WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Сагласно члану 1. Споразума између Србије и Црне Горе и Португалске Републике о сукцесији споразума који су били на снази између ...»

Сагласно члану 1. Споразума између Србије и Црне Горе и Португалске Републике о сукцесији споразума који су били на снази између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Португалске Републике, а на основу члана 2. став 1. тачке д)-х) Дугорочног Споразума о привредној, научној и технолошкој сарадњи између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Португалије потписаног 18. октобра 1977. године у Лисабону, у сагласности саПрограмом научне и технолошке сарадње Владе Републике Србије и Владе Републике Португал, закљученог 27. јануара 2010. године,

Министарство просвете и науке објављујеЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за период 2013– 2014. годинеПредмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

1. Опште одредбеМинистарство просвете и науке Републике Србије, у име српске стране, и Министарство просвете и науке, које представља Фондација за науку и технологију (ФЦТ), у име португалске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Португал (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

2. Услови конкурсаНа Јавни позив се пријављују истраживачи који су запослени у научно-истраживачким организацијама, a испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.

Усвојени пројекти биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете и науке Републике Србије и Фондације за науку и технологију Министарства просвете и науке Републике Португал.

3. Заједнички пројекти сарадњеПредност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије или који се финансирају из међународних извора (на пр. 6. и 7. Оквирни програм ЕУ и програми других међународних и регионалних организација).

Приоритет при одабиру пројеката даваће се истраживачким тимовима који до сада нису имали одобрен пројекат у претходном пројектном циклусу, као и пројектне пријаве са релевантним учешћем младих истраживача.

Период реализације пројеката је до две године.

4. Приоритетне областиДруги позив, у оквиру овог Програма, обухватаће следеће приоритетне области:

• информационе технологије;• енергетска ефикасност;• пољопривреда, биотехнологије и производња хране;• управљање воденим ресурсима;• научне и технолошке политике.

5. Финансијска подршкаУ оквиру овог Позива, две стране, ће финансирање посета којима се реализује размена истраживача, вршити под следећим условима:• Страна која шаље, својим истраживачима ће обезбедити трошкове повратног путовања између главних градова две земље. • Страна која прима, обезбедиће: истраживачима из Републике Србије, односно из Републике Португал, трошкове адекватног смештаја, трошкове исхране и превоза унутар земље у којој се реализује посета, у истом износу, као и истраживачима из других земаља, према условима примењивим на билатералне споразуме Републике Србије, односно Републике Португал са другим земљама.

Координатори Програма, у обе земље, финансијски ће подржати реализацију билатералних пројеката по овом Позиву, у истом максималном износу, од по највише 2.000 евра (две хиљаде) по пројекту и по пројектној години. Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности.Обе Стране ће подстицати размену истраживача и то до максимално по 2 (две) посете пo одобреном заједничком пројекту годишње.

Захтеви за рефундацију трошкова на реализацији билатералних пројеката, достављају се Министарству просвете и науке, у форми Захтева који се може преузети на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатерале, уз пратеће прилоге.

6. Процедура за пријављивањеЗаједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе Стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним обрасцима - Министарству просвете и науке Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Португал – Фондацији за науку и технологију, у апликацији која се преузима на интернет адреси Фондације:{l} www.fct.pt {/l}.

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пројекта пријава на Јавни позив садржи испуњен и потписан пријавни Образац на српском и Образац на енглеском језику.

Пројектну пријаву потребно је доставити од 3.маја до 30. јуна 2012. на српском и на енглеском језику и у једној електронској копији на ЦД-у: на адресу,

Министарство просвете и науке Републике СрбијеСектор за европске интеграције и развојнеи истраживачке програме и пројекте у образовању и науциОдсек за развојне и истраживачке програме и пројектеу науци и образовањуЈавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал 2013– 2014. Немањина 22-2611 000 Београд,и на електронску адресу: Konkurs_Portugal@mpn.gov.rsНепотпуни предлози и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

7. Селекција пројектних предлога и критеријуми за оценуФинансирање за одабране пројекте ће се обезбедити у складу са националним правилима и процедурама. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми: - актуелност и степен иновативности пројекта;- комплементарност истраживачких група, подносилаца предлога пројекта;- учешће младих истраживача;- методолошка и садржајна комплементарност групе истраживача у заједничком пројекту;- научни значај и могућност индустријске примене резултата пројекта;- додата вредност кроз међународну сарадњу, - адекватно планирање узајамних посета.

Селекцију пријављених предлога пројеката, као и оцену годишњег и завршног извештаја руководилаца заједничког пројекта, врше Координатори Програма.

8. ИзвештавањеРуководиоци пројекта усвојених за финансирање дужни су да доставе годишњи и завршни извештај о реализацији пројекта, у року од 15 дана након завршетка пројектне године, односно након завршетка пројекта, у форми обрасца које се преузима на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатерале. Извештаји се достављају на писарницу Министарства или поштом на адресу Министарства.

9. Додатне информацијеУ Србији:Снежана ОмићМинистарсво просвете, науке и технолошког развојаНемањина 22-26Тел: 011 3616 589Е-mail: snezana.omic@mpn.gov.rsУ Португалу: Maria Teresa Martins Departamento das Relaes Europeias, Bilaterais e Multilaterais/Department of the European, Bilateral and Multilateral RelationsFCT - Fundao para a Cincia e a Tecnologia/Portuguese Foundation for Science and TechnologyMinistrio da Educao e Cincia/Ministry of Education and ScienceAv. D. Carlos I, 126 - 71249-074 Lisboae-mail: teresa.delicado@fct.pt Telf.: 21-3911540 Fax: 21 - 395 72 84{l}www.fct.pt{/l}


Похожие работы:

«Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" Разработка отечественного массового кориолисового расходомера для нефтегазовой промышленности с функцией измерения расхода многофазных потоков Согла...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс 14 июня 2012 года N 67-ФЗРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА Факультет менеджментаУТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе Е...»

«ОТЧЕТ о результатах проверки формирования показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения его выполнения АУ "Редакция газеты "Родник" за 2014-2015 годы. с. Уинское "31" марта 2016 годаОснование для проведения контрольного мероприятия: п.2.1 П...»

«21 декабря 1994 года N 69-ФЗРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года (в ред. Федеральных законов от 22.08.1995 N 151-ФЗ, от 18.04.1996 N 32-ФЗ, от 24.01.1998 N 13-ФЗ, от 07.11.2000 N 135-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от...»

«Ваши деньги в бюджетной системе РоссииУ каждого человека есть свои личные потребности. Это, например, еда, одежда, телефон, велосипед и так далее. Эти потребности люди удовлетворяют, покупая необходимые товары и услуги. Но есть у людей потребности, которые инд...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" Кафедра "Экономическая теория и мировая экономика" Курсовая работа По дисциплине "Макр...»

«РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МОДУЛИ, 3 КУРС, МИОМОДУЛ „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ Гергана Йорданова Русева фак.№ 106043 Росица Петрова Хаджипетровафак.№ 106042 Ивона Иванова Павловафак.№ 106006 Гергана Янкова Мавродиевафак.№ 106007 Спасимира Димитрова Маринова фак.№ 106063 Ивон Дончева Нановска...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.