WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«2) Лозенко В. В. Колоратив «червоний» у медичній та загальновживаній латинській мові / В. В. Лозенко // Матеріали міжнародної ...»

2) Лозенко В. В. Колоратив «червоний» у медичній та загальновживаній латинській мові / В. В. Лозенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті»: м. Херсон, 16-17 грудня 2016 року. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 65- 67.

Колоратив «червоний» у медичній та загальновживаній латинській мові

Ключові слова: колоратив, мовна картина світу, кольоропозначення, загальновживана лексика, колірна лексема, термінологічне сполучення.

У лінгвістиці кінця ХХ початку ХХІ ст. було досліджено колоративи у багатьох мовах (праці О. Артемової, А. Василевича, Н. Козлової, Т. Семашко, Л. Флойд та інш.). Ці наукові роботи висвітлюють здебільшого здатність колоративів репрезентувати специфіку етнічної мовної картини світу.

Актуальність зумовлена інтересом мовознавчої науки до вивчення колірних лексем, які виступають репрезентаторами національної культури. Кольоропозначення вживаються не тільки в прямому значенні для номінації певного кольору. Вони набувають переносного значення, стаючи стійкими словосполученнями різного рівня фразеологізації: термінологічними назвами (голуба норка, сіра чапля, червоні водорості) або ідіомами, які виявляються утвореннями з образними значеннями (голубий вогник, сірий кардинал).

Мета полягає у дослідженні специфіки прикметникових колоративів з компонентом «червоний» у медичній термінології та загальновживаній латинській мові.

Серед латинських ад’єктивів знайдеться чимало лексем з колірним компонентом «червоний»: rubeus, ruber, russus червоний; rubicundus яскраво-червоний, загорілий; rubidus темно-червоний, багряний; rubens кроваво-червоний, рубіновий; russeus рудий; rufus яскраво-червоний, рудий, рудоволосий; rutilus жовто-червоний, золотисто-червоний.У загальновживаній латинській мові останній прикметник (rutilus) вживається у таких ідіомах, як rutila pellis золоте руно, rutillum metallum золото. Прикметник rubidus теж входить до складу стійкого виразу panis rubidus (темний хліб), де колірна лексема rubidus втрачає основне значення кольору і стає термінологічним сполученням.

З усіх колірних прикметників зі значенням «червоний» нейтральним виявляється слово ruber, яке не містить додаткову інформацію про колір та не має оцінно-емоційного значення. Саме цей прикметник широко представлений у латинській медичній термінології: medulla ossium rubra червоний кістковий мозок, tractus rubrospinalis червоноядерний, nucleus ruber червоне ядро, fasciculi rubroreticulares червоноядерні сітчасті пучки. Якщо медичний термін потребує вживання колірного прикметника зі значенням «рудий» або «рудоватий», то зазвичай фігурує ад’єктив «ferrugineus»: substantia ferruginea рудовата речовина. У загальновживаній латинській лексиці слово «ferrugineus» вживається у значенні «кольору іржавого заліза», «коричневий», «брунатний»: palliolum ferrugineum брунатний плащ / капюшон. А колірна лексема «рудий» репрезентована такими прикметниками, як rufus (crinis rufus руде волосся, virgo rufa рудоволоса дівчина), ruffeus (equus ruffeus гнідий кінь (букв. «рудий кінь»), rutilus (capilli rutili руде волосся, caput rutilum руда голова).

Певні ад’єктиви з колірним компонентом «червоний» можуть мати значення «рум’яний»: rubicundus i rubens (os rubens \ os rubicundum, homo rubicundus).

Загальновживана латинська лексика не обмежується тільки словом ruber, якщо у тексті мова йде про характеристику певного стану органів: gingiva russa червона ясна, sanguis ruber червона кров. Слід зазначити, що ruber має один спільний корінь з rufus і rutilus, однак медична термінологія надає перевагу ruber. Цей же прикметник вживається на позначення географічних назв: mare (aequor Rubrum) Червоне море. Mare Rubrum також можна перекласти Перська затока і Індійський океан.

Висновки. Вживається багато лексем з колірним прикметниковим компонентом «червоний» у загальновживаній латинській мові, у той час як латинська медична термінологія віддає перевагу одному слову ruber. Периферійні номінації кольору «червоний» можуть бути репрезентовані одними і тими ж лексемами у латинській медичній термінології і загальновживаній латині, однак вони набувають різних значень, іноді втрачаючи основне значення кольору: у медичній термінології ferrugineus рудуватий, у загальновживаній латинській лексиці «коричневий», «брунатний».

Список літератури

1. Артёмова О. Теория и практика лингвокультурного анализа \ О. Артёмова. Уфа : РиоБашГУ, 2006. 128 с.

2. Василевич А. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте: на материале цветообозначения в языках разных систем \ А. Василевич. М. : Наука, 1987. 140 с.

3. Козлова Н. Когнитивный механизм метафоризации цвета (на материале фразеологизмов с колоративами green \ зелёный): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» \ Н. Козлова. Иркутск, 2010. 16 с.

4. Семашко Т. Місце колоративної лексики і фразеології в мовній картині світу \ Т. Семашко \\ Філологічні науки: Зб. наук. праць. Частина І. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. С. 4046.

5. Флойд Л. Лінгвоментальна специфіка непрямих назв кольорів (на матеріалі іспанської, англійської, української, російської мов): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» \ Л. Флойд. Одеса, 2014. 21 с.

Похожие работы:

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Гжельский государственный университет" (ГГУ) Кафедра иностранных языков и речевой коммуникации Методические указания по самостоятельной работе студент...»

«Лекция 1 Этимология Словарь Исконные Заимствованные The Native elementThe Borrowed element I. Indo-European elementI. Celtic (5-6 c. A.D.) II. Germanic elementII. Latin (1c.B.C.; 7c.A.D.; the Renaissance per.) III. English Proper elementIII. Scandinavian (8-11c.A.D.) IV. French (Norman-11-13c.A.D. Parisian-Renaissance...»

«Содержание Введение Глава 1. Язык и ментальность Понятия "этническая ментальность", "менталитет", "национальный характер" Источники сведений о национальном характере Роль лексики и грамматики в формировании национального характера Глава 2. Русская национальная личность и ее отражение в языке2.1 Основные черты русского наци...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬБЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ Кафедра периодической печати КОВЗАДарья ВикторовнаГАЗЕТА "ГРОДЗЕНСКАЯ ПРАЎДА" В ПРОЦЕССЕ...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (СПБГУ) Моисеева Анна Владимировна Категория лица в гилянском языке (на материале пословиц) Направление 032100 "Востоковедение, африканистика" Вып...»

«Приложение 3Особенности телескопических наименований в современном немецком языке. В статье рассматривается особый словообразовательный способ телескопия в немецком языке. Затрагиваются свойства, функции, особенности употребления...»

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (7 класс – 2 четверть) (см. учебник: “Happy English.ru” – 7 класс. К.Кауфман, М.Кауфман) стр. 58 107Грамматические темы для изучения: Простое настоящее время, простое прошедшее время, простое будущее время (Present Simple, Past Simple, Future Simple (повторе...»

«Контрольная работа по литературе. 11 класс. Вариант 1 (1 ПОЛУГОДИЕ)1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. Элегия – эпопея – эпитафия2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его.-Сырое утро ежилось и дрыхло.-От...»

«Литературоведение Книга подарена автором Вершининой Натальей Леонидовной, зав. кафедрой литературы ПсковГУ, профессором, доктором филологических наук. Вершинина, Н. Л. А. Н. Яхонтов и его книга Народная война 1812 г. : монография / Н. Л. Вершинина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Псков. гос. ун-т. Псков :...»

«санкт-петербургский государственный университет Филологический факультет Кафедра немецкой филологии Алёна Игоревна ТимковаТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ ГЮНТЕРА ГРАССА "GRIMMS WRTER" Вып...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.