.

12.8. ЛПСОВ

Модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, включващо зони за аерация с монтирани дифузори, вторичен утаител, въздуходувки, помпи и командно ел. табло – 1 бр.

12.9. Мониторинг и контрол

1.Рентгенофлуорисцентен спектрометър - 1бр.

2.Фотометър - 1бр.

3.Инфрачервен анализатор - 1бр.

4.Фурна за изсушаване - 1бр.

5.Електронна везна - 1бр.

6.Термо-хидрометри - 3бр.

7.Преносими термометри, снабдени със сонда - 3бр.

12.10. Ремонтно механична работилница

1Универсалeн струг - 1бр

2Пробивнофрезовa машинa – 1бр

3Универсалнa фрезa- 1бр

4Лентоотрезнa машинa - 1бр

5Универсалнa заточнa машинa - 1бр

6Настолен шмиргел- 1бр

7Ръчен ъглошлайф - 1бр

8Ръчна бормашина - 1бр

9Газови горелки за нагряване, рязане и заваряване - 1к-т

10Заваръчен апарат 300А - 1бр

11Заваръчен апарат - СО2, с телоподаващо - 1бр

12Комплект инструменти - 1бр

Горива

Машини   мощност к.с. работно време

бр. номинална дни  час ч/год.

Челен товарач 2 140 365 8 2920

Транспортна техника 4 250 365 6 2190

Компактор1 350 365 6 2190

Вилков повдигач2 75 365 8 2920

Трошачка/дробилка 1 250 250 4 1000

Булдозер 1 160 365 6 2190

Трактор 1 160 365 8 2920

ЕлекторенергияКонсуматори   инсталирана kW x часа x дни =     kWh/год.

районно осветление   10.25 8.2 9 365 26 937

сгради осветление   21.5 12.9 4 250 12 900

сгради отопление   62 49.6 8 125 49 600

инсталации ОВК, ВК   68 40.8 4 250 40 800

сепарираща инсталация   92 69.9 8 250 139 800

резервоари, ЛСПОВ   103 10.3 24 365 90 228

факел Kn=0,5   7.5 4.5 6 365 9 855

други   4.5 2.7 8 250 5 400

общо: 375 520

Водоснабдяване

Консуматори   л/д дни Ке куб.м/год.

столова, кухня   2 000 250 0.5 250

администрация, битови   6 300 250 0.5 788

сортиране, компостиране, ОСР   5 500 250 0.8 1 100

РМР, гаражи   2 500 250 0.5 313

КПП, автомивка   6 000 250 0.4 600

противопожарни нужди   477 000     477

измиване   3 500 250 1 875

поливане   75 000 180 1 13 500

общо: 17 902

Третиране на инфилтрат

Разходите за консумативи са в размер на 24 000 лв. годишно, в допълнение са необходими разходи за отпадни води

   м3/год. лв/м3    

Консумативи за третиране инфилтрат 24 000

Доставен на ГПСОВ 1832 0.69 общо: 1 264

Транспорт до ГПСОВ 2 х 32 кмх 1 лв/км 182/год. 11 648

общо 912

III. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РД СТОЖЕР

Критериите за третиране на отпадъците за съответния клас депо (НАРЕДБА № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци., Гл.2, раздел III, чл.33, ал.1) определят целите на експлоатацията:

опазване на околната среда - подземните и повърхностните води, въздух почви;

опазване на системите за екологична защита, в т.ч. на изолиращите екрани и системите за отвеждане и обработване на инфилтрата;

осигуряване протичането на процеси, благоприятстващи стабилизирането на отпадъците в границите на депото;

защита срещу вредно въздействие върху човешкото здраве.

Експлоатацията на Регионално депо за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево се извършва от Изпълнителя, който е оторизиран с договор от Собственика на съоръжението за извършване на тази дейност и носи всички отговорности относно организационните, технологичните, техническите и финансови дейности, провеждани в центъра.

Задължения на Изпълнителя при експлоатация на РД Стожер

А) Изпълнителят се задължава да извършва точно и добросъвестно предвидените дейности при експлоатацията на депото, спазвайки екологичните изисквания на българското законодателство, отнасящи се до изпълнението на дейностите по настоящия договор и условията, заложени в договора и в Комплексно разрешително № 433 - Н0/2012.

Б) Изпълнителят води отчет на извлечените рециклирани компоненти и компост по видове и количества.

В) Извлечените количества „остатъчна фракция” от Съоръжението за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване, негодни за продажба и неподлежащи за обезвреждане като остатък за депониране се използват за запръстяване в Клетка №1.

Г) Изпълнителят регистрира, отчита и продава за собствена сметка извлечените рециклирани компоненти.

Д) Изпълнителят се задължава да приема на регионалното депо отпадъците от организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване от територията на общините град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево и Крушари и Никола Козлево, както и отпадъците от ПСО Тервел (обслужваща общини Тервел и Никола Козлево) и ПСО Балчик (обслужваща общини Шабла, Каварна и Балчик), а за всички останали случаи, след изрично писмено уведомяване и разрешение от страна на Възложителя и решение на основание на чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО за извършване на тези дейности и уточняване на условията за извършването и начина на заплащането им.

Е) Изпълнителят се задължава да осигурява по всяко време достъп до регионалното депо на оправомощени представители на Възложителя и контролните държавни органи (МОСВ, РИОСВ и др.) за осъществяване на проверка и контрол върху извършваните дейности.

Ж) Дейностите на Изпълнителя по управление на депото трябва да са в съответствие с изискванията на: Закона за управление на отпадъците (ЗУО), НАРЕДБА № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, КР 433-Н0/2012г., Техническа спецификация и Работни проекти „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ и обхващат основно:

1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно КР 433-Н0/2012г.

2. Третиране на отпадъци по кодове, съгласно КР 433-Н0/2012г (депониране на битови и неопасни отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на биоотпадъци) по съответната технология от работен проект „Изграждане на регионално депо за отпадъци при с. Стожер“, и при спазване условията на КР 433-Н0/2012г.;

3. Временно съхраняване на опасни отпадъци, съгласно условията на КР 433-Н0/2012г.; на компост и рециклирани суровини;

4. Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР 433-Н0/2012г, програма на РЗИ – Добрич за мониторинг на питейни води от автономен източник и Разрешително за водовземане от подземни води № 21590126/11.09.2012г., изменено с Решение № 1264/10.01.2014г. на Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район – Варна;

5. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публични регистри; документиране и докладване съгласно Комплексно разрешително № 433-Н0/2012г.;

6. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и конструкции на територията на обекта, в т.ч. осигуряване на спомагателни материали и горива, заплащане на ел.енергия и такса за водоползване;

7. Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната експлоатация на депото – надграждане на габиони и шахти, ремонт на настилки и др.

8. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация, Работния проект за изграждане на РД Стожер и КР 433-Н0/2012г.

З) Всички обезщетения и осигуровки на специалистите, извършващи работите по експлоатация на депото, са за сметка на Изпълнителя, като Възложителят няма да участва в изплащането им независимо от обстоятелствата по възникването им.

И) При настъпване на авария Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за защита и за ограничаване на щетите. Същият е длъжен незабавно да уведоми Възложителя и компетентните органи.

Мерки за опазване на околната среда

2.1. Миризми

Неприятните миризми могат да бъдат причинени от:

- дейност по разкопаване на вече депонирани отпадъци;

- боравене със зловонни отпадъци, например утайки от канализацията;

- емисии на газ от депото.

Основните методи за намаляването на миризмите от депото трябва да включват:

- ефективно уплътняване;

- осигуряване на подходящо покритие – особено дневно покритие;

- незабавно депониране и покриване на особено зловонни отпадъци;

- незабавно предепониране и покриване на изкопаните отпадъци.

2.2. Прах

Емисиите на прах могат да възникнат при ветровито време при:

- разтоварването на отпадъците;

- полагането на материалите за покриване;

- движение на машините по сухи райони, без настилка.

Изпълнителят следва да организира операциите на депото по начин, който да свежда до минимум емисиите на прах. Трябва да бъдат предприети следните мерки:

- повърхностите със суха почва и експлоатационните пътища да се оросяват;

- навлажняване с вода на суха почва и отпадъци при изкопаване и повторно депониране.

2.3. Отпадъци

Често срещана причина за оплаквания, постъпващи от живеещите в близост до депата, са леките фракции отпадъци, които се отнасят от вятъра извън пределите на депото. Изградената ограда на депото спомага за задържането на отпадъците и предотвратяването на разпиляването им в съседните имоти. Ежедневното почистване, особено в края на работното време, ограничава количеството на отпадъците, които могат да бъдат отнесени от вятъра до съседните имоти.

Изпълнителят трябва да предложи мерки за намаляване на количеството на отпадъците, разнасяни от вятъра като:

- поддържане на по-малка по площ работна зона;

- полагане и уплътняване на отпадъците веднага след разтоварването им;

- ограничаване на разтоварването при ветровито време и пренасочването му към зони на депото, защитени от вятъра.

2.4. Предпазване от нападение на вредители

Вредителите включват: плъхове и други гризачи, насекоми, птици и други животни, всяко от които може да пренася зарази и поради това да се превърне в опасност за здравето.

Най-ефективната практика за контрол на вредителите е бързото и цялостно уплътняване и покриване на отпадъците. Територията на депото трябва да бъде поддържана в чист и спретнат вид. Натрупването на застояла вода, на което и да било място на обекта трябва да бъде предотвратено чрез създаването на необходимите наклони, запълване на ниските места и полагане на покриващи почви над отпадъчните материали.

Плъховете и мишките могат да бъдат пренесени на обекта заедно с твърдите отпадъци. Редовните инспекции на обекта могат да открият наличието на подобни животни. При откриването на голям брой вредители, трябва да бъде нает опитен специалист за контрол на вредителите, който да отстрани проблема.

2.5. Шум

Шум възниква на обекта предимно при работата или придвижването на механичното оборудване. За намаляване на шума, цялото механично оборудване непрекъснато следва бъде поддържано в добро техническо състояние. Трябва да бъде отделяно специално внимание на оборудването и поддръжката на каквото и да било оборудване за заглушаване на шума от машините. Строгото спазване на ограниченията на скоростта ще намали шума от движението на превозни средства в района.

За предпазване от вредностите на процесите в депото (прах, миризми, шум) на операторите на механизацията, работеща в клетките за отпадъци същата има необходимото заводско оборудване: херметични кабини, снабдени с климатици.

Процедури по поддържане на депото

Поддържане на депото

Цялото механично оборудване и машини, използвани на депото трябва да бъдат поддържани стриктно съгласно спецификациите на доставчика/производителя. Оперативни спецификации/наръчници за експлоатация на машините и съоръженията на депото ще бъдат предоставени на Изпълнителя при въвеждане на обекта в експлоатация.

Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните пътища трябва да бъдат инспектирани и разпилените отпадъци да бъдат събирани в границите на и извън депото. По време на засушаване, емисиите на прах трябва да бъдат контролирани чрез напръскване на повърхностите с вода.

Изпълнителят ще планира и изпълнява процедури по почистване и поддръжка, които да гарантират, че:

Сградите, конструкциите, засетите и засадени площи, постланите с настилки и без настилки райони за движение и др. са поддържани в чисто и подредено състояние, без повреди и разпилени от вятъра отпадъци, които биха могли да влошат тяхната функционалност или външен вид;

Околните терени, извън площадката на депото, се поддържат в добро състояние, като регулярно се събират разпилените от вятъра или по други причини отпадъци;

Всички подвижни или фиксирани оборудвания и машини са поддържани чисти и в добро техническо състояние, с навременно извършване на прегледи и ремонти;

Всички сервизни инсталации, например системата от открити канавки, системата за управление на инфилтрата и др. се инспектират, почистват и поддържат редовно;

Редовно се инспектират и ремонтират повреди по насипните конструкции, пътните настилки и др.

Цялото механично оборудване и машини, използвани на депото се поддържат стриктно съгласно спецификациите на доставчика или производителя.

Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните пътища и други зони с настилка ще бъдат инспектирани и каквито и да било разпилени отпадъци ще бъдат събирани и депонирани в клетката на депото, която се експлоатира в момента. При необходимост зоните с настилка ще бъдат почиствани от почва/кал, отпадъци, сняг и лед през зимата;

По време на засушаване, емисиите на прах ще бъдат контролирани чрез напръскване на повърхностите с вода във връзка с дейностите на метенето.

Повърхностното покритие ще се инспектира всеки месец за повреди в зоната на площадката, на която се извършва депониране в момента. Проверката ще се извършва от служители на Възложителя. При нарушения ще се издават предписания и актове за административни нарушения.

Осигуряване на необходимите за ежедневното запръстяване количества материали.

Доколкото гаранцията на техническите инсталации и оборудване позволява това, техническият персонал на инсталацията/оборудването ще извършва следните работи:

Повтарящи се работи по техническата поддръжка.

Малки ремонти.

Контролни инспекции.

В допълнение, персоналът ще гарантира заявяването и извършването на основни ремонти и работи по поддръжката на инсталациите и оборудването.

Предотвратяване на аварии

Aварийните ситуации са дефинирани като събития, свързани с:

- непосредствена опасност за здравето и безопасността или човешкия живот;

- повишен риск от наранявания на лица и риск за живота;

- непосредствен риск от замърсяване на околната среда;

- възникнало замърсяване на околната среда.

При възникването на спешен случай, Изпълнителят или негов представител следва незабавно да уведоми съответните компетентни органи и да бъдат предприети мерки за отстраняване на аварията. Отстраняването на авариите са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят осигурява следните ресурси:

- Осигуряване на вода

Изпълнителят трябва да поддържа минимално количество вода за нуждите на гасене на пожар и при аварийни ситуации.

- Осигуряване на насипни материали за аварийни ситуации

Изпълнителят трябва да поддържа:

- минимално количество пясък за нуждите на гасене на пожар в отпадъците, при заледявания и др;

- чакъл за ремонти на дренажни слоеве, повреди по пътя и др;

- глинести почви за спешен ремонт на насипни съоръжения при аварийни ситуации и др.

Аварийни ситуации биха могли да възникнат при:

- пътно -транспортни произшествия, промишлени злополуки или наранявания на персонала;

- силни бури или гръмотевични бури;

- пожар;

- наводнения или земетресения.

Изпълнителят изготвя авариен план, съгласно условията в Комплексно разрешително № 433-Н0/2012г.

Инструкции за безопасност

Изпълнителят трябва да отчете факторите, които включват потенциален риск за здравето на хората, занимаващи се с дейност по депонирането и третиране на битови отпадъци и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на лична защита (предпазни и защитни средства), спазването на хигиенни норми, както и да разработи и одобри инструкции за работна безопасност, професионално здраве и безопасност и борба с пожари.

Провеждане на мониторинг

Организация на системата за мониторинг

Собственият мониторинг се извършва от Изпълнителя и включва следната основна информация:

Разположение на пунктовете за мониторинг, вкл. тяхното предназначение и местоположение, дадено на ситуация с подходящ мащаб, координати, конструкция;

Наблюдавани показатели за количество и качество, средства и методи за измерване;

Честота и продължителност на наблюденията;

Съхранение на информацията и експлоатация на системата за мониторинг;

Анализ на данните и предоставяне на резултатите;

Функционални връзки по предоставяне на информацията.

Системата за мониторинг, контрол и информация включва следните наблюдавани елементи: входящ контрол на отпадъците; състояние на тялото на депото /топографията му/; инфилтрат от тялото на депото; повърхностни и дренажни води; подземни води; газови емисии; метеорологични данни; почви; шум.

При започване на експлоатацията на депото Изпълнителят има на разположение изградена (по време на строителството) мониторингова система, както и налично разрешително за водовземане и Комплексно разрешително. Същият организира измерване на емисиите в съответствие с действащите нормативни уредби и предписанията на контролните органи. Измерванията и анализите по контролните показатели се осъществява със стандартизирана апаратура и стандартни методики, утвърдени от МОСВ.

Изпълнителят документира и докладва данните съгласно условията на Комплексно разрешително № 433-Н0/2012г.

Изпълнителят със съгласието на възложителя преценява за необходимостта от изграждане на собствена акредитирана лаборатория за мониторинговата система или за наемане с договор на подизпълнители.

11.2. Входящ контрол

Входящият контрол на отпадъците се води от оператора на кантара на депото, който е длъжен да води „ОТЧЕТНА КНИГА” за депото съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.01.2013 г. Книгата се попълва ежедневно и се проверява и заверява от РИОСВ, най-малко един път в годината.

11.3. Състояние /топография/ на тялото на депото

Мониторинг за състоянието на тялото /топографията му/ се извършва съгласно Таблица 4 от Приложение №3 на НАРЕДБА № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на МОСВ.

Структурата и състава на отпадъчното тяло (на депото за битови отпадъци и за инертни отпадъци) и слягането на повърхността му се замерват от Изпълнителя един път годишно съгласно Комплексно разрешително № 433-Н0/2012г. За установяване на сляганията се извършват геодезически замервания на реперна система, състояща се от съответен брой контролни репери.

11.4. Емисионни данни

11.4.1. Инфилтрат от тялото на депото

Мониторинг на инфилтрата се извършва при честота, показатели и пунктове, съгласно условията в Комплексно разрешително № 433-Н0/ 2012г.

11.4.2. Отпадъчни води

Мониторингът на отпадъчните води (повърхностни води, води от компостирането, дренажни води от клетката на депото, дъждовни води) в района на депото се извършва в контролни пунктове/зауствания. Мониторингът на тези води се извършва съгласно условията в КР № 433-Н0/2012г. и плановете за мониторинг.

11.4.3. Подземни води

Наблюдения на подземни води се извършват в мониторингови кладенци, изградени по време на строителството и на собствения водоизточник за захранване на обекта с обем и времеви период съгласно условията в КР № 433-Н0/2012г.

11.4.4. Газови емисии

Собствения мониторинг на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от депото се извършват съгласно условията в КР № 433-Н0/2012г. и изискванията на Наредба № 6 за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

Съгласно Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) определя годишни количества на замърсители в атмосферния въздух (като част от годишен доклад за изпълнение на КР)

11.4.5. Метеорологични данни

Метеорологичните данни и тяхното измерване се извършва по показатели и честота съгласно условията в КР № № 433-Н0/2012г.

11.4.6. Мониторинг на почви

Пунктовете за пробовземане, честотата и показателите за анализиране са посочени в КР № 433-Н0/2012г.

11.4.7. Шум

Извършва се наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентите нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентните нива на шум в мастото на въздействие (ако такива са установени), и се прилагат инструкции съгласно КР № 433-Н0/2012г.

11.7.8. Поддържане на пунктовете за наблюдение, оборудване и подаване на информация

Изпълнителят има задължението да:

Доизгражда (където е предвидено) и поддържа в изправност пунктовете за наблюдение, а при възникнали аврии да ги възстановява;

осигури необходимото за измервания оборудване или да сключи договор с лицензирани фирми за извършване на съответните анализи;

своевременно подаване на необходимата информация до компетентни органи и Оператора на депото.

11.5. Изпълнение на програма от РЗИ – Добрич за мониторинг на питейни води от автономен източник

Програмата се изготвя ежегодно от РЗИ – Добрич и включва дати и видове анализи на води, които следва да се изпълняват. Ангажимент на Изпълнителя е да организира пробовземането и анализите на водите, като спазва графика.

11.6. Анализи на води, съгласно Разрешително за водовземане от подземни води № 21590126/11.09.2012г., изменено с Решение № 1264/10.01.2014г. на Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район – Варна

Ангажимент на Изпълнителя е да организира пробовземането, анализите на води и своевременното представяне на протоколите пред компетентния орган.

Длъжностни характеристики /квалификация/ на персонала

Обслужващият персонал на РД Стожер трябва да бъде предварително обучен за сметка на Оператора по профили за изпълняване на конкретните дейности по експлоатацията на съоръженията на депото, вкл. и да участва в периода на подготовката за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят е задължен да поддържа за периода на експлоатация броя и квалификацията на персонала в депото, съгласно договора за извършване на дейността.

Управител на депото

Офисът на Управителя се намира в административната сграда, разположена на входа на депото (РД Стожер).

Функционални характеристики на длъжността

Управителят на депото ще носи обща отговорност за безопасната и законна работа на депото, за водене на изискващата се в ЗУО отчетност и поддържане на архивната документация, за навременно извършване на контрол и докладване на Собственика и компетентните органи, за какъвто и да било контакт със същите органи и обществеността и за всички административни процедури, включително управление и инструктаж на целия персонал на депото. Той или упълномощено от него лице трябва да бъде на разположение на територията на депото през минимум 80% от работното време.

Управителят на депото трябва да бъде запознат с

технологичната и техническа инфраструктура на депото (РД Стожер) като цяло, системата за поддържане и контрол;

теоретичните и практическите аспекти на технологията за депониране и системите за третиране на отпадъците;

законовите изисквания, свързани с управлението на отпадъците на държавно, регионално и общинско ниво, вкл. изискванията на комплексното разрешително на обекта;

нормативните документи, свързани с безопасност и контрол на сигурността;

контрол на околната среда, процедури за мониторинг и докладване;

държавните структури, с които е задължен да комуникира.

Управителят на депото отговаря за всички процедури, описани в част Експлоатация на депото

общата експлоатация и администрация на РД Стожер;

ежедневното управление на персонала на РД Стожер и неговите задължения, включително поддържане на трудовите характеристики на всеки отделен член от персонала;

подготовката, осъвременяването и издаването на инструкции относно професионалното здраве и технологиите за безопасност, трудовата хигиена и пожарната защита;

поддържането и подобряването на професионалните квалификации на персонала на депото.

Организационни връзки

Управителят е отговорен пред Собственика на депото

Снабдител

Функционални характеристики на длъжността

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:

Изпълнява заявки за закупуване на стоки и материали.

Оформя документите на закупуваните стоки и материали и организира доставянето им.

Съпровожда стоките и материалите по време на транспортирането им и следи за рационалното използване на транспортните средства.

Води установената първична отчетност по приемане и предаване на стоките и материалите.

Изпълняване и на други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

Подчиненост, връзки и взаимодействия:

Длъжността е на пряко подчинение на управителя на депото.

В процеса на работа взаимодейства с управителя, счетоводителя и др..

В процеса на работата осъществява връзка с фирми, относно осъществяване на работата.

Получава и отчита задачи от управителя на депото.

Отговорности на длъжността.

Отговаря за количеството и качеството на закупените стоки и материали и документацията, свързана с предаването за заприходяване.

Носи отговорност при увреждането на стоките и материалите при неправилното транспортиране и обработване.

При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител на депото. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.

Оператор на електронна везна (кантарджия)

Функционални характеристики на длъжността

Операторът на електронната везна ежедневно ще бъде отговорен за работата на кантара, намиращ се на входа на депото или на входа на зоната за рециклиране, включително за контрола на входящите отпадъци, поддръжката на оборудването и др.

Кантарите се управляват от сградата за входящ контрол.

Познания

Операторът на кантара ще бъде запознат с:

Използването на персонални компютърни системи.

Специфичното използване на софтуера за кантара и системите с бази данни.

Технологичния процес за приемане и контрол на отпадъците и необходимата документация.

Подготвяне на изходяща информация за сметки, статистически данни за доклади и др.

Отговорности

Да работи с компютърното оборудване и софтуер съгласно спецификациите и нарежданията, издадени от доставчика на отпадъци.

Да контролира, приема или отхвърля входящите отпадъци.

Точно и своевременно да отразява данните за приетите или отхвърлени отпадъци в системата с база данни.

Да насочва входящите камиони към съответния фронт за депониране.

Да докладва на Управителя на депото в края на всеки работен ден за приетите или отхвърлени отпадъци.

Да опазва и поддържа техниката и оборудването и да спазва процедурите.

При необходимост да замества охраната по нареждане на Управителя на депото.

Организационни връзки

Операторът на кантара е пряко подчинен на Управителя

Оператор (водач) на компакторФункционални характеристики на длъжността

Операторът на компактора работи всеки ден на депото за битови отпадъци и съгласно инструкциите на Управителя ще бъде отговорен за всички операции при фронта за депониране, включително извършване на контрол на входящите отпадъци преди уплътняване, поддръжка на компактора, и др.

Познания

Разрешително за управление на пътно-строителна техника.

Експлоатация и поддръжка на машините и оборудването.

Познаване на технологията за депониране.

Познаване на инструкциите за професионалното здраве и Закона за

здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорности

Издаване на напътствия за разтоварване на входящите отпадъци.

Разстилане и инспектиране на разтоварените отпадъци.

Контрол на окончателното приемане/отхвърляне на входящите отпадъци.

Окончателно полагане, раздробяване и уплътняване на приетите

отпадъци.

Издаване на напътствия за обратно натоварване на отхвърлените

отпадъци.

Полагане и повторно използване на материали за дневно покритие в

Почистване и поддържане на компактора, съгласно процедурите

предвидени от производителя.

При необходимост да замества операторите на други машини по

нареждане на Управителя на депото.

Организационни връзки

Операторът на компактора е пряко подчинен на Управителя

Оператор (водач) на булдозер / багер

Функционални характеристики на длъжността

Следвайки инструкциите и напътствията на управителя на депото, операторът на булдозера ще оказва съдействие за операциите извършвани при фронта за депониране на депото - пробутване на разтоварените отпадъци, боравене с материалите за дневно покритие, оформяне на насипните рампи и др. Операторът допълнително участва в поддръжката на вътрешните пътища и др. Ежедневните задължения включват почистване и поддръжка на булдозера.

Отговорности

преместване на разтоварените отпадъци в района за депониране;

оформяне и поддръжка на вътрешни пътища;

почистване и поддръжка на булдозера съгласно процедурите предвидени от производителя;

при необходимост да замества операторите на други машини по

нареждане на Управителя на депото.

Операторът на булдозера е пряко подчинен на Управителя

Оператор на челен товарач

Функционални характеристики на длъжността

Следвайки инструкциите и напътствията на Управителя на депото и оператора на компактор/инсталация, операторът на челния товарач ще оказва съдействие за операциите, извършвани при фронта за депониране/рециклиране и компостиране на отпадъци, вкл. доставка на материали за дневно покритие, подаване на отпадъци на др. инсталации, натоварване на отпадъци, поддържане на вътрешните пътища за достъп и рампи без настилка и др.

Ежедневните задължения също ще включват почистване и поддръжка на челния товарач.

Отговорности

Натоварване на отпадъци на инсталации, на транспорт за връщане и др;

Вътрешен транспорт/отстраняване на материали за дневно покритие/инертни отпадъци за депониране в района за депониране;

Контрол и поддръжка на вътрешните пътища за достъп и рампи без настилка, преместване на различни елементи и др. материали;

Почистване и поддръжка на челния товарач съгласно процедурите предвидени от производителя.

При необходимост да замества операторите на другите машини по нареждане на Управителя на депото.

Операторът на челния товарач е пряко подчинен на Управителя

Шофьор

Функционалните характеристики на тази длъжност, изискванията за квалификация и познания са аналогични на описаните за оператора на челния товарач.

Отговорности

Вътрешен/външен транспорт на материали за дневно покритие/инертни отпадъци за депониране в района за депониране;

Контрол и поддръжка на вътрешните пътища за достъп и рампи без настилка, преместване на различни елементи и др. материали;

Почистване и поддръжка на поверената техника съгласно процедурите предвидени от производителя.

При необходимост да замества операторите на другите машини по нареждане на Управителя на депото.

Операторът на камиона/багера е пряко подчинен на Управителя

Оператор механично и ел. оборудване (оператори на СВМ; оператори компостиране; оператори инсталация за строителни отпадъци )

Функционални характеристики на длъжността

Операторът на механичното и електро оборудване/инсталации ежедневно ще бъде отговорен за работата им, включително за поддръжката на оборудването и технологичните линни (трошачна инсталация, оборудване на компостиращата инсталация, подвижна механизация; инсталация за сепариране на възстановяеми материали и др.), консумативи за това оборудване, планиране на ремонтни работи и др.

Познания

Операторът на механичното и електро оборудване в депото ще бъде запознат с:

Изградените технологични инсталации и оборудване на депото.

Специфичните експлоатационни особености на работа на механичното и електро оборудване и техническите им спецификации.

Технологичния процес, в който участва специализираното оборудване и необходимата документация.

Поддържане и ремонт на механичното и електро оборудване.

Отговорности

Да работи с повереното му оборудване съгласно спецификациите и

нарежданията, издадени от доставчиците.

Да контролира параметрите за работа.

Точно и своевременно да отразява данните за работата на

механичното и електро оборудване в системата с база данни.

Да докладва на Управителя на депото за работата на поверените му

съоръжения и за възникнали проблеми при експлоатацията им, да

подготвя документи за ремонтни дейности.

Да опазва и поддържа техниката и оборудването и да спазва

процедурите.

Да инициира изготвяне на инвестиционни проекти за оползотворяване на рециклираните строителни отпадъци и готовия компост.

Автомонтьор

Функционални характеристики на длъжността:

Организира и извършва технически прегледи и ремонти на автомобилите собственост на предприятието. Удостоверява с подписа си в пътния лист техническата изправност на МПС преди започването на работната им смяна. Приема МПС след приключване на работната смяна и се подписва в пътния лист като проверява:

бележките на контролните органи в пътния лист;

бележките на водача в пътния лист за престои на МПС по време на работа порадитехнически неизправности, както и за техния характер;

съответствието между показанията на километропоказателя и вписаните данни в пътния лист;

съответствието между наличното гориво в резервоара и вписаните данни в пътния лист;

документите за правоуправление на водача;

външния вид на МПС за евентуални щети от пътно-транспортно или друго произшествие;

часа на прибиране на МПС;

заявените от водача неизправности по автомобила

- В зависимост от заявката за неизправностите, извършената от него проверка на техническото състояние и пробега на автомобила определя технологичния маршрут за поддържане на автомобила: гресиране, миене и почистване, диагностика, техническо обслужване, текущ ремонт или основен ремонт.

- При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

- Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран.

- Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.

- Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки.

- Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрол в тази насока.

- Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

Отговорности:

1. Носи отговорност за съхранението и правилната експлоатация на повереното му имущество – техника, инструменти и материали.

2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата му.

3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автомобил.

Взаимоотношения:

1. Длъжността е подчинена на управителя на депото.

2. При необходимост може да бъде пренасочван за: боядисване на съоръженията; за озеленяване; почистване на сгради, машини и съоръжения

Електротехник

Функционални характеристики на длъжността

- Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.

- Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори.

- Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди.

- Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.

- Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла.

- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Отговорности:

1.Отговаря за качественото функциониране на електрическите мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения.

2.Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения.

Връзки и взаимоотношения

1.Длъжността е пряко подчинена на главния енергетик.

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с началниците и специалистите в отделите по производствената и технологична дейности и началниците на производствените звена.

3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от електроснабдителни предприятия и органи по противопожарна охрана

Машинен техник

Функционални характеристики на длъжността

- Осигурява без аварийна н надеждна работа на механооборудването и подемно-транспортните съоръжения.

- Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии.

- Контролира натоварването на оборудването и предлага график за извършване на ремонтни работи.

- Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното, технологичното и подемно-транспортно оборудване.

- Участва в приемането на нови производствени мощности и оборудване за експлоатация след проведен ремонт или монтаж.

- Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт, върху получените и изразходвани за ремонт материали, запасни части, детайли, инструменти и др.

- Организира междуремонтното обслужване на оборудването и ремонта на оборудването в гаранционен срок.

- Анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.

- Осъществява обучение и проверка на знанията на персонала, обслужващ механооборудването.

- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Отговорности:

1. Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на механооборудването.

2. Носи отговорност за настъпили вреди от престои поради технически и организационни причини, свързани с работата на механичното оборудване.

3. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на механичното оборудване.

Връзки и взаимоотношения

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на депото.

2. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряването на резервни части, смазочни материали и нови машини.

Еколог

Функционални характеристики на длъжността

1. Взема проби от различни елементи – утайка, въздух, вода образувани от пречиствателната станция за отпадни води и ги анализира и изпитва.

2. Ежедневно води регистър на постъпилите за депониране отпадъци по доставчици и по кодове.

3. Прави съответните проверки за правилно протичане на процесите.

4. Води необходимата документация- дневници, регистри.

5. Калкулира по видове и фирми количеството депониран отпадък на депото.

6. При необходимост подпомага изготвянето на фактури за клиенти.

7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

8. Поддържа и проверява състоянието на ЛПСОВ, заедно със съответните технически лица.

Отговорности:

1.Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.

2.Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.

3.Отговаря за правилното калкулиране на количествата извозен отпадък и подпомага дейността на управителя при неговото остойностяване.

4. Отговаря за безаварийното функциониране и поддръжка на ЛПСОВ

Връзки и взаимоотношения

1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на депото.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения със счетоводството, кантарните служители, ел.техника и машинния техник.

Счетоводител

Функционална характеристика:

1. Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.2. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, ако са приложими съответните документи.3. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на депото.4. Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.5. Изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.6. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.

Основни отговорности:1. Отговаря за своевременното оформяне на счетодовните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води. 2. Носи отговорност за несвоевременното или неточно извършени счетоводни операции и подадени данни.3. Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.

Връзки и взаимоотношения:1. Длъжността е подчинена на управителя на депото.2. При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и взаомоотношения с всички материално отговорни лица в депото.3. Осъществява контакти с представители на банки, финансови институции и контролни органи.

Работник в кухня

Функционални характеристики на длъжността

Описание на работата: извършва приемане и подготовка на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати. Носи се материална отговорност.

Работниците в кухня се задължават при приемане на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати да извършват контрол на качеството им. Да не приемат продукти със съмнение или видими отклонения във външния им вид, както и такива с видими признаци на развала или с изтекъл срок на годност.

Да следят за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им в обозначени по предназначение охлаждаеми и неохлаждаеми складове.

Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина – готов продукт.

Да извършва и следи за дезинфекцията на влаганите яйца.

Да спазват санитарно хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция с цел предотвратяване на хранителни заболявания сред консуматорите.

Да поддържат високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените им производствени помещения и хладилни съоръжения.

Извършват задължителните профилактични медицински прегледи и изследвания преди постъпване на работа, периодично подновява същите и при липса на актуална към датата на проверката лична здравна книжка бива санкциониран и отстраняван от работа.

Информират за нередности управителя на депото;

Уведомяват незабавно управителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;

Не се явяват на работа при заразно заболяване.

Спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;

Явяват на периодични медицински прегледи;

- Да поддържат чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.

- Оказват съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от управителя на депото, свързани с работата.

Отговорности:

за качеството на извършваната работа;

отговорност за рекламации от служители;

материална отговорност във връзка с опазването на посудата и приборите;

отчетническа отговорност във връзка с поверените му материални ценности;

- отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.

Връзки и взаимоотношения

Подчиненост (пряк ръководител) - управителя на депото.

Общ работник

Общите работници ще изпълняват помощни функции в отделните технологични процеси – обслужване на редица дейности, извършване на малки ремонтни работи, поддържане и почистване на хидротехническите съоръжения, чистотата на площадката на депото и др. Работниците ще се инструктират за индивидуалните дейности, които трябва да извършват от Управителя или от оторизирани от него служители.

Охрана

Изпълнителят следва да осигури денонощна охрана съгласно клаузите на договора след неговото сключване. Територията на депото е оградена с определени места за достъп. Приемът извън работно време трябва да бъде възможен само при наличието на специална уговорка с управителя.

Изпълнителят организира свои екип за охрана или наема оторизирана за целта фирма за извършване на следните дейности:

- охрана на района на депото съгласно разпоредбите;

- ограничаване на достъпа на неупълномощените лица до депото;

- извършване на наблюдение за пожари или други извънредни ситуации и предприемане на мерки за тяхното отстраняване;

- осведомяване на управителя на депото и други съответни органи в случай на незаконно проникване или други аварийни ситуации;

Отговорности:

- стриктно следване на заповедите и процедурите на управителя относно сигурността на обекта;

- проверяване и поддържане на оборудването в добро техническо състояние;

- стриктно изпълнение на задачите свързани с безопасността на обекта;

- спазване на всички инструкции издадени от полицията и органите за пожарна безопасност.

Охраната е пряко подчинен на управителя.

Сортиривчик (сортировач)

Сортировачите, работят на съоръжението за сепариране и разпределят материалите за рециклиране по вид и цвят, съобразно разпореждането на управителя на депото. Осигурява качество и бързина при изпълнение на дейностите, като се съобразява с изискванията на управителя. Поддържа изряден вид на работното място. Следи за изправното състояние на оборудването с което работи и при необходимост изпълнява и други, конкретно възложени задачи от управителя на депото.

Записване и докладване на данни, списъци на надзорни и регулаторни органи и контакти при спешен случай

Общи разпоредби

Общите разпоредби, установени от Собственика на депото и Изпълнителя, задължителни за всички лица, имащи достъп до депото са:

1. Разпоредбите за движение по обществените пътища ще бъдат валидни и за движението на обекта на депото.

2. Персоналът на депо ще обезпечи безопасната му работа и ще извършва необходимата поддръжка и належащи ремонти на машините и наличното оборудване.

3. Външните потребители (доставчици на отпадъци) ще съблюдават инструкциите и заповедите, издавани от персонала на депото.

4. Доставчиците на отпадъци ще осъществяват целта си и ще напускат обекта без излишно забавяне. Изключения могат да бъдат правени само по заповед, издавана от управителя на депо.

5. Таксите за обработка и последващо транспортиране на получените отпадъци ще бъдат изчислявани на базата на теглото, измерено на кантара.

6. Ровенето из отпадъците и паленето на огън са забранени в клетките.

7. Пушенето, храненето и пиенето не се разрешават извън определените за това места.

8. Копия от всички нормативни актове и действащи разпоредби, свързани с опазването на околната среда, управлението на отпадъците и здравето на хората – в наличност на депото.

Записване и докладване на данни

Изпълнителят е отговорен за регистрирането и докладването на данните от депото.

Форматът на отчетната книга на депото и годишния отчет за депониране на отпадъци е съгласно Наредба № 2/22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.).

Крайната дата за изготвяне и представяне пред компетентния орган на годишния отчет за отпадъци и на годишния доклад за изпълнение на дейности по Комплексно разрешително, включващ и обобщени данни за собствения мониторинг, е 31 март през следващата година. Изпълнителят следва да изготви и представи отчета и доклада на Оператора до 15 март.

Печатно копие от "Годишния доклад за депото" ще бъде съхранявано в административната сграда на депото и ще бъде предоставяно на обществеността при постъпването на молба за публичност.

По отношение на документирането, свързано с условията от КР № 433-Н0/2012г., Изпълнителят спазва и попълва стриктно всички инструкции, дневници, планове и програми.

Надзорни и регулаторни органиИзпълнителят трябва да притежава списък и да поддържа контакт с надзорни и регулаторни органи за области на надзора:

- Експлоатация и мониторинг – РИОСВ Варна;

- Заустване на чисти води извън депото – Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район – Варна;

- Пожарна безопасност;

- Професионално здраве и безопасност.

Списък за контакти при спешен случай

В списъка се упоменава име, адреса и телефон за контакти със съответния орган.

Собственик на депото – Община град Добрич;

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна;

Пожарна безопасност;

Спешна медицинска помощ;

Полиция;

Електроразпределително предприятие;

Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район – Варна;

И други по преценка на Оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ПОЛУЧАВА ЦЯЛОТО ОПИСАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ (СТАЦИОНАРНО И МОБИЛНО) ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НЯМА АНГАЖИМЕНТИ ПО ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТАКОВА!

Приложения в електронен вариант (CD)към документацията за участие:

Комплексно разрешително № 433-Н0/ 2012г.;

Разрешително за водовземане от подземни води № 21590126/11.09.2012г., изменено с Разрешително № 1264/10.01.2014г., от Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район – Варна;

ОБЕКТ: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, ФАЗА: Работен проект, ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА


Похожие работы:

«УТВЕРЖДЕНА постановлением главы муниципального образования городской округ "Смирныховский" от_ № _МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании городской округ "С...»

«Министерство образования Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Арзамасский коммерческо-технический техникум"МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ по междисциплинарному курсу МДК 02.0...»

«ДОГОВОР найма жилого помещения г. Москва " " 201_ г. г-н _, паспорт гражданина РФ, выдан "_"_ г., код подразделения, зарегистрированный по адресу: _, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и г-н _, паспорт РФ _, выдан _ ""_ г., зарегистрированный по адр...»

«В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г. настоящим даю согласие на обработку указанных в настоящей Анкете, сообщенных в последующем с...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Сибирское отделение Российской академии наук Академия военных наук Региональный уральско-сибирский центр Российской академии...»

«10 классПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ Какие величины при механическом движении всегда совпадают по направлении 40151057112000Тело начинает прямолинейное движение из состояния покоя, и ег...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯМОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТАУЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа _ С.Н.Козлов09.06.2016РЕСУ...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 100" города Кирова (МБОУ СОШ № 100 г. Кирова)ПРОГРАММАВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕУТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ № 100 г. Ки...»

«Проект Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нуждВ соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению...»

«Приложение 1 Регламент окружного робототехнического фестиваля "РобоФест-Приволжье"1. Порядок проведения Фестиваля1.1.Готовые роботы, не требующие сборки, например Polulu3pi, SumoBot от Parallax, Sumovor от Solarbotics и т. д., имеющие готовые алгоритмы прохождения не допускаются...»

«Министерство труда занятости и социальной защиты РТ Государственное бюджетное образовательное учреждении Среднего профессионального образования "Казанский строительный колледж" Методические разработки Для специальности 270103 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" По предмету "Технология...»

«ДОГОВОР участия в долевом строительстве №СКЛ2г. Москва_ 201_ г. Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес парк "Савеловский", именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице Генерального директора Коняхиной Рамили Миргалиевны, действующей...»

«Приложение № 1 к Договору подряда № от "_" _2014 г. Техническое заданиена выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции транспортной инфраструктуры грузового фронта железнодорожных путей необщего пользования (желез...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Кафедра экономики строительства и инвестиций Сборник задач по экономике отрасли (строительс...»

«СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Доц. д-р Камелия Вунова, ВУМК Албена д-р Юлиян Нарлев, Икономически университет ВарнаSOCIAL ENTREPRENEURSCIP – BASIC CONCEPTS AND CHALLENGES Asso...»

«28 сентября 2016 года Ратифицированная Россией в 2012 году Конвенция о правах инвалидов потребовала от государства перехода к активным действиям по комплексной интеграции инвалидов в общество, а также выявлению и пресечению дискриминации в отношении этой категории гра...»

«(БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ) ДОГОВОР № на проведение учебной, производственной (преддипломной) практики студентов ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербековаг. Нальчик "_"201г. ФГБОУ ВПО "Кабардино-Ба...»

«ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ о закупках услуг по руководству проектами, касающимися строительства зданий (разработке проектно-сметной документации на внешнее электроснабжение месторождения Урихтау, включая ОВОС, с учетом общественного мнени...»

«УТВЕРЖДЕНО решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 12 февраля 2015 г. № 65 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Совета Ассоциации "Национальное объединение строителей", протокол от 09 апреля 2015 г. № 67, протокол от 18 ма...»

«Бюллетень № 1 за январьапрель 2015 г. Технические науки Строительство Водные пути и порты Естественные водостоки (гидротехнический аспект) 1. 669.01(075.32) ОВЧ Овчинников В.В. Металловедение : учебник / В. В. Овчинников ; рец.: В. В. Алексеев, О. Е. Грушко. М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. 320 с...»

«1 Область применения Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на микроиндуктивности КИВ21К, МИ31К в чип-исполнении, предназначенные для использования в качестве индуктивных элементов в устройствах радиоэлектрон...»

«Проблемные вопросы Даниловского МР :В услуге "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства" стоит направление "Декоративно-прикладное творчество", а МБО...»

«Об утверждении профессионального стандарта организатора строительного производстваВ соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодат...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"УТВЕРЖДАЮ Проректор-директор института _А.Н.Яковлев"_"_2013 г.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Сборка, юстировка и контроль оп...»

«Симпозиум: "Клуб руководителей "Экономика и менеджмент в стоматологии" 11 ноября 2016 г., г. Самара ул. Мичурина, 23. Культурно-выставочный центр "Радуга", лекционный зал, второй этаж. 12.00-17.30 Симпозиум: "Клуб руководителей "Экономика и менеджмент в стоматологии" 11.00...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.