WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 1000 София, бул. ”Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40; e-mail: adm.sgs Изх. № ВСС-677/2015 г. ...»

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

1000 София, бул. ”Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail: adm.sgs@scc.bg

Изх. № ВСС-677/2015 г.

22.01.2016 г.ДОГ-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ -

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УЛ. «ЕКЗАРХ ЙОСИФ» № 12

ГР. СОФИЯ

Относно: Ваше писмо с изх. № 11-06-1649 от 22.12.2015 г. и решение на ВСС по протокол № 62, д. т. 60 от дневния ред на проведеното на 16.12.2015 г. заседание,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

В изпълнение на дадените в Доклад на Временната комисия от членове на ВСС, формирана съгласно решение на ВСС по протокол № 1/08.01.2015 г., препоръки бяха положени усилия и от временното, и от настоящото ръководство на Софийски градски съд за отстраняване на констатираните пропуски и недобри практики в организацията на работата на съда. Към момента са предприети мерки за нормалното функциониране на СГС с оглед кадровото му обезпечаване, както и такива за осъществяване на ефективно и пълноценно административно управление на най-големия окръжен съд в страната, както следва:

По т. 1 от препоръките: ръководството на СГС да създаде ред/правила, които да са оповестени на съдиите относно:

Откриване на нови състави в отделенията на съда, който ред да е еднообразен на различните отделения на съда.

На проведеното на 07.10.2015 г. Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд /протокол, от което прилагаме/ са обсъдени въпроси от различно естество и са взети решения, свързани със създаването на работни групи, които да изготвят правила за разпределяне и образуване на делата в различните отделения на съда, които правила да включват и регулиране на случаите на заместване на отсъстващ съдия, разкриването и натоварването на нови състави, начин за разпределение на съдебните помощници по отделения и такъв за избор на докладчици и комисии, които ще изготвят проекто-становища по образувани тълкувателни дела на ВКС и ще извършат проверка на дейността на съдиите от СРС.

По т. 6 от дневния ред на Събранието е взето решение да бъде създадена работна група, която да изготви Вътрешни правила на съда за сформиране на нови съдебни състави и такива, свързани с преместването на съдии от едно отделение в друго. Със заповед № 3795 от 30.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ са определени членовете на работната група за Гражданско отделение и Търговско отделение при СГС, които да предложат регламент за сформиране на нови състави и ред за преместване на съдии от едно отделение в друго. С друга заповед № 3664 от 27.10.2015 г. /която прилагаме/ е определен съставът на работната група, на която са възложени същите задачи, но за Наказателно отделение при СГС, като към момента правилата за сформиране на нови състави и преместването на магистрати от едно отделение в друго са в процес на изготвяне. След това същите ще бъдат поставени на обсъждане пред Общото събрание на съдиите от съответните отделения.

До настоящия момент възможност за откриване на нови съдебни състави не е имало, като ограниченията произтичат от липсата на възможност за обезпечаването им със съдия и съдебни служители /деловодител и секретар/ и физическото обособяване на място в деловодството за такъв състав. Най-големият окръжен съд в страната е в състояние на непрекъснат недостиг на магистрати с оглед повишаването в длъжност и командироване на съдии от СГС в горни инстанции.

1.2. Заместване, включително и на продължително отсъстващи съдии, като се следи равномерното натоварване на съдиите от съда при заместването.

При спазване Правилника за администрацията в съдилищата и утвърдената от ВСС Единна методика за случайно разпределение на делата във връзка с образуването на дела и определянето на докладчик, разпределението на делата се осъществява от зам.-председател/ръководител на съответното отделение, а в случаите на негово отсъствие - от друг съдия, определен със заповед на председателя за всяко от отделенията поотделно. Частните граждански дела се разпределят измежду всички съдии от Гражданско отделние – първоинстанционни и брачни състави, Гражданско отделение – Въззивни състави и Търговско отделение общо от ръководителите на тези отделения, които се редуват, а при тяхно отсъствие от съдии, определени с нарочна заповед на председателя на съда.

Формира се екип от системни администратори, който да подпомага дейността на ръководителите на отделения по разпределянето на дела. Преди това системните администратори в СГС не са имали достъп до системата и не са познавали принципите й на работа.

Преустановена е практиката да се преразпределят дела при създаване на нов състав или при възлагане на вакантен състав на новопостъпил или командирован съдия.

Възлагането на състав на конкретен съдия се осъществява със заповед на председателя на съда или на неговите заместници, с който се определя натовареността му.

Поради наличието на множество издадени в предходен период актове за определяне на състави за произнасяне по частни жалби от съдии от Гражданско отделение – първоинстанционни състави и Търговско отделение без конкретен принцип и логика и с оглед яснота относно начина на формиране на съставите, бяха отменени всички предходни разпореждания и заповеди. Със заповед № 3330 от 25.09.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ са определени съдебни състави, като принципът, използван при формирането им, е спазване на поредността на съставите.

В изпълнение на решения на Общото събрание на съдиите от Наказателно отделение при Софийски градски съд, проведено на 29.04.2015 г., е издадена заповед № 1465 от 21.05.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС Евелина Папазян /която прилагаме/, с която е регламентиран редът при заместване при продължително отсъствие на съдия или на член-съдия от състава по дела, разглеждани в закрито заседание. С този акт е определен и начинът за преразпределение на дела измежду съдиите в Наказателно отделение, в случаите на отсъствие на съдия за повече от 2 месеца. Смяната на докладчика по делото без Централизираната система за случайно разпределение се извършва при прекратяване командироването на съответния докладчик, респективно командироването му в друг съд, при дългосрочно отсъствие и др.

подобни, като със заповед се определя новия съдия-председател на съдебния състав, който следва да разгледа разпределените дела на съответния състав, по които не е даден ход на съдебното следствие. При невъзможност своевременно да се определи нов титуляр на съдебния състав, делата се преразпределят чрез Централизираната система за случайно разпределение. Делата, по които е даден ход на съдебното следствие и не могат да бъдат довършени от отсъстващия съдия, се преразпределят чрез Централизираната система за случайно разпределение.

При отсъствие на член на въззивен състав в Наказателно отделение и Гражданско отделение – въззивни състави, определянето на заместващ съдия не може да бъде извършено чрез Централизираната система за случайно разпределение, която е създадена единствено за определяне на докладчик при разпределението на дела. В тази връзка от ръководството на СГС е въведена практика в Наказателно отделение, основана на заповед № 1465 от 21.05.2015 г. на и.ф.зам.-председател на СГС, в определени случаи изборът на заместващ член-съдия да се извършва между дежурните съдии за съответния ден. В Гражданско отделение – въззивни състави избор на заместващ член-съдия за участие в открити съдебни заседания се извършва между всички съдии в отделението. За целта се издават нарочни разпореждания от ръководителя на отделението – разпореждане № 3403 от 30.09.2015 г., разпореждане № 3684 от 28.10.2015 г. и разпореждане № 4484 от 25.11.2015 г. /които прилагаме/. В тези случаи изборът се осъществява по електронен път, като се използва LAWCHOICE.

В случаите на състав без титуляр или отсъствие на съдия в Търговско отделение от ръководителя на Търговско отделение се изготвят разпореждания за одобряване на графици за заместване в закрити заседания, а за открити заседания разпределението става чрез LAWCHOICE, като се съобразява продължителността на заместването в закрити заседания и броя на откритите заседания и разглежданите в тях дела, осъществени през годината.

В случаите на състав без титуляр в Гражданско отделение – първоинстанционни състави заместването става по предварително изготвен график, като се следва поредност на съдиите при заместване и се съобразява броят замествания. Води се пълна отчетност за броя замествания, датите на заместване в открито съдебно заседание на всеки съдия в отделението.

Отделно от това, във връзка с решение на Общото събрание на съдиите от Софийски градски съд от 07.10.2015 г. по т. 2 от дневния ред със заповед № 3655 от 26.10.2015 г. на председателя на съда /която прилагаме/ е определена работна група, в която са включени съдии от Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – брачни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на СГС, която следва да изработи правила за разпределяне и образуване на граждански и търговски дела и правила за заместване при отсъствие на съдия.

С оглед решение на Общото събрание, но по т. 3 от дневния ред, е издадена заповед № 3662 от 27.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/, с която е определен съставът на работна група, която следва да изработи правила за образуване и разпределение на наказателни дела и правила за заместване при отсъствие на съдия от Наказателно отделение при СГС. Горните правила са в процес на изработване.

До приемането на правила за разпределение на делата и за заместване със заповед № 137 от 14.01.2016 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ е определен регламент за случаите на ползване на платен годишен отпуск от съдия във времето извън съдебната ваканция.

Изготвят се графици за дежурства по чл. 536 ГПК в Търговско отделение и такива за разглеждане на молби за обезпечаване на бъдещи искове в Гражданско отделение – въззивни състави, както и графици на дежурства в Наказателно отделение. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на графика неговото изменение се осъществява по разпореждане на съответния зам.-председател/ръководител на отделение и със съгласие на съответните съдии.

С оглед регулиране натовареността на магистратите в съответните отделения и отчитане на реалното им натоварване в системата за случайно разпределение на дела от и.ф. председател на СГС Владимир Йорданов са издадени заповед № 1238 от 30.04.2015 г. и заповед № 1311 от 07.05.2015 г. /които прилагаме/, с които са създадени правила за преразпределение на делата при отвод на съдия и при допусната грешка – съответно да се приспада бройката на делото, от което се е отвел в съответната група.

Със заповед № 1222 от 29.04.2015 год. на и.ф. председател на СГС /която прилагаме/ е регламентирано изравняване на натовареността на съдиите в Гражданско отделение – въззивни състави, отнасяща се до случаите, при които е била констатирана необяснима разлика в броя на разпределените между съдиите дела, при възлагане на вакантен състав, който през определен период от време е бил спрян от разпределение и при създаване на нов съдебен състав. В Търговско отделение не е извършвано подобно изравняване на натоварването, както от временното, така и от настоящото ръководство на съда. Равномерността на разпределянето е осигурявана чрез системата за случайно разпределение.

В изпълнение на решение на Общото събрание на съдиите в Търговско отделение на СГС, проведено на 21.03.2015 г., и решение на работната група от съдии от Търговско отделение относно регулиране на натоварването чрез разпределение на дела с относително еднаква сложност е издадена заповед № 1262 от 04.05.2015 г. на и.ф. председател на СГС /която прилагаме/, с която са обособени нови групи дела в Търговско отделение, а именно: търговски – застраховки; търговски – СМР, превоз, спедиция; търговски – ЗОП, фондове, концесии, търговска несъстоятелност – длъжник. След 07.07.2015 г. не е определян намален процент на натовареност на съдии от СГС.

В изпълнение на решение на Общо събрание на Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави е издадено разпореждане № 1898 от 22.

06.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС /което прилагаме/, с което са обособени в системата за случайно разпределение на дела нови групи дела в Гражданско отделение, а именно: граждански първоинстанционни дела – вещни; граждански първоинстанционни дела – ЗОДОВ и екзекватура; граждански първоинстанционни дела - дела, свързани със застраховки; граждански първоинстанционни дела – облигации; граждански първоинстанционни дела – колективни искове, еврофондове, комисия „Кушлев“; граждански първоинстанционни дела – всички други установителни искове, както и осъдителни искове на банки срещу длъжник. С разпореждане № 2026 от 29.06.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС /което прилагаме/ в системата за случайно разпределение на дела са обособени нови групи дела в Гражданско отделение – брачни състави, а именно:първоинстанционни брачни дела – осиновявания, Хагска конвенция, запрещения, произход, разкриване на тайна на осиновяване и прекратяване на осиновяване, екзекватури; въззивни брачни дела – имуществени, Закон за домашно насилие, издръжки, Закон за защита на детето, охранителни производства, родителски права, заместващо съгласие и развод.

На Общото събрание на съдиите в Гражданско отделение – въззивни състави, проведено на 18.03.2015 г., единодушно магистратите и младши съдиите приемат нови групи дела за разпределяне на въззивните граждански дела.

1.3. Равномерното разпределение на младшите съдии във въззивните състави и съставите по разглеждане на частните жалби и жалбите срещу действия на съдебните изпълнители.

Разпределението на младши съдиите във въззивните състави в Гражданско отделение и Наказателно отделение на СГС се осъществява чрез актове на председателя на съда, като е възприет принципът на ротация измежду отделните отделения, както и в самите отделения с оглед пълноценната им подготовка за бъдещото им назначение в СРС. На проведено Общо събрание на съдиите от Гражданско отделение – въззивни състави е взето решение натовареността на младши съдиите по въззивни граждански дела да бъде намалена на 80 %, а по частни граждански дела да остане 100 %. Същото е обективирано в издадената от и.ф. председател на СГС съдия Владимир Йорданов заповед № 795 от 30.03.2015 г./която прилагаме/.

Новият момент с оглед натовареността на младши съдиите при участието им в разглеждането на наказателни дела идва с издадената от зам.-председателя на СГС съдия Евелина Папазян заповед № 4452 от 20.11.2015 г. /която прилагаме/, с която е преустановена практиката на младшите съдии да не се разпределят конкретни дела при образуването им, а да им се възлага в открито съдебно заседание изготвяне на актове по дела, които първоначално са разпределени на старшите съдии. По този начин младши магистратите са включени в Централизираната система за разпределение на дела на случаен принцип, като докладчици по въззивни наказателни дела.

1.4. Разпределението на съдебните помощници по отделения.

Настоящото ръководство на съда предприе необходимите мерки за по-ефективно разпределение на съдебните помощници между съдиите, включително и на тези от тях, които до месец март 2015 г. са били ангажирани с разпределението на делата, като със заповед № 2933 от 21.08.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ дейностите, свързани с ръководството и разпределението на съдебните помощници е възложено на конкретен съдия.

На проведеното на 07.10.2015 г. Общо събрание на магистратите от СГС по т. 7 от дневния ред е взето решение относно разпределението на помощниците по отделения и начина на отчитането им пред съдиите. Предоставена е възможност на всички съдии изрично да заявят желаят или не да работят със съдебен помощник, като това искане е удостоверено от тях лично срещу подпис. Със заповед № 3683 от 28.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ е определена норма на максимална месечна натовареност на съдебните помощници в различните отделения, така че да се осигури равномерност на натоварването им, респективно и на това на съдиите. С тази заповед се регламентира начинът на отчитане дейността на съдебните помощници, атестирането им от съдиите на всеки три месеца, както и обстоятелствата, при които не се допуска смяна на съдебен помощник.

Въз основа на заявеното от магистратите желание съдебните помощници са разпределени измежду съдиите в отделенията с разпореждане № 3745 от 29.10.2015 г. на техния ръководител /което прилагаме/, като е отчетено и желанието на помощниците за работа по съответната материя – граждански, търговски и наказателни дела.

С оглед проверка степента на подготвеност за изпълнение на възложената на съдебните помощници работа и необходимостта от обучение със заповед № 5017 от 17.12.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ е проведен тест на съдебните помощници, чиито резултати са обективирани в протокол от 23.12.2015 г. /който прилагаме/.

По т. 2 от препоръките: Да се провеждат Общи събрания в случаите, предвидени в закона и при необходимост, на които да се уеднаквява, както практиката на съда, така и да се разглеждат важни за работата на съда въпроси, включително и събрания с администрацията, ако трябва по колегии.

С оглед необходимостта от разрешаване на текущи за работата на съда въпроси са проведени Общи събрания по отделения.

На 27.01.2015 г., 20.03.2015 г., 29.04.2015 г., 18.06.2015 г., 18.09.2015 г. и на 17.12.2015 г. са проведени Общи събрания на съдиите от Наказателно отделение /протоколи, от които прилагаме/, на които са обсъждани организационни въпроси във връзка с дейността на отделението, въпроси, свързани с правораздавателната дейност, както и такива по повод изготвени становища от определени със заповед съдии по тълкувателни дела пред ВКС.

Общи събрания на съдиите и на младши съдиите от Гражданско отделение – въззивни състави са проведени на 22.01.2015 г., 18.03.2015 г. и на 04.05.2015 г. /протоколи, от които прилагаме/. Обсъдени са редица въпроси, свързани с изравняване натовареността на съдиите, намаляване на 80 % на натовареността на младши съдиите по въззивни дела, с начина на разпределението на делата и по-специално постъпващите искания за обезпечения на бъдещ иск.

Макар Докладът на Временната комисия от членове на ВСС да е публикуван във вътрешния сайт на съда, магистратите са информирани от и.ф. председател на СГС Владимир Йорданов за препоръките в него. След проведено обсъждане съдиите от Гражданско отделение – въззивни състави вземат решение да се излъчи комисия с участието на съдии от всички отделения, които разглеждат частни жалби, която да изготви правила и да даде предложение за въвеждане на индекси при разпределението на видовете частни дела. От и.ф. председател на СГС е поставен въпросът за упражняването на контрол от ръководството върху насрочването на заседанията, предвид това, че до голяма степен огромната висящност се дължи на намаления брой съдебни заседания.

На проведените на 22.01.2015 г., 21.03.2015 г. и на 30.04.2015 г. Общи събрания на съдиите от Търговско отделение /протоколи, от които прилагаме/ са обсъждани въпросите относно формиране на групи дела, чрез които при извършването на компютърното разпределение на делата да се отчита сложността и спецификата им. Изготвено е предложение до Общото събрание на съдиите в СГС, което е свързано със случаите на инцидентно или трайно отсъствие на магистрат и необходимостта същият да бъде заместван, като е възприета идеята при заместване да се води отчетност в писмен вид за броя замествания на всеки съдия, датите на заместване, броя на разгледаните и решени дела. С оглед констатираните противоречия в практиката на магистратите от Търговско отделение на СГС по въпроси, свързани с търговската несъстоятелност и постановените по реда на чл. 536 ГПК определения, са взети решения, с които се уеднаквява практиката. След проведено разискване е взето решение за организирането на два отделни семинара, посветени на въпроси от материята „търговска несъстоятелност“. На Общото събрание на съдиите в Търговско отделение от 21.03.2015 г. е поставен въпросът, обект на обсъждане и от Общите събрания на съдиите от другите колегии, за излъчването на трима представители от отделение за участие в работна група, която да прецизира критерии и изготви правила за командироване на съдии в Софийски градски съд.

Текущи организационни въпроси, както и такива, свързани с изготвяне на правила за заместване при отсъствие на съдия-докладчик, определяне на индекси на групи дела според тяхната сложност и специфика, които да бъдат заложени преди извършване на компютърното разпределение в съответствие с приетата от ВСС Методика за случайно разпределение са обсъдени от магистратите от Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави по време на организираното на 22.01.2015 г. Общо събрание на отделението /протокол, от което прилагаме/. Дискутирана е високата натовареност на първоинстанционните граждански състави и необходимостта от разкриването на нови състави. На проведените Общи събрания на съдиите от Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави на 17.03.2015 г., 21.04.2015 г. и 28.05.2015 г. е взето решение, с което са определени представители на отделението за участие в работната група за изготвяне на правила за командироване на съдии в СГС. Обсъдена е необходимостта от по-гъвкаво разпределение на съдебните помощници предвид изразеното от голяма част от съдиите желание да ползват помощта им.

На проведеното на 24.03.2015 г. Годишно общо отчетно събрание на съдиите от СГС за 2014 г. е приет Общият доклад на съда за 2014 г. По време на същия форум, с оглед оптимизиране работата на съдебните състави в СГС и повишаване ефективността на правораздавателната дейност, е взето с единодушие важно решение, а именно: да бъде закрито административно отделение, като трите тричленни състава, които го формират, да преминат в състава на Гражданско отделение – въззивни състави.

Със заповед № 3382 от 28.09.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ на 07.10.2015 г. е свикано Общо събрание на съдиите от СГС /протокол, от което прилагаме/ с дневен ред, в който са включени въпроси, свързани с избор на работни групи за изготвяне на правила за разпределяне и образуване на граждански, търговски и наказателни дела и на правила за заместване при отсъствие на съдия.

Както вече подробно се спряхме по-горе в изложението ни, съобразно изпълнението на препоръка № 1, от Общото събрание на съдиите е взето решение за сформирането на работни групи за Гражданско и Търговско отделение и отделно за Наказателно отделение, които да направят предложение за начина на сформиране на нови състави и да изготвят правила за преместването на съдии от едно отделение в друго, както и такова за създаване на регистър на отводите във връзка с решение на ВСС по протокол № 42, т. 70.3 от заседание, проведено на 23.07.2015 г. Обсъдени са начинът на разпределение на съдебните помощници измежду съдиите по отделения и отчитането на дейността им – въпроси, на които се спряхме подробно по-горе.

Общото събрание на магистратите в СГС взе решение за сформирането на две Комисии, които на всеки шест месеца да извършват проверка на дейността на съдиите от Гражданските отделения и от Наказателно отделение на СРС. Съставът на Комисиите, които на всеки шест месеца ще извършват проверка в Гражданските отделения и в Наказателно отделение на СРС, е определен със заповед № 4435 от 19.11.2015 г. и заповед № 3663 от 27.10.2015 г. на председателя на СГС Калоян Топалов /които прилагаме/. С други актове на председателя на съда № 20 от 05.01.2016 г. и № 22 от 05.01.2016 г. /които прилагаме/ са конкретизирани задачите и срока, в който следва да се извърши проверката.

В изпълнение на взетите от Общото събрание на съдиите в СГС решения със заповеди № № 3654 от 26.10.2015 г., 3808, 3809 и 3810 от 30.10.2015 г. на председателя на съда, 4455, 4457 от 23.11.2015 г. на зам.-председателя на СГС Евелина Папазян и № 4809 от 14.12.2015 г. на председателя на СГС /които прилагаме/ са определени комисии от съдии, които да изготвят становища във връзка с образувани тълкувателни дела пред ВКС, които становища подлежат на обсъждане от съответните Общи събрания на съдиите по отделения.

Отделно от това, във връзка с постъпили писма от зам.-председателя на ВКС относно образувани тълкувателни дела по описа на ОСНК на ВКС със заповед № 1628 от 03.06.2015 г. и заповед № 2405 от 23.07.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС /които прилагаме/ са определени съдии-докладчици от Наказателно отделение за изготвяне на становище. Становищата са обсъдени от Общото събрание на съдиите от отделението и са изпратени на ВКС.

Проведени са събрания на ръководството на съда със секретарите и деловодителите с оглед противоречивата по отношение на Правилника за администрация в съдилищата практика за разпределението и изпълнението на функциите им в съда. В този смисъл е и издадената заповед № 3513 от 13.10.2015 г. /която прилагаме/ на председателя на съда, свързана с подготовката на съдебните заседания от съдебните секретари и изготвянето от същите на изпълнителни листове по арбитражни решения по предварително уточнен график за дежурства.

По т. 3 от препоръките: Относно командироването на съдии – да се преценява момента на командироването им, така че да се знае кого ще заместват или какви дела ще разглеждат, за да не се стига до положение, в което се избегне командироване на съдии, без да е ясно предварително каква работа ще им се възлага. Да се спазват правилата относно командироването и момента.

В резултат на проведените Общи събрания на съдиите по отделения е сформирана работна група от съдии от всички отделения, която да изработи правила за командироване на магистрати в СГС. На проведената работна среща на 25.03.2015 г. работната група взима решение на следващите срещи за обсъждане критериите за командироване на съдии в СГС и механизма на тяхното прилагане да бъдат поканени до трима съдии от СРС.

На среща на работната група на 31.03.2015 г. са присъствали председателят и магистрати от СРС. С оглед сложността и спецификата на делата, разглеждани от най-големия окръжен съд в страната и след проведено обсъждане се приемат препоръчителни критерии за командироване, както следва: спечелили конкурс, който все още не е влязъл в сила, съдебен район на СГС, качество на работата и ефективен съдийски стаж. Критериите са подредени по степен на значимост, като при преценка критерия „качество на работата“ се взема предвид слововата оценка от последната атестация на съдията, наложени ли са дисциплинарни наказания /всички влезли в сила дисциплинарни наказания, включително и обръщане на внимание, заповедите, за чието налагане са влезли в сила, а наказанията не са заличени/, както и мнението на съдиите от СГС /за наказателни съдии - от магистратите от Наказателно отделение на СГС, а за граждански съдии от съдиите от Гражданско отделение – първоинстанционни, въззивни и брачни състави и от Търговско отделение/.

По време на управлението на и.ф. председател на СГС съдия Владимир Йорданов, въз основа на изготвените критерии, е взето предвид мнението на съдиите от Гражданско отделение – първоинстанционни, брачни и въззивни състави, от Търговско отделение и Наказателно отделение за съдии от Районния съд, заявили своето желание за командироване.

Предварително съдиите от СГС бяха запознати с правилата за командироване, след което чрез вътрешната компютърна мрежа им бе предоставена информация в табличен вид за съдиите от СРС, които желаят да бъдат командировани, атестациите им, общия юридически и съдийски стаж, евентуално наложени дисциплинарни наказания, слововата оценка от атестацията и годината на атестацията.

Комисия от съдии от СГС и СРС подготви бюлетини с информация за съдиите от СРС и списък на съдиите от СГС, които имат право да дадат мнение и три урни. В импровизирания избирателен процес, развил се на 07.05.2015 г. и 08.05.2015 г., тайно и анонимно всеки един градски съдия имаше свободата и възможността да даде мнението си за конкретни съдии от СРС, заявили се за командироване, които счита, че следва да бъдат командировани в СГС. Малко по-късно своето мнение и оценка за работата на съдиите от Наказателно отделение при СРС в писмен вид изложиха и наказателните съдии от СГС. Резултатите от проведеното гласуване са обобщени в класиране според броя на дадените положителни мнения. Вземайки предвид препоръчителните критерии и събраната информация, съгласувано с председателя на СРС, административният ръководител на СГС определя кои да бъдат командированите съдии. Въпреки препоръчителния характер на тези правила, те са спазвани, както от временното, така и от настоящото ръководство.

Към настоящия момент в Софийски градски съд са командировани 21 съдии от СРС при съобразяване на изработените от работната група критерии за командироване.

Командироването им е извършвано според необходимостта от попълване на конкретен съдебен състав поради липсата на титуляр на същия състав. Не са командировани съдии без конкретна нужда. Видно от разпореждане № 1629 от 03.06.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС Евгени Георгиев, заповеди № № 1016/15.04.2015 г. на и.ф. председател на СГС, 2120/06.07.2015 г. на и.ф. председател на СГС, 2314/20.07.2015 г. на председателя на СГС Калоян Топалов, 2393/21.07.2015 г. на председателя на СГС Калоян Топалов, 3228/14.09.2015 г. на председателя на СГС Калоян Топалов, 3413/01.10.2015 г. на председателя на СГС Калоян Топалов, 3534/15.10.2015 г. на председателя на СГС, № 3521/14.10.2015 г. и 5102 от 22.12.2015 г. на председателя на СГС /които прилагаме/ на командированите съдии е възложен съдебен състав. Към настоящия момент без титуляр са три съдебни състава в Наказателно отделение, един състав в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, един състав в Гражданско отделение – брачни състави, а в три въззивни граждански състава и в един въззивен брачен състав липсва постоянен втори член-съдия.

По т. 4 от препоръките: Ръководството на СГС да предприеме възможните мерки, включително и чрез преговори и с помощта на Министъра на правосъдието, да се осигурят необходимите зали за спокойно заседание на съдебните състави, с оглед и своевременното насрочване на делата.

Към настоящия момент в Софийски градски съд правораздават 35 първоинстанционни наказателни състава, 18 въззивни наказателни състава, 21 първоинстанционни граждански състава, 14 въззивни граждански състава, 6 първоинстанционни брачни състава, 2 въззивни брачни състава и 22 търговски състава. До края на 2015 г. насрочените от съставите открити съдебни заседания се провеждаха в 11 съдебни зали в сградата на Съдебната палата.

С оглед насрочването, разглеждането и приключването на делата в законоустановените срокове ръководството на съда предприе мерки за обезпечаването на съдебните състави от Софийски градски съд със съдебни зали за провеждане на открити съдебни заседания. В резултат на проведени срещи и кореспонденция между ръководствата на ВКС и на СГС от началото на 2016 г. в определени дни от седмицата са ни предоставени за ползване допълнително 6 съдебни зали, график за ползването на които прилагаме. По този начин е осигурена възможност на част от съдебните състави в Гражданско отделение – въззивни състави, Търговско отделение и Гражданско отделение - брачни състави за допълнителен половин заседателен ден.

В дните от седмицата, в които не е отразено заседание на съдебен състав, залите ще бъдат ползвани от наказателни първоинстанционни и въззивни състави, които нямат точно определени заседателни дни.

По т. 5 от препоръките: Административното ръководство да предприеме подходящи и ефективни мерки за разглеждане и решаване на делата от съдиите в разумен срок.

Встъпвайки в длъжност и изпълнявайки своите задължения по закон временното ръководство на съда е констатирало следното:

В нарушение на чл. 35, ал. 4 ПАС видът на делата и разпределянето им на принципа на случайния подбор е било осъществявано фактически от съдебни помощници. В изпълнение на посочената разпоредба всеки един от ръководителите на отделения започна да разпределя делата лично, тъй като отговорността е лична. По този начин се намалява и рискът от грешки при определяне на вида на делото и приложението на ПАС.

Установено е, че по делата са се прилагат протоколи за разпределение на делата за деня, в които не се съдържа информация за използваната опция при разпределението, каква е натовареността на съдиите от отделението и броя на разпределените им до момента дела.

Тази практика е преустановена, като вече се прилагат протоколи „за едно дело“, в които горепосочената информация фигурира. В тях се отразяват винаги и мотивите за разпределение на делото при използване на опция, различна от случайния подбор, когато това е необходимо, както и за преразпределение на делото /например при грешка, изключване на докладчик, отвод и пр./.

Делата в Гражданско отделение – въззивни състави и Гражданско отделение – първоинстанционни състави са се разпределяли в една група дела, без да са се отчитали видът и тежестта им. В резултат на проведени Общи събрания на съдиите от отделенията са създадени отделни групи дела в системата за случайно разпределение на делата. В Търговско отделение са въведени допълнителни групи за разпределение на дела.

И към настоящия момент се упражнява периодичен контрол върху актуалността на данните в Централизираната система за разпределение на делата относно имената на съдиите и тяхната натовареност, за да се избягват грешки и забавяне на делата в случаите на откомандироване, командироване на съдии в горна инстанция, промяна в натовареността или възлагане на вакантен състав. С акт на председателя на съда или на негови заместници се спира от разпределение съответният магистрат, като се изготвя график за неговото заместване. В този смисъл са заповед № 4043 от 03.11.2015 г., заповед № 4604 от 04.12.2015 г., заповед № 4551 от 30.11.2015 г. и разпореждане № 4434 от 19.11.2015 г. /които прилагаме/.

Установено е, че в нарушение на чл. 395, ал. 2 ГПК по молбите за обезпечение на бъдещ иск не се образуват дела в деня на постъпването им, което съответно води до несъобразяване с предварително изготвения график за дежурства, а така и до нарушаване на принципа на случайния подбор. След 11.03.2015 год. със заповед № 580 от 10.03.2015 г. и заповед № 631 от 18.03.2015 г. на и.ф. председател на СГС /които прилагаме/ е създадена организация по регистрирането и своевременното разпределение на тези молби.

Изследвайки причините за високата висящност на съдебните състави и съобразявайки препоръките, залегнали в Доклада на Времената комисия от членове на ВСС за своевременно насрочване, разглеждане и решаване на делата в разумен срок съгласно чл.7 ЗСВ и чл.13 ГПК, вземайки под внимание и графиците за насрочените открити съдебни заседания на съставите, временното ръководство на СГС в лицето на съдия Владимир Йорданов е предприело мерки за допълнително насрочване на съдебни заседания в месеците юни и септември 2015 г. В този смисъл са и разпорежданията му с № 1349 от 13.05.2015 г., № 1351 от 13.05.2015 г., № 1371 от 13.05.2015 г. и № 1382 от 14.05.2015 г. /които прилагаме/. Предприети са и незабавни мерки, за да не се отлагат съдебни заседания при внезапно възникнала обективна пречка за съдията-докладчик.

Отделно от това, във връзка с откомандироването на съдии от друг съдебен район и срочното изготвяне на съдебни актове от същите е създадена организация по транспортиране на обявените за решаване дела, съответно до Районен съд Димитровград, до Варненския окръжен съд и обратно за сметка на СГС.

Осъществява се периодичен контрол за неизписани съдебни актове и своевременно насрочване на съдебни заседания чрез изискване на справки от служба „Статистика“ и служба „Деловодство“ от зам.-председателите и ръководители на съответните отделения. На съдиите, допуснали просрочие в изготвянето на решения, се определят срокове за произнасяне/изготвяне на съдебните актове или на мотиви към тях.

Такива мерки са предприемани и във връзка с конкретни оплаквания от страни по дела, по които е констатирано забавяне – например: по повод молба с вх. № 146989 от 27.11.2015 г. /която прилагаме/ на съдия Елка Пенчева й е указано незабавно да се произнесе по жалбата, съответно да изпълни процедурата по чл. 255 ГПК. Във връзка със становище на ИВСС с вх. № ИВСС -141 от 27.04.2015 г. /което прилагаме/ относно подаден сигнал от адв. Весела Дахтерова на същия съдия-докладчик е указано, че следва да постанови решение по търг. дело № 4961/2014 г. в 5-дневен срок. С писмо изх. № 1079 от 10.11.2015 г. /което прилагаме/ председателят на СГС е определил двуседмичен срок на съдия Елка Пенчева да насрочи търг. дело № 6457/2014 г., а с оглед основателността на оплакването, обективирано в молба с вх. № 127760 от 22.

10.2015 г. от Стефка Иванова – жалбоподател по ч. гр. дело № 20408/2014 г. /която прилагаме/, незабавно да администрира молбата за бавност и да докладва частната жалба на състава за разглеждане. След като госпожа Анита Чемширова – юрисконсулт на „ОББ“ АД, с молба с вх. № 143654 от 20.11.2015 г. /която прилагаме/ сезира административния ръководител на СГС за забавата при произнасянето по търг. дело № 9443/12 г., на председателя на VІ-19 е указано незабавно да се произнесе. С писмо с изх. № 1122 от 18.11.2015 г. /което прилагаме/ на съдия Елка Пенчева са й определени срокове, в които следва да се произнесе с определение за насрочване по дела, докладвани й през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

С оглед осигуряването на своевременно разглеждане на доклада на съдиите през съдебната ваканция е издадена заповед № 2248 от 14.07.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/, ограничаваща ползването на отпуск от магистратите до три седмици без прекъсване, както и заповед № 2450 от 24.07.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/, обезпечаваща произнасянето по всички молби и искания, които съгласно чл. 329 ЗСВ и процесуалните закони подлежат на разглеждане в определен кратък срок.

По предложение на административния ръководител на СГС съдия Калоян Топалов за констатирано системно забавяне в изготвянето на съдебни актове за повече от три месеца са образувани дисциплинарни производства срещу съдия Елка Пенчева, съдия Калинка Илиева – Пандохова, съдия Рени Коджабашева, съдия Златка Чолева, съдия Олга Кадънкова, съдия Виолета Йовчева и съдия Мариян Марков. Други мерки са извън възможностите на административното ръководство, като следва да се предприемат институционални мерки за регулиране на постъпленията на делата с оглед намаляването на постъпващите дела в съда чрез промени в правилата за подсъдността.

По т. 6 от препоръките: Да се проверяват и анализират причините за отлагане на делата.

С цел намаляване високата висящност на съдебните състави, насрочването, разглеждането и приключването на делата в законоустановените срокове от временното ръководство на СГС са предприети мерки за уплътняване на насрочените вече от съдебните състави открити съдебни заседания и допълнителното насрочване на такива за месеците юни и септември 2015 г.

При анализа на причините за отлагане на делата се установи, че една от обективните предпоставки за това е липсата на материална база. В резултат на проведените между ръководство на СГС и ръководството на ВКС срещи и кореспонденции е осигурено допълнително ползването на 6 съдебни зали от съдебните състави на Градски съд. По този начин бе предоставена възможност на административния ръководител на СГС със заповед № 88 от 12.01.2016 г. /която прилагаме/ да определи допълнителни заседателни дни за 2-ри брачен първоинстанционен състав, 3-ти брачен първоинстанционен състав, VІ-4 търговски състав, VІ-7 търговски състав, VІ-8 търговски състав, VІ-16 търговски състав, VІ-21 търговски състав, VІ-22 търговски състав. Със същия административен акт са определени и постоянни заседателни дни за ІV-Д въззивен състав.

Периодичният контрол се осъществява, както вече беше посочено, чрез представяне на справки от деловодителите на съответните състави и служба „Статистика“ за ненасрочените, спрените, отложените и обявените за решаване дела с ненаписани съдебни актове повече от три месеца. При констатирано неспазване на сроковете зам.-председателят на съда или ръководител на отделение уведомява съдията-докладчик за допуснатото просрочие и му указва срок, в който същият следва да изпълни служебните си задължения. Независимо че вътрешната преценка на съдията да не може да бъде ревизирана от председателя на съда и неговите заместници, ръководството на СГС е предприело всички възможни организационни мерки за повишаване ефективността на правораздаването.

Осъществява се периодичен контрол за неизписани съдебни актове и своевременно насрочване на съдебни заседания чрез изискване на справки от служба „Статистика“ и служба „Деловодство“ от зам.-председателите и ръководители на съответните отделения. На съдиите, допуснали просрочие в изготвянето на решения, се определят срокове за произнасяне/изготвяне на съдебните актове или на мотиви към тях.

В резултат на извършената реорганизация в работата на служба „Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи“ са предприети действия за осигуряването на резервни съдебни заседатели и свеждането до минимум на възможността за отлагане на наказателните дела, по които не е даден ход на делото поради отсъствие на съдебен заседател.

С разпореждане № 1316 от 08.05.2015 г. на и.ф. ръководител на Наказателно отделение /което прилагаме/ е разпоредено всички спрени дела да се докладват на съответния съдия-докладчик, с оглед евентуално наличие на основания за възобновяване. Изискани са справки от съдиите-докладчици по спрени дела относно основанията, наложили спиране на делото и предприетите действия в тази насока. Указано е на съдиите-докладчици по спрени наказателни дела ежемесечно да извършват проверка по същите, с оглед евентуално отпадане на причините за спирането им, респективно предприемане на необходимите действия, свързани с обстоятелствата, наложили спиране на делото.

Със заповеди №№ 4425, 4426, 4427, 4428, 4429 и 4430 от 19.11.2015 г. на зам.-председателя на СГС /които прилагаме/ са изискани повторно справки от съдиите-докладчици по спрените наказателни и ненасрочени дела относно основанията за спиране и предприетите действия за отпадане на тези основания.

След извършена проверка на наказателни дела, образувани преди 2012 г., със заповед № 4450/20.11.2015 г. на зам.-председателя на СГС /която прилагаме/ е указано на съдиите-докладчици по тези дела да предприемат необходимите организационни мерки за приключването им, като използват дисциплиниращи средства за страните, вещите лица и свидетелите, както и по отношение съдебните заседатели. Разпоредено е приоритетно разглеждане на делата, образувани преди 2012 г., като в тази връзка е и заповед № 4451/20.11.2015 г. на зам.-председателя на СГС /която прилагаме/, с която на ръководител служба „Уредник зали“ е възложено да предприеме необходимите действия за приоритетно обезпечаване със съдебни зали провеждането на открити съдебни заседания не само по обществено значими дела, но и по конкретно посочени дела, образувани преди 2012 г.

По т. 7 от препоръките: Да се анализира работата на съдебните заседатели, като провери принципът на разпределение на съдебните заседатели по състави и участието им по делата. Да се анализират причините за отсъствието на съдебните заседатели, довели до отлагане на дела и да се предприемат необходимите мерки за отстраняването им.

Във връзка с констатираните от Временната комисия от членове на ВСС недобри практики в работата на служба „Съдебни заседатели, стажант-юристи и вещи лица“ при СГС, свързани с нарушаване принципа на случайното разпределение на съдебните заседатели по някои наказателни дела, със своя заповед № 1233 от 30.

04.2015 г. /която прилагаме/ временно изпълняващият длъжността председател на СГС възлага на Комисия от съдии и системен администратор да извърши проверка на дейността на тази служба, свързана с определянето на съдебните заседатели по наказателни дела, и проверка на делата, отложени поради отсъствие на съдебен заседател. Определеният срок за изготвяне на становище за резултатите от проверката е 30.05.2015 г. Членовете на Комисията проучват дали разпределението на съдебните заседатели по състави е извършвано въз основа принципа на случайно разпределение, има ли случаи, в които това е правено ръчно, каква е била обичайната практика при определянето на заместващ съдебен заседател в ситуация на внезапно отсъствие на негов колега, както и депозирани ли са писмени молби от отсъстващите с посочване на причините за отсъствието им. В обема от задачи, поставени на Комисията, е и тази да установи дали е налице съществена разлика в броя на делата, разпределени за участие на съдебните заседатели и дали са постъпвали писмени оплаквания от съдии от Наказателно отделение срещу съдебни заседатели.

Преди да бъде изготвен докладът на Комисията със заповед № 1435 от 19.05.2015 г. /която прилагаме/ съдия Владимир Йорданов възлага на главен специалист Катя Гърнева да изпълнява функциите на „съдебен архивар“, като осъществяваните от същата до момента трудови дейности по отношение на съдебните заседатели и съдебните кандидати са възложени на друг съдебен служител. След извършен подбор при преценка нивото на компетентност, лоялност, конфиденциалност и образователен ценз на съдебните служители изпълняваните до момента от Катя Гърнева трудови функции са възложени на Ренета Георгиева. Последната е завършила висше образование и е дългогодишен служител на съда. С приемно-предавателен протокол Катя Гърнева е предала под опис на Ренета Георгиева всички документи, свързани с дейността на служба „Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи“, и я е запознала с особеностите на работата. Считано от 29.09.2015 г. на главен специалист Катя Гърнева е прекратено трудовото правоотношение, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ.

Работната комисия за проверка дейността на служба „Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи“, свързана с разпределението на съдебни заседатели по наказателни дела на принципа на случайния избор, е изследвала дейността на службата в периода от 01.01.2010 г. – 15.05.2015 г. Провела е разговори със служителите Катя Гърнева и Мариана Иванова. Извършила е справка по състави за разпределението и натовареността на съдебните заседатели. Запознала се е с наличните писмени документи, изготвени от съдиите от Наказателно отделение.

Констатирано е, че въведената през 2010 г. система за автоматично разпределение на съдебни заседатели не изключва предварително отделни съдебни заседатели, така, както например могат да бъдат изключвани определени съдии от разглеждане на наказателно дело, тъй като са се произнасяли по чл. 64 или чл. 65 НПК. Именно това обстоятелство е налагало по редица дела да се извършва повторно разпределение на съдебни заседатели, като в определени случаи преразпределението е извършвано ръчно. В доклада на Комисията подробно са описани делата и причините, поради които се е наложило да се премине към ръчно разпределение от служител на службата, и критерият, по който са избирани съответните съдебни заседатели, в случаите, в които е отразен такъв. Обобщени са причините, поради които най-често се е налагало след автоматичното разпределение на съдебни заседатели да бъде извършено ръчно преразпределение, а именно: по делото е даден ход на делото; отказ от явяване на съдебен заседател в съдебно заседание; заболяване или смърт на съдебен заседател; повдигане на обвинение; не отговаря на посочения телефон за контакт; прави скандал за хонорар; в отпуск; в болнични; участва със същия състав в същия ден по други дела/дело; даденият съдебен заседател има малко дела или е участвал по това дело, като по същото не е даден ход.

Рекапитулацията за броя наказателни дела, по които след автоматично разпределение на съдебни заседатели е направено и ръчно преразпределение показва следното: за 2005 г. ръчно е преразпределено 1 дело; за 2007 г. – 2 дела; за 2008 г. – 4 дела; за 2009 г. – 3 дела; за 2010 г. – 30 дела; за 2011 г. – 232 дела; за 2012 г. – 234 дела; за 2013 г. – 280 дела; за 2014 г. – 253 дела и от началото на 2015 г. до 28.04.2015 г. – 39 дела.

Членовете на Комисията отбелязват, че практиката на съда е такава, че когато не е даден ход на делото, се извършва ново разпределение на съдебните заседатели на случаен принцип. В доклада са отчетени допуснатите от отговорните за работата със съдебните заседатели служители пропуски като липса на точно и детайлно описание в деловодната система на причините, поради които един автоматично или ръчно избран съдебен заседател е заменен с друг; злоупотребата с фразата „поради уважителни причини“ при отразяването в деловодната система на причината, поради която съдебно заседание е отложено заради отсъствие на съдебен заседател. Констатирана е и друга слабост в организацията на работата със съдебните заседатели, а именно: в случаите, когато наказателно дело се отлага „поради уважителни причини“ за съдебния заседател /съобразно отразяването в деловодната система/, от същия не са изисквани документи, удостоверяващи наличието на такива. При неизпълнение на това задължение от страна на съдебния заседател, същият не е бил задължен да предостави писмени обяснения, както и не е информиран председателят на СГС с оглед санкцията на чл. 71 и чл. 74 ЗСВ.

За да бъде сведена до минимум необходимостта от преразпределение на съдебни заседатели и възможността за ръчното им преразпределение, Комисията намира, че независимо че по дадено наказателно дело не е даден ход, веднъж разпределени от автоматичната система, съдебните заседатели следва да продължат участието си по делото. По този начин те биха имали възможността да се запознаят по-задълбочено с предмета на делото и събраните доказателства и да са предварително наясно с датата на следващото съдебно заседание, което би предотвратило отлагането му поради отсъствие на съдебни заседатели. В случаите, когато съдебен заседател не може да се яви по делото по уважителни причини /продължително заболяване или отсъствие от страната за по-дълъг период от време/, а не е даден ход на делото, би могло да се стигне до нов избор на съдебен заседател, но тези случаи ще бъдат по-скоро изключение. Комисията заключава, че възприемането на такъв подход при формиране на съдебните състави не би донесъл негативи. Същият не противоречи на нормата на чл. 72, ал. 1 ЗСВ. Това становище на Комисията е обсъдено на Общо събрание на съдиите от Наказателно отделение, което бе отхвърлено.

Също така членовете на Комисията приемат, че няма необходимост от изготвяне на нови правила за организацията на работа и правила на поведение на съдебните заседатели при СГС. Приетите вече такива от Общото събрание на съдебните заседатели, публикувани на сайта на съда, са стабилна основа за работата на съдебните заседатели.

Една от препоръките на работната комисия е свързана с липсата на санкция от председателя на съда по смисъла на чл. 71 и чл. 74 ЗСВ в случаите на неизпълнение на служебните задължения от страна на съдебните заседатели. За преодоляването на този пропуск съдебните служители в служба „Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи“, както и председателите на наказателните състави следва своевременно да информират административния ръководител на съда за отлагането на дела поради отсъствие на съдебен заседател, без да са посочени уважителни причини за това. Констатирано е, че за проверявания период от 2010 г. до 2015 г. са изготвени общо 3 докладни записки от съдии с оплаквания срещу съдебни заседатели, съответно: за 2012 г. – 1, за 2013 г. – 1 и за 2015 г. също една докладна записка.

След запознаване с отразените в доклада пропуски в работата на служба „Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи“ с оглед разпределението на съдебните заседатели и дадените от Комисията препоръки административното ръководство на СГС предприе действия за подобряване ефективността на работа в службата и дисциплиниращи мерки по отношение на съдебните заседатели, по чиято вина /отсъствия без уважителни причини/ се отлагат съдебни заседания.

Ежедневен контрол върху дейността на служителите се упражнява от зам.-председателя и ръководител на Наказателно отделение. Съдебният служител Ренета Георгиева, чиято приоритетна дейност е свързана с разпределението на съдебните заседатели, има задължението да сезира ръководителя на Наказателно отделение за случаите, в които съдебни заседатели не могат да бъдат открити на посочените телефонни номера или отказват да се явят за участие в съдебно заседание след като са били определени от автоматичната система. На отговорните за разпределението на съдебните заседатели служители, както и на председателите на съдебни състави в Наказателно отделение на СГС е указано своевременно да информират ръководството на съда в случай на отлагане на дела поради безпричинно отсъствие на съдебен заседател.

В този смисъл е и разпореждане № 2457 от 23.07.2015 г. на председателя на СГС /което прилагаме/ за налагане на глоба на двама съдебни заседатели поради напускане на съдебната зала без уважителна причина и непристойно, грубо поведение. В конкретния случай административният ръководител на съда е сезиран писмено от председателя на 10-ти наказателен състав. Изискани са писмени обяснения от съдебните заседатели.

Във връзка с докладна записка № ДЗ-258 от 23.10.2015 г. от съдебен секретар в СГС, докладна записка № ДЗ-259 от 26.10.2015 г. от съдебен деловодител и такава с № ДЗ-265 от 29.10.2015 г. от зам.-председател на Софийски градски съд /които прилагаме/ и депозираните писмени обяснения от съдебни заседатели /които прилагаме/, поради незачитане на морално-етичните норми председателят на СГС е упражнил правомощията си по чл. 74, ал. 1 ЗСВ и е изпратил искане до и.ф. председател на САС за изключването им като съдебни заседатели при СГС.

По т. 8 от препоръките: Да се извършва нова проверка на списъка на вещите лица и да се провери дали включените в списъка вещи лица отговарят на формалните изисквания на закона.

Със заповед № 1902 от 22.06.2015 г. на временно изпълняващия функциите председател на СГС /която прилагаме/ е възложено на трима съдебни помощници да извършат проверка дали кандидатите, които с протокол от 26.02.2015 г. са били предложени от СГС за включване в списъка на вещите лица, са представили необходимите документи и отговарят на изискванията на Наредба № 1/16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица, действала към онзи момент. В случай че има експерти, които не отговарят на изискванията на Наредбата, да бъде извършена проверка на документите им от Комисия в състав от двама съдии. Комисията е проверила документите на 43 вещи лица, за които има съмнение, че не отговарят на изискванията за вписване в Списъка на вещите лица. Констатирано е, че 18 вещи лица /поименно посочени в доклада на Комисията/ не отговарят на изискванията на Наредбата, като в приложения към доклада списък е посочено какви са несъответствията. За повечето от осемнайсетте вещи лица не е установен необходимият трудов стаж по специалността. Други не са представили изискуемите документи за завършено образование, които да удостоверяват наличието на специални научни знания за съответната експертиза. Решение по Доклада все още няма, тъй като Комисията по чл. 13, ал. 1 от сега действащата Наредба № 2 от 29.06.2015 г., в чиито правомощия е утвърждаването на списъците на специалистите за всеки съдебен район на окръжен и административен съд, не се е събирала.

С оглед актуализиране списъка на вещите лица и подадените заявления за прием на експерти в периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г., съобразно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, с акт № 3688 от 29.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ е актуализиран съставът на Комисията, която следва да извърши проверка на редовността на документите. Съобразявайки изискванията на чл.7, чл. 11 и чл. 12 от Наредбата, Комисията е направила подбор на специалистите по документи, но до настоящия момент списъкът на вещите лица при СГС не е утвърден.

Във връзка със стартиралата административна реформа в СГС и извършена проверка доколко включените в списъка вещи лица отговарят на формалните изисквания на закона е установено, че бившият „началник отдел „Информационни технологии и обслужване“ Ташко Алексиев Ташев не притежава висше техническо образование с компютърна насоченост по специалностите „Информатика и информационни технологии”, „Компютърни науки“ „Информатика и компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Комуникационна техника и компютърни мрежи“, „Комуникационна техника и технологии“ и „Компютърни технологии“, но въпреки това е вписан в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на СГС за 2015 г., обн. в ДВ бр. 43/2015 г., в раздел 5.4. „Съдебна компютърно-техническа експертиза“. С писмо с изх. № 48 от 06.01.2016 г. административният ръководител на СГС е уведомил председателите на ВКС, ВАС, САС, Апелативен специализиран наказателен съд, Специализиран наказателен съд, Софийски окръжен съд, Административен съд – София град и СРС за станалото му известно по служебен път обстоятелство, както и за това, че, въпреки че Ташко Ташев притежава диплом за завършено висше техническо образование от ВМЕИ по специалността „Технология на машиностроенето“, същият няма нито един ден трудов стаж по специалността.

По т. 9 от препоръките: Да се извърши проверка на сигурността на компютърната система, специално за СГС, като се установи кои лица имат достъп до паролата на сървъра и дали този достъп е регламентиран. Да се предприемат ефективни мерки за защита на сървъра на СГС.

При работата си предишното ръководство на СГС е допуснало софтуерът да бъде използван по начин, който е довел до неравномерно натоварване на докладчиците. Това лесно се вижда чрез анализ на висящността в началото и в края на даден отчетен период и броя решени и прекратени дела. Основен пропуск е бил липсата на ясна и еднаква за всички политика при определяне на процентната натовареност и броя „кухи дела“, които са основният механизъм за постигане на изравняване.

След анализ на видовете дела, които се разглеждат от Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави и Гражданско отделение – въззивни състави, за всяко отделение бяха обособени нови групи материи, различни по тежест помежду си и с равни по тежест дела във всяка група. В Гражданско отделение – въззивни състави бяха извършени преизчисления на вече разпределените от януари 2014 г. до април 2015 г. дела според новите групи. С използване на математически похвати бяха определени формули, чрез които беше изчислен броят „кухи дела“ за корекция на докладчиците, при които най-отчетливо се наблюдаваха отклонения в натовареността. В Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави постъпилите на всеки съдебен състав в периода януари – юни 2015 г. дела бяха нанесени като съответни бройки в новосъздадените групи дела за всеки състав. По този начин системата за случайно разпределение на делата, отчитайки всеки състав какъв брой дела е получил в отделната група, по естествен начин изравни броят на делата по групи, получени от съответния състав. С тези корекции в рамките на няколко месеца софтуерът за случайно разпределение на делата изравни натоварването на съдиите по сложност и брой на делата, съобразно новите групи дела.

Сигурността на програмата бе обезпечена чрез ограничаване физическия и мрежов достъп до компютрите, на които се разпределят делата и техните файлове от неоторизирани или злонамерени потребители, като така бе ограничена възможността за манипулирането й. Прехвърлянето й на сървър с ограничен достъп и софтуер за мониторинг върху папката се оказа нелесна задача поради различното поведение на програмата изпълнена върху нови операционни системи, но предвид напредналия етап на развитие на проекта на ВСС за нов софтуер за случайно разпределение, по-нататъшни усилия във връзка със стария се обезсмислят.

С отпуснати от ВСС средства бе закупено техническо оборудване от „ВАН Компютри“ ООД, което да осигури защита на мрежата на съда. Към настоящия момент продължава работата по неговото конфигуриране за постигане на максимално ефективни резултати по отношение политиките за сигурност. Достъпът до интернет се осъществява чрез новозакупеното оборудване. Възможността за достъп до вътрешната мрежа на съда от фирмата - доставчик на интернет е спряна, а контролът вече се осъществява само от ИТ отдела.

Проверката установи, че между СГС и „Информационно обслужване“ АД е сключен договор за поддръжка на домейн контролер, което дава постоянен и неограничен достъп на дружеството до всички информационни ресурси на съда. Във връзка с инсталирането и функционирането на нов домейн контролер, поддържан от системните администратори на съда, е прекратен договорът от 06.04.2009 г. с „Информационно обслужване“ АД за абонаментно поддържане на обслужването и администрирането на домейн контролер под управлението на Windows 2003 Server.

Освен това бяха установени и два договора за абонаментна поддръжка на компютърните системи на съда с „Интелиджънт фууд системс“ ЕООД и с „Интелиджънт софтуер системс“ ЕООД. При проверката по втория договор бяха изискани обяснения от изпълнителя и от началник отдел „Информационни технологии и обслужване“ в СГС. Не бяха установени дейности по този договор, които да са имали съществено значение за съда и които да не могат да бъдат извършени от системните администратори на СГС, а в същото време този договор предполага достъп на фирмата до информационните ресурси на съда. Поради тези съображения договорът с „Интелиджънт софтуер системс“ ЕООД бе прекратен от временното ръководство на съда. За да се гарантира напълно, че външно лице не може да „рови“ в компютрите на съда чрез „зомбирани машини“, всички сървъри и персонални компютри в съда бяха преинсталирани със съвременен софтуер, предлагащ актуализации за сигурност. В този смисъл е и заповед № 2307 от 17.07.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/.

По този начин предоставяните на други фирми постоянни администраторски достъпи до всички ресурси на съда са спрени, а когато се налага допускане на отдалечена помощ, това се осъществява под непрекъснатото наблюдение на ИТ специалист от съда.

За последните два месеца преди преинсталирането, поради липса на актуализации и липса на елементарна защита на споделените ресурси бяха регистрирани три вирусни атаки, които унищожиха над 30 000 файла. На практика може да се каже, че информационната система на СГС бе изградена наново и с различна от старата система идеология, като натрупаната през годините ненужна и паразитна информация бе заличена. По различна технология вече се извършва и архивирането на важни електронни данни, като целта му е пълна автоматизация, драстично намаляване на необходимото дисково пространство и пълна надеждност при аварийни ситуации.

ИТ отделът бе преструктуриран като беше увеличена и щатната му численост. Това бе от голяма полза по време на преинсталирането на близо петстотинте компютъра в съда и позволи тази изключително тежка задача да се осъществи без намесата или помощта на външни изпълнители и то само за две календарни седмици. В този период също така бяха почистени от прах всички компютри на съда – дейност, която не е извършвана повече от 10 години. Реаранжирано бе сървърното помещение и бе пусната в употреба наличната от повече от две години, но неизползвана до този момент, нова компютърна и периферна техника. Сървърите бяха подсигурени с резервни захранвания, а виртуалната среда натоварена адекватно според потребностите на съда.

По т. 10 от препоръките: Проверка и контрол върху деловодната система на СГС и достъпа до деловодната система. Да се прегледа цялостно работата на отдел „Информационни технологии и обслужване“.

Установено бе, че с „Информационно обслужване“ АД – клон Варна са сключени два договора за поддръжка на деловодната система, като вторият се отнася за един неин модул. Поради това вторият договор бе прекратен като дублиращ се и икономически нерентабилен за съда.

Цел на ръководството е да облекчи интернет потребителите, които използват страницата „Справки по дела“, която към момента изисква предварителна регистрация и затруднява гражданите. Освен премахване на регистрацията за справки, полезно би било да се добави съдържанието на крайните актове и протоколите от съдебни заседания. Препоръчително е сайтът да се „отвори“ към обикновените граждани чрез въвеждането на нови рубрики, насочени към техните интереси и потребности като „Анкети“ или „Предложения“. За тези промени ще е необходимо и съответното финансиране.

Проведени са няколко работни срещи между ръководството и системните администратори на СГС от една страна и представители на „Информационно обслужване“ АД – от друга. По инициатива на СГС са финализирани договорености с оглед изменения на софтуера „Делфи – ТР“, модул „Проверка и резервация наименование на политическа партия“, като системата автоматично генерира срок за запазване на наименование, съобразно Вътрешните правила за издаване на удостоверение за уникалност на име на политическа партия. Актуализацията на софтуера вече позволява в удостоверенията, освен дата на издаване, да се визуализира и дата, от която тече срокът за запазване/подновяване на наименованието на политическата партия.

Във връзка с въведената от 01.10.2015 г. Централизирана система за разпределение на делата от „Информационно обслужване“ АД е реализирана доработка на софтуерния продукт „Делфи – ТР“, обслужващ регистърните производства в съдилищата. По този начин всички заявления, независимо от техния предмет, се въвеждат в модул „Регистратура“ с входящ номер и дата, получени от Общата регистратура на СГС. Заявленията за първоначална регистрация се въвеждат с номер на дело и съдия-докладчик, определени чрез Централизираната система за разпределение на делата. Запазени са възможностите на програмния продукт „Делфи – ТР“, свързани с поддържане на информацията за движението на делото, включително постъпващите по същото последващи заявления за промени, движението и резултата по тях.

Постигнати са договорености, в резултат на които е разширен функционалният обхват на САС „Съдебно деловодство“ във връзка с улесняване регистрирането в базата данни на основна информация за постановен от съдия съдебен акт и е въведен по-опростен режим на присъединяване на акта на съответния файл, който съдържа цифрово копие на документа. От началото на декември месец 2015 г. с цел осъществяване на контрол върху работата на магистратите от страна на административните ръководители на съда и на отделенията деловодната система позволява да се генерира справка за регистрираните от съдиите съдебни актове. С внедреното визуализиране на „опашка“ от съдебни актове за обезличаване новата версия на САС „Съдебно деловодство“ дава възможност за улесняване и повишаване ефективността на работата на съдебните служители, които изпълняват действията по заличаване на личните данни в текстовете на съдебните актове, подлежащи на публикуване в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове /ЦУБИПСА/. Предстои поетапното внедряване на функционалности за съдебна практика и актуализиране на системата САС „Съдебно деловодство“ с оглед предоставянето на възможност справки по дела да се осъществяват от гражданите без да е необходима регистрация в интернет портала на СГС, както и да се генерира справка за дела, при които е осъществена размяна на книжа.

Съобразявайки препоръките в Доклада на Временната комисия от членове на ВСС, след извършена оценка на дейността на отдел „Информационни технологии и обслужване“, преценка компетентността и лоялността на служителите в него и отчитайки обстоятелството, че ИТ секторът е най-бързо развиващият се сектор, със заповед № 1224 от 29.04.2015 г. на временно изпълняващия длъжността председател на СГС са изменени длъжностните характеристики за длъжността „началник отдел“, „системен администратор – І степен“ и „системен администратор – ІІ степен“. За първите две длъжности е въведено изискване за висше техническо образование с компютърна насоченост, с образователна степен „магистър” по специалността „Информатика и информационни технологии” или нейните разновидности като: „Компютърни науки“; „Информатика и компютърни науки“; „Компютърни системи и технологии“; „Софтуерно инженерство“; „Информационни системи“; „Информационни технологии“; „Комуникационна техника и компютърни мрежи“; „Комуникационна техника и технологии“; „Компютърни технологии“, а за длъжността „системен администратор – ІІ степен“ се изисква висше техническо образование с компютърна насоченост, с образователна степен „бакалавър” по изброените по-горе специалности.

Поради липса на необходимия образователен ценз за заемане на длъжността „началник отдел „Информационни технологии и обслужване“ е прекратено трудовото правоотношение със съдебния служител Ташко Алексиев Ташев.

Отделно от това, по предложение на председателя на СГС и с решение на Висшия съдебен съвет № 61 от 09.12.2015 г. е трансформирана 1 щатна бройка за длъжността „статистик“ в бройка за длъжността „системен администратор – І степен“.

По т. 11 от препоръките: Да се извърши цялостен преглед върху компетентността и лоялността на администрацията на СГС.

След извършен анализ на дейността на съдебните служители съобразно критерии: качество и бързина на изпълнение на функционалните задължения, образователен ценз, ниво на подготовка, лоялност към институцията, конфиденциалност, креативност и възможност за надграждане, ръководството на съда възприема извода, че повишаването ефективността на правораздаване и провеждането на реална, а не формална кадрова реформа в администрацията са единствената алтернатива за промяна на облика на най-големия окръжен съд в страната и в обществената нагласа по отношение степента на доверие в правораздавателните органи.

В този смисъл е и предприетата от временното и настоящото ръководство на СГС реорганизация в администрацията, а именно:

Както вече посочихме по-горе, на главен специалист Катя Гърнева – служител в служба „Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи“ са й възложени функциите на съдебен архивар, като на нейно място с отговорността за разпределение на съдебните заседатели чрез автоматичната система за избор на случаен принцип е натоварена Ренета Георгиева – дългогодишен съдебен деловодител в деловодството на Гражданско отделение – въззивни състави, с висше образование.

Във връзка с констатираните в доклада на Временната комисия нарушения в работата на ИТ отдела на съда, а именно: „въпреки че в СГС работи екип и има отдел от ИТ-специалисти, има сключени два договора с външна фирма за абонаментна поддръжка на компютърните системи на съда“; макар използването на новата версия на програмата за разпределение на делата на случаен принцип да е започнало в началото на месец юли 2014 г., първият записан протокол за разпределение на делата, който е пристигнал във ВСС, е с дата 04.07.2014 г.; управителят на външната фирма, която е следвало да подпомага разрешаването на софтуерни и хардуерни проблеми „всъщност по-добре от ИТ-специалистите в съда познава програмата за разпределение на делата“ и дадената препоръка „ръководството на СГС да обърне сериозно внимание на компютърните специалисти, които работят в този съд“ е издадена заповед № 1224 от 29.04.2015 г. на и.ф. председател на СГС /която прилагаме/, с която са изменени длъжностните характеристики за длъжността „началник отдел „Информационни технологии и обслужване“, „системен администратор – І степен“ и „системен администратор – ІІ степен“.

Поради изменение на изискванията за заемане на длъжността „началник отдел „Информационни технологии и обслужване“ и на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, считано от 03.07.2015 г., с предизвестие изх. № 615 от 02.07.2015 г. е прекратено трудовото правоотношение с Ташко Ташев. Към екипа на системните администратори са привлечени компютърните специалисти Кристиян Михайлов и Борислав Петров от Административен съд – София град. От встъпването в длъжност на временно изпълняващия длъжността председател на СГС Владимир Йорданов до настоящия момент дейността на ИТ отдела в съда е подпомагана от Анчо Димитров - главен експерт във ВКС.

Със заповед № 3594 от 19.10.2015 г. на председателя на СГС служба „Съдебни секретари“ е с нов ръководител – Снежана Цоловска, с висше образование. Бившият ръководител на службата вече работи като съдебен секретар в Търговско отделение на СГС.

Служба „Обща регистратура“ вече има нов ръководител. Съгласно заповед № 3645 от 23.10.2015 г. на председателя на СГС изпълняваните от старши специалист Наталия Георгиева функции са възложени на Мария Фотева – съдебен деловодител, с висше образование. Бившият ръководител на „Обща регистратура“ работи като деловодител в служба „Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи“.

Със заповед № 3665 от 28.10.2015 г. на председателя на съда /която прилагаме/ на съдебен деловодител Валерия Джагарова, която има висше образование, са й възложени функциите на ръководител „Деловодство – Наказателно отделение“. Бившата вече завеждащ служба изпълнява функциите на деловодител в деловодството на Наказателно отделение.

Реорганизация е осъществена и в деловодството на „Гражданско отделение – частни жалби и обезпечения“ и в това на „Гражданско отделение – брачни състави“, като работата на ръководителя на службите старши специалист Румяна Георгиева е поета от Даниела Илиева, съгласно заповед № 3604 от 21.10.2015 г. /която прилагаме/. Последната е завършила висше образование. Досегашният завеждащ на тези служби в момента изпълнява функциите на съдебен деловодител в деловодството на Гражданско отделение – въззивни състави.

Със заповед № 3575 от 16.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ на мястото на ръководителя на „Деловодство – Търговско отделение“ старши специалист Диана Топчийска е назначена Теодора Гугова - дългогодишен съдебен деловодител в Гражданско отделение – въззивни състави. Бившият завеждащ служба вече работи като деловодител в Гражданско отделение – първоинстанционни състави.

Предвид пенсионирането на завеждащия „Регистратура за класифицирана информация“ и във връзка с чл. 60 и чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация със заповед № 3570 от 16.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ на нейно място е определена Василка Караманова – дългогодишен деловодител в съда.

С оглед препоръките, дадени от ВСС с решение по протокол № 32 от проведено на 29.07.2015 г. заседание, е извършена реорганизация в работата на служба „Защита на класифицираната информация“. На основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ е прекратено трудовото правоотношение на служителя по сигурността на информацията, тъй като същият е бил назначен в СГС като пенсионер. На негово място е назначен нов служител, отговарящ на изискванията за изпълнение на тази длъжност.

В служба „Администрация на председателя“ са привлечени нови служители – съдебен деловодител Емилия Халембакова с висше образование, и Мариела Миланова – съдебен секретар с висше образование.

След получена ниска оценка от атестационната комисия и предвид констатациите в Доклада на Временната комисия за „липса на контрол от страна на основния ръководител на съдебната администрация, а именно Бадев“, както и препоръката „спешно административното ръководство да се заеме с подреждане на администрацията на съда, проверка на нейната годност да изпълнява възложените функции, образователния ценз, както и да се извърши атестиране на съдебните служители обективно и безпристрастно“ съдебният администратор е отправил предложение до председателя на съда от 16.12.2015 г. /което прилагаме/ за прекратяване на трудовото му правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, считано от 01.02.2016 г. С уведомление от 17.12.2015 г. /което прилагаме/ съдебният администратор е информиран, че предложението му е прието.

На основание заповед № 4091 от 05.11.2015 г. /която прилагаме/ е проведено периодично атестиране на съдебните служители, като за първи път от много години насам на магистратите е предоставена възможност, попълвайки формуляр за оценка, да изразят мнението си за секретарите и деловодителите, с които работят. Оценката им е взета под внимание при атестирането на съдебните служители от новосформираните атестационни комисии, в които участват и съдии, а не само съдебни служители, както досега. Работата на ръководителите служба и служителите от „Администрация на председателя“ е оценявана от всички зам.-председатели на съда и ръководители на отделения.

С цел атестиране на съдебните помощници атестационната комисия прие решение да установи относимите към предвидените в чл. 160, ал. 1 ПАС факти чрез: 1/ тестова проверка на правните знания и уменията за работа с нормативни актове; 2/ проверка на изготвените от помощника проекти на съдебни актове; 3/ отчитане на личните възприятия на съдиите, подпомагани от помощника и 4/ отчитане на непосредствените впечатления на членовете на атестационната комисия от работата на служителя. С оглед преценка на юридическите познания, боравенето с действащата нормативна уредба и тълкувателни решения в областта на гражданското, търговското и наказателното право на 18.12.2015 г. за съдебните помощници в СГС е проведен тест. Предвид взетото от атестационната комисия решение оценката от теста е била основополагаща при атестирането на съдебните помощници.

Публично известно е, че поради незадоволителното си представяне на теста, на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ е прекратено трудовото правоотношение със съдебните помощници Радослав Вичев, Йордан Колев, Величка Костадинова, Албена Йонидова и Мария Рачкова. По взаимно съгласие, на основание чл. 325, ал. 1 т. 1 КТ е прекратено трудовото правоотношение със съдебните помощници Еленко Еленков, Антони Върбев, Диляна Стоянова, Чавдар Николов, Мариана Палазова, Надежда Панкова и Кирил Колев.

Отделно от това, по отношение на служители, които не изпълняват качествено и в срок задълженията си съобразно длъжностната им характеристика, системно нарушават трудовата дисциплина и с поведението си уронват престижа на съдебната институция, от ръководството на съда са предприети дисциплинарни мерки, като е възприета следната практика:

Постъпващите жалби и сигнали на граждани, юридически лица или представители на институции, докладни записки от магистрати и съдебни служители срещу служители на СГС се проверяват внимателно от административния ръководител и неговите заместници. Изискват се обяснения от съответните служители и при преценка за основателност на оплакванията се предприемат необходимите дисциплинарни мерки.

Така например – по повод подадена жалба с вх. № 95233 от 27.07.2015 г. от процесуален представител на страна по търг. дело № 4225/2015 г. по описа на СГС, ТО, VІ-7 състав, със заповед № 2801 от 14.08.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ на призовкар Деница Маркова е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ за това, че без да е извършила лично на 03.07.2015 г. връчване на съобщение по търг. дело № 4225/2015 г., изпратено на 01.07.2015 г. до страна по делото чрез процесуалния й представител, е удостоверила обратното на съобщението, което е върнала по делото.

Във връзка с жалба с вх. № 1774 от 07.01.2016 г. от процесуален представител на страна, поради доказано връчване на призовки, но не от служител на съда, а от съпруга на призовкар Валентина Ненчева, в нарушение на чл. 42, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 71 ПАС, считано от 14.01.2016 г. е прекратено трудовото правоотношение със същата.

Със заповед № 2463 от 28.07.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ на съдебен деловодител Ирина Серданова е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ за това, че в периода 30.10.2012 г. – края на 2014 г. не е докладвала ВНОХД № 2504/2002 г. по описа на СГС; за това, че не е отбелязала в съответната електронна папка или на хартиен носител конкретната дата в края на 2014 г., на която делото е докладвано на зам.- председателя на Наказателно отделение на СГС, поради което същата не може да се установи, както и за това, че не е изпълнила разпореждане по делото от края на 2014 г. до 23.03.2015 г.

Със заповед на председателя на СГС № 2473 от 29.07.2015 г. /която прилагаме/, на основание чл. 186, вр. чл. 187, т. 1, предл. 4, чл. 187, т. 2, вр. чл. 188, т. 3, вр. чл. 190, ал. 1, т. 3 и чл. 330, ал. 1, т. 6 КТ, е уволнен дисциплинарно съдебен деловодител Николай Алексиев за това, че в периода от 29.05.2015 г. – 28.07.2015 г. системно е нарушавал трудовата дисциплина, като се е явявал на работа в състояние след употреба на алкохол.

По т. 12 от препоръките: Да се спазва установеният ред в СГС за контакт с външни лица.

Макар Софийски градски съд да е само ползвател на помещенията, намиращи се на ет. 1 от сградата на Съдебната палата, където са разположени кабинетите на съдиите, ръководството на съда стори необходимото и възможното с оглед своите правомощия, за да осигури съответния пропускателен режим и да игнорира всякакви опити за нерегламентиран достъп до кабинетите. Вратите на коридорите, водещи към съдийските кабинети, се заключват и преминаването през тях се осъществява с поименен чип, с който е снабден всеки един служител и магистрат от СГС. С оглед ежедневната експлоатация на вратите механизмът им на заключване често се поврежда, но съдебните служители и съдиите своевременно сигнализират отговорните за поддръжката им лица от ВКС.

Вратата при стълбището откъм служебния вход на ул. „Алабин“ също се заключва и достъпът до коридора на ет. 1 се осъществява чрез ключ, с който разполагат само работещите в съда. В рамките на работното време има портиер, който посреща желаещите да направят справка за движението по подадена към администрацията на председателя молба или жалба, както и тези, които настояват за среща с административния ръководител или негови заместници.

В специална книга при портиера се вписват имената на посетителите, в редките случаи, когато има такива, и данни за това при кого отиват. Преди да им бъде предоставен достъп до съответния кабинет на магистрат от портиера се осъществява контакт по телефона и при позволение посетителите се допускат до коридора със съдийски кабинети. Преустановена е порочната практика на нерегламентиран достъп на външни лица, възприета по време на управлението на Владимира Янева.

При необходимост служители на служба „Администрация на председателя“ излизат извън портала при портиера, за да се срещнат със съответния жалбоподател и да му предоставят исканата информация.

Работни срещи между представители на различни институции, органи на съдебната власт и ръководството на СГС се осъществят след предварително уговорен ден и час, като графикът за срещите се следи от секретаря на председателя на съда.

По т. 13 от препоръките: Сериозен и неформален подход при всички назначения. Да се засили контролът при назначенията и атестацията на администрацията и незаетите щатове. Да се прегледа необходимостта от административен секретар в най-големия съд на територията на страната.

Една от задачите, които си поставя ръководството на СГС, е след анализ на дейността на всяка една структура в съда, преглед на човешкия и финансов ресурс, с който разполага към момента, и оценка на нивото на компетентност на администрацията, да бъде осъществено преструктуриране и създаден добър микроклимат. Вече са направени първите стъпки в тази посока. Макар в изложението по препоръка № 11 да се спряхме детайлно на проявения сериозен подход при атестирането на съдебните служители, отново ще подчертаем, че за първи път на съдиите бе дадена възможност да оценят работата на секретаря и деловодителя, с които работят. Оценката им е взета под внимание при атестирането на служителите. В новосформираните атестационни комисии участват съдебният администратор, административният секретар и съдии. Ръководителите на звена в общата и специализирана администрация и сектор „Администрация на председателя“, както и служителите, заемащи самостоятелни длъжности, са атестирани от комисия в състав: всички зам.-председатели на съда, ръководителите на отделения и съдебния администратор.

Както вече подробно се спряхме по-горе, сменени са ръководителите на Обща регистратура, деловодство – Търговско отделение, деловодство – Наказателно отделение, деловодство – Гражданско отделение – частни жалби и обезпечения, деловодство – Гражданско отделение – брачни състави.

Поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ е прекратено трудовото правоотношение с четирима съдебни деловодители, трима съдебни секретари, двама съдебни служители на длъжност „старши специалист“, един служител по сигурността на информацията и шестима съдебни служители, изпълняващи функциите на „призовкар“.

За да бъде осигурено нормалното функциониране на най-големия окръжен съд на територията на страната, след извършено вътрешно проучване, преценка на професионалния опит и капацитет на подалите заявления за работа в СГС кандидати, на незаетите щатове са назначени служители от Специализирания наказателен съд и от Софийски районен съд. Единствено на едно от вакантните места за „съдебен секретар“ до провеждането на конкурс за съответната длъжност е назначено лице, чиято професионална биография не е обвързана с органите на съдебната власт. За всички позиции, на които са назначени служители по реда на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ, предстои да бъде обявен конкурс. Приоритетно такъв ще бъде проведен за вакантните места за съдебни помощници.

Още по време на управлението на и.ф. председател на Софийски градски съд Владимир Йорданов, считано от 03.06.2015 г., на длъжността „административен секретар“ е назначена Анна Радева - с висше образование, която е дългогодишен съдебен служител в СГС. Направено е необходимото в условията на приемственост да бъде реорганизирана дейността на служба „Администрация на председателя“ с оглед срочното придвижване и приключване на преписките по жалби, сигнали на граждани и писма от различни институции, в т.ч. на запитвания от ВСС, ИВСС и органи на съдебната власт.

По т. 14 от препоръките: Да се оптимизират работните места на служителите, като се създаде реална възможност за това административното ръководство на съда, съдебният администратор и административният секретар във всеки един момент да имат контрол върху работата на съдебната администрация и да преценяват изпълнението на възложените по длъжностна характеристика функции.

На този етап е извършена оценка относно разпределението на функциите между секретари и деловодители с оглед установените им задължения по Правилника за администрация в съдилищата. Както вече споменахме по-горе, проведени са събрания със съдебните секретари и деловодители, на които са дадени указания за стриктното изпълнение на възложените им по длъжностна характеристика функции и вменените им по ПАС задължения. В този смисъл е и заповед № 3478 от 09.10.2015 г. на председателя на съда /която прилагаме/.

От ръководството на съда е осъществено възможното пространствено оптимизиране на работните места, като за нуждите на деловодството на Гражданско отделение – първоинстанционни състави е усвоено едно допълнително помещение. Предвид високата висящност на съдебните състави са предприети мерки за разпределение на деловодителите по състави съобразно натовареността, така че един деловодител да поеме един първоинстанционен граждански състав. Този процес е в развитие.

Деловодството на Гражданско отделение - брачни състави е преместено на етаж сутерен на мястото на деловодството на бившето Административно отделение, като деловодителите от последното заеха своите работни места в кабинет 96, на първия етаж, в непосредствена близост до деловодството на Гражданско отделение – въззивни състави.

За нуждите на деловодството на Търговско отделение е обособено още едно помещение, в което са преместени деловодители на четири съдебни състава. Осигурено е допълнително помещение за съдебни секретари чрез преустройство и разделяне на помещение, ползвано до момента от „Информационно обслужване“.

Усвоено е допълнително помещение, предоставено от ВКС, намиращо се на ниво минус 1, в което са предприети действия за преместване на архивирани фирмени дела, разположени на етаж сутерен откъм улица „Позитано“. Дългосрочната цел е тези помещения да бъдат освободени и в тях да бъдат разположени всички деловодства на СГС с цел улесняване достъпът на гражданите и подобряване битовите условия на работа на деловодителите.

С оглед подобряване дейността на служба „Деловодство – Наказателно отделение“ се извършва подредба на вещевия склад към СГС.

Пространствено оптимизиране на работните места извън горните мерки към настоящия момент не е възможно, тъй като Съдебната палата обслужва 6 съдилища, съответно ползваните от СГС помещения са недостатъчни и нефункционални. Намират се на различни етажи, като една и съща служба ползва няколко помещения, включително на различни етажи, поради което и не е възможно фактически да се осигури непрекъснато наблюдение на изпълнението с оглед контрол, включително и от завеждащите служби.

Осъзната е необходимостта от изготвянето на функционален анализ на дейността на администрацията на съда, с оглед оптимизирането й като човешки и финансов ресурс, който анализ, обаче изисква осигуряване на средства за възлагането му на съответни експерти, както и технологично време.

По т. 15 от препоръките: Заместник-председателите да контролират съдебната администрация и организацията на работа по отделения, да имат непосредствен, пряк поглед върху работата на всички съдии и служители в отделението, което ръководят.

От началото на своя мандат настоящото ръководство на съда се стреми да упражнява ежедневен контрол върху дейността на всички структурни звена и служители, заемащи самостоятелни длъжности. Ежедневен е контактът на ръководителите на отделения със съответните завеждащи служба. При възникнали в процеса на работа проблеми всеки един съдебен служител има възможността да се обърне за подкрепа и решение към ръководството на съда. Реално не е възможно да се осъществи непрекъснато наблюдение на изпълнението с оглед контрол, включително и от завеждащите служби, тъй като деловодствата на различните отделения и стаите на съдебните секретари са ситуирани на различни етажи от сградата на Съдебната палата.

По т. 16 от препоръките: Да се обърне особено внимание на входящия и изходящия регистър на СГС – данните, които се нанасят в деловодната програма.

По отношение констатираните от Временната комисия от членове на ВСС пропуски в дейността на служба „Обща регистратура“, свързани най-вече с некоректното въвеждане на данни в системата „САС – Съдебно деловодство“ от ръководството на съда са предприети необходимите мерки за отстраняването им, като при докладването на постъпилите дела на съответния ръководител на отделение се представя списък с входящите номера. Извършват се внезапни проверки. С оглед утвърждаване на добри деловодни практики и повишаване ефективността на работа на служба „Обща регистратура“ е сменен ръководителят й. При воденето на регистъра на изходящите писма се спазва поредността и стриктно се отбелязва реципиентът на изходящата поща. Насочените към служба „Администрация на председателя“ документи, освен че получават входящ номер от регистратурата, допълнително се входират в електронна система „Web – Opak“. След приключването на преписките, същите се класират в регистри.

По т. 18 от препоръките: На Общо събрание на съдиите и служителите административното ръководство на СГС да сведе до знанието на съдиите и служителите констатациите от настоящия доклад, изготвен от Временната комисия.

Независимо от поредността си препоръка № 18 е първата препоръка, която временното ръководство на СГС е изпълнило. Видно от приложените по препоръка № 2 протоколи от проведени Общи събрания на съдиите по отделения, именно по време на тези форуми магистратите са информирани от ръководителите на отделения за констатациите и препоръките в Доклада на Временната комисия. Отделно от това същият е публикуван във вътрешния сайт на съда и е достъпен за всички съдии и съдебни служители.

Извън конкретно дадените препоръки в Доклада на Временната комисия е извършена реорганизация в работата на една от службите на съда, която в последните месеци стана обект на обществен интерес, а именно: в служба „Защита на класифицираната информация“.

Констатирано е, че до края на 2014 г. е бил изключително занижен контролът при разглеждането на исканията за издаване на разрешения за използване на специални разузнавателни средства и на искания по ЗЕС. Исканията на заявителите, компетентни да ги депозират пред Софийски градски съд, са били разглеждани от Владимира Янева, в качеството й на председател на СГС и от съдиите Богдана Желявска – зам.-председател и ръководител на Гражданско отделение, съдия Иво Дачев – зам.-председател и ръководител на Търговско отделение и съдия Николай Димов – зам.-председател и ръководител на Въззивно отделение.

В периода от месец януари 2015 г. до месец февруари 2015 г. разглеждането на исканията на заявителите за издаване на разрешения за използване на специални разузнавателни средства и на искания по ЗЕС са били разглеждани от Владимира Янева, в качеството й на председател на СГС, от съдия Иво Дачев – зам.-председател и ръководител на Търговско отделение и съдия Николай Димов – зам.-председател и ръководител на Въззивно отделение, съдия Петя Крънчева – зам.-председател на СГС.

В периода от месец март 2015 г. до месец юли 2015 г. разглеждането на исканията на заявителите за издаване на разрешения за използване на специални разузнавателни средства и на искания по ЗЕС са били разглеждани от съдия Петя Крънчева – зам.-председател на СГС, съдия Евелина Папазян – и.ф. зам.-председател на СГС и съдия Димитрина Ангелова – и.ф. зам.-председател.

В периода от месец август 2015 г. до месец септември 2015 г. разглеждането на исканията на заявителите за издаване на разрешения за използване на специални разузнавателни средства и на искания по ЗЕС са били разглеждани от съдия Даниела Борисова – зам.-председател на СГС, съдия Евелина Папазян и съдия Димитрина Ангелова.

От месец октомври 2015 г. до настоящия момент разглеждането на исканията на заявителите за издаване на разрешения за използване на специални разузнавателни средства и на искания по ЗЕС са били разглеждани основно от съдия Даниела Борисова – зам.-председател на СГС, оправомощена със заповед на председателя на СГС, която е подпомагана от съдия Евелина Папазян – зам-председател на съда.

За целия период на 2015 г. общо постъпилите искания са 1190, от които дадените разрешения от съдия са 940, а отказите - 250.

В периода от 17.08.2015 г. до 31.12.2015 г. оправомощеният съдия Даниела Борисова е разглеждала исканията на заявителя по ЗСРС, като е дала 66 разрешения, 96 отказа и 30 частични отказа.

По Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ са постъпили общо 169 искания. В периода 01.01.2015 г. до 16.08.2015 г. исканията са били 116 броя – от които са дадени 85 разрешения, 29 отказа и 2 искания са оставени без разглеждане. В периода от 17.08.2015 г. до 31.12.2015 г. общо постъпилите искания по ЗЕС са били 53, от които са дадени 18 разрешения от оправомощения съдия, постановени са 29 отказа и 1 частичен отказ.

От началото на 2015 г. са въведени нови изисквания във връзка с реда и правилата за образуване на делата по исканията по ЗСРС, което е въведено с оглед извършена проверка и дадени указания от страна на ВСС и на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства /НБКЗСРС/, с оглед спазване изискванията на ПАС. Препоръките са се изразявали в предприемане на действия по организацията на образуване и регистриране на постъпилите искания. В резултат на дадените препоръки е била издадена заповед № 76/12.01.2015 г. на Владимира Янева /която прилагаме/, в качеството й на председател на СГС. Независимо от дадените препоръки, а в последствие и издадената заповед на 12.01.2015 г., с която е наредено постъпилите искания да се образуват в наказателно частни дела, едва от 09.02.2015 г. в деловодството на регистратура „Класифицирана информация“ е започнало да се прилага 2-ри екземпляр от искането на заявителя. Въпреки заповедта и указанията първото наказателно частно дело е образувано на 16.06.2015 г., а също така не са изисквани протоколите за унищожаване на данните, въпреки изискването на чл.251ж ЗЕС. Също така наред с прилагане на 2-ри екземпляр от страна на заявителите се е прилагало експедиционното писмо и раздавателният опис, както и съдебният акт, с който се дава разрешение или се постановява отказ от оправомощения съдия в образуваното вече наказателно частно дело. Поръчани са описни книги и печати за входящ номер и за образуване на исканията в дела.

От месец август 2015 г. до настоящия момент са предприети ефективни мерки и са въведени специфични изисквания при разглеждането на исканията за издаване на разрешения за получаване на данните по ЗЕС и за даване на разрешения за използване на специално разузнавателно средство по ЗСРС. Завишен е контролът към заявителите при изготвяне на исканията по ЗСРС и ЗЕС, като в тази насока се изисква същите да бъдат мотивирани и подкрепени от всички материали, въз основа на които се основават.

По отношение актовете на оправомощения съдия, както при дадено разрешение за използване на СРС, така и при дадено разрешение по ЗЕС, още от временното ръководство на съда бе въведено изискване за тяхното мотивиране, а от месец август 2015 г. вече се изисква пълна и подробна мотивировка. Завишен е и контролът към структурите по чл.20 и заявителите по чл.13 ЗСРС във връзка с унищожаване на информацията, която няма да бъде използвана за нуждите на провежданото разследване. Завишен е контролът и към заявителите при изготвяне на докладите по чл.29, ал.7 ЗСРС, като се изисква същите да бъдат мотивирани. Завишен е контролът към деловодното оформяне на наказателно частните дела, образувани във връзка с исканията, постъпващи по ЗСРС, като всички дела съобразно ПАС се номерират и описват, с оглед съдържанието на документите, приложени по тях.

До месец август 2015 г., когато със заповед на председателя на СГС е била оправомощена съдия Даниела Борисова – зам.-председател на съда, да разглежда исканията на заявителите по ЗСРС и ЗЕС, не е била изпълнена заповедта от 12.01.2015 г., като исканията на заявителите по ЗЕС не са се образували в наказателно частни дела и не е изискван първи екземпляр от заявителите. С оглед на предприети ефективни мерки за контрол и организация в регистратура на „Класифицирана информация“ в СГС от месец август 2015 г. исканията на заявителите по ЗЕС са образувани в наказателно частни дела. Същите вече имат пореден номер при постъпване и са номерирани, като по тях се прилага 2-ри екземпляр от исканията, както и се провежда и осъществява контрол във връзка с унищожаване на информацията по реда на чл.251ж ЗЕС от страна на оправомощения съдия при СГС. Също така на исканията по ЗЕС се дава входящ номер, номер на дело и се описват в описна книга. Завишен е контролът към деловодното оформяне на наказателно частните дела образувани във връзка с исканията, постъпващи по ЗЕС, като всички дела съобразно ПАС се номерират и описват, с оглед съдържанието на документите, приложени по тях.

Извършена е реорганизация в работата на служба „Защита на класифицираната информация“, като е сменен и служителят по сигурността на информацията. С цел стриктното спазване на нормативната база и подобряване организацията на работа с класифицирана информация в СГС са предприети мерки по осигуряване на физическата сигурност на деловодното помещение на регистратура „Класифицирана информация“, като са извършени ремонт и профилактика на сигнално –охранителната техника и системата за видеонаблюдение, както и на достъпа до посоченото помещение. Въведен е специален режим за съхранение на ключовете и шифровите комбинации на защитените каси и сейфове на Софийски градски съд. Издадена е заповед на Председателя на СГС, с която е създаден регламент за достъпа до регистратура „Класифицирана информация“. Определени са длъжностните лица за обработка на документите и материалите, свързани със ЗСРС и ЗЕС. Установено е, че от 1997 г., когато е влязъл в сила ЗСРС, не е извършвана инвентаризация на съхраняваните в СГС веществени доказателствени средства, поради което в началото на месец декември със заповед е разпоредена пълна проверка и инвентаризация на същите. Актуализиран е списъкът на длъжностите и задачите в СГС, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна. През месец декември 2015 г. и месец януари 2016 г. в Националния институт на правосъдието е организирано обучение за целия съдийски състав на СГС на тема „Защита на класифицираната информация в съдебната система“. През месец август е извършено форматиране и преинсталиране на сървърите и компютрите в СГС, с цел висока степен на защита, отстраняване на евентуален зловреден софтуер и предотвратяване на възможностите за нерегламентиран достъп в регистратура „Класифицирана информация“. Компютрите в регистратура „Класифицирана информация“ са изолирани от общата деловодна система на съда. През месец декември 2015 г. в регистратура „Класифицирана информация“ са въведени допълнителни хардуерни и софтуерни политики за сигурност, с цел предотвратяване на евентуален нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Във връзка с извършена планова проверка от ДАНС на регистратура „Класифицирана информация“, приключила през месец септември 2015 г., и дадените препоръки, са предприети адекватни мерки за обезпечаване на сигурността и отчетността при работата с документи, представляващи класифицирана информация, както и са оптимизирани контактите със съответните институции във връзка с дейността – КЗКИ и ДАНС.

Изложението в настоящия отчет систематизира извършеното до момента, което е резултат от положени сериозни усилия от административното ръководство и то в условията на изключителна натовареност на съда, заварени съществени пропуски в изпълнението и организацията на администрацията и огромни обществени очаквания за промяна. Постигането на подобна промяна изисква продължителна работа, която не се изчерпва с вече предприетите и горепосочени мерки и не е мислима единствено като резултат от работата на административното ръководство, а изисква активното поведение и на колегите съдии, служителите от администрацията, законодателни мерки за регулиране на натовареността на съда, както и безспорно необходимото съдействие от Вас, в качеството Ви на орган, в чиито правомощия е кадровото и бюджетното обезпечаване на дейността му.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД:

/КАЛОЯН ТОПАЛОВ/


Похожие работы:

«УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой А.И. Павловский "9" декабря 2015 г. протокол № 4 ТЕМЫДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 5 КУРСАГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИЯСПЕЦИАЛЬНОСТЬ "ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ И...»

«Примерный список литературы для летнего чтения в 5 классе (с 4 на 5 класс) Обязательная литература Мифы Древней Греции (по выбору учащихся) Мифы Древних славян Сказки народов мира (по выбору учащихся) Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Про Никитушку Лом...»

«Список литературы для летнего чтения – будущий 2 классАвторские сказки:1.Г.-Х. Андерсен Оле-Лукойе2.Дж.Родари "Волшебный барабан"3. Братья Гримм "Храбрый портной"4. А.Н.Толстой Золотой ключик, или приключения Буратино5. Н.Носов Приключения Незнайки и его друзейПисатели о детях и для детей:1.А.П.Гайдар "Совесть" 2.Н.Носов "Фантазёры" 3.В....»

«Г. Бродская Алексеев-Станиславский, Чехов и другие Вишневосадская эпопея II том 1902 1950-е "ВИШНЕВЫЙ САД" А.П.ЧЕХОВА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА НАЧАЛА И КОНЦЫ (1902 1904) ГЛАВА 1ЛЮБИМОВСКИЙ КОНТЕКСТ "ВИШНЕВОГО САДА" А.П.ЧЕХОВА Весной 1902 года Чеховы — Антон Павлович...»

«Ответы по ИЗЛ 19 века \ 1 половина 1 вопрос. Хронология и национальные варианты романтического движения в Европе. Хронологические рамки: одновременность начала (1790-е годы) и неопределенность завершения (1820–1830-е – в Англии и Германии, 1870–1880-е – во Франции). В 1790х романтизм появляется повсюду, а в 1820х иссякает.Периодизация: Первый эта...»

«Приложение № 4 к Методическим рекомендациям Комплект документов для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Вопрос: проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Форма собрания: заоч...»

«Надвірнянська центральна районна бібліотека Організаційно-методичний відділБібліотечні акції: корисно, цікаво, актуально. (методичні поради) Надвірна 2016 Бібліотечні акції: корисно, цікаво, актуально: методичні поради / Надвірнянська ЦРБ; уклад. М. Кушнерчук; відп. за вип. Г. Волошин. – Надвірна, 2015. 17с. Бібліотеки активно вп...»

«11 класс Аналитическое задание Выполните цельный анализ одного из приведенных произведений (по выбору) Выполните целостный анализ рассказа Вячеслава Пьецуха "Наш человек в футляре". Обратите внимание на следующие особенности его содержания...»

«ОРГАНИЗАЦИЯОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ EP IPBES/2/3 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде Distr.: General 19 September 2013 Russian Original: English Пленум Межправительственной научно-политическойплатформы по биоразнообразию и экосистемным услугам Вторая сессия Анталья, Турци...»

«Михаил Юрьевич Лермонтов Герой нашего времени "Герой нашего времени": АСТ, Астрель; Москва; 2005 ISBN 5170232209, 5271085082 Аннотация В книгу вошел роман М.Ю.Лермонтова (1814–1841) "Герой нашего времени", обязательный для чтения и изучения в средней общеобразовательной школе. Роман "Герой нашего времени" – одна из вершин русской прозы первой половины XI...»

«Утверждаю: Председатель ТАК _В.А. Гончаров " 01 " марта 2017 г. график РАБОТЫ Территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора на март 2017 г. Списокруководителей и специалистов ор...»

«База данных работодателей Работодатель Контактные данные г. Санкт-Петербург СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" СПб., Невский район, ул. Новоселов, дом 45 p8@zdrav.spb.ru СПбГБУЗ "Городская поликлиника № 4" тел. 323-42-27 Гл. врач Лотцан-Медведев А.К. p4@zdrav.spb.ruСПбГБУЗ "Городская поликлиника № 14" В...»

«Николай Васильевич Гоголь Страшная месть Библиотека Литературного общества "Тьма"I Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше...»

«-9206054611 Генеральному директору ООО "Региональные ТелеСистемы" Романенко Д.В. г. Белгород, ул. Костюкова, дом 13 б, офис 4 от _ (наименование организации/ИП) Адрес подключения услуги Номер договора ИНН Лицо...»

«Начало формы Конец формы Константин Паустовский. Золотая роза Повесть Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 6 т. Т.2 М.: Государственное издательство художественной литературы, сс. 487-699 OCR: Ихтик Литература изъята из законов тления. Она одна не приз...»

«-965835-6629401672590-662940 ул. Дзержинского, 15, тел.: 96-42-42НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД: ВЫХОД,ГР.: СТОИМОСТЬ,руб.:ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: Телячий язык со сливочным хреном и горчицей 150/20/50/15 550.00 Плато из мясных деликатесов: карбонат, куриный рулет с грецким орехом, варено-копченая говядина 150/20/5 390.00 Рыбн...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Северо-Восточное окружное управление образованияГосударственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Средняя общеобразовательная школа № 166 Структурное подразделение №4ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ "Будь осторожен, малыш" Москва 20...»

«ТЕСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ:1. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856) года сотрудничал А.Н.Островский: "Москвитянин"; "Отечественные записки"; "Современник"; "Библиотека для чтения".2. Высшим критери...»

«Безопасные игры Целевая аудитория: 3-5 классы. Цель: рассказать об основных источниках опасности в среде обитания человека, сформировать чувство ответственности за безопасное поведение в повседневной жизни. Оборудование...»

«Настоящий перевод сделан с первого латинского издания (Krakov, 1578 г.).АЛЕКСАНДР ГВАНЬИНИОПИСАНИЕ МОСКОВИИБЛАГОСКЛОННОМУ ЧИТАТЕЛЮ веронец Александр Гваньини, командующий пехотинцами в пограничной с Московией крепости Витебске шл...»

«Актерский факультет Список подавших заявления на актерский факультет ГИТИС На 24 июля 2017 г. Подано заявлений всего: 200 На 07 июля 2017 г. Очное отделение специальность "Актерское искусство""артист драматического театра и кино" М.Скандаров, внебюджетФ.И.О. ЕГЭ (балл) /внутр экздокумент об образовании льготные категории...»

«Иван Шмелев Старый Валаам Введение В поминальном очерке – "У старца Варнавы" – рассказано, как, сорок лет тому, я, юный, двадцатилетний студент, "шатнувшийся от Церкви", избрал для свадебной поездки – случайно или неслучайно – древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла б...»

«Тесты 1 курс. 1В каком варианте во всех словах на месте пропуска пишется буква е? A) к мо.му братишк., в замерзающ.й проруб. B) на треть.м экзамен., в усмиривш.мся течени. C) в древн.м племен., о подходящ.м материал. D) о краснеющ.й Наталь., на черствеющ.м хлеб. 2В каком ряду во всех словах ударение...»

«РАДіОЕКОЛОГіЯКОНСПЕКТ ЛЕКЦіЙ створено для студентів екологічних спеціальностей Конспект лекцій розроблено Ахмедзяновим В.Р. у Російскому університеті дружби народів Переклад та доповнення: Петрук Роман Васильович ЗМІСТ TOC \o 1-3 \h \z \u Лекція 1 Будова речовини PAGEREF _...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.