WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Тест 1 ХАРДУЕРНачало на формуляра     1. Понятието хардуер означава:а) компютърната система;б) програмната част на компютъра;в) апаратната част на компютъра;г) твърдият диск на ...»

Тест 1 ХАРДУЕРНачало на формуляра

    1. Понятието хардуер означава:а) компютърната система;б) програмната част на компютъра;в) апаратната част на компютъра;г) твърдият диск на компютъра.

    2. Без кой от посочените хардуерни елементи може да работи един компютър:а) операционна система;б) централен процесор;в) дънна платка;г) звукова карта.

    3. За какво служат разширителните слотове на дънната платка?а) към тях се свързват клавиатура и мишка;б) за директно монтиране на компонент – например RAM;в) за включване на захранването;г) за свързване на принтер.

    4. Кой хардуерен елемент контролира всички компоненти на компютъра:а) операционната система;б) RAM паметта;в) централният процесор;г) клавиатурата.

    5. Кое от посочените устройства е входно?а) принтер;б) тонколони;в) монитор;г) мишка.

    6. Твърдият диск служи за: а) съхраняване на динамични данни, които след изключване на компютъра се изтриват;б) съхраняване на данните в компютъра;в) защита на компютъра от външно нараняване;г) охлаждане на елементите в системната кутия.

    7. Коя от посочените подредби е правилна за нарастващи единици за измерване на информация?а) bit, byte (B), MB, KB, GB, TB;б) bit, byte (B), KB, MB, GB, TB;в) bit, byte (B), KB, GB, TB, MB;г) TB, GB, KB, MB, B, bit.    8. Операционната система е част от:а) системния софтуер;б) приложния софтуер;в) хардуера;г) BIOS.    9. Кой от посочените видове софтуер се използва за демонстрация на функциите му? а) Shareware;б) Freeware;в) Adware;г) Demo.    10. Кое определя договорните отношения между автора и потребителя на софтуер?а) софтуерният лиценз;б) здравните норми;в) етичните норми;г) условията за безопасна работа.ТЕСТ 2 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

    1. Операционната система е:а) основна част на хардуера;б) набор от програми, допълващи хардуера;в) периферно устройство;г) правоъгълно поле, което се изобразява на дисплея.

    2. Desktop е:а) програма, управляваща конкретно устройство на компютъра;б) програма, управляваща организацията на файловете в компютъра; в) програма, чрез която се форматират дисковете;г) по-голямата част (горната) от началния екран на Windows.

    3. В Windows отварянето на приложение (програма), представено чрез иконка, става с щракване върху иконката и натискане на:а) клавиш Del;б) клавиш Ctrl;в) клавиш Enter;г) клавиш Alt.

    4. Каква характеристика на файла дава полето Type:а) местополжение;б) дата на създаване;в) вид на файла;г) дата на последна промяна.

    5. Kопиране на файл (папка) се осъществява с командите:а) Cut;б) Copy;в) Cut и Paste;г) Copy и Paste.

    6. Преместване на файл (папка) се осъществява с командите: а) Cut;б) Copy;в) Cut и Paste;г) Copy и Paste.

    7. Преименуване на файл или папка става с команда:а) Cut;б) Copy;в) Rename;г) Paste.    8. Изтриването на файл или папка може да стане с:а) клавиш Delete;б) клавиш Shift;в) клавиш Enter;г) клавиш Alt.    9. Форматирането на диск е процес, при който: а) върху диска се записва операционна система; б) от диска се стартира операционна система;в) върху диска се записват форматиращи програми; г) върху диска се нанасят пътечки и сектори.     10. Капацитетът на стандартните дискети е: а) 1,44 KB;б) 1,44 MB; в) 3,5 MB; г) 3,5 KB.

ТЕСТ 3 ВИРУСИ И АНТИВИРУСНА ЗАЩИТА

 1. Хакер е:а) злонамерен потребител, който съдзава вируси;б) потребител с добри познания, който краде компютърна информация;в) всеки, който има компютърна грамотност;г) всеки, който притежава персонален компютър.

    2. Кракер е:а) злонамерен потребител, който създава вируси;б) потребител с добри познания, който краде компютърна информация;в) всеки, който има компютърна грамотност;г) всеки, който притежава персонален компютър.

    3. Кое от посочените действия не се смята за компютърно престъпление?а) проникване в компютри и повреждането им;б) измами и кражби на хардуер и софтуер;в) фалшификации на компютърни данни;г) използване на Freeware.

    4. Компютърен вирус е:а) всяка изпълнима програма;б) всяко копие на компютърни данни, в което има промени (модификации);в) програма, създадена с цел да причини щети върху хардуера или софтуера, която може да създава свои копия;г) всяко неправомерно ползване на компютърна система.

    5. По какъв начин най-често се разпространяват компютърните вируси?а) чрез компютри, разположени на близко разстояние;б) чрез дискети и по компютърни мрежи;в) чрез лицензиран софтуер;г) от потребители, които не са работили достатъчно с компютър.

    6. Антивирусната програма е: а) програма за създаване на вируси;б) програма за създаване на резервно копие на компютърни данни;в) програма за създаване на графични изображения;г) софтуер, който разпознава части от програмния код на вирусите и в случай, че ги открие, унищожава вируса.

    7. Кое от посочените имена е име на антивирусна програма?а) AVG;б) Microsoft Word;в) Microsoft Excel;г) Paint.    8. Кое от посочените действия не би помогнало за защита от вируси?а) инсталиране на добра антивирусна програма;б) периодично рестартиране на компютъра;в) проверка на софтуера за вируси преди употреба;г) контролиране на достъпа до компютъра.    9. Коя от посочените възможности не се предлага от антивирусните програми? а) сканиране на файловете за вируси;б) сканиране на диск (дискета);в) редактиране на правописни грешки във файловете;г) показване на съобщение при откриване на вирус.    10. Може ли заразена дискета да се използва отново? а) не;б) да;в) да, ако се постави до магнит;г) да, ако се форматира.

ТЕСТ 4 АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ

Тест

Начало на формуляра

    1. Коя от посочените програми служи за архивиране на данни?а) Windows;б) WinZip;в) WordPad;г) Paint.

    2. При архивирането на файл:а) се създава резервно копие на файла;б) той се изтрива и се появява друг с по-малък обем;в) той се изтрива и се появява друг с по-голям обем;г) информацията от файла се отпечатва върху хартия.

    3. Коя от посочените възможности не се предоставя от програмите архиватори?а) архивиране на група от файлове в един архив;б) добавяне на нови файлове към създаден архив;в) разархивиране на отделни файлове от архива;г) защита от вируси.

    4. При компресиране на данни:а) се намалява обемът им и данните заемат по-малко място върху физически носител;б) се увеличава обемът им и данните заемат повече място върху физически носител;в) се променя смисълът на данните;г) се променя видът на данните.

    5. Архивиране на файл се извършва с команда:а) Add to archive;б) Extract files;в) Delete;г) Rename.

    6. Архивиране и компресиране на данни не се използва за: а) съхраняване на информация в случай на повреда;б) създаване на резервно копие като защита от нежелано изтриване;в) пестене на дисково пространство;г) редактиране на данни.

    7. Саморазархивиращ се файл има разширение:а) zip;б) rar;в) exe;г) bmp.    8. Разархивиране на файл се извършва с команда:а) Add to archive;б) Extract files;в) Delete;г) Rename.    9. Файлът и архивът му се различават по: а) съдържание;б) име, разширение и съдържание;в) разширение, обем и евентуално име;г) нямат разлики.    10. Aрхив може да има разширение:а) xls;б) rar; в) doc;г) txt.

Край на формуляра

Похожие работы:

«Психологічний інструментарій виявлення шкільного насильства у середовищі дітей початкових класів № Діагностований показник Психодіагностична методика 1 Тривожність „Особистісна шкала виявлення тривожності” Дж. Тейлора, в адаптації Т. А. Немчинова2 Депресія Методика дослідження депресії, адаптована Т.І. Балашовою3 Дезадаптованіс...»

«ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ЦЕНТРА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПП 103.148-2013 Костанай Предисловие 1 РазработанА центром первичной медико-санитарной помощи 2 ВНЕСЕНА центром первичной ме...»

«Профілактика суїцидальної поведінки в учнівському колективі Н.Л. ЗарваПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ Ключові слова: суїцид, скринінговє обстеження, профілактика, підліток. Сьогодні Україна увійшла до групи країн із високим рівнем с...»

«Ю. В. Молоткова (Минск) Экспериментальная проверка эффективности методики обучения китайскому иероглифическому письму на основе когнитивного подхода Проверка разработанной в рамках когнитивного подхода ме...»

«РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 1-х классах на 2015 – 2016 учебный год День недели /класс 1А время 1Б время 1в время 1г время Понедельник "Школа здоровья" "Здоровейка" "Веселые нотки" 12.30 Кабинет №4 15.00 Игровая пл./ спортзал 12.30 Актовый зал "Ступеньки к патриотизму" "Здоровейка" "Психологическая азбука" 13.00 муз...»

« 4114800-11430000АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯОПАРИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.08.2016 № 74 с.Молома Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Моломского сельского поселенияВ соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Ф...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 февраля 1997 г. N 155ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 N 1303,от 15.09.2000 N 694, от 01.02.2005 N 49)В соответствии с Законо...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.