WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В З А П О В Е Д № 1399/14 септември 2016 г. На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО и решение на ПС, протокол № 11/12.09.2016 година У Т ...»

П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В

З А П О В Е Д

№ 1399/14 септември 2016 г.

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО и решение на ПС, протокол № 11/12.09.2016 година

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ГИМНАЗИЯ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Основни приоритети в дейността на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”

Училищен мениджмънт осигуряващ вътрешна интегративност и външна адаптивност на ПДТГ

Продуктивна училищна среда

Интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене

Синергетични партньорства

ІІ. Дейности за реализиране на целите и приоритетите

№ Дейност Срок Извършва се от:

/институции и лица, в каква взаимовръзка/ Индикатори за изпълнение

Мерна единица

/брой, процент/ Базова стойност Целева стойност

Приоритет 1: Училищен мениджмънт осигуряващ вътрешна интегративност и външна адаптивност на ПДТГ

Мярка №:1. Поддържане на система за осигуряване на качеството на образованието в ПДТГ.

1.1. Актуализиране на документите, изграждащи вътрешната система за осигуряване на качество 30.10. 2016 г. ЗДУД, ЗДАСД,

гл.счетоводител Процент актуализирани документи от СОК 100% 100%

1.2. Изготвяне на План за контролната дейност през учебната 2016-2017 година. 26.09. 2016 г. Директор, ЗДУД, ЗДАСД Обхванати дейности по организация и осъществяване на образователния процес (%) 100% 100%

1.3. Осъществяване на мониторинг и контрол на дейностите по организация и осъществяване на образователния процес Съгласно План за контролната дейност Директор, ЗДУД, ЗДАСД Срок на регулиране на констатираните отклонения До 3дни от констатацията До 1 ден от констатацията

1.4. Оповестяване на окончателните резултати от проведеното самооценяване на качеството на ПОО през учебната 2015-2016 година до 30.09. 2016 ЗДУД

Комисия по осигуряване на качество на ПОО Изготвен доклад с коригиращи мерки

1 1

1.5. Актуализиране на методиката и изготвяне на план-график на дейностите по самооценяване на качеството на провежданото в ПДТГ професионално образование и обучение за 2016/2017г. до 28.10. 2016 ЗДУД

Комисия по осигуряване на качество на ПОО Брой разработени процедури с инструментариум към тях 39 39

1.6. Заседание на Консултативния съвет за управление на риска за актуализация на Програма за прилагане на мерки за намаляване на рисковете, които са над приемливото ниво. 31.01.2017 ЗДУД, ЗДАСД,

гл.счетоводител, гл. учител, председател на МОПП Идентифицирани рискове над приемливото ниво 0 0

1.7. Изготвяне на доклад от проведено самооценяване на качеството на ПОО за учебната 2016-2017 година с изводи и мерки за подобряване на качеството на професионалното образование в ПДТГ 17.07. 2017 г. ЗДУД

Комисия по осигуряване на качество на ПОО Брой доклади с коригиращи мерки 1 1

1.8. Публикуване в училищния сайт на доклад от извършеното самооценяване през учебната 2016-2017година. 10.07. 2017 г. ЗДУД,

Т. Спасова Брой публикации 1 1

Мярка №:2. Финансова обезпеченост

2.1. Целесъобразно и прозрачно управление на бюджета на ПДТГ. постоянен Директор,

главен счетоводител Брой констатирани нарушения и жалби 0 0

2.2. Информиране на колектива за изпълнението на делегирания бюджет на ПДТГ „Д. Хадживасилев” всяко тримесечие Главен счетоводител

Брой приети на общо събрание финансови отчети 4 4

2.3. Осигуряване на финансови средства чрез работа по оперативни и национални програми:

НП,,Оптимизация на училищната мрежа”, модул,,Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелни общежития”

НП,,ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”

НП,,На училище без отсъствия” – мярка „Без свободен час”

- НП,,Достъпно и сигурно училище”, модул „Сигурност”

- НП на Агенция по заетостта:

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура”

ПМС № 129 „Подпомагане на физическото възпитание и спорт в ДТГ” – 129 ПМС

по график на

МОН

по график на

МОН

по график на програмата

по график на програмата

по график на програмата

по график на програмата

м. февруари, 2017 г. ЗДАСД,

гл. счетоводител

ЗДАСД,

гл. счетоводител

ЗДАСД,

гл. счетоводител

ЗДАСД,

гл. счетоводител

ЗДАСД,

гл. счетоводител

ЗДАСД,

гл. счетоводител

ЗДАСД,

А. Петков,

Д. Генчев Размер на привлечените финансови средства - % от бюджета на ПДТГ 2,5% от бюджета на ПДТГ Не по-малък от 2,5 % от бюджета на ПДТГ

Мярка № 3. Поддържане на високо качество на човешките ресурси

3.1. Реализация на вътрешноучилищна и извънучилищна квалификационна дейност на педагогическите кадри съгласно план за квалифика

ционната дейност ЗДУД, главен учител,

председател на МОПП

Брой осигурени академични часове на 1 учител 8 12

3.2. Отчитане на осъществена индивидуална квалификация по време на учебната 2016/2017 година и нейното приложение в образователния процес в ПДТГ. след приключване на квалифика

ционната форма ЗДУД, учителите,

главен учител,

председател на МОПП

Брой учители 5 Над 5

3.3. Проучване на опита на водещи професионални гимназии в осъществяване на дуалната система за обучение до 12.05. 2017г. ЗДУД, учителите,

главен учител,

председател на МОПП Брой проучвания (проведени срещи, дискусии) 0 1

3.4. Съставяне/актуализиране на професионално портфолио на педагогическите специалисти До 20.12.2016 г. ЗДУД, учителите,

главен учител,

председател на МОПП Учители, поддържащи актуално професионално портфолио - % от всички учители 13% 100%

Мярка № 4 Нормативно осигуряване

4.1. Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата уредба за осъществяване на дейността на ДТГ постоянен ЗДАСД Информирани учители и служители -% от общия състав 100% 100%

4.2. Обезпечаване на образователния процес с учебни програми по учебните предмети от ООП и ПП 20.07.2017 г. ЗДУД

Председатели на МО ООП и МО ПП Осигурени учебни програми за …… % от учебните предмети Осигурени учебни програми за 100% от учебните предмети Осигурени учебни програми за 1000% от учебните предмети

4.3. Използване на Модул „Административно-финансова дейност” по проект „Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети” постоянен Главен счетоводител,

ЗДАСД Въведени данни за дейностите, свързани с управление на бюджета 100% 100%

4.4. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните професии/специалности постоянен ЗДУД,

председател на МОПП Информирани учители - % от общия състав Информирани учители-100% от общия състав Информирани учители-100% от общия състав

4.5. Осигуряване и поддържане на достъп до правно-информационната система „Сиела” в кабинети 27, 28, 32 и учителска стая постоянен ЗДАСД Брой помещения с осигурен достъп 1 4

Мярка № 5 Информационно осигуряване /училищна документация и административно обслужване/

5.1. Осигуряване на достъп на служителите до информация, необходима за дейността им (училищни планове, правилници, организационни графици, заповеди на директора и др.) постоянен ЗДУД, ЗДАСД Информирани служители - % от общия състав Информирани служители-100% от общия състав Информирани служители-100% от общия състав

5.2. Водене на електронен дневник постоянен ЗДАСД, ЗДУД, учителите,

кл. ръководители % на въведените оценки и допуснати отсъствия от общия брой - 100%

5.3. Създаване на база от данни за участието на ученици от ПДТГ в олимпиади, състезания, конкурси и дейности от Националния спортен календар на МОН. постоянен Учители-ръководители,

ЗДАСД % на отразените участия 100% 100%

5.4. Административно обслужване на гражданите при спазване на нормативните срокове и Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите постоянен ЗДАСД, ЗДУД,

главен счетоводител

учители Висока степен на удовлетвореност - % Висока степен на удовлетвореност - 80% от гражданите Висока степен на удовлетвореност -100 %

5.5. Водене и съхраняване на училищната документация в съответствие с ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование постоянен ЗДАСД, ЗДУД, гл.счетоводител,учители, служители % на учителите, извършили корекции в училищната документация 30% До 3%

5.6. Поддържане на актуални портфолиа на учениците във вътрешната информационна система. Постоянен Педагогически съветник,

кл. ръководители % на обхванатите ученици 80% Над 80%

Мярка № 6 Ефективно управление на персонала

6.1. Спазване на регламентираните правила и процедури за подбор на кадри в ПДТГ. при наличие на свободно работно място ЗДАСД, ЗДУД % на процедурите за подбор съгласно установените правила в ДТГ 100% 100%

6.2. Прилагане на Програма за въвеждане на новопостъпили служители при назначаване Главен учител, председатели на МОПП и ПГ, ЗДУД Брой приложени програми 2 2

6.3. Оценка на резултатите от труда на персонала:

- самооценка със задължение за отчет на педагогическия персонал

- самооценка със задължение за отчет на непедагогическия персонал.

- оценка от атестационна комисия на педагогическия персонал.

- оценка от атестационна комисия на непедагогическия персонал. 01-20.02.2017г.

05-25.06.2017г.

10-20.12.2016 г.

29.09.2016 г.

10-20.12.2016 г. Учителите в ПДТГ

Служителите в ПДТГ

Назначена комисия

Назначена комисия

Оценени педагогически специалисти и служители от непедагогическия персонал - % от общия брой; 100%

100%

Учители и служители, поощрени с награди - % 25% над 50%

Мярка № 7 – Предлагане на образование и обучение в съответствие с обществените потребности

7.1. Създаване на междуинституционален екип за качествено професионално образование и обучение, включващ представители от ПДТГ, училищния Обществен съвет, Бюро по труда и социални партньори. 10.11. 2016 г. Председател на ПК по маркетинг и реклама, координатор на Оперативен екип за връзка с работодателите-

А. Милинова Брой проведени заседания 1 1

7.2. Проучване на пазара на труда и определяне на търсените професии 30.11. 2016 г. Председател на ПК по маркетинг и реклама

ЗДУД Брой извършени проучвания 1 1

7.3. Изготвяне на статистика относно броя на учениците от Община Свищов, завършващи VII и VIII клас 30.11. 2016 т. Председател на ПК по маркетинг и реклама

ЗДУД Проведено проучване в…….% от училищата в общината 100% 100%

7.4. Изготвяне на предложение за държавен план-прием по специалности от професии за учебната 2017/2018 15.12.2016 г. Председател на ПК по маркетинг и реклама,

главен учител,

ЗДУД, председател на МОПП Брой изготвени предложения до педагогическия съвет 1 1

7.5. Изготвяне на план за организиране и провеждане на информационна кампания за професиите от утвърдения държавен план прием за учебната 2017-2018 г. 28.03.2017 г. ЗДУД, ЗДАСД

Главен учител

Председател на ПК по маркетинг и реклама

Осъществени дейности - % от включените в плана - 100%

7.6. Организация и осъществяване на валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене Учебна 2016-2017 година ЗДУД, ЗДАСД, Комисия по валидиране Брой обявени професии за валидиране 4 4

Мярка № 8 – Осигуряване на европейско измерение на образованието и обучението в ПДТГ

8.1. Създаване на екипи за разработване на проекти за мобилност на ученици за провеждане на практическо обучение в други европейски страни 21.10. 2016 г. ПК за културен обмен и разработване на проекти по национални и международни програми;

Председател на МОПП;

Учители по практическа ПП;

ЗДАСД Брой екипи 1 2

8.2. Провеждане на работна среща на тема:,,Нови възможности за осъществяване на младежки обмен” 30.10. 2016 г. Председател на ПК по културен обмен и разработване на проекти по национални и международни програми;

главен учител

ЗДАСД 8.3 Участие в проект,,Младежки Старт България” на IFTE – Австрия и Сдружение,,Инициатива за обучение по предприемачество Смарт Старт Европа” по график на проекта Ал.

Кушлов

Ив. Димитров

Ю. Величкова Брой участници 0 3

8.4. Разработване на проект за осъществяване на младежки обмен по програма Еразъм + м.февруари,

2017г. ЗДАСД,

Ю. Величкова

Л. Ненкова Брой ученици, включени в проект за младежки обмен 1 не по-малко от 20

8.5. Участие в международния танцов фестивал в гр. Александрия /Румъния/ м. май, 2017г. Ив. Димитров

Ал. Кушлов Брой участващи ученици 16 16

Мярка № 9 – Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО в ПДТГ

9.1. Поддържане на училищен сайт с актуална информация за дейността на училището, за изяви и високи постижения на ученици и учители в ПДТГ постоянен Т. Спасова

М. Маркова Високо ниво на удовлетвореност - % от посетителите - Високо ниво на удовлетвореност – 100 % от посетителите

9.2. Поддържане на електронно информационно табло с текуща актуална информация постоянен ЗДАСД, учителите Ниво на удовлетвореност на учениците Добра оценка (4) от страна на учениците Висока оценка (5) от учениците

9.3. Издаване на училищен вестник постоянен ЗДАСД, В. Великов Брой издания 0 9

9.4. Създаване и отпечатване на рекламна брошура за ПДТГ 16.02.2017 г. Председател на ПК по маркетинг и реклама

М. Маркова, Т. Спасова,

ЗДАСД Брой 200 300

9.5. Публикуване на материали за дейността на ПДТГ в средства за масова информация постоянен Председател на ПК по маркетинг и реклама

Учители Брой медии

Брой публикации 5

20 5

Не по-малко от 20

Приоритет 2: Продуктивна училищна среда

Мярка №1: Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците

1.1. Запознаване на учениците с основните нормативни документи за организация на дейността на училището 19.09. 2016 Класни ръководители

ЗДУД Информирани ученици - % от общия брой Информирани ученици – 100% от общия брой Информирани ученици - 100% от общия брой

1.2. Реализиране на проект,,Развитие на способностите и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”:

Учредяване на училищен съвет за обществен мониторинг „Твоят час”

Разработване на училищен Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности

Регистриране на потребителски профил

Провеждане на анкетни проучвания за желанията на учениците за участие в извънкласни дейности и за установяване на дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Реализиране на дейностите по проекта 15.09.2016 г.

17.09.2016 г.

до 18.09.2016 г.

до 19.09.2016 г.

по график на проекта ЗДАСД,

гл. счетоводител

учителите

Директор

ЗДУД,

Педагогически съветник

Директор

Председател на съвет „Твоят час”

Кл. ръководители

Учители

Ръководители на извънкласните дейности

Обхванати ученици - % от общия брой

Брой извънкласни дейности

-

9 Обхванати ученици - над 80% от общия брой

Не по-малко от 18

1.3. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на учениците. Извършване на индивидуална психодиагностика за ценностна система и социални умения – определяне на учениците, нуждаещи се от подкрепа. 20. 10. 2016 ЗДУД

Педагогически

съветник

Класни р-ли Извършена оценка на индивидуалните потребности на.......% от общия брой ученици Извършена оценка на индивидуалните потребности на 100 % от общия брой ученици Извършена оценка на индивидуалните потребности на 100 % от общия брой ученици

1.4. Изготвяне на индивидуални карти, съгласно Рамка за оценяване на индивидуалните потребности на ученика за оценка на риска от отпадане за новопостъпилите ученици 25. 10. 2016 г. Педагогически съветник, кл. ръководители Изготвени индивидуални карти на...% от новопостъпили-

те ученици Изготвени индивидуални карти на 100 % от новопостъпилите ученици Изготвени индивидуални карти на 100 % от новопостъпилите ученици

1.5. Актуализиране на индивидуалната оценка на риска от отпадане за останалите ученици. 25. 10. 2016 Педагогически съветник,

кл. ръководители Актуализирани индивидуални карти на...% от останалите

ученици Актуализирани индивидуални карти на 100 % от останалите ученици Актеализирани индивидуални карти на 100 % от останалите ученици

1.6. Диагностика на класа - изготвяне на индивидуални карти на всички паралелки с препоръки и мерки за оптимизиране и изграждането им като общност 10. 11. 2016 Педагогически съветник,

кл. ръководители Брой индивидуални карти на паралелки 14 13

1.7. Провеждане на тематични часове свързани с :

Гражданско образование;

Здравно образование

Екологично образование

Интеркултурно образование

Кариерно ориентиране и предприемачество

Действие при аварии, катастрофи, пожари и злонамерен анонимен телефонен сигнал Съгласно

ГТР за час на класа Класни

ръководители Проведени тематични часове -... % от планираните в ГТР за час на класа

Високо ниво на удовлетвореност -...% от учениците в паралелката Проведени тематични часове - 100 % от планираните в ГТР за час на класа

- Проведени тематични часове - 100 % от планираните в ГТР за час на класа

Високо ниво на удовлетвореност – над 70% от учениците в паралелката

1.8. Осигуряване на библиотечно-информационно обслужване на учениците постоянен ЗДАСД Осигурен достъп до библиотечния фонд-брой дни в седмицата

Брой компютърни кабинети с осигурен свободен достъп Осигурен достъп до библиотечния фонд-5 дни в седмицата

6 компютърни кабинети Осигурен достъп до библиотечния фонд-5 дни в седмицата

6 компютърни кабинети

Мярка №2 – Създаване на условия за ефективна комуникация в ПДТГ като социално място

2.1. Изготвяне на планове за изграждане на паралелката като общност 30.09. 2016 г. класни ръководители

ЗДУД Брой изготвени планове 14 13

2.2. Актуализиране на състава на Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между ученици в ПДТГ 19.09.2016 г. ЗДУД

Брой актуализации 1 1

2.3. Запознаване на новопостъпилите ученици с Механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в ПДТГ 03.10.2016 Класни ръководители,

педагогически съветник Информирани ученици - % от новопостъпили

те 100% 100%

2.4. Анкетно проучване с учениците за проявите на насилие и тормоз в училище 20.10.2016

02.05.2017 г. Класни ръководители,

педагогически съветник Обхват на анкетата - % от общия брой ученици 80% Над 80%

2.5. Отбелязване на Деня за борба с тормоза в училище (Ден на розовата фланелка) 28.02.2017 г. Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз на ученици от ПДТГ

Кл. ръководители

Координатор на ученическия съвет Участници в осъществяване на инициативите - % от общия брой ученици - Не по-малко от 10% от общия брой ученици

2.6. Отбелязване на Световния ден на толерантността 16.11.2016 г. Марин Станев, УС Участници в осъществяване на инициативите - % от общия брой ученици - Не по-малко от 10% от общия брой ученици

2.7. Тренинг ”Изграждане на позитивни отношения в училищната общност” с членовете на ученическия съвет. 23.04. 2017 г. Педагогически съветник,

УС, координатор на УС Брой на участвалите членове на ученическия съвет 14 13

Мярка №3 – Поддържане на модерна, функционална и естетична материално-техническа база,съответстваща на ДОС

3.1. Поддържане на пропускателен режим и информационен пункт, гарантиращи безопасни условия и качествено информиране на ученици,служители и граждани. Постоянен ЗДАСД Осигурено денонощно видеонаблюде-

ние в... % от класни стаи, кабинети, коридори;

Брой портиери осъществяващи пропускателния режим;

Дежурство на учители и заместник-директори - % от учебното време 100%

1

100% 100%

2

100%

3.2. Тестване и поддръжка на съоръженията, осигуряващи достъпна архитектурна среда ежемесечно ЗДАСД Брой договори за поддръжка на съоръженията за достъпна архитектурна среда;

Брой извършени технически прегледи на съоръженията за достъпна архитектурна среда 1

3 1

Не по-малко от 3

3.3. Поддържане на функционален и естетичен интериор в класните стаи и учебните кабинети, изправна мултимедийна техника, ред и чистота на работните места на учители, ученици и служители Постоянен ЗДУД, ЗДАСД, педагогически съветник

класни ръководители Висока степен на удовлетвореност -...% от учениците и учителите - Висока степен на удовлетворе-

ност – над 80 % от учениците и учителите

3.4. Подмяна на морално остарели компютърни конфигурации с нови м. декември 2016 г. ЗДАСД Брой подменени компютърни конфигурации - 10

3.5. Поддържане на изправно оборудване съгласно ДОС в кабинетите за професионална подготовка, в Учебно-тренировъчния център за УТФ на ПДТГ Постоянен ЗДАСД % от кабинетите по професионална подготовка, отговарящи на ДОС;

Брой ученици на 1 компютър 100%

4 100%

До 4

3.6. Своевременно снабдяване с материали и консумативи, необходими за обучението по общообразователна и професионална подготовка, съгласно подадени заявки от учителите. Постоянен ЗДАСД, учителите % на изпълнените заявки 100% 100%

3.7. Обновяване на библиотечния фонд чрез дарения и заявена литература – учебници по ПП, учебни помагала по чужд език; художествена и помощна литература за ДЗИ Постоянен ЗДАСД, учителите % на удовлетворените заявки за попълване на библиотечния фонд - 100%

3.8. Обновяване и поддържане на изправно оборудване на спортната база По заявка на учителите по ФВС и по реда на 129 ПМС ЗДАСД

Председател на ПГ по ФВС % на удовлетворени заявки за обновяване 100% 100%

3.9. Осигуряване и поддържане на функционално работно място на учителя в учителската стая, в класните стаи и в специализираните кабинети по време на учебния час постоянен ЗДАСД Висока степен на удовлетвореност - % от общия брой учители - Висока степен на удовлетворе-

ност- над 80% от учителите

Приоритет 3: Интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене

Мярка№1: Осъществяване на качествена учебна дейност

1.1. Организация и планиране на образователния процес:

Определяне на видовете спорт за часа за спортни дейности през учебната 2017-2018 година 15.05.2017 г. ЗДУД,

Председател на ПГ по ФВС Брой на видовете спорт 3 Не по-малко от 3

Осигуряване на работни места за провеждане на производствената практика за учениците от ХІ клас 15.06.2017 г. ЗДАСД,

председател на МО ПП

учители по производствена практика в ХІ клас Осигурени работни места в реална работна среда за...% от учениците Осигурени работни места в реална работна среда за 100 % от учениците Осигурени работни места в реална работна среда за 100 % от учениците

Изготвяне и приемане на училищни учебни планове за специалностите от професии, включени в държавния план-прием за учебната 2017-2018 година 30.06.2017 г. ЗДУД

Главен учител

Председател на МО ПП Брой на приетите училищни учебни планове 3 Не по-малко от 3

Определяне на състава на групите за часа за спортни дейности (трети допълнителен час по ФВС)през учебната 2017-2018 година 30.06.2017 г. ЗДУД

Председател на ПГ по ФВС Брой на групите 13 Не по-малко от 13

Определяне на учебниците, по които ще се осъществява обучението по учебните предмети от ООП и ПП и публикуване на списъка им в сайта на ПДТГ 30.06.2017 г. ЗДУД

Учителите по ООП и ПП Определени учебници по...% от учебните предмети от ООП и ПП Определени учебници по 100 % от учебните предмети от ООП и ПП Определени учебници по 100 % от учебните предмети от ООП и ПП

Изготвяне на проект на Списък – Образец № 1 10.07.2017 г. ЗДАСД

ЗДУД

Председатели на методически обединения

Председатели на предметни групи % от учебните предмети, възложени на учители, отговарящи на изискванията 90 % от учебните предмети, възложени на учители, отговарящи на изискванията Не по-малко от 90 % от учебните предмети, възложени на учители, отговарящи на изискванията

Изготвяне на учебни програми по учебни предмети от ЗИП и съгласуване с работодателите (за ЗИП-професионална подготовка) 17.07.2017 г. Учителите по ООП и ПП Изготвени и утвърдени учебни програми по...% от учебните предмети от ЗИП

Изготвени и утвърдени учебни програми по 100 % от учебните предмети от ЗИП Изготвени и утвърдени учебни програми по 100 % от учебните предмети от ЗИП

Изготвяне и представяне за съгласуване на годишните тематични разпределения по учебните предмети от ПОО и ПП 04.09.2017 г. ЗДУД

Учителите по ООП и ПП Изготвени в съответствие с учебните програми на МОН годишни тематични разпределения по...% от учебните предмети Изготвени в съответствие с учебните програми на МОН годишни тематични разпределения по 100% от учебните предмети Изготвени в съответствие с учебните програми на МОН годишни тематични разпределения по 100% от учебните предмети

Осигуряване на работни места за провеждане на производствената практика за учениците от ХІІ клас за учебната 2017-2018 г. 11.09.2017 г. Учителите по производствена практика в ХІІ клас Осигурени работни места в реална работна среда за...% от учениците Осигурени работни места в реална работна среда за 100 % от учениците Осигурени работни места в реална работна среда за 100 % от учениците

Изготвяне и представяне за съгласуване на годишни тематични разпределения за час на класа 13.09.2017 г. Класни ръководители Утвърдени тематични разпределения за час на класа за....% от паралелките Утвърдени тематични разпределения за час на класа за 100% от паралелките Утвърдени тематични разпределения за час на класа за 100% от паралелките

1.2. Осъществяване на обучение по професионална подготовка чрез възлагане на практически задания и разработване на проекти Постоянен Учителите по ПП Висока обучителна удовлетвореност - % от учениците - Висока обучителна удовлетвореност – над 80% от учениците

1.3. Използване на интерактивни методи в урочната дейност, на видеоуроци, презентационни дискове, мултимедийни презентации, интерактивни тетрадки, помагала и електронни книги и др. в процеса на обучение. Постоянен Учителите по ООП и ПП % на учителите, които използват ИКТ при провеждане на обучението

Ниво на удовлетвореност на учениците

Над 50% от учителите използват ИКТ при провеждане на обучението

- Над 80% от уроците се провеждат с използване на ИКТ

Висока удовлетвореност на учениците от обучението

1.4. Провеждане на уроци по философия с прилагане на облачни технологии Учебна 2016-2017 година Ангел Петков Брой уроци - 2

1.5. Регистриране на Учебно-тренировъчни фирми 10.11. 2016 г. Р. Борисова

Здр. Здравкова

М. Кръстевич Брой регистрирани УТФ 3 3

Мярка №2 : Обективно оценяване и самооценяване

2.1. Актуализиране на система за текущо, ритмично и реално оценяване на учениците по всеки учебен предмет. 14.10.2016г.

Учителите по ООП и ПП Запознати ученици с критериите за оценяване на знанията и уменията им - % от общия брой ученици;

Висока степен на удовлетвореност от оценяването -...% от учениците -

- Запознати ученици с критериите за оценяване на знанията и уменията им – над 90% от общия брой ученици;

Висока степен на удовлетвореност от оценяването –над 70% от учениците

2.2. Изготвяне и представяне при ЗДУД на изпитни материали и критерии за провеждане и оценяване на входно ниво. 21.09.2016 г. Учителите по ООП и ПП Представени изпитни материали и критерии за оценяване по....% от учебните предмети, по които се провежда диагностика на входно ниво Представени изпитни материали и критерии за оценяване по 100% от учебните предмети, по които се провежда диагностика на входно ниво Представени изпитни материали и критерии за оценяване по 100% от учебните предмети, по които се провежда диагностика на входно ниво

2.3. Провеждане на входно ниво. До 07.10.2016 г. Учителите по ООП и ПП % обхванати ученици 100% 100%

2.4. Оценка и анализ на резултатите от входно ниво. До 21.10.2016 г. Учителите по ООП и ПП Приети мерки за диференцирана подкрепа на учениците - % от учебните предмети с диагностицира-

но входно ниво Приети мерки за диференцирана подкрепа на учениците–за 100 % от учебните предмети с диагностицира-

но входно ниво Приети мерки за диференцирана подкрепа на учениците –за 100 % от учебните предмети с диагностицира-

но входно ниво

2.5. Разработване и използване на електронни тестове за оценяване

Съгласно годишните тематични разпределения Учителите по ООП и ПП Висока степен на удовлетвореност от оценяването -...% от учениците - Висока степен на удовлетвореност от оценяването –над 70% от учениците

2.6. Извършване на самооценяване и взаимно оценяване в часовете по общообразователна и професионална подготовка Постоянен Учители по ООП и ПП Изградени умения за самооценяване и взаимно оценяване - % от учениците

Провеждане на самооценяване на учениците....% от учителите -

- Изградени умения за самооценяване и взаимно оценяване – над 80% от учениците

Над 90% от учителите провеждат самооценяване на учениците

Мярка №3: Учебен процес основан върху партньорски взаимоотношения и сътрудничество

3.1. Създаване на Етичен кодекс на училищната общност 26.09.2016 г. Комисия по изготвяне на Етичен кодекс на училищната общност Обхват на кодекса - % от членовете на училищната общност 100% 100%

3.2. Спазване на Етичния кодекс на училищната общност, приет от представители на ПС, училищно настоятелство, училищен обществен съвет, ученическо самоуправление Постоянен Директор,

ЗДУД, ЗДАСД,

Кл. ръководители,

Координатор на УС Информирани членове на училищната общност - %

Брой регистрирани нарушения на Етичния кодекс 100%

-

100%

Минимален брой регистрирани нарушения на Етичния кодекс

Мярка №4: Учебен процес, осигурявящ високи резултати от обучението

4.1. Работа в психолого- педагогически консултативни екипи за обща подкрепа за личностно развитие на учениците в риск и задържането им в училище Ежемесечно Педагогически съветник, кл. ръководители, учители Брой психолого-педагогически консултативни екипи

Брой отпаднали ученици 14

0 13

0

4.2. Провеждане на ефективни консултации с учениците, срещащи затруднения при усвояване на учебното съдържание. По график, утвърден от директора Учители по ООП и ПП % ученици, успешно завършили клас 98% Над 98 %

4.3. Подготовка и консултиране на учениците от ХII клас за явяване на ДЗИ и държавни изпити за СПК постоянен Учители по ООП и ПП % ученици, успешно положили ДЗИ и ДИ за професионална квалификация 84% Над 95%

Мярка №5: Развитие на индивидуалните интереси и потребности на учениците, изграждане на ключови компетентности, стимулиране на позитивна активност и себереализация

5.1. Целенасочена работа с учениците във връзка с кариерното и професионалното им ориентиране в ЦКОП Съгласно план за работата на ЦКОП Педагогически съветник,

ПК на класните ръководители,

учителите от МОПП % консултирани за кариерно ориентиране ученици 60% консултирани за кариерно ориентиране ученици Над 60% консултирани за кариерно ориентиране ученици

5.2. Участие на ученици в олимпиади по:

БЕЛ;

Английски език;

Математика;

Информационни технологии;

Физика и астрономия;

Химия и ООС;

Биология и ЗО;

История и цивилизация;

География и икономика съгласно календара на МОН Учителите по ООП Брой участници

7

19

18

7

9

12

6

4 10

Минимум 19

Минимум 18

Минимум 7

Минимум 9

Минимум 12

Минимум 6

Минимум 4

5.3. Участие в Ученически спортни игри през учебна 2016/2017г. по видове спорт:

От календара на МОН

От спортния календар на ПДТГ

Турнир за Купата на Дарителя Съгласно спортен календар на МОН и спортен календар на ПДТГ Д. Генчев

А. Петков

Ив. Димитров Брой отбори

15

15

5.4. Организиране на спортни празници по график Д. Генчев А.Петков % на обхванатите ученици - Над 80%

5.5. Отбелязване на Седмица на франкофонията:

Изготвяне на презентации

Поднасяне на цветя пред паметника на френските военни гробища

Изнасяне на беседаот гост-лект 20-24.03. 2017 Марин Станев Брой участници

11 11

5.6. Честване на международния ден на европейските езици 25.09.2016 М. Станев

Д. Микова Брой участници - Над 20

5.7. Участие в националния конкурс,,Водата- извор на живот” 22.03.2017 В. Великов Брой участници 0 3

5.8. Национален литературен конкурс,,Рицарска постъпка” м.04.2017 В. Великов Брой участници 0 3

5.9. Национален литературен конкурс,,Живеем в земята на Ботев” 26-27.05.2017 В. Великов Брой участници 0 3

5.10. Национален литературен конкурс,,Не се гаси туй що не гасне” 15.06.2017 В. Великов Брой участници 0 2

5.11. Участие в международното състезание по информатика и компютърна грамотност,,Бобър” м.11.2016 Т. Спасова

В. Атанасова Брой участници 0 10

5.12. Участие в областно състезание по компютърни мрежи, организирано от РИО-В.Търново и „Интелекти” ООД. м.03.2017 Т. Спасова Брой участници 7 10

5.13. Училищен фотоконкурс на тема:,,Училището през моите очи” 5-8.03. 2017 М. Маркова Брой участници 0 15

5.14. Отбелязване на международния ден за безопасен интернет м.02. 2017 М. Маркова

Т. Спасова Информирани ученици - % от общия брой 0 Над 80%

5.15. Участие в Математически турнир „Черноризец Храбър”. м. ноември 2016 Р. Августинова,

В. Атанасова Брой участници 1 3

5.16. Участие в Математически турнир „Иван Салабашев.” м. декември 2016 Р. Августинова

В. Атанасова Брой участници 1 3

5.17. Участие в Коледно математическо състезание м. декември 2016 Р. Августинова

В. Атанасова Брой участници 12 15

5.18. Участие във Великденско математическо състезание м.04.2017 Р. Августинова

В. Атанасова Брой участници 12 15

5.19. Участие в математическо състезание „Европейско Кенгуру”. м.03.2017 Р. Августинова

В. Атанасова Брой участници 3 5

5.20. Математика без граници – зимен и пролетен кръг януари, март

2017 Р. Августинова

В. Атанасова Брой участници 1 3

5.21. Участие в международен панаир на УТФ в град Пловдив м. 04.2017 Р. Борисова Брой участници

Брой УТФ 6

2 6

2

5.22. Участие в международен панаир на УТФ в Букурещ м. 04.2017 Р. Борисова Брой участници 5 5

5.23. Засаждане на растителни дървесни видове по повод Световния ден на растителните видове м.09.2016 Р. Августинова

М. Томерова Брой засадени дръвчета 1 1

5.24. Отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие м.12.2016 Р. Августинова

М. Томерова Брой участници - 20

5.25. Отбелязване на Световния ден на околната среда чрез изготвяне на мултимедийни презентации 01.06.2017 Р. Августинова

М. Томерова Информирани ученици - % от общия брой - Над 80%

5.26. Традиционен училищен конкурс за решаване на задачи по Физика и астрономия във формат на PISA м.03.2017 Р. Августинова

М. Томерова Брой участници 16 24

5.27. Участие в турнири по дебати по календар на Асоциация,,Дебати” Ал. Кушлов

Ив. Димитров Брой участници 6 12

5.28. Участие на ученици в конкурс за стипендии на фондация „Атанас Буров” М. октомври, 2016 г. Д. Илиева Брой спечелили стипендия 1 1

5.29. Мениджър за един ден 2016, София М. ноември, 2016 г. Д. Илиева Брой участници 1 1

5.30. Национално състезание по счетоводство, училищен кръг 28.02.2017 Д. Илиева, М. Кръстевич, Здр. Здравкова Брой участници 7 Над 7

5.31. Най-добра бизнес идея, училищен кръг 28.02.2017 А. Милинова, Ю. Величкова, Лена Ненкова Брой участници 6 Над 6

5.32. Национално състезание по счетоводство, национален кръг 30-31.03.2017 Д. Илиева, М. Кръстевич, Здр. Здравкова Брой участници 1 1

5.33. Участие в световната инициатива Global Money Week, организирана от международната фондация Child & Youth Finance International с партньори в България Българска фондова борса-София и фондация „Атанас Буров“ м.03.2017 Д. Илиева Брой участници 1 1

5.34. Най-добра бизнес идея, национален кръг 20-22.04.2017 А. Милинова, Ю. Величкова Лена Ненкова Брой участници 1 2

5.35. Многоетапно училищно състезание „Докажи себе си” М. февруари-юни, 2017 г. ПК по маркетинг и реклама

Учители по ООП и ПП Участие на...% от учениците 0 26

5.36. Отбелязване на 11 юни – Ден на икономиста М. юни, 2017 г. Учители по ПП % на участвалите ученици от общия брой 25% 35-50%

5.37 Участие на ученици в образователна програма на Комисията по финансов надзор „Небанков финансов сектор в България” М. юли, 2017 г. Д. Илиева Брой участници 1 1

5.38. Подготовка и провеждане на Седмицата на предприемачеството По график на ДАБ Д. Илиева-Атанасова

А.Милинова

Р. Борисова Брой екипи 7 7

Приоритет 4: Синергетични партньорства

Мярка №1: Партньорство за вътрешна интегративност

1.1. Актуализиране на състава на целевите структурни звена (ЦСЗ). 19.09. 2016 Председатели на ПГ, екипи за интегративно практическо обучение, ръководител на ЦКОП и ППКЕ Участие на...% от педагогическите специалисти в ЦСЗ Участие на 100% от педагогическите специалисти в ЦСЗ Участие на 100% от педагогическите специалисти в ЦСЗ

1.2. Разработване и представяне на тематични план-графици за дейността на целевите структурни звена. 30. 09.2016 Председатели на ЦСЗ Изготвени планове -...% от ЦСЗ Изготвени планове на 100% от ЦСЗ Изготвени планове на 100% от ЦСЗ

1.3. Екипна работа на педагогическите специалисти в целевите структурни звена за осъществяване на интерактивно, практически ориентирано, високотехнологично обучение и учене, за високи постижения на учениците ежемесечно Председатели на ПГ и МО % ученици със слаби годишни оценки от общия брой ученици;

% отпаднали ученици 1%

0% отпаднали ученици 0%

0% отпаднали ученици

1.4. Определяне на параметри за сътрудничество с Фондация „Димитър Хадживасилев”и с училищното настоятелство за учебната 2016/2017. до 15.10.2016 Директор

ЗДУД

ЗДАСД

Председатели на МО

Председател на ПК на кл. ръководители Изпълнение на годишната програма за съвместна дейност 100% изпълнение на планираните съвместни дейности 100% изпълнение на планираните съвместни дейности

1.5. Работни срещи на ръководството на ПДТГ с членовете на Ученическия съвет Всеки първи понеделник от месеца Директор, зам.-директори,

гл.счетоводител, пед. съветник, председатели на МО Високо ниво на удовлетвореност от взаимодействие

то между ръководството и ученическото самоуправление - % от учениците - Високо ниво на удовлетвореност от взаимодействие

то между ръководството и ученическото самоуправление – над 70% от учениците

1.6. Избор на ученически омбудсман 15.10.2016 г. Координатор на УС

Председател на ПК на класните ръководители Пряко участие в избора на ученически омбудсман - % от учениците - Над 80% от учениците

1.7. Провеждане на общи родителски срещи за :

Запознаване с нормативните документи за организация на дейността на ПДТГ;

Отчет за резултатите от дейността на ПДТГ през І учебен срок 10.10.2016 г.

13.02.2017 г. Директор, ЗДУД, ЗДАСД, главен учител, председател на МО ПП

Класни ръководители Информирани родители -% от общия брой Информирани родители –над 80% от общия брой Информирани родители –над 85% от общия брой

1.8. Провеждане на родителски срещи по класове:

Запознаване с нормативните документи за организация на дейността на ПДТГ; избор на родителски съвет

Отчитане на резултатите от образователния процес в края на І учебен срок

10.10.2016 г.

13.02.2017 г. Класни ръководители Информирани родители -% от общия брой

Информирани родители –над 80% от общия брой Информирани родители –над 85% от общия брой

1.9. Консултиране на родителите

По график за приемно време на учители, кл. ръководи-

тели,пед. съветник Учители,

класни ръководители,

педагогически съветник Предоставено консултиране в....% от случаите на необходимост Предоставено консултиране в 100 % от случаите на необходимост Предоставено консултиране в 100 % от случаите на необходимост

1.10. Провеждане на анкетно проучване за удовлетвореността на ученици, учители, служители и родители. 10.06.2016 г. Педагогически съветник Високо ниво на удовлетвореност-....% от анкетираните Високо ниво на удовлетвореност- над 70% от придобилите проф. квалификация ;над 70% от родителите

Високо ниво на удовлетвореност- над 85% от придобилите проф. квалификация;

над 80% от родителите

1.12. Обучения на родители:

Тренинг на тема,,Подкрепа и грижа спрямо различните потребности на учениците”.

Тренинг на тема „ Изграждане на доверие между хората в една група и предоставяне на равни възможности” Декември 2016г.

Април 2017 г. Педагогически съветник Обхванати родители - % от общия брой - Обхванати родители - 40% от общия брой

Мярка №2: Партньорства за външна адаптивност на училищната организация

2.1. Участие в работни съвещания организирани от РУО – Велико Търново, МОН и Община Свищов. По график на РИО – Велико Търново, МОН и Община Свищов. Директор, ЗДУД, председатели на МО, ЗДАСД Изпълнение на заповеди на началника на РУО, методически указания на експертите, подадена информация 100% 100%

2.2. Информационни срещи с кметове и общественост от общината за реклама на ПДТГ. по график на ПК по маркетинг и реклама Председател на ПК по маркетинг и реклама Проведена рекламна кампания - % от селищата на общината Проведена рекламна кампания в

100 % от селищата на общината Проведена рекламна кампания в

100 % от селищата на общината

2.3. Работна среща с представители на Агенция за закрила на детето, Детска педагогическа стая за обсъждане на съвместни дейности за подкрепа за личностно развитие, разрешаване на възникнали проблеми и осъществяване на превенция 24. 11. 2016 г Педагогически съветник Брой съвместни дейности 3 съвместни дейности Минимум 2 съвместни дейности

2.4. Участие в общоградски чествания и инициативи:

Общински крос „Желью Замфиров”;

общоградско честване на Първи ноември – Деня на народните будители;

ощоградско честване рождението на Алеко Константинов;

общоградско честване по случай Националния празник на РБългария;

празнично шествие и общинско тържество по случай 24 май – Ден на славянската писменост и култура;

общоградско честване на 2-ри юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България;

Общински крос „Да опазим децата”. 24.09.2016г.

1.11.2016 г.

м.01.2017 г.

03. 03. 2017г.

24.05.2017г.

02.06.2017г.

м.април 2017 А. Петков,

Д. Генчев

М. Узунова

М.Узунова

М.Узунова

М.Узунова

М.Узунова

А. Петков,

Д. Генчев Участие в...% от общоградските чествания и инициативи Участие в 100% от общоградските чествания и инициативи Участие в 100% от общоградските чествания и инициативи

Мярка №3: Партньорства за постигане на целите на обществото за формиране и развитие на професионално – квалификационния потенциал на човешки ресурси чрез професионалното образование и обучение, предлагано от ПДТГ „Димитър Хадживасилев”

3.1. Създаване на Обществен съвет към ПДТГ Съгласно Правилник за създаването, структурата и футкционирането на обществени-

те съвети Директор % на изпълнение на задълженията към обществения съвет - 100% изпълнение на задълженията към обществения съвет съгласно Правилник за създаването, структурата и футкционирането на обществени-

те съвети

3.1. Анкетно проучване мнението на работодателите за качеството на професионалните компетентности на учениците от ПДТГ. 30.05.2017 г. Комисия по осигуряване на качество на ПОО

Председател на МОПП

Високо ниво на удовлетвореност - % от работодателите Високо ниво на удовлетворе

ност - 70 % от работодателите Високо ниво на удовлетворе

ност – над 70 % от работодателите

3.2. Представяне на учебни програми по производствена практика за ХІІ клас, разработени съвместно с работодателите 11.09.2017 г. Председател на МОПП

Учители по практическа ПП

ЗДУД

ЗДАСД Брой учебни програми 3 3

3.3. Разработване на изпитни материали за държавните изпити за придобиване на СПК, съвместно с работодателите. 21.04.2017 г. Председател на МОПП

Учители по ПП Изготвени изпитни материали в съответствие с националните изпитни програми за...% от държавните изпити за придобиване на СПК Изготвени изпитни материали в съответствие с националните изпитни програми за 100% от държавните изпити за придобиване на СПК Изготвени изпитни материали в съответствие с националните изпитни програми за 100% от държавните изпити за придобиване на СПК

3.4. Провеждане на ДИ за професионална квалификация с участие на работодатели. Съгласно заповед на министъра на МОН и график, утвърден от директора ЗДУД

Председател на МО ПП % на ДИ за професионална квалификация с участие на работодатели 100% 100%

3.5. Провеждане на производствена практика на реални работни места. Съгласно утвърден график Председател на МО ПП

Учители по производствена практика % на учениците, провели производствена практика на реални работни места 100% 100%

3.7. Провеждане на бенчмаркинг-проучване и сравняване на дейността на ученическия съвет на ПДТГ и УС на Старопрестолна професионална гимназия по икономика- В. Търново м.06.2017г. Координатор на УС-Марин Станев, Брой проведени срещи между членовете на училищните съвети на двете училища - 2

Мярка №4: Партньорства за хармоничен преход на учениците от ПДТГ към по-висока степен на образование

4.1. Актуализиране на договорите за съвместна дейност с ВУЗ. 30.09.2016 г. Директор Реализирани съвместни дейности, насочени към професионално информиране и кариерно ориентиране на учениците - брой 12 Минимум 12

4.2. Сътрудничество с ВУЗ за организация и провеждане на конференции, състезания, професионално информиране и кариерно ориентиране на учениците Учебна 2016-2017 година Директор

ЗДУД

Координатор на ЦКОП

Председател на МО ПП Процент обхванати ученици Над 50% от учениците Над 70% от учениците

4.3. Участие на ученици от ПДТГ в организираните от партньорските ВУЗ състезания. По график на състезанията Учители по професионална подготовка Участници - % от общия брой ученици 10% от общия брой ученици 20%

4.4. Провеждане на практически стаж на студенти за придобиване на професионална квалификация „учител” по договор с ВУЗ ПК на базовите учители Изпълнение на план на ПК на базовите учители 100% 100%

4.5. Лекция на преподавател от СА на тема „Интернет на нещата”за ученици и учители от ПДТГ м.февруари,

2017г. М. Маркова

Т. Спасова Проведена лекция - -

4.6. Участие на ученици в образователна програма на Комисията по финансов надзор „Небанков финансов сектор в България”; съорганизатор МОН м. юли,

2017 г. Д. Илиева- Атанасова Брой участници 1 1

4.7. Европейска седмица на програмирането 15-23.10.2016 Р.Борисова Брой участници 15 20

Мярка №5: Партньорства за съхраняване на паметта на ПДТГ и опазване на недвижимото и движимо културно наследство – сградата на ПДТГ

5.1. Поддържане на фейсбук страница на „Алумни – ДТГ” Постоянен

А.Петков Наличие на фейсбук страница - -

5.2. Провеждане на процедура за регистриране на обществена колекция от предмети за съхраняване на паметта на училището. Учебна 2016-2017 година Директор

Председател на ПК за съхраняване паметта на училището-А. Петков Регистрирана обществена колекция - -

5.3. Събиране и обработка на снимков материал за дейността на училището през учебната 2016/2017 година и архивирането на CD Постоянен А. Петков % на отразените в снимки събития - 100 %

5.4. Изготвяне на IT продукт за киоска в ПДТГ М. февруари, 2017 г. А. Петков Изготвен IT продукт - -

5.5. Провеждане на срещи между бивши възпитаници на ПДТГ постигнали кариерна реализация по график на ПК по съхраняване паметта на училището А.Петков Брой срещи 4 4

Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала в ПДТГ за сведение и изпълнение

ДИРЕКТОР:п/Р. Иванова/

РИ/МН


Похожие работы:

«Актерский факультет Список подавших заявления на актерский факультет ГИТИС На 24 июля 2017 г. Подано заявлений всего: 200 На 07 июля 2017 г. Очное отделение специальность "Актерское искусство""артист драматическог...»

«Настоящий перевод сделан с первого латинского издания (Krakov, 1578 г.).АЛЕКСАНДР ГВАНЬИНИОПИСАНИЕ МОСКОВИИБЛАГОСКЛОННОМУ ЧИТАТЕЛЮ веронец Александр Гваньини, командующий пехотинцами в пограничной с Московией крепости Витеб...»

«Тесты 1 курс. 1В каком варианте во всех словах на месте пропуска пишется буква е? A) к мо.му братишк., в замерзающ.й проруб. B) на треть.м экзамен., в усмиривш.мся течени. C) в древн.м племен., о подходящ.м материал. D) о краснеющ.й Наталь., на черствеющ.м хлеб. 2В каком ряду в...»

«УДК 811.111’42:82-343(73) С.В. Волкова Херсонський державний университетМОДЕЛЮВАННЯ МІФОЛОРНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ АМЕРІНДІАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ У статті в когнітивно-семіотичному і наративному ключі описано принципи моделювання міфолорного простору різножанрових амеріндіанських художніх прозо...»

«ТЕСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ:1. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856) года сотрудничал А.Н.Островский: "Москвитянин"; "Отечественные записки"; "Современник"; "Библиотека для чтения".2. Высшим критерием художественности А.Н.Островский полагал ре...»

«А.И. Спиридович Записки жандарма 10 или 11 января 1906 года в Киев вернулся из Петербурга генерал-губернатор Клейгельс и прямо с вокзала попросил к себе нескольких лиц, губернатора и меня. Все были приглашены занять места за большим зеленым столом в особой приемной.Я человек определенных фор...»

«Михаил Юрьевич Лермонтов Герой нашего времени "Герой нашего времени": АСТ, Астрель; Москва; 2005 ISBN 5170232209, 5271085082 Аннотация В книгу вошел роман М.Ю.Лермонтова (1814–1841) "Герой нашего времени", обязательный для чтения и изучения в средней общеобразовательной школе....»

«База данных работодателей Работодатель Контактные данные г. Санкт-Петербург СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" СПб., Невский район, ул. Новоселов, дом 45 p8@zdrav.spb.ru СПбГБУЗ "Городская поликлиника № 4" тел. 323-42-27 Гл. врач Лотцан-Медведев А.К. p4@zdra...»

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА ОТ "А" ДО "Я". 2253615108775500192976511176000160591511811000128206511811000958215118110006343651181100031051511811000-3810118110А 00А Русский композитор, участник Отечественной войны, автор романса "Соловей.-3810854710В 00В 192976521653500160591521653500128206521653500958...»

«Г. Бродская Алексеев-Станиславский, Чехов и другие Вишневосадская эпопея II том 1902 1950-е "ВИШНЕВЫЙ САД" А.П.ЧЕХОВА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА НАЧАЛА И КОНЦЫ (1902 1904) ГЛАВА 1ЛЮБИМОВСКИЙ КОНТ...»

«Приложение № 4 к Методическим рекомендациям Комплект документов для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Вопрос: проведение капитального ремонта...»

«Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Rusk jazyk a literatura Ekaterina Stetsenko Koncepce prostoru a asu v poezii M. I. Cvtajevov 1908 1925 Magistersk diplomov prce Vedouc prce: prof. PhDr. Danue Kicov, DrSc. 2013 266192017970...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.