WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«София 1618, бул. “Цар Борис III” 136 тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202 факс: 02/81-87-386, HYPERLINK mailto:dfz dfz ОТЧЕТ за дейността на „Инспекторат” към ...»

София 1618, бул. “Цар Борис III” 136

тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202

факс: 02/81-87-386, HYPERLINK "mailto:dfz@dfz.bg" dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ОТЧЕТ

за дейността на „Инспекторат” към ДФ„Земеделие”

през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

I. През периода дейността на Инспектората беше насочена към изпълнението на следните оперативни цели:

1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез установяване и отстраняване на констатираните слабости и нарушения въз основа на изпълнението на направени предложения и препоръки.

2. Постигане на по добра ефективност на дейността на администрацията, чрез формулиране на предложения и мерки за подобряване на работата и отстраняване на констатирани слабости и нарушения.

3. Въвеждане на механизми за осъществяване на контрол по ЗПУКИ и извършване на проверки.

4. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие".

5. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в „Инспекторат”, както и подобряване взаимодействието с други органи и организационни звена.

II. За реализиране на посочените по-горе цели беше извършено:

А. Планови проверки в ОД на ДФ „Земеделие".

През периода бяха извършени шест планови проверки. Проверките бяха насочени към:

1. Изпълнение на задълженията на служителите в ОД на ДФ „Земеделие" по прилагане на програмите за подпомагане с европейски средства и националния бюджет.

2. Обработка и анализ на документацията, свързана с работата на областната дирекция по повод изпълнението на оперативните задължения;

3. Законност при упражняване на функциите и правомощията на служителите в областното поделение:

4. Действия или бездействия, които биха могли да доведат до увреждане на интересите на ДФ „Земеделие";

5. Действия или бездействия, които биха могли да доведат до накърняване на доброто име на ДФ „Земеделие";

6. Действия или бездействия, които биха могли да доведат до увреждане на интересите на земеделските производители.

Б. Ефективност на проверяваните структури областни дирекции.

При проверките не се установиха действия или бездействия на служителите от областните дирекции, които биха увредили интересите на ДФ „Земеделие”. Не са установени нарушения, които биха могли да доведат до увреждане интересите на ЗП, или до накърняване доброто име на Фонда. Ефективността на административните звена е много добра на база правилно планиране и обвързване на дейността с прилагането на общото и специализирано законодателство, и изпълнението на възложените задачи в срок.

В. Кратък анализ на резултатите от комплексните и тематични проверки и прилагането на законите/вътрешни актове и съответствието им с правната рамка.

Като цяло структурирането и броя на администрацията по места е предпоставка за добро административно обслужване на гражданите. Не актуализирането на трудовото възнаграждение на служителите от 7 г. е една от причините мотивацията на служителите за креативност, коректност и активност да не е на исканото ниво. Несправедливото разпределение на ДМС е предпоставка за нарушение на микроклимата в дадена административна единица и може да бъде определено, като риск за организацията. Вътрешните правила са в съответствие с общата правна рамка.

III. Проверки по сигнали, жалби и доклади от служители на фонда.

За периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. по жалби и сигнали са извършени общо 87 (осемдесет и седем) бр., проверки, от които:

1. Проверки по сигнали за конфликт на интереси 10 (десет) бр. В резултат на 2 (две) от проверките е изготвен сигнал до председателя на КПУКИ. Следва да се отбележи, че повечето от сигналите са анонимни.

2. Проверки на сигнали и жалби за корупционни прояви 12 (дванадесет) бр.

3. Проверки за нарушения на служебните задължения на служителите от държавната администрация и ЗДСл - 65 (шестдесет и пет) бр.

Резултата от извършените проверки е следният:

- По 34 (тридесет и четири) бр. не са констатирани нарушения.

- Направени са 12 (дванадесет) бр. предложения за налагане на дисциплинарни наказания. Образувани са 6 (шест) бр. дисциплинарни производства. Наказани 7 (седем) бр. служители. Необразувани производства – 2 (два) бр. (поради изтекъл срок; напускане на служител). По един от случаите е инициирано производство за имуществена отговорност за нанесена щета на ДФ „Земеделие" по чл. 101 и чл. 102 от ЗДСл.

- Направени са 6 (шест) бр. предложения за изменение на вътрешни нормативни актове. - Направени са предложения за актуализиране на правилниците за работа на структури на фонда. - Поставяни са срокове за актуализиране на информация и въвеждането на регистри на издадените изпълнителни листи.

- По един от случаите материалите от извършената проверка са изпратени на ВКП с оглед проверка на данни за извършено престъпление от служители на фонда.

В резултат на извършените проверки и направеният анализ са установени следните по значими констатации касаещи причините за тяхното допускане:

- Не добра и неефективна комуникация между отделни структурни звена на ДФ „Земеделие".

- Пропуски свързани с непълноти, неточности и противоречия в правилници и други нормативни актове.

- Неправилното прилагане и непознаване на действащите процедури от служители на фонда.

- Не добро познаване на действащата нормативна уредба.

- Нарушен климат в някои звена, породен от междуличностни конфликти.

При извършените проверки по сигнали и жалби са давани съответните предложения за отстраняване на констатираните пропуски, слабости и санкциониране на служителите допуснали нарушения.

IV. Дейности по превенция и противодействие на корупцията.

1. Извършена е проверка на подадените декларации за имотно състояние по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107 а от кодекса на труда /КТ/, проверка за наличие на промени в имотното състояние в сравнение с предходни години с оглед спазване на сроковете за подаване и отразеното в декларации. Установени са нарушения за неподадени в срок декларации и е направено предложение за налагане на дисциплинарни наказания.

2. Комисия от служители на „Инспекторат” извърши оценка на корупционния риск във всички административни единици/дирекции, отдели, сектори и звена в ЦУ на ДФ „Земеделие” и неговите териториални звена - областни дирекции/ по утвърдената „Методика за оценка на корупционния риск” на Фонда.

Получената крайна оценка е задоволителна към момента, отчитайки многообразието от факторите, оказващи влияние върху нея.

2.2. Предложени са следните мерки за намаляване и ограничаване на корупционния риск:

2.2.1. Директорите на дирекции и ръководителите на звена в ДФ „Земеделие” да предприемат своевременни действия за:

а) Коректно попълване от страна на служителите на ДФ „Земеделие” на данни касаещи изменения и допълнения на обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, като попълват съответните декларации по чл. 12, т. 3 и т. 4 от ЗПУКИ:

- Наличие на задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.,

- Сключени от служителите договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията им решения по служба,

- Наличие на частен интерес към дейността на следните свързани със служителите лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (пример: осъществяващи земеделска дейност, които биха могли да станат кандидати по мерките администрирани от ДФ „Земеделие”; в момента са бенефициенти и кандидати на ДФ „Земеделие”; лица осъществяващи консултантски и др. услуги при изработването и подготвянето на проектите за кандидатстване). б). Установяване и докладване в писмен вид на данни и информация за вече допуснати нарушения по предходната подточкав) Изграждане /разписване/ на механизми/процеси, гарантиращи задълбоченото познаване на действащите в ДФ „Земеделие” външни и вътрешни нормативни актове /закони, правилници, наредби, инструкции, вътрешни правила, заповеди/. Да бъдат провеждани периодично тестове на служителите, които да дават оценка на тяхната компетентност и познаване на съответната нормативна уредба.

г) Иницииране провеждането на обучения/семинари с антикорупционна насоченост, както и такива целящи разясняване и обсъждане на основните им задължения по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси с участието на „Инспекторат” и дирекция „Противодействие на измамите”.

д) Оптимизиране организацията на работа в поверените им дирекции/отдели/звена чрез разработване на писмени правила, установяващи мобилност и ротация на служителите им, участващи в процеси/комисии/оценки/контроли и други, особено чувствителни към корупционен натиск.

2.2.2. Директорите на дирекции, началници на отдели и ръководителите на звена да предприемат необходимите действия за превенция и запознаване на служителите с утвърдените: „Политика за превенция и противодействие на корупцията” и „Инструкция за обработване на сигнали и жалби за незаконосъобразни и неправомерни действия и или бездействия на служителите на ДФ „Земеделие””.2.2.3. Директорите на дирекции, началници на отдели и ръководители на звена отново да запознаят служителите с „Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др.”, както и „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие””.2.2.4. Директорите на дирекции, началници на отдели и ръководители на звена да изготвят писмени доклади до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” и „Инспекторат” за извършените действия и набелязани задачи (план), съобразно направените констатации и предложения в доклада.

3. Проведени са 9 бр. обучения, лекции/беседи и презентации от служителите на „Инспекторат” на специализираната и общата администрация на ДФ „Земеделие", с цел запознаване с нормативната уредба регламентираща корупционни прояви, административна, наказателна и имуществена отговорност на служителите в държавната администрация.

4. Осъществявано е взаимодействие с Прокуратурата, правоохранителните органи и други държавни органи при изясняване на сигнали за корупция, касаещи служители на ДФ „Земеделие".

5. Поддържа се и се актуализира рубриката „Инспекторат" на интернет страницата на ДФ „Земеделие", с оглед създаване на прозрачност в дейността на администрацията и популяризиране на антикорупционните практики.

V. Мерки по отношение на спазване на ЗПУКИ.Извършена е целева проверка на подадените декларации на новоназначените служители от ДФ „Земеделие", през 2015 г. по ЗПУКИ и на дирекция „Човешки ресурси" с оглед водения регистър. Проверката се извърши чрез справки в търговския и АПИС регистър.

Извършени са проверки по сигнали на граждани и служители от ДФ „Земеделие", съдържащи данни за конфликт на интереси. При два от случаите са установени данни за нарушения и са изготвени сигнали до председателя на комисията по ЗПУКИ.

При извършване на плановите, проверки в ОД на ДФ „Земеделие" от служителите на „Инспекторат" са проведени лекционни курсове на служителите от съответните звена на тема „ Превенция на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, нередности и нарушения извършвани от служителите в държавната администрация".

Извършван е анализ на установените нарушения касаещи ЗПУКИ и са изготвени доклади до изпълнителния директор със съответни предложения.

VI. Извършване на проверки по разпореждане от изпълнителния директор на Фонда:

1. Проверка за наличие на изкуствени условия при финансиране на бенефициенти по мерки 311 и 312. Извършен риск - анализ на всички договорирани досиета на база 5 критерия.

2. Проверка по организацията и нормалното протичане на приема на подадени заявления по мярка 121 от ПРСР 2007 - 2013 г., в пет областни дирекции.

3. Проверка в структурни звена във връзка със спазване на работното време, вътрешния трудов ред и дисциплина от служителите на три областни дирекции.

4. Проверка на две дирекции в централно управление на ДФ „Земеделие” по спазване на вътрешните правила за работа, законосъобразност при упражняване на функциите и правомощията на служителите при изясняване на подадени жалби и сигнали, администриране на нередности и съмнения за измама.

5. Проверка по работата на служители от областните дирекции, извършвали административни проверки по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 – 2020 г.

VII. Участия в комисии от служители на „Инспекторат”:

1. Регулярно участие в работната група по прослушване на „Горещ телефон".

2. Участие в работна група по изготвяне на вътрешни нормативни актове.

3. Участие в работна група за изготвяне на правила за проектиране, изграждане, внедряване и поддържане на регистри в ДФ „Земеделие"; дефиниране на регистрите; единна система на вземанията и регистър на субектите.

4. Форум във връзка със „СУКИС";

5. Участие в Дисциплинарният съвет на фонда.

6. В работна група за създаване на Инструкция за администриране на постъпили запорни съобщения.

7. В работна група за промяна в Устройственият правилник на ДФ „Земеделие".

8. В работна група за изготвяне на стратегически план на ДФ „Земеделие", стратегия за оценка и управление на рисковете.

VIII. Взаимодействие с МВР, съд, прокуратура и други.

За периода е осъществена кореспонденция и взаимодействие с МВР, съд и прокуратура и други държавни ведомства по 20 бр. случая.


Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Минобразования Ростовской области)ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) ПРИКАЗ г. Нальчик 16 м...»

«Перечень вопросов для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала, лиц, контролирующих электроустановки потребителей электрической энергии, председателей и членов отраслевых комиссий Ростехнадзора (III груп...»

«Список независимых экспертиз – партнеров ООО "ПРОМИНСТРАХ" Наименование организации Вид оказываемых услуг Адрес местонахождения Контактный телефон ИП Стороженко Антон Владимирович (Оценочное бюро Автоэксперт) Независимая экспертиза г. Барнаул, ул. Северозападная, д. 15, офис 2 (913) 224-66-59(3852) 35-79-75 ООО Эксперт Повол...»

«Экзаменационные билеты (тесты) по разделу Б.2 "Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности" Б.2.1 Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 1. Каким документом рег...»

«ДОГОВОР № участия в долевом строительстве г. Москва "_" _ 201_ г. Общество с ограниченной ответственностью "Выставочный Центр Стройэкспо" (сокращенное наименование – ООО "ВЦ Стройэкспо"), место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, Дер...»

«Диплом (аттестат) выдается при наличии следующих документов: Удостоверение личности (паспорт), Копия документа, удостоверяющего личность, Нотариально заверенная доверенность при получении диплома (аттестата) доверенным лицом, Нотариально заверенная копия свидете...»

«СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ для заочного образования по очно-заочной программе Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических организациях. Оптимальный выбор дезинфицирующих средств и схем их ротации (номера указаны в соответствии с перечнем учебно-методических материалов, размещенно...»

«Отчет Об итогах работы департамента градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга за 2014 год и задачах на 2015 год Цель создания Департамента, его задачи и функции направлены на формирование единой политики в сфере регулирования градостроительной, рекламно-информационной деятельности, эффективного зе...»

«г. "_" 20 _г. Договор найма жилого помещения _, именуем_ в дальнейшем "Наймодатель", с одной стороны, и _, именуем_ в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, (совместно именуемые далее как "Стороны"), находясь в здравом уме и твёрдой памяти, действуя добровольно, руководствуясь положения...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.