WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Затверджено директор Узгоджено МЗШ І-ІІІ ступенів № 86 заступник директора Сезонова Л.В. з виховної роботи Киричевська О.Г. План ...»

Затверджено

директор Узгоджено

МЗШ І-ІІІ ступенів № 86 заступник директора

Сезонова Л.В. з виховної роботи

Киричевська О.Г.

План

виховної роботи класного

керівника 7 – А класу

Фєсєнко Вікторії Вікторівни на

2011-2012 навчальний рік

Проблема школи:

Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності як засіб творчого розвитку вчителя й учнів та формування загальнолюдських, громадянських якостей школяра.

Проблема, над якою працює класний керівник

7 – А класу

68040251304290Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей, проектування особистості, орієнтація та управління її розвитком; формування успішної особистості школяра.

Завдання виховної роботи з учнями 9 – А класу

на 2010-2011 навчальний рік

Формування організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.

Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.

Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.

Формування потреби в громадянській діяльності.

Навчання методів підтримки здорового способу життя.

Формування успішної особистості школяра через залучення до активної діяльності.

Виховання позитивного ставлення до праці.

Готувати учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця в житті.4298950596265Залучення до духовної культури, скарбів української та світової культури.

Список учнів 9 – А класу

№п\пПрізвище, ім’япобатьковіучняДатанародженняДомашняадреса, телефон

1. ГолубоваТетянаІгорівна10.04.95 М.-30, вул. Котляревського, б.44.

2. ГоряіновВладиславВіталійович09.07.96 М.-26, вул. Молодогвардійська, б. 80, кв. 34. 7-34-84

3. ГриневичМикитаГенннадійович22.08.95 М.-26, вул. Лебедєва, б. 12, кв. 3. 7-47-98

4. ДядюраАндрійВолодимирович26.05.96 М.-3, вул. Данилова, б. 23, кв. 7. 7-84-62

5. КозловаВіолеттаВолодимирівна28.09.95 Бурос, вул. Пархоменка, б. 63.

6. ЛінникВладиславВладиславович26.10.95 М.-26, вул. Сусаніна, б. 14\13, кв. 10. 7-98-38

7. МезенцевВладиславЮрійович01.03.95 М.-26, вул. Лебедєва, б. 22\12, кв. 1.

8. МохначовВладиславВіталійович23.05.96 М.-26,вул. Данилова, б. 24\14, кв. 6. 7-06-62

9. ОшовськаАнастасіяСергіївна28.05.96 М,-26, вул. Педагогічна, б. 2, кв. 7. 7-20-96

10. ПарамоноваДар`яГеннадіївна01.11.95 М.-26, вул. педагогічна, б. 2, кв. 33. 7-97-98

11. ПаращенкоОльгаЄвгенівна07.02.96 М.-3, вул. Данилова, б. 6, кв. 24.

12. ПрокопенкоСергійВалентинович22.03.95 М.-3, сел. ЛенінаВ, б. 7.

13. РогачоваКристина04.10.95 М.-3, вул. Комарова, б. 14, кв. 2. 7-22-68

14. СердюкВіолеттаОлександрівна25.11.94 М.-3, вул. Міжнародна, б. 3\1. 7-52-67

15. СкопенкоНадіяОлександрівна17.10.95 М.-3, вул. Міжнародна, б. 38. 9-04-4-89

16. ТимчукРеґінаВасилівна31.08.96 М.-3, сел. ЛенінаВ, б. 12.

17. ШаргородськаОксанаОлександрівна22.08.96 М.-26, вул. Сусаніна, б. 14\13, кв. 7. 7-72-32

Характеристика учнівського колективу 9 – А класу

-381000-414020 «Будем потихоньку, не ожидая

Быстрых результатов, учить маленького

человека чувствовать человека».

С.СоловейчикУколективівихованцівсформованийпізнавальнийінтересдонавчальноїдіяльності.

8-йкласзакінчилинависокийтадостатнійрівні 12 осіб, знихдваучня: ГолубоваТетяна, МохначовВладиславзакінчилирікнависокийрівень; зоднимбаломнизькогоорвінязхіміїзакінчиврікПрокопенкоСергій. Частинакласу, щозалишилася, навчаєтьсяувідповідностізісвоїмиздібностями. Требавідзначитистійкийінтересдопредметів: біологія,історія, англійська, алгебра, українськамоваталітература.Усіучнінавченідолатитруднощіунавчанні, правильноіраціональновитрачатинавчальнийчас. Увага, пам'ять, уяваносятьсамостійнийхарактер. Підліткивміютьконцентруватиувагуназначущійіцікавійдлянихінформації. Мотиваціядонавчальноїдіяльностівищесереднього, щохарактернодляданоговіковогоперіоду. Спостерігаєтьсядинамікарозвиткувгору, колиїхнімотиви«можу», «хочу», «повинен» - працюютьнависокийрезультат.

 Викладачізбажаннямпрацюютьуклаіх, відчуваютьвисокувіддачувіддітейізвисокимрівнеммотиваціїНауроціучніпрацюютьнапровідномувізуальномуйаудіальномурепрезентативномусенсорномуканалі. Добрерозвиненазорова, слуховай образнапам'ять.

Урезультатіспільноїроботиучнів, вчителів, батьківікласногокерівникапростежуєтьсядинамікарозвиткуколективу. Класнийколектив 9 - Акласузнаходитьсянастадії«Мерехтливиймаяк».

Уколективахвиділилисяемоційнілідери(ОшовськаАнастасія, КозловаВіолетта, МезецевВладислав), інтелектуальнілідери (ГолубоваТетяна, МохначовВладислав, ГоряіновВладислав), діловілідери (МезенцевВладислав, СердюкВіолетта). «Відкинутих» - немає.Підліткинавчилисяпрацювативмікрогрупах, використовуючиактивніформироботивпозаурочнійдіяльності. Укласієпрацездатнийактив.

Данийвіковийперіодхарактеризуєтьсястановленнямсамосвідомості. Новийрівеньсамосвідомостіупідлітківхарактеризуєтьсяпоявоюпотребиіздатностіпізнатисебеякособистість. Укласіяскравовираженепрагненнядосамоствердження. Слідвідзначитиудітейпоявурефлексіїнавласнуповедінку, вмінняоцінюватиможливостісвого«Я».

Наданомувіковомуетапісамооцінканоситьстійкийхарактер, моментнеадекватностірозуміннясвоєїповедінкивідсутній. Убільшостівипадківдітивміютьправильнореагуватинасправедливукритику, намагаютьсяприслухатисядодобрихпорад, прагнутьїхосмислитиівиправитинедоліки.Уповсякденномунастроїшколярівчастішепереважаємажорний, піднесений, бадьорийтон. Якправило, іззадоволеннямспілкуютьсязлюдьми, охочевступаютьуконтакт.

Підліткивміютьспівпереживатиіншим. Середпозитивнихякостейслідвідзначитисамовладання, учнівміютькеруватисвоїмиемоціями. Підліткивміютьвпоратисязісвоїмиемоціями. Деякимдітямвластивазапальність.

Такіякостіякоптимізм, дружелюбність,характернідлябільшостідітей. Відносинивкласномуколективідоброзичливі, відкритоїагресіїнеспостерігається, алепочуттясуперництва, дужесильнорозвиненеучастиніучнів, мимоволіведедозатаємненняобраз. Говорячипроемоційнусферу, слідзазначити, щоєдітиемоційнозбудливі, схильнідоемоційнихбурхливихпроявів. (ОшовськаАнастасія, КозловаВіолетта) Алевбільшостішколярівспілкуваннябудуєтьсянапринципіспівробітництваівзаємноїпідтримки.

Дев`ятикласникипроявляютьвисокуактивністьупозаурочнійдіяльності. Дітиволодіютьорганізаторськимиздібностями. Удеякихучнівяскравовираженіздібностівобластіхореографії, живопису,театральногоімузичногомистецтва.

Зачасроботизкласомналагодженийпостійнийконтактзбатьками. Утвореніініціативнігрупибатьків, якіберутьактивнуучастьупідготовцітапроведеннікласнихдійств, надаютьспонсорськудопомогувремонтітаобладнаннікабінету.

Загальна інформація про клас

Кількість учнів – 17

Кількість хлопців – 7

Кількість дівчат – 10

Віковий склад 9 – А класу

Рік народження Хлопці Дівчата

1994 1

1995 4 5

1996 3 4

Рівень навчальних досягнень (за підсумками 8 класу)

Рівень навчальних досягнень за 8 клас Високий Достатній Середній Початковий

2Голубова Т., Мохначов В. 10 4 1ПрокопенкоС.-(хімія)

Зайнятість учнів 9 – А класу у факультативах, гуртках, секціях ушколі та поза школою

№ п\пПрізвище, ім’я учня У школі Поза школою

Факультатив Гурток Естетичне виховання Спортивне виховання

1. Голубова Тетяна Комунікативний синтаксис 2. Горяінов Владислав Комунікативний синтаксис 3. Гриневич Микита Комунікативний синтаксис 4. Дядюра Андрій Комунікативний синтаксис 5. Козлова Віолетта Комунікативний синтаксис Танцювальний гурток 6. ЛінникВладислваКомунікативний синтаксис 7. Мезенцев Владислав Комунікативний синтаксис 8. Мохначов Владислав Комунікативний синтаксис 9. Ошовська Анастасія Комунікативний синтаксис Танцювальний гурток 10. Парамонова Дар`я Комунікативний синтаксис 11. Паращенко Ольга Комунікативний синтаксис 12. Прокопенко Сергій 13. Рогачова КристинаКомунікативний синтаксис 14. Сердюк Віолетта Комунікативний синтаксис 15. Скопенко Надія Комунікативний синтаксис Курси «Системний адміністратор» 16. Тимчук Реґіна Музична школа 17. Шаргородська Оксана Комунікативний синтаксис Музична школа Склад батьківського комітету

(батьківської трійки)

№ п\пПрізвище, ім’я, по батькові Місце роботи Телефон Доручення

1. Парамонова Наталія Василівна Домогосподарка 050-292-03-44 Голова батьківського комітету

2. Ошовська Марина Григорівна Домогосподарка 050-690-59-26 Казначей3. Лінник Вікторія Анатоліївна Декретна відпустка 099-242-31-27 Секретар

Вересень

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуал

ьнароботаПревентивне виховання 1-10 вересня 01.09.День Знань.

08.09.День звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.

08.09.Виставка квіткових композицій.

Місячник безпеки дорожнього руху.

ТИЖДЕНЬ 01.09.Відкрита класна година «Люби і знай свій рідний край».

08.09.Класна година«І пам’ятає Донбас врятований».

Бесіда «Як вести шкільний щоденник».

Обговорення проекту «Кращий учень 9 – А класу 2010-2011». (умови конкурсу, рейтингова система, номінації).

Виховна хвилинка «Гуманність»

ПРОФІЛАКТИКИ Підготовка квіткової композиції до Дня визволення Донбасу.

Перевірка щоденників учнів.

Вибори учнівського самоврядування.

Організація чергування по класу.

ДОРОЖ 01.09.

-20-09.Місячник«Увага! Діти на дорозі!»

01.09.Інструктаж з безпеки життєдіяльності (вступний)

03.09.Розробка схеми«Мій безпечний шлях додому».

Інформаційна хвилинка «Спекотна погода.»

НЬОГО Консультації батьків.

Засідання батьківськогокомітету «Підготовка до батьківських зборів».

РУХУ

13-17 вересня Місячник безпеки дорожнього руху.

14.09Єдиний урок з ПДР

«Правила дорожнього руху – правила життя».

10.09.Міжнародний День миру.

Години спілкування «За мир у всьому світі – це значить за життя».

ТИЖДЕНЬ 15.09.Виховна година «Правила, які ми виконуємо».

17.09.Диспут «Що значить бути сучасним?»

Інформаційна хвилинка «Що таке толерантність».

Суботники.

Операція «Затишок».

ТРУДОВОГО Програма «Діти України».Збір даних про дітей пільгових категорій.

Складання соціального паспорту класу.

Залучення учнів до шкільних гуртків.

Перевірка щоденників учнів. 14.09.Урок-тренінг «Правила дорожнього руху – правила життя» (Єдиний урок з ПДР).

15.09.Бесіда «Місто як джерело небезпеки».

Диктанти:

Поліноз;

Їстівні та отруйні гриби.

Спекотна погода.

ВИХОВАННЯ

17.09.Батьківські збори:

Вибори батьківського комітету класу.

Завдання та плани на навчальний рік.

Інструктаж батьків з безпеки життєдіяльності (ПДР, пожежна безпека, газ тощо).

20-24вересня «Історія Макіївки в сімейних традиціях».

І тур«Школа № 86 має таланти».

24.09.День туризму«Нам у похід вирушити час».

ТИЖДЕНЬ 20.09.Програма «Бібліотека. Бесіда про правила користування бібліотекою. (робота зі шкільним бібліотекарем Мироненко Е.В.).

22.09.День партизанськогоруху. «Партизани ВВв».

ЗДОРОВОГО Вивчення Єдиних вимог до учнів.

Перевірка щоденників учнів.

СПОСОБУ 24.09.Бесіда «Будинок, у якому ми живемо».

Повторення ПДР.

Диктанти:

Хвороби брудних рук;

Шкідливість куріння.

ЖИТТЯ Консультації батьків.

27вересня -1 жовтня 01.10.Святковий концерт до Дня вчителя.

01.01.День людей похилого

віку.

Конкурс «Кращий клас».

ТИЖДЕНЬ 01.01Виховна година «Роки людині до лиця».

Виховна хвилинка «Заздрість».

НАЦІОНАЛЬНОГО Підготовка до святкового концерту до Дня вчителя.

Перевірка щоденників учнів.

ВИХО 01.10.

Повторення ПДР. Профілактика ДТП в осінній період.

ВАННЯ Індивідуальна робота з батьками щодо успішності їх дітей.

Жовтень

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 4-8 жовтня Акція «Поспішай робити добро».

Години спілкування «Добро й милосердя єднають серця».

ТИЖДЕНЬ

06.10. Година спілкування

« Створення позитивних дружніх стосунків».

Інформаційна хвилинка «Що таке повноваження».

МОРАЛЬНОГО Бесіда з Прокопенко С. про шкідливість куріння.

Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ Робота з медсестрою «Що треба знати про СНІД?»

08.10.Правила дорожнього руху.

06.10.Бесіда «Небезпечні ситуації на вулиці».

Правила пожежної безпеки й поведінка під час пожежі. Консультації батьків.

11-15 жовтня 14.10.День Українського козацтва.

Акція «Шукаймо таланти».

Екологічна акція«Свій голос віддаю на захист природи».

Фіззмагання до Дня українського козацтва.

ГРОМАДЯНСЬКЕ 14.10.Година спілкування «Що я знаю про Українське козацтво?»

Виховна хвилинка «Прості слова вітання».

ВИХОВАННЯ Бесіда з дівчатами про зовнішнійвигляд «Мій діловий стиль в одязі».

Перевірка щоденників учнів. Диктанти:

Не зроби помилку;

Отруєння рослинами і ягодами;

Гепатит.

15.11.Повторення ПДР. Вибухи та їх причини. Збір документів на отримання свідоцтва про закінчення 9 класу.

18-22 жовтня «Свято осені», «Свято врожаю».

Конкурс «Кращий зелений клас».

ТИЖДЕНЬ 20.10. Диспут «Вибір професії – крок у майбутнє».

22.10.Відверта розмова «Твій моральний ідеал».

Підготовка класної кімнати до зимового періоду.

Підсумки за І чверть Проекту «Кращий учень 9 – А класу 2010-2011».

ЕКОЛОГІЧНОГО Перевірка щоденників учнів.

Рейд-перевірка підручників. Підсумки.

Класна година «Навчання, відвідування занять, дисципліна».

Операція «Урок», «Перерва».

ВИХОВАННЯ Єдиний день безпеки руху.

22.10. Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед канікулами.

Повторення ПДР.

22.10.Бесіда «Сучасний транспорт – зона підвищеної небезпеки.»

Дидактична гра«Гриби – ласощі, гриби – лихо». Повідомлення батькам про результати навчання їх дітей

Робота з класом на осінніх канікулах

№ п\п Дата Час і місце проведення Назва заходу

1. 25.10. 10.00 Генеральне прибирання класної кімнати.

2. 26.10 10.00 Виховна година-прогулянка «Вже брами літа замикає осінь».

3. 27.10 10.00 Засідання учнівського самоврядування.

4. 28.10 10.00 Робота з бібліотекарем школи Мироненко Е.В. «Книги – морська глибина».

5. 29.10 10.00 Заняття з елементами психотренінгу «Малюю свій портрет».

Листопад

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 1-5 листопада Учнівська конференція «Україна: минуле, сьогодення та майбутнє. Погляд старшокласників».

Відвідування ТЮГу.

Тематичні години «Твій вибір, твоя відповідальність».

ТИЖДЕНЬ 02.11.Класна година «Українцем я зовусь і тою назвою горджусь».

05.11.Диспут «Твоє майбутнє – від чого вона залежить?»

Виховна хвилинка «Книга в житті людини».

Оформлення куточку профорієнтації.

ПРОФОРІЄНТАЦІЇ Поведінка під час навчальних занять.

Перевірка щоденників учнів. Тиждень безпеки життєдіяльності.

01.11.Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком занять.

Година спілкування «Шкідливі пілюлі».

05.11.Повторення ПДР. Консультації батьків «Необхідність отримання свідоцтва про закінчення 9-го класу».

8-12 листопада 09.11.День української писемності.

ТИЖДЕНЬ 09.11.Виховна година «Не одяг красить людину, а добрі діла».

Інформаційна хвилинка «Про охайність».

НАЦІОНАЛЬНОГО Бесіда з учнями про необхідність спортивної форми на заняттях фізкультурою.

Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ 12.11.Бесіда про безпечну поведінку «Хто стукає в двері до мене?»

12.11.Повторення ПДР.

Профілактичні диктанти. Збір документів на отримання свідоцтва про закінчення 9 класу.

Батьківська вітальня.

15-19 листопада ВШК.

Координаційна рада. 17.11.Година спілкування «Перлини душі народної».

Виховна хвилинка «Важко або легко робити добро».

17.11.Виховна година «Планета друзів» (рольова гра). Відкритий захід. Анкетування «Схильності та інтереси підлітків під час вибору професії».

Перевірка щоденників учнів. 18.11. Годинаспілкування «Рух і твоє здоров’я».

19.11.Повторення ПДР. Консультації для батьків.

22-26

листопада 27.11.День пам’яті жертв голодомору.

Хвилини мовчання;

Інформаційні класні години.

Мітинг мужності«Вони захищали наше майбутнє».

КВК«Калейдоскоп права»

ТИЖДЕНЬ 26.11. Виховна година «Голодна Голгофа 33-го».

Інформаційна хвилинка «Хто такі ледарі».

ПРАВОВИХ Перевірка щоденників учнів.

ЗНАНЬ 26.11.

Бесіда «Небезпечні речовини».

Повторення ПДР. Консультації для батьків.

Грудень

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 29листопада -3 грудня 01.12. Міжнародний День боротьби зі СНІДом.

03.12.День інваліда.

Конкурс плакатів «Ні – СНІДу).

ТИЖДЕНЬ 01.12.Година спілкування «СНІД – хвороба тисячоліття».

03.12.Виховна година

« Твори добро».

Виховна хвилинка «Поспішайте робити добро».

ОХОРОНИ Допомога інвалідам мікрорайону.

Перевірка щоденників учнів.

ЖИТТЯ

01.12.Робота з медсестрою школи.Лекція «СНІД – хвороба тисячоліття».

03.12.Повторення ПДР.

Профілактика наркоманії.

Психологічний тренінг «Шкідливі звички».

І ЗДОРОВ`Я Консультації для батьків.

ДІТЕЙ

6-10 грудня 06.12.День збройних сил України.

Свято «Ми Вам довірили Батьківщину».

Випуск газет

Екологічний конкурс «Збережи та нагодуй птахів».

10.12.День прав дитини.

ТИЖДЕНЬ 06.12.«Турнір справжніх рицарів».

10.12.Година спілкування «Права дитини».

Виховна хвилинка «Захист вітчизни – обов’язок кожного».

НАЦІОНАЛЬНОГО

Бесіда «Пам`ятай про права, але не забувай про обов’язок».

Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ 10.12.Повторення ПДР. Засідання батьківськогокомітету «Підготовка до батьківських зборів».

13-17 грудня 17.12.Відверта розмова +тести «Вчимося слухати один одного».

Виховна хвилинка «Чесність». Підготовка до святкування Нового року (вітальні листівки, прикрашання класної кімнати).

Перевірка щоденників учнів.

Класна година «Навчання, відвідування занять, дисципліна». 17.12.Повторення ПДР.

Диктант«Дифтерія. Батьківські збори:

Аналіз за І семестр;

Поточні питання;

Інструктаж «Що можуть зробити батьки для безпеки своєї дитини».

Попереднє обговорення питання про випуск.

20-24 грудня 19.12.Свято « Чудотворець Миколай».

Круглий стіл «Я і моя сім’я» (складання генеалогічного дерева родини).

Фінальний показ талантів «Школа № 86 має таланти».

ТИЖДЕНЬ 21.12.Виховна година «Святий Миколай».

Підсумки за І семестр Проекту «Кращий учень

9 – А класу 2010-2011».

РОДИННОГО Індивідуальні бесіди з окремими учнями щодо поведінки під час Новорічних свят.

Перевірка щоденників учнів.

Рейд-перевірка підручників. Підсумки.

ВИХОВАННЯ Тиждень безпеки руху.

24.12.Інструктаж з безпеки життєдіяльності напередодні зимових канікул. Письмове повідомлення батькам про заходи безпеки під час Новорічних свят.

Робота з класом на зимових канікулах

№ п\п Дата Час і місце проведення Назва заходу

1. 27.12. 10.00 Новорічні посиденьки.

2. 28.12. 10.00 Робота в класній кімнаті.

3. 29.12. 10.00 Приготування новорічних подарунків для молодших школярів.

4. 30.12. 10.00 Індивідуальні консультації для батьків.

5. 03.01. 10.00 Різдвяні зустрічі.

6. 04.01. 10.00 Екскурсія до бібліотеки ПК ім. Кірсанової. Знайомство з бібліотечним фондом бібліотеки.

7. 05.01. 10.00 Засідання активу класу «Плануємо на ІІ семестр».

8. 06.01. 10.00 Відвідування родин на дому.

Січень

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 10-14 січня ТИЖДЕНЬ 13.01.Святкова програма «Старий Новий рік».

14.01.Диспут «Чому скромність прикрашає людину?».

Засідання класного самоврядування

БЕЗПЕКИ 14.01. Засідання активу класу «Плануємо на ІІ семестр».

Відвідування бібліотеки.

Перевірка щоденників учнів.

ЖИТТЄ 10.01.Інструктаж з безпекижиттєдіяльності перед початком навчальних занять.

14.01.Повторення ПДР

Диктанти:

Правила користування електроприборами;

Обережно – тонкий лід!

Обережно – бурульки!

ДІЯЛЬНОСТІ 14.01.Засідання батьківськогокомітету «Плани на ІІ семестр. Підготовка до ремонтних робіт».

17-21 січня 18.01.Водохреща.

19.01.Святки «На щастя, на здоров’я, на новеє літо».

Конкурс плакатів.

ТИЖДЕНЬ 18.01. Бесіда «Що це за свято Водохреща?»

21.01.Виховна година «Привчай до праці руки, друже, а голові давай знання».

РОДИННИХ Індивідуальні бесіди з учнями.

Перевірка щоденників учнів.

СВЯТ Диктанти:

Як вберегти себе від переохолоджене

Гострі респіраторні захворювання.

Зимова дорога.

21.01.Повторення ПДР. Консультації для батьків.

24-8 січня 22.01. День соборності України.

Аукціон професій «Мій юний цвіт нової України, у наші очі дивиться народ».

ТИЖДЕНЬ 24.01. Виховна година «Україна соборна».

28.01.Поетична хвилинка «Земля квітуча, не руїна, потрібна людям, як душа.

ГРОМАДЯНСЬКОГО Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ Бесіда «Зимові водоймища».

28.01.Повторення ПДР. Класні батьківські збори:

Аналіз навчання за І семестр.

Безпека життєдіяльності підлітків у зимовий період.

Підготовка до екзаменів.

Підготовка до випускного вечора.

Лютий

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 31 січня-4 лютого Конкурс плакатів«Вогонь – друг, вогонь – ворог!».

ТИЖДЕНЬ 01.02.Бесіда «Професійні інтереси учнів».

Інформаційна хвилинка «Професія, яка мені до вподоби».

02.02.Виховна година «Обережно – вогонь!»

ПОЖЕЖНОЇ Складання професіограм.

Перевірка щоденників учнів.

БЕЗПЕКИ Робота з медсестрою «Що потрібно знати про режим дня та режим харчування?».

04.02.Повторення ПДР.

Диктант «Правила пожежної безпеки». Консультації для батьків.

7-11 лютого Лінійка пам’яті загиблих вАфганістані«Афган болить в душі моїй!»

ТИЖДЕНЬ 11.02.Щасливий випадок. Екологічне виховання.

08.02.Класна година з елементамитренінгу«Іспит? Це просто! »

09.02.Година-реквієм «Ми будемо довго пам’ятати і вам забути не дамо».

ПАТРІОТИЧНОГО Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ 11.02.Повторення ПДР. Консультації для батьків.

14-18 лютого Конкурс «Валентинок».

Творчі роботи до Дня Святого Валентина.

Репетиція шоу-програми до Дня Валентина.

15.02.Вечір «Все починається з кохання».

ТИЖДЕНЬ 18.02.Віртуальний тур «Бібліотеки України» (інтегрований класний захід з учителем інформатики).

16.02. «Неймовірні історії кохання відомих людей»

ХУДОЖНЬО- Редколегія. Підготовка вітальної листівки для вчителів до Дня 8 березня.

Перевірка щоденників учнів.

ЕСТЕТИЧНОГО 18.02.Повторення ПДР.

ВИХОВАННЯ Консультації для батьків.

21-25 лютого 23.02.День захисника Вітчизни.

21.02.День рідної мови.

Святкування Масляної: благодійний ярмарок.

Спортивні змагання.

ТИЖДЕНЬ 23.02.Турнір «Герой дня». (Захід до Дня захисника Вітчизни).

21.02.«Мовознавчий турнір».

НАРОДОЗНАВСТВА Підготовка до участі у святковому концерті до Дня 8 березня.

Перевірка щоденників учнів. 25.02.Повторення ПДР. Консультації для батьків.

Березень

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 28 лютого-4 березня 01.03.День боротьби з наркоманією.

04.03.Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня.

Конкурс на краще привітання.

ТИЖДЕНЬ 01.03. Круглий стіл «Скажімо наркоманії – НІ!».

МОРАЛЬНОГО Взяти участь у святковому концерті, присвяченому 8 березню.

Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ Робота з медсестрою «Які наслідки має наркозалежність».

Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням.

Диктант «НІ наркотикам».

04.03.Повторення ПДР.

03.03.Родинне свято «Матусенька моя рідненька».

7-11ерезня Конкурс малюнків до творів Т.Г.Шевченка.

Шевченківські читання.

«Шевченко у моїй родині» - виставка родинних реліквій: рушники, вишиванки, предмети побуту.

ТИЖДЕНЬ 11.03.Бібліотечний урок «Словники, енциклопедії».

Виховна хвилинка «Милосердя».

НАЦІОНАЛЬНОГО Перевірка щоденників учнів.

Класна година «Навчання, відвідування занять, дисципліна».

ВИХОВАННЯ Диктанти:

Обережно! Тонкий лід!

Чим загрожують нам бурульки.

11.03.Повторення ПДР

Консультації для батьків.

14-18 березня ІІ відбірковий тур «Школа має таланти».

Уроки у відкритого мікрофона. 18.03. Диспут «У житті свій власний голос мати треба».

Тематична година «Я – громадянин України».

16.03.Бесіда «Можливостіпам'яті».

Підсумки за ІІІ чверть Проекту «Кращий учень

9 – А класу 2010-2011». Перевірка щоденників учнів.

Рейд-перевірка підручників. Підсумки. 18.03.Лекція «Ожеледиця на дорозі».

Лекція медсестри «Особиста гігієна».

18.03. День безпеки дорожнього руху.Тиждень знань безпеки життєдіяльності.

18.03.Інструктаж з безпеки життєдіяльності № 1-11 напередодні Консультації для батьків.

Робота з класом на весняних канікулах

№ п\п Дата Час і місце проведення Назва заходу

1. 21.03 10.00 Підготовка до святкування Дня Перемоги.

2. 22.03 10.00 Індивідуальна робота з батьками.

3. 23.03 10.00 Вікторина «Весняний цикл пісень».

4. 24.03 10.00 Озеленення класної кімнати. Проекти.

5. 25.03 10.00 Засідання самоврядування «З чим ми підходимо до ДПА?»

Квітень

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 28березня-1 квітня 01.04.День гумору

01.04.Розважальна програма «Сміхопанорама». Бесіда з учнями «Що таке іронія і сарказм».

Перевірка щоденників учнів. 28.03.Інструктаж з безпекижиттєдіяльності перед початком навчальних занять.

01.04.Повторення ПДР. Консультації для батьків.

4-8 квітня Міжнародний День птахів.

Конкурс на кращий екокуточок у класі.

Акція «Чисте подвір’я».

ТИЖДЕНЬ 08.04.КВК «Птахи – наші пернаті друзі, ображати їх неможна».

06.04.Круглий стіл з елементамироздумів «У чому сенс буття?» (відкритий захід)

ЕКОЛОГІЧНОГО Перевірка щоденників учнів.

Класна година «Навчання, відвідування занять, дисципліна».

ВИХОВАННЯ 08.04.Попереджальна бесіда «Світлофор і наша поведінка на вулиці». Консультації для батьків.

11-5 квітня 11.04.Міжнародний день звільнення узників фашистських таборів.

12.04.Всесвітній День космонавтики.

15.04.День довкілля.

ТИЖДЕНЬ 12.04.Виховна година «Підкорення космосу».

15.04.Показ презентацій «Ранньоквітучі рослини Макіївки».

ЗДОРОВОГО Взяти участь Дні довкілля

( висадження квітів на класній клумбі). Перевірка щоденників учнів.

Перевірка щоденників учнів.

СПОСОБУ Екологічна безпека «Коли природа хворіє».

15.04.Повторення ПДР.

Тематична година «Статеве виховання, відносини між юнаками та дівчатами».

Тиждень психології: тренінги. «Дівоча консультація.

ЖИТТЯ

Батьківська вітальня.

18-22 квітня 21.04.Міжнародний день пам’ятників.

22.04.День Землі.

19.04.День Європи.

Виступ-презентація«Ярмарок професій».

Виставка малюнків«Професія моїх батьків».

ТИЖДЕНЬ 21.04. Віртуальна подорож «Пам`ятники Макіївки».

Інформаційна хвилинка «День Європи».

20.04.Година-презентація «Професія моїх батьків.»

ПРОФОРІЄНТАЦІЇ Перевірка щоденників учнів.

Підготовка до концерту до Дня Перемоги.

Діагностика з профорієнтації. 22.04.Повторення ПДР. Консультації для батьків.

25-29 квітня 26.04.День Чорнобильської трагедії.

КВК«Громадянином бути зобов’язаний».

ТИЖДЕНЬ 26.04.Класна година «Білий птах Чорнобиля».

Інформаційна хвилинка «Історія свята 1 Травня».

ПРАВОВОГО Перевірка щоденників учнів.

Підготовка до концерту до Дня Перемоги.

ВИХОВАННЯ 29.04.Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед травневими святами.

День безпеки життєдіяльності. Консультації для батьків.

Травень

Тижні

числа Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи Класні заходи Індивідуальна робота Превентивне виховання 2-5 травня 09.05.День Перемоги.

Святковий концерт до 9 травня.

Акція«Пам`ять».

ТИЖДЕНЬ 06.05.Зустріч з ветераном. Святковий концерт.

13.05.Виховна година « Як виховати самоорганізацію, самодисципліну,відповідальність?»

Урок мужності«За мир у всьому світі – це значить за життя».

ПАТРІОТИЧНОГО Редколегія.

Підготовка вітальної газети до Дня Перемоги. Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ 13.05. Повторення ПДР.

Санітарний бюлетень «Невидимі вороги в повітрі». Батьківські збори:

«10 клас. Новігоризонтиі надії».

9-13 травня 20.05.День Європи.

День науки.

16.05. День пам’яті людей, загиблих від СНІДу.

Міжнародний День Матері.Святковий концерт для матусь.

ТИЖДЕНЬ 20.05.Круглий стіл «Україна – європейська держава».

РОДИННОГО Перевірка щоденників учнів.

Рейд-перевірка підручників. Підбиття підсумків за рік.

ВИХОВАННЯ Робота з медсестрою «СНІД – чума ХХІ століття». Консультації для батьків.

15.05. Родинне свято «Моя сім’я».

Батьківська вітальня «Ідеальна сім’я – першооснова життя дитини».

16-20 - травня Екологічна акція: конкурс проектів на оформлення шкільної їдальні.

ТИЖДЕНЬ Робота класних само врядувань: підсумки, плани, перспективи.

ХУДОЖНЬО- Перевірка щоденників учнів.

ЕСТЕТИЧНОГО Повторення ПДР.

ВИХОВАННЯ Консультації для батьків.

23-27-травня 24.05.День слов’янської писемності.

Свято Останнього дзвоника.

Загальношкільна лінійка.

Гала-концерт«Школа має таланти».

ТИЖДЕНЬ

24.05.Виховна година «Від Кирила і Мефодія до наших днів».

Підсумки за рік Проекту «Кращий учень 9 – А класу 2010-2011».

Нагородження переможців.

БЕЗПЕКИ Перевірка щоденників учнів.

ЖИТТЄ

Диктант «Шкідливість куріння».

Інструктаж з безпеки життєдіяльності напередодні літа.

Тиждень безпеки дорожнього руху.

ДІЯЛЬНОСТІ Консультації для батьків.

Програма «ЗДОРОВ'Я»

-71120363855Завдання:Формуванняпозитивногоідіяльногоставленнядопроблемизбереженняізахистусвогоздоров'ядляподальшогожиттєвогоіпрофесійногостановленняпідлітків.

Акценти:

1. АктивнапропагандаЗСЖ.

2. Вивченняфізичногоіпсихічногоздоров'яшколярів.

3. Проведенняпрофілактичноїроботизпопередженнянещаснихвипадків, зрозвиткууміньінавичокповедінкивекстремальнихситуаціях.

4. Організаціяактивнихформрозвиткуізбереженняфізичногоздоров'я.

                         Планпрофілактичноїроботи

Місяць Місячник

Вересень ПрофілактикаДТПвосіннійперіодЖовтень ПожежнабезпекаЛистопад БоротьбазішкідливимизвичкамиГрудень ПрофілактикаСНІДутанаркоманіїСічень ПрофілактикаДТПвзимовийперіодЛютий ПропагандаЗСЖБерезень ОсобистагігієнаучнівКвітень ЕкологічнабезпекаТравень ПрофілактикаДТПулітнійперіодПрограма «НАВЧАННЯ»

Завдання:Розвитокздатностідіятидоцільно, мислитираціональнотаефективновиявлятисебевнавчальномупроцесідляпросуваннявінтелектуальномурозвитку, успішногозакінченнянеповноїсередньоїшколитапрофесійногосамовизначення.

6972935-1189355Акценти:

1. Співпрацязучителями - предметникамизвивченняіндивідуальнихможливостейінтелектуальноїдіяльностікожногошколяра.

2. Формуваннякультурисамоосвітипідлітка.

3. Організаціятапроведенняпозакласнихдійств, якіпозитивновпливаютьнаінтелектуальнийрозвитокучнів.

4. Формуваннянавичокнауково–дослідницькоїроботивпозаурочнійдіяльності.

МоніторингЯкіснауспішністьшколярів.

ЗмістроботиДата ВідповідальніУрокзнань 1 вересеньтворчагрупадітейУчастьупредметнихолімпіадахпротягомрокувчителі - предметники

Участьуконкурсахпротягомрокувчителі–предметники, класнийкерівникОрганізаціяконсультаційвчителівзучнямипротягомрокукласнийкерівникКласнагодиназелементамитренінгу«Іспит? Цепросто! » лютийтворчагрупадітейБесіда«Можливостіпам'яті» березенькласнийкерівникЗдійсненнякомунікативногопосередництва«вчитель–учень- батько» протягомрокукласнийкерівникПроект«Найкращийучень» протягомрокутворчагрупадітейПрограма «СПІЛКУВАННЯ»

Завдання:Формуваннякомунікативнихнавичокпідлітківдлярозумінняспівіснуваннярізнихкультурнихі

світогляднихустановок.

Акценти:

1. Вивченнядинамікирозвиткуособистостікожногошколяра.

2. Навчанняучніввирішеннюконфліктнихситуаційурізнихсферахдіяльності.

3. Формуванняаналітичнихірефлексивнихуміньспілкуватися.

68611752495554. Вивченняісторичногодосвідуорганізаціїспілкуваннялюдейлюдськихспільнотах, їхролітанаслідківдлянаступнихпоколінь.

МоніторингРівеньвихованостішколярів (заметодикоюКапустіна).

Рівеньзгуртованостікласногоколективу (заметодикоюЛутошкіна).

Програма «ВЗАЄМОДІЯІЗСІМ`ЄЮ»

 Завдання:Максимальнезближенняінтересівусіхсуб'єктівосвітньогопроцесу: підлітків,батьківіпедагогівщодоформуванняособистостігромадяниназактивноюжиттєвоюпозицією.

Акценти:

1. Вивченнятрадиційсімейучнів 9 –Акласу.

2. Організаціяпсихолого-педагогічногопросвітництвабатьківчерезсистемубатьківськихзборів, тематичнихтаіндивідуальнихконсультацій, співбесід.

3. Організаціяіпроведенняспільногодозвіллязбатьками.

4. Залученнябатьківдоорганізаціїіпроведеннязагальношкільнихікласнихдійств.

МоніторингРізноманітністьікількістьформзпедагогічноїпросвітибатьків.

Кількістьсімей, якіберутьактивнуучастьужиттікласу, школи.

ЗмістроботиДата Відповідальні«Деньздоров'я» 24 вересеньКласнийкерівник, фізоргкласуУчастьубатьківськійконференціївересеньбатьки

Батьківськізборивересень, грудень, березень, травенькласнийкерівникБатьківськізбори«Підсумковаатестаціявипускниківнеповноїсередньоїшколи» березенькласнийкерівникІндивідуальніконсультаціїдлябатьківпротягомрокукласнийкерівникЗалученнябатьківдопроведеннязагальношкільнихікласнихдійствпротягомрокубатьківськийкомітетЗасіданнябатьківськогокомітету2 разиначвертьГоловабатьківськогокомітетуБатьківськізбори«10 клас. Новігоризонтиінадії» вересень,травенькласнийкерівникПрограма «ДОЗВІЛЛЯ»

Завдання:Створенняумовукласномуколективідляформуванняпотребиактивноїжиттєвої

                  позиціїчерезініціативу, самостійність, відповідальністьворганізаціїтапроведенні                    творчихпозаурочнихсправ.

   Акценти:

1. Використанняновихінтерактивнихформпозакласноїроботи.

2. Отриманнядодатковоїосвітичерезсистемугуртків, клубів, секцій, об'єднань, художніхмайстерень, щоорганізовуютьсявшколі, замісцемпроживання.

3. Вивченнязвичаїв, традиційсвогонароду, своєїсім'їчерез«Зануреннявісторію, культуру, мистецтво. »

4. Формуванняпроектноїкультурипідлітківупозаурочнійдіяльності.

Програма«ОБДАРОВАНІДІТИ».

Виявленняобдарованихдітей.

Розвитокздібностейобдарованихдітейшляхомзалученняхлопцівупозакласнуроботу.

Відвідуванняобдарованимидітьмипозашкільнихустановдодатковоїосвіти.

Залученняобдарованихдітейдоучастівконкурсах, олімпіадах, предметнихтижнях.

Створитиморальнеідуховно-емоційнесередовищедлярозвиткупозитивнихякостейособистостіобдарованихдітей.

Здійснюватиіндивідуальнийпідхідувиховнійроботізобдарованимиучнями.

Спільнозбатькамистежитизазбереженнямздоров'яобдарованихдітей.

Відкриті виховні заходи з учнями 9 – А класу

на 2010-2011 навчальний рік

№ п\пДата проведення Зміст виховного заходу Відповідальний Місце проведення

І семестр

1. «Планета Друзів» 17.11.2010

листопад Класний керівник 9 – А класу Фєсєнко В.В. Аудиторія №211

ІІ семестр

2. «У чому сенс буття?» квітень Класний керівник 9 – А класу Фєсєнко В.В. Аудиторія №211

Державні, родинно-побутові

свята, визначні дати

Вересень

1– День Знань. Свято першого дзвоника.

1-Міжнародний день грамотності;

11-День українського кіно;

1-анеділя-День підприємця;

2-асубота-День фізкультури та спорту;

3-йвівторок-Міжнародний день миру;

3-янеділя-День працівників лісу;

8 –ДеньзвільненняДонбасувіднімецько-фашистськихзагарбників.

13 –Деньфізкультуриіспорту.

16 –Міжнароднийденьмиру.

27- Міжнародний день туризму;

30-Всеукраїнський день бібліотек.

30 –Віри, Надії, ЛюбовітаїхньоїматеріСофії.

Жовтень

1 –Міжнароднийденьлюдейпохилоговіку.1-анеділя- День учителя;

6 – Всесвітнійденьзахистусередовищапроживання.

14- Покрова Пресвятої Богородиці;

14-День Українського козацтва;

14 - День створення УПА;

24 -Міжнародний день ООН;

28 -День визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Листопад

4 -День заснування ЮНЕСКО;

9 –Деньукраїнськоїписемностітамови.

16 –Деньпрацівниківсільськогогосподарства.

17 – Міжнароднийденьстудентів.

20 –Міжнароднийденьборотьбизтютюнопалінням.

21 -Всесвітній день привітань;

22 -День свободи.

22 –Деньпам’ятіжертвголодоморуірепресій.

25 -День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

27 (четвертийтижденьлистопада)–Деньпам’ятіжертвголодомору.

Грудень

1 –ДеньборотьбизіСНІДом3 –Міжнароднийденьінвалідів.

6 -День Збройних Сил України;

10 - Міжнародний день прав людини.

10 – Деньзахиступравлюдини.

19 –СвятоМиколая20 –Деньміліції.

Січень

1 –Новийрік.

7– РіздвоХристове.

14 -Старий Новий рік;

14- Святого Василя;

19 -Водохреща;

22 – ДеньсоборностіУкраїни.

29 – Деньпрацівниківпожежноїохорони. Деньпам’ятібитвипідКрутами.

Лютий

14 –ДеньСвятогоВалентина.

15 -Трьох Святих;

14 – ДеньСвятогоВалентина.

15 –Деньпам’ятізагиблихуАфганістані.

21 – Деньрідноїмови23 –ДеньзахисникаВітчизни.

Березень

1 –Деньборотьбизнаркоманією.

8– МіжнароднийЖіночийДень.

9-10– Шевченківськідні.

9– Деньптахів.

27– Міжнароднийденьтеатру.

Квітень

1– Деньгумору.

7 – Всесвітнійденьздоров’я.

11 – Міжнароднийденьзвільненняузликівфашистськихтаборів.

12– Денькосмонавтики.

14– Міжнароднийденьпам’ятниківтаісторичнихмісць.

15 – Деньдовкілля.

19 – ДеньЄвропи.

21 – Міжнароднийденьпам’ятників.

22– ДеньЗемлі.

23– Всесвітнійденькниги.

26– ДеньЧорнобильськоїтрагедії.

Травень

1– Деньсолідарностітрудящих.

7– Деньматері.

9– ДеньПеремоги.

15– Міжнароднийденьсім’ї.

16 – Деньпам’ятілюдей, загиблихвідСНІДу.

18– Міжнароднийденьмузеїв.

20– Деньнауки.

24 – Деньслов’янськоїписемності.

30 – Міжнароднийденьборотьбизтютюнокурінням.

– Святоостанньогодзвоника.

Завдання виховної роботи

Школа повинна працювати на дітей та для дітей. Ось чому в цьому навчальному році найважливішими завданнямивважаються:

співдружність батьків, дітей і вчителів в організації вільного часу;

підвищення підготовки учнів до роботи, покращення їхньої діяльності в навчально-виховній роботі;

виховання в школярів почуття доброти, милосердя, любові до батьків, культури поведінки і спілкування, що є важливими завданнями у вихованні.

Завдання співробітництва

з батьками

Найбільшої допомоги потребують дорослі, які припускаються серйозних помилок у вихованні дітей, однак внаслідок індивідуальних особливостей уникають контакту з учителями. Ось чому провідна роль належить педагогічному співробітництву, де головна роль – Учитель. При цьому негайного рішення потребують питання:

усунення бар’єру недовіри;

налагодження тісного контакту на основі зацікавленого ставлення до дітей;

з’ясування педагогічних позицій батьків;

вивчення індивідуальних особливостей дітей;

розвиток громадської активності вихованця, яка визначається такими чинниками: рівнем духовного розвитку особистості, здатністю творити навколишнє життя.

Учнівські класні збори

4.10 -- Навчання та поведінка учнів класу, організація дозвілля.

20.12 -- Підсумки роботи в І півріччі.

17.01 -- Планування роботи на ІІ півріччя.

22.05 -- Підведення підсумків роботи за ІІ півріччя та за рік.

Учнівське самоврядування

І семестр

1 – 10 вересня розподіл доручень; оформлення класного куточка.

20.09 25.10 29.11 20.12 рейд-перевірка бережного ставлення до підручників.

Відповідальний: Сердюк В.

11.10 30.11 22.12рейд-перевірка читацьких абонентів у бібліотеці.

Відповідальний: Сердюк В.

22.10 24.12організація класних суботників.

Відповідальний: Дядюра А.

27.09 18.10 22.11 17.12рейд-перевірка виконання домашніх завдань.

Відповідальний: Парамонова Д., Голубова Т., Рогачова К..

ІІ семестр

31.01 31.03 19.05рейд-перевірка збереження шкільного майна.

Відповідальний: Мезенцев В.

7.02 9.03 11.04 14.05рейд-перевірка виконання домашніх завдань.

Відповідальний: Парамонова Д., Голубова Т., Рогачова К..

24.01 28.02 29.03 30.04рейд-перевірка бережного ставлення до підручників.

Відповідальний: Сердюк В.

18.02 14.04 24.05рейд-перевірка читацьких абонентів у бібліотеці.

Відповідальний: Сердюк В.

24.10, 24.12, 18.03 організація класних суботників.

Відповідальний: Дядюра А.

Щотижня – перевірка ведення щоденників.

Кожного семестру – звіт про виконання громадських доручень.

Нормативно-правова база роботи класного керівника

КонституціяУкраїни.

Посадоваінструкціякласногокерівника.

Статутзагальноосвітньоїшколи.

ЗаконУкраїни«Проосвіту».

ЗаконУкраїни«Прозагальнусереднюосвіту».

ЗаконУкраїни«Продошкільнуосвіту».

ЗаконУкраїни«Пропозашкільнуосвіту».

ЗаконУкраїни«Проохоронупраці».

Державнанаціональнапрограма«Освіта» («УкраїнаХХІстоліття»).

ЗаконУкраїни«Проохоронудитинства».

Положенняпрозагальноосвітнійсереднійзаклад.

Положенняпроорганізаціюроботизохоронипраціучасниківнавчально-виховногопроцесувустановахізакладахосвіти.

Положенняпророзслідуваннянещаснихвипадків, щосталисяпідчаснавчально-виховногопроцесувнавчальнихзакладах.

Положенняпропрофорієнтаціюмолоді, яканавчається.

Положенняпроорганізаціюпроведеннясвятузакладахосвітитапозашкільнихнавчальнихзакладах.

Інструкціяпропорядокпроведеннянавчальнихекскурсійтанавчальноїпрактики.

Інструкціязведенняділовоїдокументаціїузагальноосвітніхнавчальнихзакладах.

КонцепціяекологічноїосвітивУкраїні.

Рекомендаціїщодовикористаннядержавноїсимволіки.

Листщодозаборонизборукоштівузагальноосвітніхнавчальнихзакладах.

Концепціяхудожньо-естетичноговихованняучнівузагальноосвітніхнавчальнихзакладах.

КонцепціязагальноїсередньоїосвітивУкраїні.

НаціональнадоктринарозвиткуосвітивУкраїні.

Національнапрограма«ДітиУкраїни».

Деклараціяправдитини.

Програмапедагогічноїосвітибатьків«Сім’яідіти».

Програма«Українськародина».

СімейнийкодексУкраїни.

Концепціяформуванняпозитивноїмотиваціїназдоровийспосібжиття.

Пропопередженнявживанняучнямиалкогольнихнапоїв

Інструкціїтаправилазбезпекижиттєдіяльностіучнів.

СПИСОК

9 – АкласуМЗШІ-ІІІступенів№ 86 2010-2011 навчальнийрік

№п\пПрізвище, ім’я, побатьковіучняДата народження Прізвище, ім’я, побатьковібатьківТелефонбатьків1. ГолубоваТетянаІгорівна12.04.1995 ГолубовІгорВасильовичГолубоваНаталіяВолодимирівна050-326-67-54

050-348-35-14

2. ГоряіновВладиславВіталійович09.07.1996 ГоряіновВіталійГнатовичГоряіноваІринаОлександрівна066-16-85-346

066-43-65-217

3. ГриневичМикитаГеннадійович22.08.1995 ГриневичГеннадійДмитровичГриневичОленаАлімжанівна095-83-97-397

095-809-80-84

4. ДядюраАндрійВолодимирович26.05.1996 ПалачоваВікторіяВолодимирівна050-152-18-55

5. КозловаВіолетаВолодимирівна28.09.1995 КозловаЛюдмилаВолодимирівна099-23-10-963

6. ЛінникВладиславВладиславович26.10.1995 ЛінникВікторіяАнатоліївнаЛінникВладиславВалентинович095-89-17-814

099-060-14-45

7. МезенцевВладиславЮрійович01.03.1995 МезенцевЮрійАнатолійовичМезенцеваІринаГригорівна098-310-32-23

8. МохначовВладиславВіталійович23.05.1996 МохначовВіталійОлексійовичБарабашСвітланаВолодимирівна050-474-65-38

050-816-51-25

9. ОшовськаАнастасіяСергіївна28.05.1996 ОшовськаМаринаГеоргіївна050-69-05-926

10. ПарамоноваДар’яГеннадіївна01.11.1995 ПарамоновГеннадійОлександровичПарамоноваНаталіяВасилівна050-292-03-44

050-292-03-45

11. ПаращенкоОльгаЄвгенівна07.02.1996 ПаращенкоЄвгенМиколайовичПаращенкоОленаАнатоліївна8-095-10-55-484

8-095-40-56-144

12. ПрокопенкоСергійВалентинович22.03.1995 ПрокопенкоВалентинФедоровичПрокопенкоОленаВіталіївна095-05-49-071

050-84-28-685

13. РогачоваКристинаВолодимирівна04.10.1995 РогачовВолодимирВалерійовичРогачоваВікторіяМиколаївна095-310-97-59

050-813-99-77

14. СердюкВіолетаОлександрівна25.11.1994 СердюкЛюдмилаІванівна095-78-55-547

15. СкопенкоНадіяОлексіївна17.10.1995 МінаковСергійПавловичМінаковаНаталіяМиколаївна050-620-25-28

050-194-08-83

16 ТимчукРеґінаВасилівна30.08.1996 ТимчукВасильІвановичТимчукЛюбовІванівна097-91-68-197

097-65-16-490

17. ШаргородськаОксанаОлександрівна22.08.1996 ШаргородськийОлександрВолодимировичШаргородськаЛюбовФедорівна050-602-02-67

095-817-27-59

Похожие работы:

«Методика "Одиннадцать опасностей наркомании" Содержание тезисов позволяет при правильном их использовании формировать у учащихся стойкое убеждение, что наркотики являются смертельным злом и их надо бояться. Эт...»

«Ю. В. Молоткова (Минск) Экспериментальная проверка эффективности методики обучения китайскому иероглифическому письму на основе когнитивного подхода Проверка разработанной в рамках когнитивного подхода методики обучения китайскому иероглифическому письму, учитывающей лингвистич...»

«Скабелина Л.А., доц. каф. адвокатуры и нотариата МГЮА им. О.Е.Кутафина, канд. психол. наук О психологических типах доверителей Идея классифицировать доверителей не нова. Р.Гаррис, рассуждая в свой знаменитой "Школе адвокатуры" о типах свидетелей, дающих показания в суде, описал 21 разновид...»

«Об адаптации первокурсников Адаптация это процесс, при котором организм приспосабливается к условиям внешней среды, а в дальнейшем формирует новые способы поведения по преодолению имеющихся трудностей для дальнейшей и успешной деятельности без ощущения внутреннего дискомфорта и б...»

«ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ Глава 1. Введение в психологию управления Эволюция и тенденции развития управленческой мысли. Объект и предмет психологии управления. Связь психологии управления с другими науками. Субъе...»

«УДК 159. 93 С. О. Гарькавець, Л. П. ВолченкоСОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ ТА СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНА ПОВЕДІНКА ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ У статті аналізуються можливості використання різних видів і засобів соціально-психологічного впливу, які забезпечують продукування соціально-нормативної поведінки шкільної мо...»

«№ ФИО Место работы должность город контакты Название доклада Andrea Pestalova Czech Republic Kouty 110, Kouty Utrebice, pestalova.andrea@seznam.czПромышленный форсайт как инструмент получения долгосрочного прогноза. Antonova Anna. Germanija Университет прикладных наук, г. Дюссельдорф, Германия 40221, Dsseldorf, Ha...»

«Анкета Данная анкета предназначена для более полного ознакомления с Вами и Вашим здоровьем. Пишите разборчиво. Все пункты обязательны для заполнения (кроме №3) Фамилия Имя: Укажите...»

«тема: ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТА В ОБЩЕНИИ; ТРУДЕ И ОТДЫХЕ. Человек живет и развивается под влиянием общества, в свою очередь оказывая воздействие на своё окружение. У каждого индивидуальные способности и потребность в общении, зависит она о...»

«Тест 000.11.15.206 Прочитайте текст и выполните задания 1-3. (1)Между понятием и словом существуют сложные взаимоотношения: понятие обозначается словом и вне слова не существует, слово — его материальная основа. (2)Слов...»

«Рабочий план на 2014-2015 учебный год План мероприятий на сентябрь 2014 годаКонтроль:1. Уточнение списков учащихся на 5 сентября2. Организация входного контроля:уровень ЗУН в 8-11-х классах; срезы по всем предметам в 8-11-х классах; техника чтения в 8-9-х классах.3. Организация и проведение повторения учебного материала в начале года.4. Трудоустро...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.