WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Душан Стојковић Београд, Раковица ОПУ: 666 – 2014. Ивана Мичурина 22. Страна 1 (један) -ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИС У моју јавнобележничку канцеларију, ...»

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Душан Стојковић

Београд, Раковица ОПУ: 666 – 2014.

Ивана Мичурина 22. Страна 1 (један)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИС------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У моју јавнобележничку канцеларију, дана 15. маја 2014. године (петнаестог маја две хиљаде четрнаесте) дошли су:-------------------------------------------------------------------------------

Владимир Терзић, новинар из Београда, рођен у Београду, 17. јула 1970. године, (седамнаестог јула хиљаду девет стотина седамдесете) с пребивалиштем у Београду, улица Трешњиног цвета број 23 (двадесет три) и -----------------------------------------------------

Ана Терзић, рођ. Павловић, новинар из Београда, рођена у Сарајеву, 19. децембра 1973. године, (седамнаестог јула хиљаду девет стотина седамдесет треће) с пребивалиштем у Београду, улица Трешњиног цвета број 23 (двадесет три), ради склапања уговора о деоби заједничке имовине, чији је идентитет утврђен увидом у возачку дозволу број ВД 456/2012, коју је издало Министарство унутрашњих послова 14. новембра 2012.----------------------------------------------------------------------------------------------

Идентитет Владимира Терзића утврђен је саслушањем сведока идентитета Влатка Влатковића, рођеног у Београду 16. августа 1954. (шеснаестог августа хиљаду девет стотина педесет четврте), с пребивалиштем у Београду, Мишарска улица број 7 (седам) и сведока Горана Горановића, рођеног у Београду 27. октобра 1971. (двадесет седмог октобра хиљаду девет стотина седамдесет прве), с пребивалиштем у Београду, улица Кнеза Милоша број 8 (осам). --------------------------------------------------------------------------------

Идентитет сведока Влатка Влатковића утврђен је увидом у личну карту број Ф 897543, која је издата 11. априла 2000. од стране МУП-а Републике Србије ПУ Стари град. Идентитет сведока Горана Горановића утврђен је увидом у личну карту број Ф 123068, издата 1. августа 2000. од стране МУП-а Републике Србије ПУ Стари град.---------------------

Утврђено је да су стране уговорнице свестане и оријентисане, да су способне да схвате значај својих одлука, да знају српски језик, да су писмене и да су у стању да се потпишу.

Пошто су стране уговорнице поучене о смислу и правним последицама сачињавања уговора о деоби заједничке имовине, оне у присуству поступајућег јавног бележника сачињавају следећи: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- УГОВОР О ДEOБИ ЗAJEДНИЧКE ИMOВИНE-------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члaн 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Супружници Владимир Терзић и Ана Терзић сагласно кoнстaтуjу дa су дaнa 12. 4. 2006. (дванаестог априла две хиљаде шесте) гoдинe у oпштини Савски венац склопили брак и да је њихова брачна заједница живота трајала од дана склапања брака па све до 25. 3. 2014. (двадесетпетог марта две хиљаде четрнаесте) године.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члан 2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Супружници Владимир Терзић и Ана Терзић сагласно кoнстaтуjу дa су радом у току трајања брачне заједнице стекли имовину следеће вредности:-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________ _______________ ________________

Владимир Терзић Ана Терзић Јавни бележник

ОПУ: 666-2014

страна 2 (друга)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Кућу површине 190 m, која се налази у Раковици, у улици Рушањска број 67, на к. п. 5210/9, уписана у лист непокретности бр. 6017, КО Раковица, коју је Владимир Терзић стекао на основу уговора о доживотном издржавању, који је закључио са својом тетком Валентином Терзић 13. јуна 2006. године пред Другим општинским судом у Београду (II – Р – 123/2006), а чија је вредност процењена на 200.000 (две стотине хиљада) евра;-----

2. Стан у Београду, у Карађорђевој улици бр. 18, површине 58 m, на к. п. 423, уписан у лист непокретности бр. 712 КО Стари град, који је Ана Терзић стекла на основу уговора о продаји закљученог са продавцем Петром Петровићем 15. маја 2007. године пред Првим општинским судом у Београду, а чија је вредност процењена на 120.000 (стотину двадесе хиљада) евра; -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Путнички аутомобил марке рено лагуна, БГ 987 ВТ, који је Владимир Терзић купио на кредит 14. 9. 2007. (четрнаестог септембра две хиљаде седме) године, а чија је вредност процењена на 6.000 (шест хиљада евра);----------------------------------------------------

4. Путнички аутомобил марке хјундаи гец, БГ 789 АТ, који је Ана Терзић купила на кредит 15. 10. 2008. (петнаестог октобра две хиљаде осме) године, а чија је вредност процењена на 4.000 евра (три хиљаде евра);------------------------------------------------------------

5. Готов новац у износу од 100.000 (сто хиљада) евра који чувају код куће.--------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члан 3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свaки супружник пoтписoм oвoг Спoрaзумa нeoпoзивo изjaвљуje дa нa свoj нaвeдeнoj имoвини свojим зaдуживaњeм ниje дao никaквo прaвo билo кoм трeћeм лицу нити je учиниo рaдњe кojим би трeћe лицe нa имoвини oписaнoj у члaну 2 овог уговора, стeклo билo кaквo прaвo.------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члaн 4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Супружници су сагласни да своју заједничку имовину поделе на једнаке делове и то тако да Владимиру Терзићу припада у искључиву својину кућа: површине 190 m, која се налази у Раковици, у улици Рушањска број 67, на к. п. 5210/9, уписана у лист непокретности бр. 6017, КО Раковица, путнички аутомобил марке рено лагуна, БГ 987 ВТ и 9.000 (девет хиљада) евра, а да Ани Терзић припадне у искључиву својину: Стан у Београду, у Карађорђевој улици бр. 18, површине 58 m, на к. п. 423, уписан у лист непокретности бр. 712 КО Стари град, Путнички аутомобил марке хјундаи гец, БГ 789 АТ и 91.000 (деведесет једна хиљада) евра.--------------------------------------------------------------

Члaн 5.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Супружници су сaглaсни дa свaкo oд њих, нeсмeтaнo oд оног другoгa, мoжe у катастар уписaти свoje прaвo влaсништвa нa нeпoкрeтнoстимa чиje су влaсништвo дoбили пoдeлoм извршeнoм нa oснoву oвoг уговора (clausula intabulandi).------------------------------

Члaн 6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Супружници пoтписивањем oвoг уговора нeoпoзивo изjaвљуjу дa су пoдeлoм извршeнoм нa oснoву oвoг уговора у пoтпунoсти измирeни и дa нeмajу вишe никaквих мeђусoбних финaнсиjских и других прaвa и oбaвeзa.-------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________ _______________ ________________

Владимир Терзић Ана Терзић Јавни бележник

ОПУ: 666-2014

страна 3 (трећа)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЗИ:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Копија возачке дозволе Ане Терзић број ВД 456/2012, коју је издало Министарство унутрашњих послова 14. новембра 2012; -----------------------------------------------------------------

2. Копија личне карте Алексе Алексића број Ф 897543, која је издата 11. априла 2000. године од стране МУП-а Републике Србије ПУ Стари град;-----------------------------------------

3. Копија личне карте Бранка Бранковића број Ф 123068, која је издата 01. августа 2000. године од стране МУП-а Републике Србије ПУ Стари град. --------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Јавнобележнички запис је састављен у канцеларији поступајућег нотара дана 15. маја 2014. године (петнаестог маја две хиљаде четрнаесте).----------------------------------------------

Потврђујем да је странкама у мом присуству прочитана исправа и да су након тога странке изјавиле да су разумеле садржај исправе и да она одговара њиховој вољи и на крају су својеручно потписле исту.---------------------------------------------------------------------------Сведоци Влатко Влатковић и Горан Горановић потврђују својим потписима на овој исправи да лично и по имену познају, Владимира Терзића, новинара из Београда, који је рођен у Београду, 17. јула 1970. године, (седамнаестог јула хиљаду девет стотина седамдесете) с пребивалиштем у Београду, улица Трешњиног цвета број 23 (двадесет три) који је приступио у канцеларију поступајућег нотара ради сачињавања уговора о деоби брачне тековине. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Странкама је издат један отправак овог јавнобележничког записа. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Јавнобележничка такса је наплаћена у износу од 6.500 динара (шест хиљада и пет стотина динара).----------------------------------------------------------------------------------------------------Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 66.000 динара (шездесетшест хиљада динара).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________ _________________

Владимир Терзић Ана Терзић

________________ ______________

сведок сведок

Влатко Влатковић Горан Горановић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

ПоптисПечат

Задатак бр. 2

Одговорите на следећа питања тако што ћете, уписати слова која стоје испред одговора који сматрате тачним у одговарајућу рубрику у свесци за израду писменог дела испита (на пример, у рубрици 1 упишете а, у рубрици 2 в). Ако сматрате да има више тачних одговора, упишите слова која су испред свих од тачних одговора, на пример 4 а, в и д. Ако сматрате да ниједан исказ није тачан, не уписујте ништа у рубрику. Ако је питање дводелно па носи одговарајућу ознаку, на пример 4/1 и 4/2, у одговарајућу рубрику упишите ознаку дела питања и слово испред одговора који сматрате тачним (на пример 4/1. а, 4/2. б).

1. Станко Лешић из Ваљева закључио је дана 12. фебруара 2014. уговор којим је продао Влајку Радићу из истог града своју кућу у Ваљеву на адреси Синђелићева 14 по цени од 50.

000 евра. Уговорници су потписе оверили у суду на дан закључења уговора, а Влајко је требало да плати цену у року од 10 дана по закључењу уговора, с тим што има право да уђе у посед куће тек по исплати цене. Уговор садржио clausul-у intabulandi у корист Влајка, али се Влајко није укњижио. Влајко је 20. фебруара платио Станку само 10.000 евра, обећавши да ће остатак платити до краја фебруара. Како до тада није платио остатак, Станко га је 1. марта позвао да то учини у року од недељу дана препорученим писмом, које је саставио и печатирао адвокат Прока Милисављевић из Ваљева. Пошто Влајко није платио цену ни до 20. марта, Станко:

а. има право да обавести писмено Влајка да уговор раскида, да задржи део

плаћене цене на име капаре и да кућу прода трећем лицу;

б. може да сматра да је истеком накнадног рока из препорученог писма уговор

са Влајком раскинут по сили закона, те да кућу слободно прода трећем лицу,

а да примљених 10.000 евра врати Влајку са затезном каматом за време од

њиховог пријема до враћања;

в. мора упозори Влајка да ће уговор раскинути ако му не плати цену у

накнадном примереном року;

г. може слободно да прода кућу трећем лицу, јер је уговор раскинут истеком

накнадног рока из препорученог писма по сили закона, с тим што је дужан да

Влајку врати 10.000 евра без камате;

2. У случају из питања број 1 Станко је сачекао истек марта, па је 1. априла 2014. закључио нови уговор о продаји исте куће са Јулијом Табаковић по цени од 55.000 евра. Јулија је исплатила целу цену на дан закључења уговора Станку, а он јој је одмах дао кључеве од куће. Јулија се укњижила као власник куће дана 15. априла. Станко није вратио 10.000 евра Влајку, чекајући да му се Влајко јави, како би му их вратио. У датом чињеничном стању Влајко има право на:

1. поништај уговора о продаји куће између Станка и Јулије и поништај укњижбе

Јулијиног права својине на кући;

2. раскид уговора између Станка и Јулије, као први купац са делимично

плаћеном ценом;

3. утврђење свог права својине на кући, као ранији купац са делимично

плаћеном ценом;

4. повраћај делимично плаћене цене од Станка, са затезном каматом почев од

дана кад истекне рок који остави Станку за њен повраћај.

3. Протест због неисплате се подиже:

а. против акцептанта који је одбио исплату најкасније другог радног дана после

дана доспелости;

б. против трасанта, ако трасирана меница није акцептирана, најкасније до дана

доспелости;

в. против трасата, ако одбије исплату, иако је меница благовремено

презентирана на исплату, али не после истека делиберационог рока;

г. против трасанта, ако акцептант одбије исплату менице која доспева по

виђењу, најкасније до дана доспелости.

4. Генерални директор акционарског друштва је:

а. обавезан орган, којег именује скупштина одн. надзорни одбор у дводомном

систему управљања;

б. необавезан орган, којег именује скупштина одн. надзорни одбор у

дводомном систему управљања;

в. обавезан орган, ако је предвиђен статутом друштва, а именује га увек

скупштина;

г. необавезан орган, којег могу да именују извршни директори, ако их је више.

5. Завешталац је у тестамент унео следећу одредбу: „Мој наследник биће Лазар. Ако Лазар не буде могао и хтео да буде мој наследник, заоставштина да припадне Ненаду.“ Оставилац је умро 26. марта 2014. Ненад је погинуо 27. марта 2014. На рочишту за оставинску расправу која се водила поводом завештаочеве смрти Лазар је дао негативну наследну изјаву. У конкретном случају заоставштину наслеђују:

а. Лазарови потомци по праву представљања;

б. завештаочеви законски наследници;

в. Ненадови наследници по правилима наследноправне трансмисије.

6. Када се у уговору о уступању и расподели за живота предвиди дужност уступиочевог потомка да плаћа доживотну ренту уступиоцу и његовом супружнику, а уступилац умре пре свог супружника, онда важе следећа правила:

а. обавеза плаћања ренте престаје смрћу уступиоца;

б. уступиочев потомак биће у обавези да ренту у целини исплаћује уступиочевом

супружнику све до његове смрти;

в. уступиочев потомак биће у обавези да сразмерни део ренте исплаћује

уступиочевом супружнику све до његове смрти.

7. Оставилац је сачинио тестамент којим је свој стан оставио свом комшији. На рочишту за оставинску расправу оставиочев син тврди да је тестамент ништав зато што је тестатор у време писања завештања био неспособан за расуђивање. У таквој ситуацији судија оставинског суда:

а. не прекида оставински поступак и не упућује никога на парницу;

б. упућује на парницу оставиочевог сина да подигне тужбу за утврђење

ништавости тестамента, али не прекида оставински поступак;

в. прекида оставински поступак и упућује на парницу оставиочевог сина да

подигне тужбу за утврђење ништавости тестамента.

8. Приликом склапања уговора о продаји машине за брушење метала продавац је уговорио право прече куповине. Две године након закључења уговора о продаји, машина је продата на принудној јавној продаји. У том случају:

a. продавац се може позивати на право прече куповине;

б. продавац се не може позивати на право прече куповине;

в. продавац се може позивати на право прече куповине само онда када није био

позван да присуствује принудној јавној продаји.

9. Јанко је запослен као возач у приватном предузећу „СТАНОГРАДЊА“, где вози камион МАН 15406. Једног дана он је резервни точак са тог камиона поклонио свом куму, Марку. Марко зна да је точак са фирминог камиона. При таквом чињеничном стању:

а. Марко има на точку закониту државину;

б. Марко има на точку незакониту државину;

в. Марко има на точку праву (невициозну) државину;

г. Марко има на точку манљиву (вициозну) државину;

д. Марко је савестан држалац;

ђ. Марко је несавестан држалац.

10. Точак који је украо са паркираног возила Жарко је дао на послугу свом пријатељу Јовану, а затим га је продао својој муштерији Мирославу, пре него што је Јован вратио тај точак. Приликом продаје точка договорено је да ће по истеку времена послуге Јован предати точак Мирославу. Иначе, Жарко је власник регистрованог ауто-отпада који има дозволу да продаје половне аутомобилске делове. Заокружите тачан исказ!

а. Мирослав постаје власник истеком рока од три године од дана предаје;

б. Мирослав постаје власник када му Ђорђе преда точак;

в. Мирослав постаје власник у моменту закључења уговора о продаји;

г. Мирослав неће постати власник точка.


Похожие работы:

«ДОГОВОР № _-ТК хранения на товарном складе г. Екатеринбург " " _ 2015 г.Общество с ограниченной ответственностью " Транспортная компания КИТ", именуемое далее Хранитель, в лице директора Попова Михаила Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и, именуемое далее Поклаж...»

«Кембриджский университет сегодня это один из ведущих университетов и исследовательских центров мира. Восемьдесят ученых, работавших в Кембриджском университете, удостоились Нобелевской премии. Это больше, чем в любом другом университете мира. Здесь обучались, преподавали и...»

«Приложение № 2 к договору складского хранения №020/Х от "28" ноября 2013 г. Процедура прохождения ТМЦ и регламент документооборота Прием ТМЦ на хранение.Основанием для приема товарно материальн...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2014 г. N 32962МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 14 мая 2014 г. N 525ОБ УТВЕРЖДЕНИИФЕДЕР...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Йожиков Артем Вікторович УДК 624.1 Формування фізико-механічних характеристик прилеглих грунтових масивів при спорудженні тунелю щитовим способом 8.05030102 – Шахтне і підземне будівництво Автореферат дисертації на зд...»

«ТВОРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ* №п/п Аўтар Твор 5 клас Пятрусь Броўка “Калі ласка” Уладзімір Караткевіч “Бацькаўшчына” Анатоль Грачанікаў “Дрымотна ціснуцца кусты.” А. Грачанікаў “Мова” Я. Крупенька “Ёсць у кожнага з...»

«-110490-2349500 НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ ДП „ДИЗАЙН“ Иван Русков ЛапатовРЕ-ДЕФИНИРАНЕ подразделяне и свързване на различните видове изразяване в дизайна и архитектуратаАВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за пр...»

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 0 Опубликовано: 25...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.